םוהתה ימ לש רתיה לוצינ ףירחה
לטסופ הרדנס :תאמ
Vital Signs 2000 – The Environmental Trends That Are Shaping
Our Future, World watch Institute
 :רוקמ
     

החריף ניצול היתר של מי התהום
תייקשהל םייעקרק-תת םימ תורוקמל רתוי םינופ םיאלקחש לככ
תחתמ םימה סלפמ תדיריל םוהתה ימ לש רתיה תביאש תמרוג םהילודיג
,םנשיש רתויב םיבוטה םינותנה ךמס לע .םימוצע םייאלקח םיחטשל
םיירוזא םוהת ימ תורוקמ לש רתי תביאש וידחי םיבאוש םיאלקחה
רוצייל תשמשמה םימה תומכ הנשל ק"ממ דראילימ 160 תוחפל לש ךסב
תכלוה וז היעב .םלועב יחכונה םינגדה רוציי ללכמ תירישעל בורק
.דיתעב ןוזמה רוצייל םיירקיעה םימויאה דחא תא הביצמו ,הרימחמו

תונוכמה תויעקרק-תת תויגולואיג תורוצתב םירוצאה ,םוהת ימ
תולעת תוכרעמ דועב .ילאידיא םימ רוקמ םיבר םינפואב םה ,םירפיווקא
,הנימא יתלב הקפסא םיתיעל תועיצמ תורהנ לע תוססובמה תולודג
יפ לע ןתינ ,יודיאל םירגאמב םימהמ רכינ קלח תודבאמ תובר םימעפו
םירוצא םימהש ןוויכמו .םהל קוקז יאלקחה רשאכ םוהת ימ בואשל בור
גשיהבו תורזובמ םוהת ימ תוראב .יודיאל ןדבוא לכ ןיא עקרקל תחתמ
דוגינב-םיאלקח לש תויטרפ תועקשה בקע רקיעב ץופנ ןויזיחל וכפה די
תופוכת םיתיעל תוקנעומה תולודגה תויתלשממה תוידיסבוסל ןגפומ
.תורהנ ילולסמ תייטהל וא םילודג םירכס תיינבל

17 -ל 1951 -ב ןוילימ 4 -מ הלע תויעקרק-תתה תוראבה רפסמ ,ודוהב
השיש יפ חומצל םוהת ימב הקשומה חטשל רשפאש רבד ,1997 -ב ןוילימ
לודיגל תירקיעה תמרותה התייה וז הריהמ החימצ .םנוד ןוילימ 360 -ל
ןשד ,הבונת יבר םיערז הבלישש ,הקוריה הכפהמה ךלהמב ןוזמה רוצייב
ימ ללכמ תיצחמ התע םיווהמ םוהת ימ .עקרקה תונרצי רובגתל םימו
.היישעתבו םירעב םימה תכירצמ תיצחמ םג ומכ ,ודוהב היקשהה

תוקשמה שולש ראשב ןוזמ רוצייב תוילע םג ןיזה םוהת ימ חותיפ
1961 ןיב םירשע יפמ הלעמל היקשהה תוראב רפסמ הלע ,ןיסב .תולודגה
םילודיג תעכ םה םילודיגה לכמ 80% םש ,ןטסיקפב .80 -ה תונש עצמאו
360,000 טעמכ -ל דע 1964 -ב 25,000 -כמ תוראבה רפסמ הלע ,םיקשומ
.1993 -ב

קוניז םשרנ,(ןיסו ודוה ירחא) הקשומה חטשה ךסב תישילשה ,ב"הראב
םיאלקח .20 -ה האמה לש הינשה תיצחמב םוהת ימב שומישב איש
קמעה לש תורישעה תועקרקל תחתמ הביאשה תא וציאה הינרופילקב
.המואה לש יזכרמה תוקריהו תוריפה לסל רוזאה תא םכפוהב ,יזכרמה
וימימ תא בחרנ הדימ הנקב בואשל םיאלקח ולחה םילודגה םירושימב
הסכמ הללגואה .הללגואה ץראה רודכב םילודגה םירפיווקאהמ דחא לש
3,700 קיזחה ולוצינ לחהש ינפלו ,תונידמ הנומש ינפ לע ר"מק 453,000
200 -ב תיתנשה המירזל הוושה חפנ םימ לש םיבקועמ םירטמוליק
םויכ .(ק"ממ דראילימל הווש דחא בקועמ רטמוליק) .ודרולוק תורהנ
.ב"הראב הקשומה עקרקהמ תישימח הקשמ ודבל הללגואה

הביאשה בצק דוע לכ םוהת ימ חצנל בואשל ןתינ ,שדחתמ באשמ לכ ומכ
ימ רגאמ ,קנב ןובשח ומכ קוידב ךא .תושדחתהה בצק תא גישמ וניא
דבלב תוטעמ תולשממ .תודקפהה לע ולעי תוכישמה םא לדלדתי םוהת
קר ולצוני םוהת ימ תורוקמ יכ חיטבהל תונקתו םיקוח ופכאו ועבק
"םיפתושמ םיחטש תיידגרט" החתפתה ,האצותכ .אמייק תב המרב
םייטרפ םיפוג םיחדוק ,םהלש יטרפה סרטניאה ןעמל םלעופב :תיסאלק
לודלדל איבת התורבטצהבש העפות ,םהל השורדה םימה תומכ תא
.באשמה

טפשמה תיבש דע ,ךכ לכ רומחל ןורחאה רושעב בצמה ךפה ודוהב
.ותוא רוקחל הנידמב םיבושחה רקחמה ינוכממ דחאל הרוה ןוילעה
לש רתי לוצינ" יכ אצמ תיתביבס תואסדנה רקחמל ימואלה ןוכמה
םירוזאב םימה סלפמ יכו" הנידמה יבחר לכב ץופנ םוהת ימ יבאשמ
םייק ודוהב תונידמ עשתב ."הגאד ררועמ בצקב" חנוצ םיינויח םייאלקח
ק"ממ דראילמ 100 לעמ טעמב םכתסמ רבטצמבש ,םימב יניצר רסח תעכ
(1 הלבט) .הנשל

Table 1: Water Deficits in Key Countries and Regions,
Mid-1990S                                                                                  
COUNTRY/REGION
ESTIMATED ANNUAL WATER DEFICIT
(billion cubic meters per year)
India
China
United States
North Africa
Saudi Arabia

Minimum Global Total
104.0
30.0
13.6
10.0
6.0

163.6

ךסב םוהת ימ לש רתי תביאשו ,םימב ינורכ רוסחמ םייק ןיס ןופצב םג
1-1.5 -כ לש בצקב לפונ םוהתה ימ סלפמ .הנשל ק"ממ דראילימ 30
40% -כ רציימה ,ינופצה יניסה רושימה תיברמל תחתמ הנשל רטמ
רהנה לש תווקיהה ינגאל 2025 תנשב םימב יוזחה רסחה .ןיסב םינגדהמ
ןוט ןוילימ 55 לודיגל שורדה םימה חפנל ךרעב הווש יאהה רהנו בוהצה
.ןיסב תיחכונה תיתנשה הכירצהמ 14% םינגד

הללגוא רפיווקא תא ולדלד הדבכ הביאש לש םינש תורשע ,ב"הראב
תורהנ 18 -ב תיתנשה המירזל הוושה חפנ ,ק"ממ דראילימ 325 לש ךסב
לש םיהובגה םירושימב שחרתה הז לודלדמ שילש ינשמ הלעמל .ודרולוק
.ק"ממ דראילימ 12 -כל הווש הללגואב וטנ יתנשה לודלדה .ססקט
ךכ ,םיימורדה ויתוצקב דחוימב םשגמ תושדחתה טעמל הכוז הללגואה
ןפואב סריתו הנתוכ לודיגל םישורדה םילודגה םימה יחפנ תביאשש
.עציהה תא הניטקמ ענמנ יתלב

היולת ברע יאה יצחו הקירפא ןופצ לש םיחיחצה םירוזאב היקשה
ורצונש םייעקרק-תת םימ ירגאמ םינבואמ םירפיווקאב הבר הדימב
ברעב .םויהמ רתוי בוטר היה ימוקמה ריוואה גזמשכ םינש יפלא ינפל
לש םיבקועמ רטמוליק 2,000 -כ הכרעהה יפ לע שי ,המגודל תידועסה
300 לש קמועל דע םירפיווקאב םירוגאה הנש 10,000-30,000 ינב םימ
,םימשגמ תירעזמ הדימב קר םישדחתמ םינבואמ םירגאמש ןוויכמ .רטמ
קוידב באשמה תא הלכמ םהמ הביאש :שדחתמ יתלב באשמ השעמל םה
.באשמה תא הלכמ טפנ תביאשש םשכ

הדימב עיפשת םוהתה ימ לש לדלדמה עציהל םיאלקחו תולשממ תבוגת
תועיגמ תמיוסמ הדוקנב .ידיתעה ילאבולגה םילודיגה רוציי לע הבר
ידכמ ךומנ תלפונ תוראבה תקופת וא ידמ ההובג המרל הביאשה תויולע
לע רתוול ,םילודיג שבייל םילוכי זא םיאלקחה .ליגרכ םיקסעב ךישמהל
תא לעייל וא םימ תוחפ םיכרוצש םילודיגל רובעל ,םיינש וא לוביי
הלוכיש הדיחיה ךרדה איה תוליעיה רופיש .םימב שומישה תוטיש
לכב ,תאז תורמל .םימב שומישה תתחפה ךות םילודיגה רוציי לע רומשל
תוליעיה רופישל םיצמאמה םוהתה ימ ירגאמ םילדלדמ םהב תומוקמה
תודש רושיי ,תוקיודמ תורטממב ,תופטפטב שומישל רבעמה לשמל ללוכ
.היעבה תרמוח חכונל םידמגתמ רתוי ןוכנ היקשה ןומזתו רזיילב

םימייקמ םוהתה ימש ןוויכמ .ןוזמה ןוחטיבמ רתוי דמוע קרפה לע
לש רתי תביאש ,תוציב ירוזאו םימגא ,תורהנ תובורק םיתיעל
זוקינה ןגאב .םירומח םייגולוקא םיקזנל םורגל היושע םירפיווקא
םוהתה ימ סלפמב רטמ 30-40 לש הדירי ,לשמל דרפסב תיליע הנאידווג
םוהתה ימב םייולתה תורהנ .ךרע ירקי (wetlands) םיחל םיחטש השביי
םיסמ וקל רבעמ לפונ סלפמהשכ שבייתהל םילוכי תיסיסבה םתמירזל
עופישה תא ךופהל הלוכי ףוח ירפיווקאב רתי תביאש .תוגדימ םדיחכהב
חלמ ימ תרידח םרגת ךכמ האצותכו ,םיל השביה ןיב ילוארדיהה
טר'גוג תנידמו ב"הראב הדירולפ תנידמ ,לארשי .םיקותמ םימ תורוקמל
.םי ימב הייתש ימ תורוקמ םוהיזב םיקבאנה םירוזאה ןיב םה ודוהב
עקרקה ,םהיתויבובקנמ םיחקלנ םימשכ םיסחדנ םירפיווקא םא ףוסבלו
.תויתשתו םיניינבל רכינ קזנ תמירג ךות עוקשל היושע םהילעמש
ינפב תודמועה תויזכרמה םירעה ןיב םה היצנוו יטיס וקיסקמ ,קוקגנב
.וז היעב

ךא ,םוהתה ימ לודלד תייעבל קפסמ ןורתפ העיצה אל דוע הלשממ ףא
לע תורבגתה איה הנושארה הכושמה .תרבוג אשונל בלה תמושת
ריכהל אלש תישונאה הייטנהו "בלה ןמ קוחר ןיעה ןמ קוחר"ה םורדניס
.ןורתפל ידמ תושק וא ידמ תולודג תוארנש תויעבב

http://wwww.worldwatch.org

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ