,םיכילהת ,תונקת :היישעת יכפשב לופיט
םינקתימ
ןיילק םייח `גניא :תאמ
.60-58 םידומע ,(2000 תנש) ,48 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

טיפול בשפכי תעשייה: תקנות, תהליכים, מיתקנים
:רמאמה יקלח
המדקה
רזעה יקוח לש "קבמק"ה
תושורד תויוכיאו רזע יקוח תונקת
םיכילהת
םינקתימ

המדקה
םיכפש םיילזונ יאוול ירצומ תקפהב םיכורכ יתיישעתה רוצייה יכילהת
:וז תלוספ קוליסל םילעפמל תונימז תויצפוא יתש תומייק .םייתיישעת
ןוגכ ,יעבט םימ ףוגל הרישי המרזה וא ,תינוריעה בויבה תשרל תורבחתה
הניא ,הפירשו שוביי ,תישילש תורשפא .םוהת ימ רגאמ וא םי םגא ,לחנ
עגפמ תריציב םג אלא ,תוהובג תויולעב קר אל הכורכ איה יכ ,תישעמ
.ריווא םוהיז לופיטל רתוי דוע השק

תויושרה לש רושיא תלבקב תונתומ תונימזה תונושארה תויורשפאה יתש
םיילעפמ םינקתימב םיכפשב לופיטב ךורכ הז רושיא .תונוממה
םירתומה םיכפשה ביט תא דואמ םיטרפמה םינקתב הדימעבו ,םידחוימ
,תילפיצינומה בויבה תרנצ ךרד קוליסל עגונב .םיברה תושרל המרזהל
יתלב היישעת יכפש תמרזה םירסוא 1981 תנשמ םיינוריעה רזעה יקוח
םירמוחה תא בר טוריפב םירידגמ םה .תירוביצה תרנצל םילפוטמ
הלא תאו (ללכב םיקלדו טפנ ,ןיזנב ןוגכ) וז ךרדב קלסל רוסאש
0.1 דע ,לשמל ,לכאמל םינמש) םיריעז םיזוכירב םלוא ךכב םירתומה
םיקוח יפ לע הרוסא ,עבטל רורחש ,היינשה הפולחה .(רטילל םרג
.טדנמה תפוקתמ דוע םימייקש

תפיכא וליאו ,תימוקמה תושרה לע תלטומ םיינוריעה רזעה יקוח תפיכא
ףוג ,םימה תוביצנ לע תלטומ םימה יבאשמ תוכיא לע הרימשל קוחה
אלש טעמכ הלא םיקוח ,תונוש תוביסמ ,לעופב .תואלקחה דרשמל ךיישה
קוליסל םיישקב ולקתנ אל םילעפמה בורו ,םינש רפסמ ינפל דע ופכאנ
.םרובע יתועמשמ תואצוה רוקמ הוויה אל רבדהו םהיכפש

דומעה שארל הרזח


רזעה יקוח לש "קבמק"ה
הנמנ םיכפשה קוליסש ךכ ידכ דע ,הצקל הצקמ הנתשה הז בצמ םויכ
הווהמ הז אשונ .ץראב רוצייה תויולע ללכב "םידבכ"ה םיפיעסה םע
זכרמהמ םירבוע םיבר םילעפמש דע ,לעפמה םוקימל עירכמ הכ לוקיש
.תונכשה תוצראל םירבוע ףאו ,רתוי "תיתודידי" הביבס תלעב הירפירפל
לעופב ליחתה םיקוחה תפיכאו םייתיישעתה םיכפשה לע חוקיפה ךילהת
,ךשמהב .רושעכ ינפל הביבסה תוכיאל דרשמה תמקה רחאל קר
תוימוקמה תויושרה תרגסמב הביבסה תוכיאל תודיחיה ונגראתה
הביבסה תוכיאל דרשמה .םיקסע יושירל תוקלחמה םע םואיתב תולעופה
תא ליעפ ןפואב עונמל ותמישמש ,םילחנהו םימה ףגא תא םיקה םג
יצמאמש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב .הנידמה לש םימה יבאשמ םוהיז
ןבומכ ךא ,התחפ םימה יבאשמל םימהזמ תרידחו ירפ םיאשונ דרשמה
.תקפסמ הדימב אל ןיידע

בור יכ ,םימה קשמ תורדרדיה םע תפסונ הפיחד הלביק םיקוחה תפיכא
שומישל םיבשומו (םיש"טמ) םיכפש רוהיט ינוכמב םירהוטמ םיכפשה
יתלב םהש הלא .רוהיט יכילהת תבכעמ םיימיכ םירמוח תוחכונ .יאלקח
םיווהמו ,יאלקח שומישל םיכפשה תבשהב דרטמ םיווהמ קוריפל םינתינ
רזעה יקוחש ,שדח בצמ אופיא רצונ .הפיכאה תא םיצירממה םימרוג
םיבושחה םיקוחה ןיב םה ,הנש 20 רבכ םירפסב םימייק השעמלש
.ץראב יתיישעתה רזגמה לע םויכ םילחה

זאמ ויה םיקוח ירה ."םואתפ" הרק המ ןיבהל םישקתמ םיבר םיניישעת
םיחרכומ המלו ךיא ,הערפה אלל ולעפ םימהזמה םילעפמה ,דימתמו
םדק לופיט ינקתמ םיקהל ידכ דואמ םילודג םימוכס עיקשהל וישכע
?םהיתושירדב דומעל ךיא ?הלאה םיקוחה םירמוא המ ?םיילעפמ
ינקתמ לעפמ לכ ךותב םיקהל םיבייח .סונמ ןיאש תעדל שי לכ תישאר
תשרל המרזהל םיכפשה תא םיאתהל םתרטמש םיכפשב לופיט-םדק
םה הלא םינקתימ .תירוביצה
תינושאר העקשה ןה םהב תשרדנו ,רבד לכל םיריעז םייכילהת םילעפמ
הקזחא ןהו (לעפמה יכפש םלגה רמוח לש תויתייעבה גוס יפל) תיניצר
דע ,תיטירקו תיתועמשמ הכ איה שרדנה לופיטה תולע .םיפטוש לועפתו
םיקוח ילעב תוצראל ףאו םירוזאל רובעל וצלאנ םילעפמש םירקמ שיש
םג תויתביבס תוביסמ םילעפמ תריגה ךילהת .רתוי םישימג םייתביבס
.ןדריל וא תיניטסלפה תושרה יחטשל םירבוע םילעפמו ,ונלצא םייק

דומע שארל הרזח


תושורד תויוכיאו רזע יקוח תונקת
טעמכ םייעבט םימ יפוגל םייתיישעת םיכפש קוליס לש הפולחהש רחאמ
לחנל םיכפש םימירזמ ןיידעש םיטעמה םילעפמהו ,דוע תמייק הניאש
,םיתחופו םיכלוה תרניכה ןגאל וא ןוקריל וא הרדח לחנל וא ןושיקה
.תינוריעב בויבה תשר הצופנה ךרדב תילזונ תלוספ יוניפב ןודנ

םיאלממה םילזונ רוציל איה םייתיישעת םיכפשב לופיטה ינקתימ תרטמ
המגודל רזע קוח דחוימבו ,תויושרה לש םינקתהו םיקוחה תושירד רחא
ב"משתה (בויבה תוכרעמל היישעתה יכפש תמרזה) תוימוקמה תויושרל
םייתיישעתה םירמוחה לש זוכירהו ביטה תא עבוק הז קוח .1981
.תירוביצה בויבה תשרל המרזהל םירתומה םיכפשב םינושה

םירדגומה "םיקיזמ םיכפש תמרזה רוסיא" םה םייטנוולרה םיפיעסה
:(דבלב תיקלח איה המישרה) ןלהלכ ןורקיעב
ןליתמ ,םרופורולכ ,ירולכ-הרטט ןמחפ ןוגכ ,םיסיממ ,טפנ ,ןיזנב
.דירולכ
*

-מ ההובגה וא (תיצמוח) 6.0 -מ הכומנ (pH) הבגה תלעב תילזונ תלוספ
.(תיסיסב) 8.0
*

םתפירג תא רוצעל םייושעה תומכבו לדוגב גימצ רמוח וא םיקצומ
תגוע" תויראש ןוגכ ,רוהיטה ךילהת תוניקתב תוערפהל םורגל ךכבו
תכתמ יקלח ,היישעתב יבבש דוביע לש תויראש ,טלפסא ,"ןוניס
.המודכו
*םינמוש ('טל/ג"מ) רטילל ג"מ 100 לע הלועה ללוכ זוכירב לכאמ ינמש
.יחמצ ןמש ,בלח ,יחהמ
*

,םילכ ךותיח תונוכמל ילרנימ סיסב לע םינמוש וא ילרנימ ןמוש
זוכירב ,םימב םיביצי םיפיחרת םירצויה ,"סיסב ןמש" םינוכמה
.'טל/ג"מ 20 לע הלועה
*


.'טל/ג"מ 20 לע הלועה זוכירב דינאיצ תובוכרתו (CN) םידינאיצ *
3,500 לע הלועה זוכירב םיסמומ אל םילרנימו םיינגרואנא םיקצומ
.'טל/ג"מ
*

.'טל/ג"מ 1,000 לעמ םיפחרמ םיקצומ ללכ *
2,000 -ל לעמ (כ"חצ) תימיכ ןצמח תכירצל םימרוגה םירמוח
.'טל/ג"ש
*

םימב זוכירה לעמ CI -כ רטיל/ג"מ 200 -ב הלועה םידירולכ זוכיר
.לעפמל םיקפוסמה
*

.'טל/ג"מ 1 לע הלועה זוכירב דירואולפ *
םיטנגרטדו 'טל/ג"מ 1 לע הלועה זוכירב "םישק" םינוכמה םיטנגרטד
.'טל/ג"מ 40 לעמ "םיכר"
*

.'טל/ג"מ 3 -ל לעמ םילוזרקו םילונפ *
.תוחלמת וא םירזחומ רוריק ימ *

םיזוכירב ןלהל טרופמכ םירמוח םיכפשה וליכי אל ,ליעל רומאל ףסונב
.םדיצל םימושרה םיזוכירה לע םילועה

םיכפשב םירתומ םיזוכיר :1 הלבט
('טלל/ג"מ) זוכיר
רמוח
5.0
ץבא
0.25
(ךינרז) ןסרא
3.0
ןורוב
0.50
םוילירב
0.50
םוידנו
25.0
ןרמח
0.05
ףסכ
0.005
תיפסכ
0.25
םורכ
0.3
םויתיל
0.05
ןדבילומ
1.0
ןגנמ
1.0
תשוחנ
1.0
לקינ
0.05
םוינלס
0.25
תרפוע
0.05
םוימדק
0.25
טלבוק

דומעה שארל הרזח


םיכילהת
לופיט-םדק ינקתימ תרגסמב היישעתה יכפשב םיירקיעה לופיטה יכילהת
:ןלהלכ םה םיילעפמ
הפחרה ,ןוניס ,עוקיש :ינכמ-יזיפ לופיט *
םיסיסבו תוצמוח לורטינ :ימיכ לופיט *
זוכירו הכמסה *
יודיא *
הפירשו שוביי *

םירוסאה םיביכרה תא דירפהל איה ינכמה-יזיפה לופיטה תרטמ
הפחרה וא ןוניס ,עוקיש יכילהת ידי לע ,בויבה תשרל המרזהל
תויזיפה תונוכתה לע םיססובמה םיכילהת ידי לע וא ,("היצטולפ")
םינמושה ידירפמ איה ךכל המגוד .םיכפשה יביכר לש תונושה
,'וכו תונוכמ רדח ,קלד תנחת ,ךסומ לכב םינקתומה ("ןמוד תודוכלמ")
.קוחה יפל

דומעה שארל הרזח


םינקתימ
:םה ינכמ-יזיפ לופיטל םיירקיעה םינקתימה
וא עוקישב םילעופה ("ןמוש תודוכלמ"כ םירכומה) ןמוש ידירפמ
.הגופירטנצב
*

.ןידע ינכמ בוגמ / סג ינכמ בוגמ םיקצומ ידירפמ *
.תסורגו לוח ידירפמ *
.םהינימל םיננסמ *
.(םיפחרמהו םיקצומה תא דירפמ) עקשמ *
.(תוגופירטנצ) םיעקשמ ידירפמו םיימיכ םירוטקאיר *
.(DIFFUSED AIR FLOTATION) DAF ינקתימ םיפחרמ *


.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ