סחי רתוי םיכירצ - יליע רגנ ימ
ןיבור ללה `פורפ :תאמ
.23-20 םידומע ,(2000 תנש) ,48 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

מי נגר עילי - צריכים יותר יחס
:רמאמה יקלח
םירפיווקאל תויואג ימ תא רידחהל
תיתכרעמ השיג
לופיטב תויעב
תוכיאה רופישל םינקתימ
תונקסמו םוכיס

לע ססובמ אוה .םוהתה ימ תוכיאל סחייתהל ךרוצב קסוע הז רמאמ
תא חיטבהל תנמ לע תונורחאה םינשה תורשע ךשמב רבטצהש ןויסינ
הבושח הלאה םימה תוכיאל המיאתמ תוסחייתה .יליעה רגנה ימ תויוכיא
.טרפב םימה יבאשמ תוכיאלו ללכב הביבסה תוכיא תרימשל

רגנ ימ לש תיסחי תולודגה תויומכל סחייתהל םיגהונש תובר םינש הז
,יליעה רגנה ימ תטילקל םיבר םירגאמ םימייק ץראב .םיל םימרוזה יליע
יתש .םוהתה ימל םתרדחהלו םתטילקל םיירוזא םילעפמ םג םנשיו
השנמ ילחנ לעפמו ץראה םורדב המקש רגאמ לעפמ ןה ךכל תואמגוד
.הירסיק רוזאב

םיחטש ןובשח לע ףוחה תלפשב רקיעב םיינוריעה םיחטשה תלדגה
תא הלידגה ,םירוזא םתואב יליעה רגנה תויומכ תא הלידגה םייאלקח
םימ יבאשמ לש רתוי בר ןדבואל המרגו ,תונופטישל תורבתסהה
םיעיצמה םירקחמ רפסמ ןורחאה רושעב ושענ ךכיפל .םיל םימרוזה
.םירפיווקאל יליע רגנ ימ לש תרבגומ הרדחהל תוטיש חתפל

םיעצמאב ,םיירוזא הרדחה יעצמאב שומיש תוללוכ תועצומה תוטישה
תמושת תא הנפמ יחכונה רמאמה .םייתיב םיעצמאב וליפאו ,םיימוקמ
ןמו ,הבר תובישח הז אשונל .יליעה רגנה ימ לש יתוכיאה טביהל בלה
היינב לש טקייורפ עצבל שי ובש הרקמ לכב ןובשחב ואיבהל יוארה
הרוצב ןה ,יליע רגנ ימב שומיש עצומשכ המכו המכ תחא לע ,חותיפו
.םוהתה ימ תרשעהל רוקמכ ןהו הרישי


םירפיווקאל תויואג ימ רידחהל
תטיסרבינואב חראתה הז רמאמ בתוכ ,םינש םירשעמ הלעמל ינפל
ימ תרדחה לש תורשפאל סחייתהש רקחמ טקייורפב ףתתשהו הדירולפ
עקש תורוב .(Sink Holes) עקש תורוב תועצמאב םירפיווקאל תויואיג
,תוימוקמ עקרק תולופמ בקע הדירולפב דחוימב םירצונ ןיידעו ורצונ
הכומסה ,ודנלרוא ריעה רוזאב ךרענ רקחמה .רפיווקאל דע םיעיגמ םהו
רויע יכילהת רבע הז רוזא .םירחא רודיב יזכרמלו ינסיד טלוו לש ומלועל
היינח יחטשמו ,תוינק יזכרמ ,םיניינב לש הבורמ היינב וללכש ,םיצאומ
תא תיתועמשמ הניטקה םייונבה םיחטשה תלדגה .בכר ילכל םילודג
לש הריצי הציאה םג הארנכו ,רפיווקאל םשגה ימ לש לוחלחה יחטש
תעפוה םהבש ,םירקמ המכ ףא ויה .םיחטש םתואב םישדח עקש תורוב
,הדירולפב .םיתב לש סרהל האיבה יהשלכ הנוכשב עקש תורוב
םיינוריעה םיחטשה תלדגה .ףעז ימשג םידרוי רבמטפס דע ינוי םישדוחב
.ל"נה םישדוחב םיקזח תונופטישל המרגו יליעה רגנה רועיש תא הלידגה
םילודג תורוניצ תוללוכה זוקינ תוכרעמ םיקהלו ןנכתל ךירצ היה ךכיפל
.תונופטישה תא וענמיש

םיברה עקשה תורוב לא יליעה רגנה ימ תא רידחהל היה עצוהש ןורתפה
הדימבו ,רפיווקאהמ םימ ידוביא עונמל היה ןתינ ךכ .רוזאב םיאצמנה
.םישדח עקש תורוב תעפוה עונמל תמיוסמ

.יליעה רגנה ימ תויוכיאל וסחייתהש המכ ויה רקחמה תונקסמ ןיב
התיה םימשגה תנוע תליחתב יליעה רגנה ימ תוכיא יכ אצמנ ,המגודל
ומרזש םימב רקיעב ,םימהזמ םירמוח התיה ךכל הביסה .דואמ הדורי
םיגימצ לש הילב ירמוח וללכ הלאה םימה .תוינוכמל הינח יחטשממ
.'וכו הטילפ ירמוחב םהוזמ קבא ,םינמש ,תויוכמ ירוצעמו

דומעה שארל הרזח


תיתכרעמ השיג
ןווכ ב"הראב קקחנש Clean Water Act (CWA) םימה ןויקינ קוח ,רוקמב
תאצוהלו ,םימ יכרדל םימהזמ םירמוח תאצוהל ,םיכפשב לופיטל
.םינוש םינקתימ לש הקוזחתו לועפתב םרוקמש םימב םיאשינה םימהזמ
ימל תשרופמ תוסחייתה התיה אל םימה ןויקינל ינקירמאה קוחב השעמל
תוסחייתה וב שי תעכו ,קוחה הנוש תורחואמה 80 -ה תונשב ךא יליע רגנ
,השעמל .םיינוריעו םייאלקח םיחטשב יליע רגנ ימ םוהיז יניינעל הרורב
יכ הארמו ,םתוכיא רופישו יליעה רגנה ימב תואנ לופיט דדועמ הז קוח
.תוניצרב ךכל סחייתהל שי

םירוזאה ןיב תיתועמשמ תונוש יליעה רגנה תויעב ,הנטקה לארשיב
הינחבמו תיגולואיג הניחבמ םינוש םירוזא תללוכ ץראה .הנידמב
זוקינ ינגא ;הדוהיו ןורמושב ,לילגב םייררה םירוזא םימייק :תיפרגופוט
םירוזאו ;תופיפצב םיבשוימה ףוחה ירוזא ;םינושה םיקמעהו תרנכה לש
ןה ,ולשמ תויעבו םינויפא שי םירוזאהמ דחא לכל .תוירבדמ לש םינוש
.יליעה רגנה ימ תוכיא תניחבמ ןהו ורועישו יליעה רגנה תויומכ תניחבמ
.תויגולוקא תוכרעמו ףונ לש םייתביבס םיטנמלא םיפרטצמ ךכל
.הלא לכב תיתועמשמ העפשה שי לארשי תנידמ לש תיתרובחתה תכרעמל
קלח תונורחאה םינשב הלטנ הרובחתה תקלחמ ,המגודל ,הינרופילקב
.יליעה רגנה ימ תויוכיא רופישב עירכמ

אשונל תוינטרפ תוכרעמו תיתכרעמ השיג ץראב חתפל שי יכ רורב
ינגאב תולולכה תודיחיה לכ רובע יליעה רגנה ימ לש תוכיאה תרימש
רשאב םיינורקע םישודיח הברה ןיא .הנידמה לש םיידוחייה זוקינה
םינש הז תומייק תוימוקמו תוירוזא זוקינ תויושר .תאזה השיגה דוסימל
םישל שיש םיאשונבו עוציבה יכרדב תויהל םיכירצ םישודיחה .תובר
,זוקינה ינגאב םישחרתמה םיכילהתה תנבה ךותמ ,שגדה תא םהילע
.יליעה רגנה ימ תוכיא יאשונל הקומע תועדומ ךותמו

םינוש תומוקמב תונורחאה םינשה תורשעב שכרנש ןויסינמ דומלל רשפא
ןגא דחא זוקינ ןגאב תוחפל .ליעל הרכזוהש הינרופילק ןוגכ ,םלועב
ךות ,תירוזא הרוצב םשוימ הפיכאהו חוקיפה אשונ תרנכה לש זוקינה
רשפא .םימה יבאשמ תויוכיא לש םינושה םיטביהל הקימעמ תוסחייתה
רבטצהש ןויסינמ דומלל ,זוקינ ןגא ותואב רבטצהש ןויסינב רזעיהל
תושיחנב םירחא זוקינ ינגאב לועפלו ,תרנכה תלהנימבו זוקינה תושרב
ךירצ .זוקינ ןגא לכ לש םידחוימה םינייפאמל תוסחייתה ךות ,המוד
ינגא לש תויעבה לאו ,זוקינ ןגא לכ תדחיימה תויתייעבל םג סחייתהל
תיניתשלפה תושרה יחטשב םקלחו לארשי חטשב אצמנ םקלחש זוקינ
תושרה תטילשב אצמנ זוקינה ינגאמ םיבר לש םחטשו ליאוה)
הפיכאו לופיט לש תמאותמ תכרעמ םג רצוויהל תבייח .(תיניתשלפה
,םויה דע .יליעה רגנה ימ תויוכיאל תויטנוולרה תויעבה םע דדומתתש
ילעב לש םירגפו הפשאה תא "ידאוו"ל םיליטמ ירפכ בושיי לכב טעמכ
.םייח

דומעה שארל הרזח


לופיטב תויעב
םימ רגאמ לא רבד לש ופוסב אשינ ,יליעה רגנה ימל עיגמה רז רמוח לכ
תסחייתמה םיקוח תכרעמ .םיל וא ,םוהתה ימ רפיווקא לא ,יפוס יעבט
,יהשלכ זוקינ תכרעמל סנכנ רז רמוח רשאכ יכ עובקל הכירצ יליעה רגנל
,ןוכיס םייק םא .רוביצה תואירבל וא הביבסל ןכוסמ אוה םא קודבל שי
קרו ,המיאתמ לופיטו םוגיא תכרעמל רגנה ימ תא תונפהל שיש ירה
.המרזה ךשמהל זוקינה תכרעמל םריזחהל לופיט רחאל

רושק לודג קלח .םינווגמו םיבר םה יליע רגנ ימ לש םוהיזה תורוקמ
םיגימצ לש הילב ירמוח ,ןמשו קלד תופילד ,תוינוכמ יטלפמ :בכר ילכל
רגנה ימ תוכיא תא התיחפמ תיאלקחה תוליעפה .םירוצעמ תוכרעמו
םיטנמידסו הרבדה ירמוח ,םיינגרואו םיימיכ םינשד תועצמאב יליעה
תפיחס תא הריבגמ היינב .םינוש םימהזמ לש םיחופס םירמוח םיללוכה
םירוזא חותיפב דחוימב טלוב רבדה .היינבה ירתאב םיטנמידסה
םג םיחיכש היינב ירתאב .םילודג םייעבט םיעופיש ילעב םייררה
.יוקינ ירמוחו העיבצ ירמוח ,ןוטב ירפשמ ןוגכ םירמוח

טרפבו ,םיינוריע םירוזאב ימוי שומישב םיאצמנ םינוש םירמוח
,איה החיכש העפות .יליעה רגנה ימ לא םיעיגמו ,םייתיישעת םירוזאב
גוהנ אל ,רבמטפס שדוחב ללכ ךרדב עיגמה ןשארה םשגהש תורמלש
תפוס העיגמש דע הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םירמוח יוארכ ןסחאל
םשגה תופוס לש יליעה רגנה ימ ,ךכמ האצותכ .רוזאל הזע םימשג
.דחוימב םימהוזמ הנשב תונושארה

תונוע לכל םירדוסמ םיימוי-םוי הדובע ילהונ םישקבתמ ל"נה ךותמ
,ליעל רכזוה .םילבוקמה םילהנהמ דואמ םינוש ויהי םהש ריבסו ,הנשה
הכירצ הרובחתה תכרעמ יכ
תויהל תולוכי הרובחתב תורושקה תויושר .יליעה רגנה יאשונב בשחתהל
רגנה ימ לש תוכיאה תרימשל םינקתימ לש המקהבו רוטינב תוברועמ
.יליעה

הרובחתה דרשמב .הינרופילקב שכרנש ןויסינהמ דומלל ןתינ הז אשונב
Storm Water Task) יליע רגנ ימל תיעוצקמ הדיחי המקוה וז הנידמ לש
לש תויוכיאו תויומכל רוטינ תוכרעמ םיקהלו ןכתל אוה הדיקפת .(Force
יעוצקמה םדאה חוכ לכ תכרדהב תקסוע תאזה הדיחיה .יליעה רגנה ימ
ימ םוהיז עונמל הרטמב ,תויבטימ הדובע יכרדב הרובחתה תויושר לש
םג השוריפ יליע רגנ ימ לש םוהיז תעינמ ,םירקמה תיברמב .יליעה רגנה
.רוזא ותואב םוהתה ימ תוכיא לש הנגהה רופיש

םיללוכ םהילע חוקיפהו יליע רגנ ימ לש םוהיז תעינמל םיעצמאה תפיכא
:וללה םיטנמלאה תא דחוימב

תמושת תניתנ ךות ,השיג יכרדו םישיבכ ללוכ ,היינב ירתא לש תוקידב *
.םימה יכרד לא םיטנמידס תעסהו היזוראה תנטקהל תיברמ בל   

םיללוכ םיטרפמה .םיטרפמ יפל תודובעה עוציבו חותיפ תוינכות תניחב *
ירטשמ לש םייונישמ האצותכ םיירשפא םיקזנ תנטקהל םלוה לופיט   
ימ תוכיא לע תירשפא העפשהל סחייתהל שי .יליעה רגנה לש המירזה   
.םייררה םירוזא חותיפב דחוימב םירומא םירבדה .יליעה רגנה   

תוימוקמה תוצעומה ,תוירוזאה תוצעומה לש היינבה ירושיא תרגסמב *
תעב יליעה רגנה יאשונל תדחוימ תוסחייתה תויהל הכירצ ,תויריעהו   
לש תרוקיב רובעל היינב תינכות לכ לע .היינב ירתאו םישיבכ חותיפ   
.יליעה רגנה יאשונל החמומ   

יכרדו רוטינה ,זוקינה ינקתימ לכ לש המיאתמ הקוזחתו ףטוש חוקיפ *
.הנשה לכ ךשמב םימה   

,המגודל .יליעה רגנה יאשונב םירושקה םיאשונל תועדומה תרבגה *
ץראה תעידי ירועיש תרגסמב אשונל תוסחייתה ,הרבסה ינולעב שומיש   
.המודכו רפסה יתבב   

וא ימוקמ לשכב לופיט םשל חטשהמ רזוח בושמל תוכרעמ ןוגרא *
.יתכרעמ   

ללוכ ,םישיגר םירתאב ןוסחאהו לועפתה ינקתימ לש הקוזחתה תרוקיב *
,םייתיישעת םינסחמ ,תבכר תוליסמ ,םישיבכ ,םינבמ לש הקוזחת   
.'וכו הינח ישרגמ   

תודוכלמ ןוגכ ,יליע רגנ ימב לופיטל םידחוימ םינקתימ חותיפ *
.'וכו היהשה ירגאמ ,םיטנמידסל   

םתחטבאו ,םינכוסמ םירמוח םיאשונה הרובחתה ילכ רפסמ תלבגה *
.תונואת ינפמ   

תוכיאה רופישל םינקתימ
,םידחוימ םינקתימ לש חותיפל תעדה תא תתל שי ,הפיכאלו חוקיפל טרפ
םדקלמ םזימ עונמל השק .יליעה רגנה ימ תוכיא לע רומשל םתרטמש
ןתואמ םיעבונה םיעגפמ תעינמל םילכ ול ויהיש ילב חותיפ תוינכות
תלדגה איה ילעה רגנה תויוכיאל רשקב תורומחה תויעבה תחא .תודובע
.היינב תעב דחוימב ,רתאה לש היזוראה לאיצנטופ

דומעה שארל הרזח


תונקסמו םוכיס
ונתיי תוירוזא תוצעומו תוימוקמ תויושר ,תויתלשממ תויושרש יוארה ןמ
יליעה רגנה ימ תוכיא לע הרימשב תורושקה תויעבל הבר בל תמושת
םירמוחל העסה םוידמכ ושמשי יליעה רגנה ימש רוסא .לארשי תנידמב
רשפאה לככ םייקנ ויהי הלאה םימהש ךכל גואדל שי .םימהזמ
ימ תוכיא תא םג תרפשמ ליגרכ יליעה רגנה רועיש תנטקה .םיטנמידסמ
.הזה רגנה

חתפל תבייחמ וימימ תוכיאו יליעה רגנה רועיש יאשונל בלה תמושת
תועדומה תא ריבגהל שי ,ףסונב .תומיאתמ הפיכאו הכרדה תוכרעמ
עוציבב ,ןכותב ברועמה םדאה חוכ לש יעוצקמה עדיה תא רפשלו אשונל
.הקוזחתבו רוטינב ,םינקתימב שומישב ,םייסדנה םיטקיורפ

:רמאמה רבחמ תודוא
יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,תיחרזא הסדנהל הטלוקפה ןיבור ללה 'פורפ
.לארשיל

תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ