היגולותימו םימ
רוצילא לבוי :תאמ
24.11.1999 ץראה  :רוקמ
     

מים ומיתולוגיה
.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמםימה קשמ יניינעב םייתדבוע אל םילוקישמ ררחתשהל ןמזה עיגה

רשפא תילארשיה םימה תוינידמ לש היתוערגמ תא יכ המדנ םיתעל
.היגולותימ ידמ רתויו היגולורדיה ידמ תוחפ :דחא טפשמב רידגהל
םקלחל דציכו לארשי לש םימה תורוקמ םהמ רוריבב עובקל םוקמב
םייובש ונא ,םיינויחה םיימואלה םיכרצלו םיילכלכה םילוקישל םאתהב
תובורק םיתעל םילבוגה ,םיסותימ לש םחוכב םינש האמל בורק הז
.תולפת תונומאב

אלש השק .הבזכאה הברתמ רבעב אשונב וקסעש םירפסב םינייעמש לככ
תושרל ודימעיש םימה תויומכ ןהמ םהיבתוכ ועדישמ רתויש םשרתהל
"ואבנתה" םה ,בגנל תרנכה ימ תרבעהל םילעפמהו םיחודיקה לארשי
םיאשונל וליפא .דיתעב ,םעפ יא ונתושרל ודמעיש םימה תויומכ רבדב
,"הלפתה" וא "םימה תורוקמ לע הטילש, ומכ ,הרואכל םיעמשמ-דח
.תואיצמה ןמ םישולתה םיילנויצומא םילוקיש ובנגתה

םקלח .תורוב ךותמ ודלונ לארשי לש םימה אשונב םיסותימה לכ אל
שבייל ,הממשה תא שובכל" ואבש םיצולחה לש םחור תא דדועל ודעונ
היה םימה עפש סותימ ."האמצה המדאה תא תוקשהלו תוציבה תא
.לארשי ץראב ונתוכז תא ססבל ידכ ,םיינידמ םילוקיש ךותמ םג שורד

אל ,םיטירבה ולעהש ,"הטילק רשוכ" תוועמה גשומה ,אלפה תיברמל
תקדצהל ,ראשה ןיב ,שמיש אלא הנידמה תמקה םע דימ תואלמגל אצוה
םישדחה היתולובג תא חיטבהל הדעונש ,תבחרנה תובשייתהה תינכות
רבוג בצקב ועיגהש םילועה ינומהל הקוסעת תאיצמלו ,הנידמה לש
לש יתנשה םימה תורוקמ ןדמוא ססבתה הכורא הפוקת ךשמב .ךלוהו
.ק"עמ דראילימ 4 סאלב החמש "םימה שיא" לש ויתוכרעה לע לארשי
2.8 -מ רתויל עיגמ וניא עציהה םיעצוממ םיעקשמ לש הנשבש עודי םויה
הסג הכ תועטש חינהל השק .תונוחש םינשב תוחפ הברהו ק"עמ דראילימ
.דבלב תירקמ התיה

םע עיגהל לארשי לש הנויסינ היה הרהמ דע ביזכהש רחא סותימ
ינאטילה ימ ףא ילואו ןדריה תורוקמ לש ףתושמ לוצינל םכסהל היתונכש
2.3 לע הלוע םהב תעצוממה תיתנשה םיעקשמה תומכש ,ינבצחהו
לש ינופצה הלובגל רבעמ םירישע םימ תורוקמ שי ,ןכא .ק"עמ דראילימ
הדוהיו ןדרי יבשות לש םנואמצ תא תוורהל ידכ םג םישורד םה .לארשי
ךוותמה לש ויתונויסינ תובקעב ,םישימחה תונשב רבכ ךא .ןורמושו
לארשי ןיב ינידמ רדסה אללש ררבתה ,ןוטסנו'ג קירא יאקירמאה
ילארשי סותימ 1967 -ב דלונ וז תובקעב .הזכ רדסה ןכתיי אל היתונכשל
לע החפטו תואיצמה האב ןאכ םג ."םימה תורוקמ לע הטילשה" :שדח
םימ םכסהב ופילחנו הז סותיממ ררחתשהל רהמנש לככש המוד .ונינפ
ידראילימ סויג רשפאי םג ינידמ רדסה .בטיי ןכ ,םולש תינכותב ירוזא
ןנואמצ תא ווריש םימה תוינכות ןומימל .םיימואלניב תורוקממ םירלוד
.היתונכשו לארשי לש

ימ תלפתה" היה תונורחאה םינשה תורשעב לארשיב חוורש רחא סותימ
לש םימה תויעבל ןורתפכ המסיסה העמשוה םינש תורשע ךשמב ."םי
תברקמ ןכא תיגולונכטה תומדקתהה .יתדבוע סיסב לכ אלל ,לארשי
העיגה הלפתהל "תוינכות ושבוג" םהבש םימיב .הלפתהה ןדיעל ונתוא
הניא תולעה םויה .רלוד 2 -ל םילפתומ םי ימ לש דחא ק"עמ לש תולעה
65% -כ םויכ םיכרוצה ,םייאלקחה םיפנעה ןיב .ק"עמל טנס 80 לע הלוע
האצוהב תאשל לכויש דחא ןיא ,לארשי לש הייתשל םייוארה םימה ןמ
םיקיפסמ ,םימה תורוקממ 35% -ל קר תקקזנה ,תינוריעה הכירצל .וז
ליחתהל יאדכ היהי הארנכ תואבה םינשב .םימייקה םימה תורוקמ
הדירי אלל ךא .היקרוטמ םתאבהב וא ,לארשיב םימ תלפתהב
לש םימה תויעב תא רותפל ידכ ךכב היהי םא קפס ,תואצוהב תיתועמשמ
.לארשי

ךא ,תוקותמ תוילשא םינש תורשע ךשמב ורצי םימה יאשונב םיסותימה
לש םימה תויעב תא ןוחבלו ןהמ ררחתשהל ןמזה עיגה .תוקיזמ םג
ךילהת םג ,םולחמ הציקי לכ ומכ .שוקיבו עציה לש הדימ תומאב לארשי
.הברהב הלודג תואיצמה םע תודדומתה ןמ קיפנש תלעותה ךא .םיוסמ באכב ךורכ הז


:רמאמה רבחמ תודוא
.בירעמ לש הנשמה ךרוע היה בתוכה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ