הייתש ימל ףסונ רוקמ - םינינת לחנ

בולרפ תירונ :תאמ
.37-36 םידומע ,(1998 רבמבונ-רבוטקוא) ,22 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

נחל תנינים - מקור נוסף למי שתייה
רקחמל הפתוש ,הפוריאב תוליבומ תורבח םע ףותישב ,"תורוקמ" תרבח
םימ לש הלפתהו רוהיט יכילהת חותיפל ,םינש שולש ןב ימואל-בר
תודדועמ תואצותב םייתסה ןושארה שילשה .םימהוזמ

הייתש ימ לש םיפסונ תורוקמ סויג בייחמ ,םויכ לארשי לש םימה ןזאמ
רוהיט ירצות ,םדבל םיחלוקה םימה .םיימש תנתמ - םיריפשה םימל רבעמ
לכ לע ונעי אל ,הייתש ימ םיררחשמו תואלקחל םינפומה םיכפש ימ
.םיכרצה

.םימ תלפתה איה םימה ןזאמב ןועריג םע תודדומתהל תובושתה תחא
חטשב רתויב חיטבמה לאיצנטופה ילעבו רתויב םימדקתמה םיכילהתה
יפ לע רקיעב םירדגומה ,םיינרבממ םיכילהת םה םימה רוהיטו הלפתהה
ןוניס רתיה ןיב םיללוכה ,הלא םיכילהתל .םידרפומה םיקיקלחה לדוג
לודג לאיצנטופ ,(UF) היצרטליפ-הרטלואו (ה"א) הכופה הזומסוא תועצמאב
הרדגה .הלפתהה תולע לש תללוכ התחפה לע עיפשיש היגרנאב ןוכסיחל
םינויפיא ילעב םימב לופיט תויולע ,ונייהד ,םירטמרפה לש תקיודמ
.םיכילהתה לש לכשומ םושיי רשפאת ,תונושה תוטישה תועצמאב ,םירדגומ

תורבח ומזי ,םירטמרפה תרדגהו אשונה לש תקדקודמ הקידב ךרוצל
םינינת לחנב יתנש-בר רקחמ ,"תורוקמ" םע ףותישב ,תוליבומ תוימואלניב
.הרדח דיל

םימרוג םילגמ ,הפוריאב םיבר םירוזיאב םימה תורוקמ םוהיז לשב
ךומתל ותואינ ךכיפלו ,רקחמה יאצמימב בר ןיינע יפוריאה דוחיאב
.םייתנש דועב םייתסהל רומא ,הנשכ ינפל לחהש ,רקחמה .ועוציבב

:םה רקחמה ידעי תשולש

םלגה ימ ידי לע תונרבממה תמיתס תא תיחפהל םיעצמא לע תוצלמה .1
.תונרבממה יגוסבו םימה בכרהב בשחתהב ,םיכלכולמה    

םימב םדקומ לופיטל יעצמאכ םימדקתמ םיינרבממ םיכילהת תקידב .2
.תפדעומה הטישה תריחבל םינוירטירק תרדגהו ,םימהוזמה    

.םיאצמימה לש הצפהו דועית .3


רקחמה יעצבמ
םושיי ךות ,רתויב תושידחה תויגולונכטל םאתהב עוציב חיטבהל ידכ
,רשפאה לככ לודג עדי לאיצנטופ לוצינו אשונב םירחא םירקחמ יאצמימ
םימב לויטב בר ןיטינומ ילעב םיימואלניב םימרוגל "תורוקמ" הרבח
,דרפסמ AGBAR ,תפרצמ Suez Lionnaise des Eaux :רקחמה עוציבל
.ןוויב יקינולס תטיסרבינואו הפיחב ןוינכטה

םיתפרצה :תורדגומ תולטמ עוציבל לביק םיפתושה םימרוגהמ דחא לכ
,םי ימ תלפתהב םיזכרתמ םידרפסה ,הנייסה רהנ ימב בלושמ לופיט םינחוב
םילקימיכ לש תועפשה םינחוב יקינולס תטיסרבינואו ןוינכטה יחמומ
"תורוקמ" תרבח לש הקלח .תונרבממה תמיתס תתחפהלו עוקיש תעינמל
ךות םיפטוש עדימ יפוליחל ףסונב .םינינת לחנ ימ לש םתלפתה אוה ,ץראב
לע חווידל םייתנש-יצח םישגפמ רקחמל תופתושה תומייקמ ,הדובעה עוציב
.ךשמהל רשקב תויוצעייתהלו תומדקתה


םינינת לחנ
םיגדה תוכירב לש זוקינ ימבו ימלוג בויבב םימהוזמה םינינת לחנ ימ
תולודגה םימה תויומכ .םיל םויה םיכפשנ ,ךומסה לאכימ ןגעמ ץוביקב
לופיט אצמייש יאנתב ,תשרה ימ לש רכינ רובגיתל תולצונמ תויהל תולוכי
םייתייעב םיבשחנ הלאכ םימ .הייתשל םתוא רישכיש רקי אלו םלוה
תונרבממה תא םתוסה ךולכלה לשב ,ינרבממ ךילהת תועצמאב הלפתהל
ידכ ,םימ לש הז גוסל םאתומ ,םדקומ לופיט שרדנו ,(םיקיקד ןוניס ימורק)
.הכופה הזומסואב שומישה תא רשפאל

םירצויה םילקימיכ תפסוה לע ססובמ ,םויכ גוהנה ילנויצנבנוקה לופיטה
הלוזה ךרדה תאיצמ איה רקחמה תרטמ .לוח יננסמב םיקחרומש ,םישוג
ךילהתב הלפתה תועצמאב ,הייתש ימל לחנה ימ תא רישכהל רתויב
- תינשדחה היגולונכטה םושיי תורשפא תקידב ללוכ ,הכופה הזומסוא
לש לארשיב הלפתה רשפאי רקחמה .לופיטהמ קלחכ היצרטליפ-הרטלוא
םירחא תומוקמב תויתועמשמ תויומכ דועו ,םינינת לחנב ק"מ ןוילימ -8כ
.םי ימ תלפתה תולעמ הכומנ תולעב ,ץראב


יוסינה רואית
לופיטה ,תחא תכרעמב .לחנה ימ תלפתהל תוכרעמ יתש ונקתוה רתאב
ינש .UF תועצמאב לופיטה היינשבו ,ילנויצנבנוק לופיט אוה םדקומה
םיגדה תוכירב ינפל םינינת לחנ ימ :ונחבואו והוז םיירשפא םימ תורוקמ
.(2 רוקמ) תוכירבהמ םיזקנתמה םימהו ,(1 רוקמ)

ינפל תיסחי םילק םהש ,לחנה ימב תוכרעמה תלועפל סוחייכ שמשמ 1 רוקמ
,ההובג תוריכע לעב אוהו בר ינגרוא רמוח ליכמ 2 רוקמ .רוקמב לופיטה
.וב לופיטב ישוקה ןאכמו

,בלש רחא בלש םיעצבתמ ,לחנה ימ בכרה לע ףטוש בקעמל ליבקמב
ותמאתהו ילמיטפואה םדקומה לופיטה תריחבל םישרדנה םייוסינה
תומתסיהל הכומנ תושיגר ילעב תונרבממ יגוס רפסמ תועצמאב ,הלפתהל
.(Low membranes)


תונושאר תואצות
ולבקתנש םינותנהו - תוכרעמה יתשב םדקומה לופיטה תוכיא הקדבנ
תונרבממ לש םינוש םיגוס תקידב םג הלחה .תינושאר האוושה םירשפאמ
םויהו ,1 רוקמל ושענ תונושארה שושיגה תוקידב .תומתסיה ינפב תודימע
ןקתימ .רקחמה ךרוצל ןיינעמה רוקמה אוהש 2 רוקמב םייוסינה םיכרענ
.תוחיטבמ תואצות תונמתסמו םישדוח רפסמ לעופ יוסינה

.םיפסונ םיטנמלא תפסוה ידי לע UF-ה תכרעמב םירופיש םישענ ,ליבקמב
יבגל הרורב הנחבה ,בורקה דיתעב ,רשפאת תרפושמה תכרעמה לש הלועפ
.טקיורפה תושירדל םאתהב - ףידעה םדקומה לופיטה

ידספה ומכ םירטמרפ ןובשחב איבמה ,ינושאר תויולע לדומ חתופ ,ליבקמב
.העקשה תולעו ,היגרנא תכירצ ,םימ

יתשב לופיטה ןודיעל שדקות םייוסינה לש היינשה הנשה ךשמהל תוינכותה
היצזימיטפואה .ןהלש םירטמרפה לש היציזמיטפוא ידי לע ,תוכרעמה
:תואבה הדימה תומא יפל השעת
םימ ידוביא םומינימ *
היגרנא תכירצ םומינימ *
תיללכ תולע םומינימ *

ןוניסב שומיש לש תורשפא קדבית ,לופיטב םיישק וררועתי םא ,ךשמהב
דועיתל שדקות תישילשה םייוסינה תנש .םדקומה לופיטה תוכרעמב םחפ
.תוצלמהה תנכהו תילכלכה הכרעהה שוביג ,םינותנה

:רמאמה תרבחמ תודוא
םיטקיורפו הלפתהל הקלחמב תסדנהמ איה תבתוכה - בולרפ תירונ
."תורוקמ"ב םידחוימ

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ