תרחא המדיק השורד
ןינח בד :תאמ
יפרגואיגה ןיזגמה ,עבטו ץרא :(ביבא-לת) לארשי - 2000 םייח ינמיס
ןוכמ ,תיתביבס תוגיהנמו הבישחל ילארשיה ןוכמה ,לשה זכרמ ,ילארשיה
.2000 תנש ,לארשי רקחל םילשורי
 :רוקמ
     

דרושה קידמה אחרת
לש םייתרבחה םירשקהה םג ומעו ,רימחמו ךלוה לארשיב הביבסה בצמ
םיראשנ ידמ םיבר וב םגש ,םייחה תמר תאלעהל ץורמה .הז בצמ
םירעפה :םייחה תוכיאב העיגפ לש ץורמ השענו ךפוה ,רוחאמ
;םימלענו םיכלוה םיפוחה ;םהדזמו ךלוה ריוואה ;םיקימעמ םייתרבחה
רבדימ ביחרמו שרוח יפונ ,םיסדרפו תודש ;םיתחשומ םילחנהו םיה
םילער לש ןווגמ ידי לע תמייואמ תואירבה ;ןוטבבו טלפסאב םיסכתמ
בצק .םצמטצמו ךלוה יגולויבה ןווגימה ;המדאבו ןוזמב ,םימבו ריוואב
לש תוששואתההו תושדחתהה רשוכמ הברהב גרוחו ,רבוגו ךלוה סרהה
תויהל לארשיב תמהזמה תוליעפה היופצ ,תואבה םינשה םירשעב :עבטה
.הלוכ םירשעה האמב ןאכ השחרתהש וזל הלוקש

לכעמ ,הביבסה תא ךרוצה חותיפ ןפואל רושק הלא לכב ךורכה םויאה
חוור ידי לע ענומ הזה חותיפה ןפוא .התוא דימשמ רבד לש ופוסבו התוא
ןונכת תולבגה לש םימוסחמ המצועב ץרופ אוהו ,רצק חווטל יטרפ
יזכרמ ןפ אוה הזה ינסרהה חותיפה ןפוא .ללכה תבוט לע ןגהל ודעונש
,םידיחי לש םתלעותל השענ אוה םיבר םירקמב .תללוכ תינכרצ תוברתב
לוכי וניא יוניש ,ונתעדל ?בצמה תא םינשמ ךיא .הלוכ הרבחב עגופ ךא
לש תללוכ הלילש .חותיפ לומ רומיש לש תבזוכה הדמעההמ חומצל
,המדיק לש תרחא הסיפת ונל תשרדנ .ליעוהל הלוכי הנניא חותיפ
תוחתפתה ,היתונבו הינב לכ תבוטל הרבחה לש תיתימא תוחתפתה
רבשמהש ןיבהל בושח .םמלועלו ונידליל םג יואר דיתע רשפאתש
הבחר הייאר תבייחמ ותיא תודדומתהו ,יכרע רבשמ םג אוה יתביבסה
.ןותנ אוה םהבש םיילכלכהו םייתרבחה םירשקהה לש

המילב תונויסינ .דחא ךלהמב תושעיהל לכות אל תורדרדיהה תמילב
אל סרהה תריצע ,רבד לש ופוסב .םהב יד אל ךא ,םיבושח םה םיימוקמ
הביטנרטלא לש שוביג תבייחמ סרהה תריצע ,רבד לש ופוסב .םהב יד
תוירחא ;ףרוטמה ינכרצה ץורימה םוקמב םייחה תוכיא תרשעה :תללוכ
הרובחת חותיפ ;םייחהו םלועה רוחסימ םוקמב םדאלו הביבסל
יסכנ ,תיאלקחו החותפ עקרק לע הנגה ;הלוזו הייקנ ,החונ תירוביצ
םוקמב הלכלכה לא היטרקומדה תבחרה ;ףונ ירתאו םיפוח ,רוביצ
חותיפו יתליהקה םקרימה שודיח ;היטרקומדה לע קושה תטלשה
.הביבסב תועיגפו םדאל תולווע ןוקיתל םייתרבח םינונגנמ


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ