םילער תתחפומ תואלקח
ןהכ סדה :תאמ
.64-62 םידומע ,(2000 תנש) ,48 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

חקלאות מופחתת רעלים
:רמאמה יקלח
המדקה
לדגמב העיגפה
ןכרצב העיגפה
הביבסב העיגפה
תבלושמה הרבדהה
חופתה שע
ןוכיתה םיה בובז
םדה תמינכ
תוירקא
המכו ימל :הרבדה ירמוח

המדקה
ןיידע הווהמו בחר אוה םויה דעו 50 -ה תונשמ ץראב תואלקחב הרבדה ירמוחב שומישה
םתוקקדזהב םיטלובה םילודיגה דחא .םיחמצב תולחמבו םיקיזמב המחולל סיסבה תא
תיסחי ,ליבוה חופתה ףנע ,ןורחאה רושעל דע .חופתה אוה הרבדה ירמוחב שומישל
םילודיגה דחא אוה חופתה ףנעש רחאמ .הרבדה ירמוח תכירצב ,םירחא תוריפל
שומישה תתחפהל ץמאמהש ןופצ פ"מב טלחוה ,(20%) תוריפה ללכ ןיבמ ץראב םייזכרמה
.הז לודיגב דקמתי הרבדה ירמוחב

םיימילקא םיאנתל קוקז לארשיב הייסולכואה בור ידי לע ךרצנה חישק ירפ חופתה
,בוהז :םירכומה םינזה הז רוזאב .ץראה ןופצב ובורב רצוימ אוה ןכלו ,תיסחי םירירק
תיתומכו (םקרמו עבצ ,לדוגב) תיתוכיא תיבטימ המרל םיעיגמ טימס ינרגו ןתנוי גניקרטס
53,000 -כ אוה ,תואלקחה דרשמ ינותנ יפל ,םויכ ץראב חופתה ףנע חטש ףקיה .(םילוביב)
הנורחאה הנועב רוציה ףקיה .ןופצה רוזאב םיזכורמ םיעטמהמ 90% םכותמ ,םנוד
םיצימל ,רדייסל) היישעתל ונפוה הנוט 10,000 םכותמ ,הנוט 120,000 -כב ךרעוה
.ימוקמה קושל לכאמל ראשהו ,(םירומישלו

רקיעבו ,םהיגוסל תוריפה יפנעב ןורחאה רושעל דע הצופנ התיהש תיתרוסמה השיגה
הרטמה .ירדנלק חול יפל םיימיכ הרבדה ירמוחב יביסנטניא שומיש הסרג ,םיחופתב
לש םייחה רוזחמ לע עדימ לע תססובמה ,ירחסמה לודיגה לע תיברימ הנגה התיה הלש
יובמל הליבוה וז השיג .םיחופתה לודיגמ יברמה חוורה תא גישהל ידכ תאזו ,קזנה ימרוג
.הביבסהו םינכרצה ,םילדגמה :רבדב םיעגונה םימרוגה לכב היתותוא תא הנתנו םותס

דומעה שארל הרזח


לדגמב העיגפה
אלל ,תומושתה ריחמב תרכינ היילע לשב ףנעה תויחוורב התיחפב האטבתה וז העיגפ
הרבדה ירמוחב הנשנו רזוח שומישב ורוקמ ךכל ליבוהש ךילהתה .קושה תוחוכל רשק
הלחמ ימרוג לש תודימע חותיפ וירחא ררג רשא ,תימיכ הצובק התואמ חווט יבחר
ירמוח לש םתוליעיב התיחפה .יאלקחה דצמ טלחומ םינוא רסוחל תורדרדיהו םיקיזמו
לע תידימ תוטלתשהב ךרוצה .םיקזנ תעפוה רחאל קר ,רוחיאב בורל התלגתנ הרבדה
.םישדח הרבדה ירמוחב רקובמ יתלב שומישלו תורהמנ תולועפ תטיקנל םרג ,קזנה ימרוג
ירמוח לש םתושלחיה לשב ירפל םרגנש יתוכיאה קזנה אסיג דחמ :הלופכ התיה העיגפה
םירכומ יתלבו םישדח הרבדה ירמוחב שומישה אסיג ךדיאמו ,םינשיה הרבדהה
ימוכס תועיקשמה הרבדהה ירמוח תורבח) םהימדוק לשמ הברהב ההובג התיה םתולעש
םושר רמוחה דוע לכ וכרד תישארב רקי ריחמ ורובע תובוג שדח רמוח חותיפב קתע
ץחלב ,ץראל םישדח הרבדה ירמוח תרדחהב הצואת הלח ךליאו הז בלשמ .(טנטפכ
השענ תובורק םיתעל .םצמטצה םירמוחה לע עדימהו ,ורצוק יושירה יכילהת .םיאלקחה
.דעונ אוה ולש קיזמה דגנכ ליעי יתלבכ הלגתנ דבעידב רשא הרבדה רמוחב שומיש

דומעה שארל הרזח


ןכרצב העיגפה
ףשחנ ירפה :תונוש ויה תוביסה .ירפה לש הדורי תיתואירב תוכיאב האטבתה וז העיגפ
רושקה לכב ופכאנ אל תואלקחה דרשמ תויחנהו ,הרבדה ירמוח לש לדגו ךלוה רפסמל
תואירבה דרשמ תויושר ,ךכל ףסונב .ףיטק םרטב הרבדה ירמוחב שומישה תולבגהל
תא ונחב אלו ,םישדחה הרבדהה ירמוח תויראש לש ידימה קזנה תמר תא וקדב
רובע בור יפ לע הכרענ ירפב םילער תויראש תקידב ,ןכ ומכ .חווטה תוכורא תועפשהה
.אוציל ירפ

דומעה שארל הרזח


הביבסב העיגפה
רודה ,ילסכודרפ ןפואב .םימה תורוקמ םוהיזבו ריווא םוהיזב יוטיב ידיל האב וז העיגפ
םיבר ךא ,םח םד ילעבל הכומנ תוליער לעב בור יפ לע אוה הרבדהה ירמוח לש שדחה
ץעה יקלחלו עקרקל בר תוחפסיה רשוכו רתויב הלודג תויתיראש ילעב םה םירמוחהמ
.חווט תורצק תועפשה לע רקיעב שגד םשוה יושירל םדוק םירמוחה תקידבב .םינושה
רוזאה תביבסב ,(םייעבט םיליפטו םיפרוט) םיליעומה תנואפב העיגפ המרגנ ךכל ףסונב
.ססורמה

דומעה שארל הרזח


תבלושמה הרבדהה
תבלושמ הרבדה"כ הרדגוהש ןופצ פ"ומב הפיקמ רקחמ תדובעב לחוה 80 -ה תונש יהלשב
חמוצה תנגהב םהיתונורתי ,הרבדה ירמוחב שומישה תונורסח תורמל ."חופת יעטמב
קשממ .תבלושמ הרבדה תועצמאב איה ולא תונורתימ תונהיל ךרדה ,ןכל .םירורב
המרב קיזמה תייסולכוא תרימשב עייסל תויושעה תוטישה לולכמ תא לצנמה הרבדה
םיקרחה תויסולכוא תקימנידבו הביבסב תובשחתה ךות ,ילכלכה ףסהמ הכומנ
.םיליעומה
:תואבה תולועפה תא ללכ ,םינש 10 -כ ךשמנש רקחמה
;תולחמ הז ללכבו חופתה יקיזמ ללכ רובע רוטינ תוטיש תלעפה *
;ינדפק רוטינ לע םיכמתסמה סוסירל הלועפ יפס חותיפ *
;םיינגרוא םיעטמל האוושהב םיססורמ חופת יעטמב םיליעומה תנואפ רקס *
;עטמב םיעגפה ןווגמ תרבדהב תונוש תוימיכ תוצובקמ הרבדה ירמוח תוליעי תניחב *
לאיצנטופ ילעב םייעבט םיביוא לע הרבדהה לסב םילולכה םירמוח תעפשה תניחב
;תיגולויב הרבדהב
*

;תימיכ הרבדה םע םייגולויב םימרוג בלשמה תלכשומ הרבדה תייגטרטסא חותיפ *
ונשגינ ןושאר בלשב .דועו תודוכלמ ,םינומורפ :תויפולח הרבדה תוטישב שומיש
.הרבדה ישק םיינשמ םיקיזמבו ירפל רישי קזנ םימרוגה חתפמה יקיזמב לופיטל
*


דומעה שארל הרזח


Cydia pomonella חופתה שע
,ירפב םירבונ וילחז רשא רפרפ והז .הלעמב הנושאר תובישח לעבכ רדגוה הז קיזמ
יבקנ ןומורפב הנועט תדוכלמ 80 -ה תונש תישארב רבכ רוטינ יעצמא וחתופ ורובעו
הדימ הנקב ץראב םשויו הקירפא םורדבו ב"הראב עצבתה הז חותיפ .(ןימ ןומרוה)
לופיטה דעומ תעיבקב םנמא עייס הז ילכ .רקחמל ונתסינכל םדוק דוע םצמוצמ
ידימ ךרוצ רצונ ףאו ,הרבדה ירמוחב שומיש ךסחנ אל םיעוגנ םיעטמב ךא ,ילמיטפואה
םיעטמב ץראב הנושארל הסונ 90 -ה תונש תישארב .םישדח הרבדה ירמוחב שומישב
יצע לע םילתנו ןומורפ םיפדנמה קיטסלפ יטוח ןומורפ יטוחב שומישה ןלוגה ןופצב
תיתוגוודזה הערפה תמרגנ וז הרבדה תטישב .חופתה שע תרבדהל יעצמאכ חופתה
םע רשקתל םישקתמ םירכזה ,יבקנה ןומורפב הוורומ לפוטמה חטשה .(mating disruption)
החתופ הקינכטה) ימושיי יפוא אשנש ,הז אשונב רקחמה .חטש תא םישטונו תובקנה
תוטישו תועיגנה תמר יפל םיצוחנה םיטוחה תומכ לש רוזיפה ןפוא תא ללכ ,(ב"הראב
לדג הטישב שומישה ףקיה .ירחסמ ןפואב הז גוסמ םירצומ רפסמ םיקוושמ םויכ .רוטינ
םילדגמה תועדומ ללגב תאזו ,רצומה לש רקיה וריחמ תורמל ,םימנוד יפלא ידכל
תוענמיה ,יתנש בר שומישב תירעזמ המרל קיזמה תויסולכוא תתחפה :הטישה תונורתיל
חותיפ) "םירמוח תריבש"מ ןוכיסה ינפמ ששחה תרסהו ,םיליער הרבדה ירמוחב שומישמ
.(הרבדה רמוחל קיזמה לש תודימע

דומעה שארל הרזח


Ceratitis capitata ןוכיתה םיה בובז
םינימ 300 -מ הלעמלב עגופה יאקדנופ בר קיזמ אוה ,תוריפמ םינוזינ ויתומירש ,הז בובז
הרבדה תטיש חותיפב ץמאמ עקשוה פ"ומב רקחמה תדובע תרגסמב .תוקריו תוריפ לש
תפסותב (םיינגרואה םינחרזה תצובקמ רמוח) ןויתלמב םייריווא םיסוסירל תיפולח
םצמוצמ הדימ הנקב םשוימ אוה םויכו ,תונורחאה םינשה שולשב ךרענ רקחמה .ןויתיפ
םיינגרוא םיעטמב תויבויח הרבדה תואצות תלבק רחאל ,תוירחסמ תוינגרוא תוקלחב
לש תונויתיפ תואשונ תודוכלמ לע ססובמ חותיפה .(סגא ,ןומסרפא ,ףיזש) םינוש םיניממ
.ןוכיתה םיה בובז תובקנ תא הבר המצועב תוכשומה ,ינובלח קוריפ ירצות

דומעה שארל הרזח


Eriosoma lanigerum םדה תמינכ
עגופה ינשמ קיזמ איה ,הרבדה השק קיזמכ 90 -ה תונש תישארב הרדגוהש ,וז המינכ
ןחרז) לאווליק רמוחב םילופיט ונתינ המינכה דגנ .ץעה לש םיצועמה םיקלחב רקיעב
ךרענ םינש ןתואב .ךורא הלועפ ךשמו םח םד ילעבל הלודג תוליער לעב אוהש ,(ינגרוא
תדימ תניחבל ,הדשבו הדבעמב םייגולוקיסכוט םייוסינ תרדס ללכש ,ףקיה בחר רקחמ
תיליפטה הערצה ,הז קיזמ לש ידעלבה יעבטה ביואב הרבדה ירמוח רפסמ לש םתעיגפ
.ליעי יתלבכ ונמזב רדגוהו 30 -ה תונש תישארב ץראל אבוה הז ליפט .Aphelinus mali
ויתוגרד לע ,לאווליק רמוחה לש ליפטב השק העיגפ ,ראשה ןיב ,וליג רקחמה תואצות
ירמוח .לאווליק הז ללכבו שומישמ ואצוה ליפטל םיינלטקכ ולגתהש םירמוחה .תונושה
הדפקהה זאמ .הז רמוחל האוושהב קהבומב םיינררב ויה תימיכ הצובק התואמ הרבדה
.הרבדהה תייעב הרתפנו רכינ ןפואב ליפטה תמר התלע ,םיינרירב םירמוחב שומיש לע
.ההובג תויתיראש ילעב םירמוחב שומישה קספוה ןכ ומכ

דומעה שארל הרזח


תיפוריא תירקא ,Tetranychus uricae הבוהצ תירקא) תוירקא
(Panonychus ulmi
םיעגופו הרבדה ישק םה .הלעה להוממ םינוזינה םיילגר יקורפ הוולע יקיזמ ןה תוירקאה
התשענ הז קיזמ דגנ .םילע תרישנל םורגל םייושע ףא םימיוסמ םינימ .הלעה ליפורולכב
.Typhlodromus athiasae תימוקמה תפרוטה תירקאה ,ליעי יעבט ביוא דודיעל הלועפ
,ףרוטל םיינרירב םירמוח ורתוא ,םדה תמינכל סחיב ליעל תוראותמה תולועפל המודב
.תוירקא דגנ הרבדה ירמוחב שומישב ךרוצה תחפו עטמב ותייסולכוא הרבגש ךכ

.ירפב לערה תויראשב דימ תאטבתמ חופתה יעטמב תבלושמ הרבדהל רבעמה תועמשמ
ךלהמב םינוש הרבדה ירטשממ חופת תוריפב לער תויראש תקידב ללכ רקחמהמ קלח
ל"גימב וכרענו ,AOIC ימואלניבה ןקתל םאתהב ועצבתה תוקידבה .1994-1993 םינשה
לעמ לער ירמוח תויראש וארה הקידבה תואצות .ןונבל ןד ר"דו ןליא רב לאגי ר"ד ידיב
אלל דבלב םיימיכ םיסוסיר ,ןשיה הרבדהה קשממ יפל םיססרמה םיקשמב רתומה ןקתה
:םיינחרזונגרוא םירמוח תקידבב ןקתה לעמ לער תויראש ואצמנ .חוקיפ וא הרקב
שע דגנ שומישל םיצלמומה םירמוחו ,ןוינתוכ Azinophos methyl ,ןסרוד Clorpiryphos
ףסונ קשמב .ןוכיתה םיה בובז דגנ סוסירב Malathion תויראש ואצמנ ןכ ומכ .חופתה
.םיירולכונגרואה הרבדהה ירמוח תצובקמ טיימוא Propagaite דיצירקא תויראש ואצמנ
ולתנ הז קשמב .הרבדה ירמוח תויראש ללכ ואצמנ אל תבלושמ הרבדה גצייש קשמב
םיביוא לע הכמתסה תוירקאה תרבדה רקיעו ,עטמהמ חופתה שע תקחרהל ןומורפ יטוח
םע תרכינ הדימב הרבדה ירמוחב שומישה תחפ תבלושמ הרבדה יקשמב ,ללככ .םייעבט
.תינדיחי הטישכ תימיכה הרבדהה קשממ רבעמה

דומעה שארל הרזח


המכו ימל :הרבדה ירמוח
תצובקמ רישכת Azinophos-Methyl ןוינתוכ
בכעמ םיבצע לערכ לעופ ,םיינגרואה םינחרזה
.זארטסא ןילוכ ליטצא
.ג"ק/ג"מ 16.4 הפה ךרד תודלוחל LD50
,חופתה שע תרבדהל חופתב שמשמ רמוחה
תיראשה לובג .חופת לודיגב חתפתמה קיזמ
.2ppm חופתב רתומה ןוילעה
,סגא :םיפסונ םיבר םילודיגב שמשמ רמוחה
יזוגא ,(יללכ) תוקרי ,םירדה ,םייניעלג ירפ יצע
.דועו ןתלת ,תספסא ,המדא

םינחרזה תצובקמ רישכת Chlorpyrifos ןסרוד
ליטצא בכעמ םיבצע לערכ לעופ ,םיינגרואה
.זארטסא ןילוכ
.ג"ק/ג"מ 163-135 הפה ךרד תודלוחל LD50
.0.5ppm חופתב רתומה ןוילעה תיראשה לובג
חופתה שע תרבדהל שמשמ רמוחה חופתב
.םדה תמינכו
ירפ יצע ,סגא :םיפסונ םיבר םילודיגב שמשמ
,המדא יזוגא ,(יללכ) תוקרי ,םירדה ,םייניעלג
.דועו ןתלת ,תספסא ,אופסמ סרית

םינחרזה תצובקמ רישכת Malathion ןויתלמ
ליטצא בכעמ םיבצע לערכ לעופ ,םיינגרואה
.זארטסא ןילוכ
לכב .ג"ק/ג"מ 2800 הפה ךרד תודלוחל LD50
םיה בובז תרבדהל שמשמ רמוחה תוריפה
חופתב רתומה ןוילעה תיראשה לובג .ןוכיתה
.0.5ppm
תוקרי ,ןפג :םיפסונ םיבר םילודיגב שמשמ
,תספסא ,אופסמ סרית ,המדא יזוגא ,(יללכ)
.דועו ןתלת
םירמוחב שומישה תחופ תבלושמה הרבדהב
יתסוומכ םילעופה םירמוחל רבעמ לחו ,ולא
.(Insect Growth Regulators) םיקרח לש הלידג
הכומנ תוליער ילעב ללכ ךרדב םה ולא םירמוח
.תיסחי

:רמאמה תרבחמ תודוא
.ןופצ פ"ומ ,םירישנב חמוצה תנגה

.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ