הייחשה תוכירבב תוגוהנה יוטיחה תוטיש
תוחילמל תומרות הביבסה תוכיא לע ןתעפשהו
םיכפשה
רורד ןב ןתנוי :תאמ
.36-28 םידומע ,(2000 תנש) ,48 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

שיטות החיטוי הנהוגות בבריכות השחייה והשפעתן על איכות הסביבה תורמות למליחות השפכים
:רמאמה יקלח
תונקסמו ריצקת
תוצלמהו תונקסמ
אובמ
יוטיח
הרלכה
םוכיס

תאו הייחשה תוכירבב תוגוהנה יוטיחה תוטיש תא ןוחבל דעונ רקסה
המכ ןלהל .לארשיב םיינוריע םיכפשב תוחילמה סמוע לע ןתעפשה
:םיאצממ
,לארשיב םיכפשל חלמ טעמ אל תומרות הייחש תוכירב יכ ררבתמ
.הנשב תונוט 10,000 דע
*


ךילהתב יוטיחל לושיב חלמב שומישה ,ילסקודרפ ןפואב
תחלמה תא ןיטקהל יושע הייחשה תוכירב לכב הזילורטקלאה
תמועל 30% -מ הלעמל לש רועישב הייחש תוכירבמ םימה תורוקמ
םג םיקהבומ תונורתי שי לושיב חלמב שומישל .יחכונה בצמה
.יתוחיטבה טביהב
*

םימה תויומכל םירע םניא הייחש תוכירב יליעפמ יכ ,ררבתמ
הנזהה וקב םימ ידמ ןיקתהל םתוא בייחל ץלמומ יכו ,תוכרצנה
תנוע םותב הייחשה תוכירב תא ןקורל אלש ,ץלמומ דוע .הכירבל
יבאשמ זובזב תאו םימה תורוקמ תחלמה תא םצמצל תנמ לע ,הצחרה
.םימה
*


תונקסמו ריצקת
תוירוביצ הייחש תוכירב יוטיחל תוטיש לש העפשהה הקדבנ וז הדובעב
יכפש לע הנוממה ,רבו ךורב לש איה המזויה .םימה תורוקמ תחלמה לע
.ותייחנהבו ,הביבסה תוכיאל דרשמב םילחנו םימ ףגאב היישעת

,םיצוביקב ,ןולמ יתבב תוירוביצ הייחש תוכירב 1,440 תומייק לארשיב
תעצוממ הכירב לדוג .טרופס יזכרמבו (ירטנואק) םינודעומב ,םיבשומב
תוכירב לש תיתנשה םימה תכורצת .םימ ק"מ 900 לש תומכל רדגוה
תפסות ימ םה םהמ ש"מלמ 4.2 -כ .ש"מלמ 17 -ב תכרעומ הייחשה
לע הרירג ימו דויא ימ ,השילג ימ ,םיננסמ לש תידגנ הפיטשל) הכירבל
.היקשהו הפיטש ,תוחלקמ ,םיתורישל םידעוימ רתיהו ,(םיצחרתמה ידי
תויסוכמו תוכירבהמ ,תרנצמ םימ תופילד תולולכ אל הלא םיכרעב
שיו) בויבל םיתיעל תינפומ ןכרד המירזהש הרקבה תכרעמ לש המיגדה
תוכירב יוטיחמ האצותכ בויבל חלמה תפסות .(םיפדועה לכמל התונפהל
םיאתמה הבגה ךרע תרימשל םיסיסב וא תוצמוח לש תופסותמו הייחשה
.הנשל תונוט 10,000 -ב תכרעומ תונקתל

ןלוכ ,תוירקיע יוטיח תוטיש 4 תוגוהנ הייחשה תוכירבב יכ אצמנ
הייחש תוכירב 20 כב גוהנה םורב ידי לע יוטיח .הרלכה לע תוססובמ
יטנוולר וניא אוהו ,הנשה רבכ קספויו םצמוצי ץראה םורדב רקיעב
,ןרתנה טירולכופיה ,יזג רולכ ידי לע ןה הרלכהה תוטיש .וז הדובעל
טירולכופיה רצונ הבש ,לושיב חלמ לש הזילורטקלאו רולכירט תוילבט
.הזילורטקלאה אתב ןרתנה

איה םויכ םימה תורוקמ תחלמהל תונושה תוטישה תמרות לש הכרעה
איה םויכ םימה תורוקמ תחלמהל תונושה תוטישה תמרות לש הכרעה
רולכירט תוילבט ,15.5% יזג רולכ ,70% ןרתנה טירולכופיה :ןמקלדכ
.4.5% הזילורטקלאו 10%

דומעה שארל הרזח


תוצלמהו תונקסמ
יוטיחה יכילהתמ האצותכ בויבל םיחלמה תפסות לש ללוכה םוכסה
,םידירולכ הנשל תונוט 6,350 -ב ךרעומ ץראב הייחשה תוכירב לש
.לושיב חלמ תונוט 10,000 -כ לש טנלוויווקא וא
*לושיב חלמ לש הזילורטקלא ידי לע תואטוחמה תוכירבה תמורת
-כ תווהמ ןהש תורמל ,םויכ 4.5% איה בויבל םידירולכ תפסותל
יוטיחל ורבע הייחשה תוכירב לכ וליא .תוכירבה רפסממ 6.5%
יצראה בויבל םיחלמה תפסותב 42% -כ לש התחפה התיה ,וז הטישב
,טירולכופיהב יללכ יוטיחל רבעמ תמועל הייחשה תוכירב ידי לע
.יזג רולכב יללכ יוטיחל רבעמ תמועל 11% -כ לש התחפהו
*

תוכירב לכב לושיב חלמ לש הזילורטקלאה תטישב יוטיחל רבעמ
30% -מ הלעמל לש רועישב תורוקמ תחלמה ןיטקהל יושע הייחשה
םירכינ םייתביבס תונורתי שי וז הטישלש רחאמ .םויכ בצמה תמועל
ללוכ) םינכוסמ םירמוח לש הלבוהה םוצמצב םיאטבתמה םירחא
ישיבכב (יזג רולכ ילכמו תיטסואק הדוס ,חלמ תצמוח ,טירולכופיה
.וז הטישל רבעמ לע ץלמומ ,םיבשוימ םירוזאבו ץראה

יוטיח לע ףידע יזג רולכב יוטיח ,םימה תורוקמ תחלמה תניחבמ
אוה יזג רולכ ,תאז תמועל .(33% -כב החלמה תתחפה) טירולכופיהב
.הלבוהב רקיעבו ןוסחאב ,שומישב דואמ ןכוסמ רמוח
*עונמל ידכ ,הצחרה תנוע םותב תויתנוע תוכירב ןוקירמ ענמיהל שי
לשב תוכירב רפסמב םויכ גוהנ רבדה .םימ זובזבו תורוקמ תחלמה
וא יזג רולכב תאטוחמה הניקת הכירבב םיחלמה זוכיר .םימה תולע
יוטיחב <3000) ל"נמ 2000-1500 לש םיכרעב בצייתמ טירולכופיהב
,ןכל .יוטיח בקע החלמהו תודייאתהמ האצותכ ,(הזילורטקלא ידי לע
.םימה זובזבל רבעמ ,בויבל םיחלמ ףיסוי הנוע ףוסב הכירבה ןוקיר
*


הלא .הכירבל הנזהה וקבו ישארה הסינכה וקב םימ ידמ ןיקתהל שי
,תוכירבה יליעפמ ידי לע םימה תכירצ לע חוקיפו הרקב רתי ורשפאי
תויומכלו תוכרצנה םימה תויומכל םירע םניא תובורק םיתיעלש
.תופילדב תוזבזבתמה
*
דומעה שארל הרזח


אובמ
שיו ,םיריפשה םימה לאיצנטופ לש אלמ לוצינל העיגה לארשי תנידמ
תבירמ ,רוסחמה בקע .םימה תורוקמ לש רתי לוצינ םייק יכ םינעוטה
היקשהל רזוח שומישל םינפומ (75% -כ) םילפוטמה םיינוריעה םיכפשה
חיטבהל שי ,היקשהל םיחלוקב שומיש רשפאל תנמ לע .תואלקחב
,ןכל .עקרקל וא םילודיגל קזנ םימרוגה םיכרעל עיגת אל םתוחילמש
תויופידעה רפסב דבכנ םוקמ תספות םימ תורוקמ לש םתחלמה תעינמ
.לארשיב םימה קשמ לש

טרופס יזכרמ ומקוה ,יאנפה תוברת תוחתפתהו םייחה תמרב היילעה םע
רקי ביכרמ אוה ןיוטיחש ,הייחש תוכירב םיללוכה םיבר שפונו
טרפ) הבורש ,תרכינ תומכב םימ תוכרוצ הייחשה תוכירב .ןתקזחאב
.בויבה תשרל שומישה רחאל תמרזומ (םידייאתמה םימל

תונורתי תחא לכלש ,תונוש יוטיח תוטיש תוגוהנ לארשיב תוכירבב
םיכפשה תוכיא לע ןתעפשהו יוטיחה תוטיש ורקסנ וז הדובעב .תולבגמו
.יצראו ימוקמ הדימ ינקב

תואצמנ 220 ,ץראב תומייקה תירוביצה הייחשה תוכירב 1,440 ךותמ
6-5 תולעופ ,85% -ו הנשה לכ תולעופ 15% -כ .םיבשומבו םיצוביקב
ןהב תוטקננ ןכלו ,תיתנוע ןקורמ וניא ןהמ ןטק קלח .הנשב םישדוח
תינייפוא הייחש תכירב .ףרוחה ךשמב םג יוטיחו רומיש ,הקזחא תולועפ
תוכירב .םימ ק"מ 450 -כ הליכמ ('מ 1.4x25.5x12.5 תיפמילוא יצח) ןולמ תיבב
דויצ יקפסמ ולבקתהש תוכרעה יפלו ,ק"מ 2,000 -כ תוליכמ תויביטרופס הייחש
900 -כ אוה תגציימ תעצוממ הכירב חפנ ,ףנעב םיחמוממו םילקימיכו
20-12 -ב תכרעומ ק"מ 900 הליכמה החותפ הכירבל םימ תפסות .ק"מ
הכירבל .הנשל ק"מ 2,750 עצוממבו ,הנשל ק"מ 3,500-2,000 ,םויל ק"מ
,הנשל ק"מ 5,000-3,000 ,םויל םימ ק"מ 14-8.5 םיפיסומ הרוקמ
הכירבב 40% -כ) דויצ לע םיצפמ תפסותה ימ .הנשל ק"מ 4,000 עצוממבו
לע הרירגו השילג לעו ,םיננסמה תפיטש לע ,(הרוקמב 17.5% -כו החותפ
.םיצחרתמה ידי

(ק"מ 900) תגציימ הכירבב םימ תכורצת :1 הלבט
הכירב
,הרוקמ
תיתנש
ק"מ
הנשל
תיתנוע ,החותפ הכירב
הנשל ק"מ

3,300
1,650
השילג + םיננסמ = זוקינ ימ
700
1,100
הרירג + דויא ימ
4,000
2,750
הרירג + דויא + זוקינ ימ = תפסות ימ
16,000
11,000
ימ = הכירבב תיללכ םימ תכורצת
*4x תפסות
תללוכה םימה תכורצתמ עברכ הווהמ הייחש תוכירבל םימה תפסות*
(היקשהו םיתוריש ,תוחלקמל)

דומעה שארל הרזח


יוטיח
ידכו םימזינגרואורקימ דימשהל תנמ לע שורד הייחש תוכירב יוטיח
,תוצא ,תוירטקב ,םימזינגרואורקימ .ינגרוא רמוח קרפלו ןצמחל
חור ,םשג ידי לע תופיצרב הכירבל םיסנכומ ,םיסוריוו םיקדייח
שיו תולחמל םימרוג םקלח ךא ,םיקיזמ םניא םבור .םיצחרתמו
תורחא תושרפהו תורעש ,רוע יקלח ,העיז ,ינגרוא רמוח .םדימשהל
םימרוגו הכירבה ימ תא םימהזמ הלא לכ ,םיצחורה ידי לע תומרתנה
.םקלסלו םקרפל שיו ,תוריכעל

לש ןטק רפסמב .הרלכה לע תוססובמ ץראב תוגוהנה יוטיחה תוטיש בור
תוטישל םירבוע ןהב םג ךא ,ילזונ םורבב םישמתשמ (20 -כ) תוכירב
תא .םורב תובוכרת לש הקפסאה תקספה לע העדוהה םע תורחא יוטיח
םירקי) ןצמח ימב םיאטחמ םי ימב םישמתשמ ןהבש תורופסה תוכירבה
ןניא ולא תוכירב .הרלכהה תוטיש לש יאוולה תועפות ללגב ,(דואמ
.ןהב תקסוע אל וז הבתכ ןכלו ,תילפיצינומה בויבה תכרעמל תוזקנתמ

הרלכה ידי לע יוטיח
איהש תירולכופיה הצמוח םייניב רמוח רצונ הרלכה ידי לע יוטיחב
יפל (םינויל קוריפ) היצאיצוסיד תרבוע איה .הביצי יתלבו השלח הצמוח
:האבה החסונה
HOCI OCI- + H+
יוטיחו ןוצמח רשוכ שי (החסונב לאמש ףגא) תירולכופיהה הצמוחל
לש לקשמה יוויש יזוכיר .(ינמיה ףגאב) טירולכופיהה ןוימ האמ יפ לודגה
םיזוחא 80-70 ,7 הבגה ךרעב .הבגהה ךרעב םייולת םירמוחה ינש
םיקרפתמ םיזוחא 30-20 קרו ,םיקרופמ םניא תירולכופיהה הצמוחהמ
םיקרפתמ הצמוחהמ 90% -מ הלעמל ,8 הבגה ךרעב .טירולכופיהה ןויל
.הליעי הניא םיהובג הבגה יכרעב יוטיחה תלועפ ןכלו ,םינויל

הצמוחה תריצי ךילהתב וזמ וז תונושה הרלכה תוטיש שמח תומייק
:תירולכופיהה
CI2+H2O HOCI+HCI םימל יזג רולכ תנזה .1
NaOCI+H2O HOCI+NaOH ןרתנה טירולכופיה תנזה .2
.הדונאה ינפ לע ןרתנה טירולכופיה תרצוי לושיב חלמ לש הזילורטקלא .3
Ca(OCI)2+2H2 2HOCI+CaCI2 ןדיסה טירולכופיה תנזה .4
הצמוח ידי לע בצוימ רולכ רולכירט תוילבט תרזעב יוטיח .5
ןהו רורחסה וק רבוע וכרדש דחוימ לכמב תואצמנה ,תירונאיצ-וזיא    
הלש יוטיחה רשוכו ,יזג רולכ לש וז ומכ איה הבוגתה .תויטאב תוסמנ    
.יזג רולכ לש יוטיחה רשוכמ 90% -כ אוה    

רולכ בוציי
ןכלו ,שמשה רואב קרפתהל הטונ הכירבה ימב אצמנה ישפוחה רולכה
םירמוחה לש ןוצמחלו יוטיחל שמשמ רולכה תפסותמ קלח קר
תוחותפ תוכירבב רולכה תוקרפתה תא ןיטקהל תנמ לע .םיינגרואה
תומכב .תירונאיצ-וזיא הצמוח בציימ (תוכירבהמ ןטק קלחב) םיפיסומ
השימח יפ דע השולש יפ דרוש ישפוחה רולכה ,רטילל 'רגמ 30-25 לש
ישפוחה רולכה בור ,רטילל 'רגמ 50 לעמ .בציימ אלל הכירבב רשאמ
הימ ןונערל הלועפב טוקנל שיו ,10% -כל תדרוי ותוליעפ ,הצמוחל רשקנ
לע הימימ תא ןנערל שיו ,הכירבה תא םירגוס רטילל 'רגמ 80 -ב) הכירב
,תקרפתמ הניא תירונאיצה הצמוחה .(תשר ימב יוציפו יקלח זוקינ ידי
לע הצפמה ,תשרה יממ קלחב לוהימה ידי לע קר תענמנ התורבטצהו
.םיזקונמה םימה

ישפוח רולכו רושק רולכ
רסח ,ירקיעה אטחמה אוה .OCIHOCI יזוכיר םוכס אוה ישפוח רולכ
רולכה זוכיר .תוירירהו םייניעה ,רועה תא הרגמ וניאו ,חירו עבצ
,בציימ רמוח אלל הכירבב רטילל 'רגמ 2-0.8 אוה תונקתה יפל ישפוחה
.תירונאיצ-וזיא הצמוח הליכמה הכירבב 2.5 לעמו

רולכה תבוגתמ תורצונה תובוכרת םינימא-רולכה םוכס אוה רושק רולכ
אוה רושקה רולכה .םיצחורה ידי לע תשרפומה הינומא םע ישפוחה
לש זוכירב שגרומה תוירירה יוריגלו ףירחה רולכה חירל יארחאה
.םיצחרתמב תוסומע תוכירבל ינייפוא אוהו ,רטילל 'רגמ 0.2 -מ הלעמל
ההובג רושק רולכ תמר .םצמוצמ יוטיח טקפא שי םינימא-רולכל
תאלעה ידי לע תעצבתמה היצנירולכ-רפוס ידי לע וקוריפ תא תבייחמ
,רטילל 'רגמ 15-5) רושקה רולכה זוכירמ 10 יפל ישפוחה רולכה זוכיר
רולכהו ישפוחה רולכה יזוכיר םוכס אוה רולכה ללכ .(הלילב ללכ ךרדב
.רושקה

דומעה שארל הרזח


הרלכה

יזג רולכב הרלכה
רולכה .הייחשה תוכירבמ םיזוחא 20-15 -ב גוהנ יזג רולכ ידי לע יוטיח
.הפילד לש הרקמב דואמ ןכוסמ אוהו (םינולב) ץחל ילכמב ןותנ יזגה
תוכרעמ תאו םילכמה תא םקמל שי ,ריוואהמ דבכ רולכהש רחאמ
רולכ רוטינ תכרעמל גואדלו הצחרה רוזא לש הזמ ךומנ םוקמב הנזהה
תולעב תוריעז תופיט תרצויה לופרע תכרעממ םיזתומ םימ .החטבאו
.הפילד לש הרקמב לודג םינפ חטש

תופילדב אלא לכמ תוצצופתהב לפטל הלוכי הניא החטבאה תכרעמ
.םימב רולכה לש (0.7%) תלבגומהו תיטיאה ותוסיסמ בקע ,דבלב תונטק
םירוגמה ןיינבמ םירטמ 250 -כ תקחורמ תויהל תבייח הכירבהש רחאמ
תוכירבה רפסמ ךלוהו תחופ ינברואה חותיפה םע ,רתויב בורקה
איה ךא ,תינושאר העקשהב הרקי הטישה .תאז הטישב תושמתשמה
ךרע תדרוהל תמרוג יזג רולכב הרלכה .תפטושה האצוהב רתויב הלוזה
ידי לע ןוקית תבייחמו ,חלמ תמוח תורצוויה בקע הכירבה ימ לש הבגהה
1,600 -כ איה רולכה תכורצת .חלמ תריצי ךות ,תיטסואק הדוס תפסות
(45%) תיטסואקה הדוסה תכורצת .ק"מ 450 לש חפנב הכירבל הנועל ג"ק
.הנשב תונוט 4 -כ איה

ןרתנה טירולכופיהב הרלכה
60% -כב גוהנ ןרתנה טירולרופיה לש (10%) הסימת ידי לע יוטיח
ילכמב תקפוסמ ,13 הבגה ךרע תלעב ,הסימתה .הייחשה תוכירבמ
העקשהה .הצמוח םע הלש עגמ לכ עונמלו הקיחרהל שיו קיטסלפ
תפטושה האצוהה ךא ,(תורקובמ ןונימ תובאשמ) הכומנ תינושארה
.(םימ 90% לש הלבוה תולע תפסות בקע רקיעב) יזג רולכ לש וזמ ההובג
תויומכ בייחמ ךא ,יזג רולכמ תוחפ ןכוסמו לופיטל רתוי טושפ רמוחה
שונא תועט ףסונב .הכירבה רוזאב יזג רולכמ הרשע יפ תולודג ןוסחא
הרלכה .יזג רולכ לש תורצוויהל םורגל הלולע (חלמ 'ח םע בוברע)
ךרוצלו ,הכירבה ימ לש הבגהה ךרע תאלעהל תמרוג ןותנה טירולכופיהב
ןקתל הבגהה ךרע תמאתהלו תויסיסבה תריתסל חלמ תצמוח תפסותב
תונוט 16 -כ ,םויל רטיל 100-80 איה ןותנה טירולכופיה תומכ .(7.6-7.2)
הרוקמ הכירבל םירטיל 50 -כו ,ק"מ 450 לש חפנב החותפ הכירבב הנועל
תריתסל חלמה תצמוח תומכ .(הנשל תונוט 17.5) הנשה לכ תלעופה
הרוקמ הכירבל 16.5 -כו ,החותפ הכירבל םויל םירטיל 30 -כ איה תויסיסבה
.(הרוקמ הכירבל הנשל תונוט 75 -ו החותפ הכירבל הנשל תונוט 5.25 -כ)

לושיב חלמ לש הזילורטקלא
ןרפסמ .תוכירב 90 -כב גוהנ לושיב חלמ לש הזילורטקלא ידי לע יוטיח
ןימאהל הטונה ,רוביצה תשירדמו ליעפמל תוחונהמ האצותכ ךלוהו הלוע
תוכירב םה םישמתשמה ללכ ךרדב .תורלכומ ןניא הלא תוכירב יכ
90,000 -כ ידמל ההובג ןקתימב העקשהה .הנשה לכ תולעופה תורוקמ
האצוההמ 30% -כ איה למשחלו חלמל תפטושה האצוהה ךא ,ח"ש
יוביג תכרעמ ןיקתהל בייחמ תואירבה דרשמ .הצמוחו טירולכופיהל
.רתי סמועב ףסונ יוטיחב ךרוצה לע תונעל ידכ טירולכופיהה ןונימל
לש הובג יתדוקנ זוכירמ עבונה ןורתי הארנכ שי הזילורטקלאל
רולכה לש תוחפל יקלח קוריפל םרוגה ,הזילורטקלאה אתב טירולכופיה
המ תדימב םצמצמ םג אוה .היצנירולכ-רפוסל המודה האצותב רושקה
.ישפוחה רולכה ידי לע םרגנה יוריגהו חירה עגפמ תא

'רגמ 3,000 דע 2,500 לש םיחלמ זוכיר שורד הזילורטקלאה ךילהתל
רתוי ךומנ חתמב הלועפ רשפאלו ,תוכילומה תא לידגהל תנמ לע רטילל
הלעפהב ןכל .תעקשומה תילמשחה היגרנאה לש רתוי ליעי לוצינ ךות
ךילהתב .חלמ הנוטכ ףיסוהל ךירצ ק"מ 450 לש חפנב הכירב לש הנושאר
הכירבב חלמל הרזחב ךפוהה ,הזילורטקלאה אתב טירולרופיה רצונ הז
יממ קלחל המאתהב חלמ ףיסוהל שי ןכל .קוריפה וא ןוצמחה ןמזב
לש יוכינבו דויאב ןדבואה אלל ,םינדבואה ללכ לע תוצפל ידכ ,תפסותה
הארמ בושיח .דויאמ האצותכ םימב םיירוקמה םיחלמה תוזכרתה
רשאכ ,(ק"מל ג"ק 2.5) תפסות ק"מ 20 -כל חלמ ג"ק 50 ןב קש לש תפסות
.(ק"מל ג"ק 1-0.5) ל"גמ 1,000-500 הפיסומ תשרה ימב םיחלמה תלוכת
וא הצמוח ףיסוהל ךרוצ ןיא ,ךילהתב הנתשמ וניא הבגהה ךרעש תויה
.סיסב

רולכירט תוילבט
תוסמנה תוילבט תרוצב קצומ אוה (Trichloroisocyanuric acid) רולכירט
םע תונטק תוחותפ תוכירבב שמשמו בצוימ רולכ ליכמ אוה .תויטאב
זוכירב הסימתל 2.8) דואמ ךומנ הבגהה ךרע .תיסחי םיטעמ םיצחרתמ
.הריתסל סיסב לש תיסחי הלודג תומכ תפסות בייחמ אוהו ,(1%

הכומנה העקשהב ,(הנזה לכמ) דויצה תוטשפב אוה הטישה ןורתי
תורשפאב ןכו ,ההובג תפטוש תולעב אוה הנורסח .ליעפמל תוחונבו
עונמל ידכ הכירבה יממ לודג קלח ףילחהל ךרוצ היהי הנועה ךלהמבש
'רגמ 50 דע) ןקתהמ גרוחה זוכירב תירונאיצ-וזיא הצמוח תורבטצה
-ה תא ןקתל שי .םויל ג"ק 2-1.5 םישורד ק"מ 100 לש הכירבל .(רטילל
.(45%) תיטסואק הדוס רטיל 3 -כ לש תפסות ידי לע עובשל תחא pH

ןדיסה טירולכופיהב הרלכה
.ליעפ רמוח 65% -כ ליכמה יריגרג קצומ אוה (HTH) ןדיסה טירולכופיה
קוריפלו היצנירולכ-רפוסל אלא ,תירקיע יוטיח תטישכ שמשמ וניא אוה
.תורחאה תוטישהמ תחאב תואטוחמה תוכירבב הכירבה תיתחתמ תוצא
.הכירבה תיתחתל ללוצ אוהו עובשל תחא ותוא םירזפמ ללכ ךרדב
.ק"מ 450 לש הכירבל עובשל ג"ק 10 -כ איה תשרדנה תומכה

החלמה
ק"מ 16,000 הרוקמ הכירבל תיתנש םימ תכורצת
ק"מ 11,000 החותפ הכירבל תיתנש םימ תכורצת
בושיח :בושיחה סיסב
תעצוממ הכירבל יתנש
ק"מ 900 לש
יזג רולכ
(םיירגוסב הנותנ חלמה תומכ) םידירולכ תומכ
:יוטיחב תרצונה תיתנש
3.2 (5.270) ton :החותפ הכירב
3.5 (5.770) ton :הרוקמ הכירב
:םיכפשב (חלמ) םידירולכ זוכיר תופסות
3200x1000/11000=290 (480) ppm :החותפ
3500x1000/16000=220 (360) ppm :הרוקמ
תיתנש הכירצ

3.2 :החותפ הכירב
תונוט
3.5 :הרוקמ הכירב
תונוט
:ירלוקלומ לקשמב
C12=71 ,CI-=35.5
10% ןרתנה טירולכופיה
:יוטיחב תרצונה תיתנש (חלמ) םידירולכ תומכ
:החותפ
(35.5/74.5)x32x0.1+(35.5/36.5)x10.5x0.33=4.895(8.070)ton
:הרוקמ
(35.5/74.5)x35x0.1+35.5/36.5)x11.5x0.33=5.358(8.830) ton
הכירבל תיתנש הכירצ
,תונוט 32 החותפ
35 הרוקמ הכירבל
.תונוט
החותפל חלמ תצמוח
הרוקמל ,תונוט 10.5
תונוט 11.5
:ירלוקלומ לקשמ
NaOCI=74.5 ,HCI=36.5
:חלמ תצמוח זוכיר
33%
לושיב חלמ לש הזילורטקלא
בויבל תיתנש (חלמ) םידירולכ תומכ לש תפסות
(35.5/58.5)x1650x2.5=2503(4125) Kg :החותפ הכירבל
(35.5/58.5)x3300x2.5=5006(8250)Kg :הרוקמ הכירבל
2503x1000/11000=228(376)ppm:זוכיר תפסותב
5006x1000/16000=313(516)ppm :זוכיר תפסותב
חלמ ג"ק 2.5 לש תפסות
םיזקונמ ק"מל
רולכירט
תרלכומ הכירבב ומכ (חלמהו) םידירולכה תפסות
יזג רולכב

ןדיסה טירולכופיה
(חלמ) םידירולכ לש תיתנש תומכ לש תפסות
.בויבל
:החותפ הכירבל
0.65 x20x25x(71/143)=161Kg
:הרוקמ הכירבל
0.65x20x25x(71/143)=161Kg
ןדיס אוה ןויטקה יכ ןרתנ תפסות ןיא
עובשל הכירבל ג"ק 20
.65% קזוחב
לש ירלוקלומ לקשמ
:ןדיסה טירולכופיה
143

דומעה שארל הרזח


םוכיס
בויבל םידירולכ לש תיתנש תיצרא תפסות תכרעה
תוחותפ 85% ,ק"מ 900 לש עצוממ חפנב תוכירב 1,440 ךותמ :תוחנה
הנותנ םוכיסה תלבט לש ןושארה הקלחב .הנועה ףוסב תונקורמ ןניאו
בויבל םידירולכה תפסותל הייחשה תוכירב ללכ לש המורתה תכרעה
תוכירב תמורת הבשוח ינשה הקלחב .(םיירגוסב הנותנ חלמה תפסות)
הייחשה תוכירב לכש החנהב ,בויבל (חלמ) םידירולכ תפסותל הייחשה
.תניוצמה הרלכהה תטישב ואטוח

בויבל (חלמ) םידירולכ לש תיתנשה תיצראה תפסותה ךס :םוכיס תלבט
הנותנ חלמה תפסות) הנשב תונוט יפל בויבל דירולכ תפסות
(םיירגוסב

כ"הס
תורוקמ
תוחותפ
תוכירבה %

1631
(2540)
(410) 273
(2130) 1358
33%
וא יזג רולכ
רולכירט
4450
(7070)
(1144) 737
(5926) 3713
60%
ןרתנה טירולכופיה
287
(444)
(116) 75
(328) 212
6.5%
לש הזילורטקלא
לושיב חלמ
6363
(10054)
(1670) 1085
(8384) 5283

כ"הס
4942
(7697)
(1242) 827
(6455) 4115
100%
תואטוחמ 100%
וא יזג רולכב
רולכירטב
7416
(11784)
(1907) 1228
(9877) 6188
100%
תואטוחמ 100%
טיורלכופיהב
ןרתנה
4414
(6831)
(1782) 1153
(5049) 3261
100%
תואטוחמ 100%
הזילורטקלאב


,תישארה תינעדמה תכלש הביבסה תוכיאל דרשמה ידי לע ןכוה רקסה *
םיקלדו היישעת יכפש ףגא שאר ,רבו ךורב ידי לע הנמזוה הדובעה


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ