-ו CRYPTOSPORIDIUM גוסמ םיליפט קוליס
תלעפושמ הצוב יכילהתב םיכפשמ GIARDIA
היקשהל ןיחלוק ינגאמו
ןמרבוה `ז , ןגלומ `ס , דלפנירג .ש , רסאנ `ע `רד :תאמ
.16-14 םידומע ,(2000 תנש) ,48 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

סילוק טפילים מסוג CRYPTOSPORIDIUM ו- GIARDIA משפכים בתהליכי בוצה משופעלת ומאגני קולחין להשקיה
ךכיפלו ,ץראב דימתמ רוסחמב אצמנה ינויח באשמ םה םיריפש םימ
תורטמל ןיחלוקב שומישה .םיבשומ םימב שמתשהל ונתוא םיצלאמ
תונורתפה דחא אוה ,היישעתל םימ רוקמכו םוהת ימ תרשעהל ,היקשה
ימ תורוקמ לש םוהיז .תיתיב הכירצל םתיינפהלו םיריפש םימב ןוכסיחל
,םדא ינבב תולחמ לש תובר תויוצרפתהל םרוג םייתיב םיכפשב הייתשה
םייאת דח םיליפט םה CryptosporidiumGiardia .םייעמ תולחמל רקיעבו
תויסולכואב תושק תולחמ לש תויוצרפתהל ומרג רשא ,תולחמ יללוחמ
תוטסיצ םירצוי הלא םיליפט .םלועה לש םינוש םיקלחב תונווגמ
pH ,שבוי ןוגכ ,םישק הביבס יאנתב תדחוימ תודימע םהל תונקמה
םיאנתב יולת םיליפטה לש םתודרשיה רשוכ .הרוטרפמט ייונישו ינוציק
.םייטויב-או םייטויב ,םייתביבס

םהבש רולכה יזוכירל םישיגר םניא םיליפט ,םיפיגנו םיקדייח ומכ אלש
ימרוגל ןורחאה םוסחמה רולכה ,רמולכ .הייתש ימב לופיטב םישמתשמ
זוכיר אוה C) C*T -ה יכרע :המגודל .םקוליסל ליעי ןורתפ וניא ,תולחמ
,םתמועל .0.1 םה ילוק יקדייח לש (עגמה ןמז T -ב לפכומ אוהו רולכה
.10,000 לש CT יכרעל קוקז Cryptosporidium

לש תוטסיצואוא 132 איה םיאירב םישנאל העבקנש הקבדהה תנמ
ידכ .תוטסיצ 50-100 איה Giardia לש הקבדהה תנמו ,Cryptosporidium
לש תוטסיצאוא 30-10 תוחפל תוצוחנ ,תוצרפתה שחרתתש
לש רתוי ךומנ זוכיר .הייתש ימ לש םירטיל 100Cryptosporidium
.הלגתת אלש תוצרפתהל םורגל לולע םיליפט

ואצמנ םוידירופסוטפירקו הידראי'ג ,'92 -ו '91 םינשב ,ב"הראב
3,674 לע חוודו ,םימב ןרוקמש תולחמ לש תויוצרפתה 7 -ל םיארחא
,יקוולימב השחרתה רתויב הלודגה תוצרפתהה .הלחמב וקלש םישנא
13.2-6.7 ואצמנ םימ רוקמ ותואמ םימי םתואב ןכוהש חרקב .'93 תנשב
האצותכ םיטיזרפ ןדבוא לש בושיח רחאל .םירטיל 100 -ל תוטסיצואוא
לש םזוכיר יכ ךרעוה ,יוליגה תטיש תוליעיו הרשפהמו האפקהמ
.םימ םירטיל 100 -ל תוטסיצואוא 13.2 -ל 2.8 ןיב ענ םיליפטה

םוידירופסוטפירק לש תומר םימב ואצמנ הינטירבב תויוצרפתה תרדסב
ןורחאה רושעה ךשמב .םימ 'ל 100 -ל תוטסיצואוא 15.9 -ל 3.7 ןיבש
םוידירופסוטפירקמ תולחמ לש תויוצרפתה 25 לע הינטירבב חווד
.םימב ןרוקמש

ילעב וא םדא לש האוצ תועצמאב תישענ םימ תורוקמל םיליפטה תרידח
הז רקחמב .בויב ימב וא םיחלוק ימב ןיקת אל שומיש ידי לעו ,םייח
ימרוגכ םירכומה CryptosporiumGiardia םיליפטה ינש וקדבנ
היוקל ןוסיח תכרעמ ילעב לצאו ,םידלי ,תוקונית לצא םייעמ-תולחמ
.(ןטרסו AIDS ילוח)

םתצופתלו םזוכירל םירושקה םיאשונב םלועב ועצבתה םינוש םירקחמ
חוודמה רקחמב .טרפב םיחלוקבו ללכב םיכפשב הלאה םיליפטה לש
לופיט יכילהתב םיכפשמ םיליפט לש קוליסה תוליעי התוושוה הזב
.(ןוצמח תוכירב) םיכפש תונוגלו תלעפושמ הצוב יכילהת וקדבנ .םינוש
,CaCI2 םע היצלוקולפ יכילהתב השענ תוטסיצואואהו תוטסיצה זוכיר
תומיגדה .זורכוס לוקרפ טנאידרג יבג לע וקונ תוזכורמה תומיגדשכ
והוז תוטסיצהו תוטסיצואואה .FITC -ב הרישי יתלב העיבצב ועבצנ
.יטנצסרואולפ פוקסורקימ תחת ורפסנו

1m) ןליפורפילופמ ןנסמ יבג לע היקשהה רגאמ יממ וזכור םיליפטה
םילבחה ךותיח ידי לע ןנסמהמ וררחוש ןכמ רחאלו (תורופ רטוק
ודרפוה םה ,םיליפטה זוכיר ירחא .תדחוימ הסימתב היצנגומוהו
ןדגונ םע העיבצ ירחא .לוקרפ זורכוס לש טנאידרג לע ךולכלהמ
.יטנצסרואולפ פוקסורקימ תחת ורפסנ םיטיזרפה ,ןמוסמ יטבש-דח

םיימלוג םיכפש ימב םיליפט זוכיר
ימ ומגדנ ,םיימלוג םיכפשימב םיליפטה זוכיר קדבנ ובש ,הנש ןב רקחמב
ךשמב עובק םיליפטה זוכיר יכ ,תודמלמ תואצותה .שדוחל תחא ן"דפשה
ויה תוקידבה לכש ,אצמנ דוע .תויתנוע תודונתמ עפשומ וניאו הנשה לכ
ןיבל 2.8x104 ןב ענ הידראי'גה זוכיר .םיליפטה ינש תואצמיהל תויבויח
ןיבל 7.7x103 ןיב םשרנ םיידירופסוטפירקה זוכירו ,רטילל תוטסיצ 1.8x103
לדוג ירדס ינשב םיהובג הלא םיזוכיר .רטילל תוטסיצואוא 3x102
.St. Petersburg (Rose et al. 96) לש רוהיטה ןוכמב וחוודש םיזוכירהמ

םיכפש יממ םיליפט תקחרהל ינוינש לופיט
הצובב ינוינש לופיט רחאל םיחלוק ימ לש תומיגד 10 ופסאנ הנשה ךשמב
תומיגדב .םירטיל העברא היה תומיגדה חפנ .ן"דפשה לעפממ תלעפושמ
תוטסיצואוא 50 -ו הידראי'ג לש תוטסיצ 148.5 עצוממב ואצמנ רטיל לש
תלעפושמה הצובה תטישב ינוינש יגולויב לופיט .םוידירופסוטפירק לש
,הידראי'גו םוידירופסוטפירק גוסמ םיליפטהמ 95%-93% קליס
קוליסה תוליעי לע םימדוק םיחווידל תומיאתמ הלא תואצות .המאתהב
.(םיליפטה ינש יבגל תוליעי 93%) ינוינש לופיט ידי לע םיליפט לש

םיליפט תקחרהל םוגיאו ןוצמח תוכירב
לופיטל המגודכ רקחמב ללכנ הלמרב ינוריעה םיכפשה רוהיט ןקתימ
תררוואמ ןוצמח תכירב ,ינושאר עוקיש תכירב ללוכ הז ןקתימ .יעבט
ןקתימה לא םיסנכנה םיימלוגה םיכפשב םיליפטה זוכיר יכרע .רגאמו
לופיטה ךילהתב םיליפטה קוליס .ן"דפשב ואצמנש הלאל םימוד ויה
ךא הבוט הקחרה התפצנ ינוינשה לופיטב .99% -מ ךומנ היה ינושארה
.99% -מ הכומנ ןיידע

99.99% לש הדירי התארנ :םיליפטה קוליסל תיתועמשמ םרת רגאמה
.ונממ האיציב םיליפטה זוכירב

.םירטיל 10 -ל תוטסיצואוא/תוטסיצ 0.5-0.4 לע עצוממב ודמע םיכרעה
הייתש-ימ תוכיאל תונקתב רתומה ךרעהמ ךומנ םיליפט לש הז זוכיר
רובע םירטיל 10 -ל תחא הטסיצואוא) הינטירבב הנורחאל ועבקנש
.(Finished water

םוכיס
לש םיהובג םיזוכירב םיעוגנ םיכפשה ימש ךכ לע עיבצמ הז רקחמ
ןתינ ,ןכ ומכ .םייליע םימ תורוקמ ןכסל םילולע רשא םיינגוטפ םיליפט
ליעי תלעפושמה הצובה ךילהתב ורכזוהש םיליפטה קוליס יכ דומלל
תא תיתועמשמ הניטקמ וז היהשה .םירגאמב ןיחלוקה תייהשהמ תוחפ
.תונוש תורטמל הלא םימב שומישמ יופצה יתואירבה ןוכיסה

:רמאמה ירבחמ תודוא
תוכיא רקחל הדבעמה - ןמרבוה 'זו ןגלומ 'ס ,דלפנירג 'ש ,רסאנ 'ע ר"ד
.ביבא לת ,תואירבה דרשמ ,רוביצה תואירבל הדבעמה ,םימ

.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ