םוהתה ימ תוכיאב תורדרדתה
טאפמס לייאפ :תאמ
Vital Signs 2000 – The Environmental Trends That Are Shaping
Our Future, Worldwatch Institute
 :רוקמ
     

התדרדרות באיכות מי התהום
,תונורחאה הנשה םישימח ךלהמב הלדגו הכלה םוהתה ימב ונתולת דועב
לש םוהיזה .םלועה יקלחמ המכב תרדרדתמ הז ינויח באשמ לש תוכיאה
הווהמ ,םימוצע םייעקרק-תת םימ ירגאמ םהש ,םלועב םירפיווקאה
.םיקותמה םימה תונימז לע רומח םויא

-כ ,(םיאופק םניאש) םלועב םיקותמה םימה בור םירוגא םירפיווקאב
דראיליממ הלעמל .תושונאהמ שילשכל הייתש ימ םיקפסמ םהו ,97%
וקחשי םוהתה ימ .הייתשל םוהת ימב םייולת דבלב היסא לש היבשותמ
ימ ,המגודל .הקשומ תואלקח לש תילאבולגה תוטשפתהב יזכרמ דיקפת
43% -ו ודוהב הקשומה המדאהמ תיצחממ הלעמל םיקשמ םוהת
תוציב ירוזא ,םימגא ,םילחנ ,תורהנ םיניזמ םג םוהתה ימ .ב"הראב
לש תיסיסבה המירזה תא םיקפסמ םה ;עקרקה לע םירחא םימ יפוגו
.יפיסיסימהו הצגניה םהיניב ,םלועב םילודגה תורהנהמ המכ

תויגולוקא תוכרעמו םדא ינב םייקל םוהתה ימ לש םרשוכ םלוא
םיקלחבו ב"הרא יבחרב .(1 הלבט) רומח םויא תחת אצמנ (ecosystems)
תויומכ תוישונא תויוליעפ תוחלוש ,הפוריאו תיניטלה הקירמא ,היסא לש
יתלב קזנ םימרוג הלא םילקימיכ .םירפיווקאה לא םילקימיכ לש תומוצע
םיפטשנה םינשדו הרבדה ירמוח .םיקותמה םימה תקפסאל ךיפה
,ןוסכא ילכממ םיפלודה םילקימיכ-ורטפ ,תואשדממו םייאלקח םירוזאמ
תלוספו תוישעתמ םיכלשומה תודבכ תוכתמו םיירולכ םיסיממ
.םוהתה ימ לש םיירקיעה םימהזמה ןיב םה םירוכמ תיביטקאוידר
םירוזאו םיקשמ תברקב םידודר םירפיווקאב בור יפ לע תואצמנ תוקנח
תומרב תוקנח וליכה םוהתה ימ תומיגדמ 79% ,הקנל ירסב .םיינוריע
(WHO) ימלועה תואירבה ןוגרא ידי לע הייתש ימל תצלמומה המרל לעמש
המרב םוהתה ימב תוקנח אצמ ןיס ןופצב רקחמ .רטילל םרגילימ 10 לש
.וקדבנש תומוקמה 69 -מ יצחמ הלעמלב וז הצלמהמ שמח יפ ההובגה
םיניסה םינעדמה :זרפומ ןשד רוזיפ לש האצות ויה ולא םימוהיזמ םיבר
.הרזופש ןקנחה תומכמ 40% -ב קר ושמתשה הז רוזאב םילודיג יג ואצמ
לצא קנחל םורגל תוקנחה תולוכי ,םיהובג םיזוכירב תוכרצנ םהשכ
.יעמה ןטרס ןיבל ןניב םירשק ואצמנ ןכ ומכו תוטועפ

םוהתה ימ לע םיילקימיכ םימויאל תואמגוד :1 הלבט
םיעגפנ םירוזא
םיירקיע
תכרעמהו תואירבה לע תועפשה
תיגולוקאה
תורוקמ
םויאה
חרזמ ,ב"הרא
,ןיס ,הפוריא
ודוה
םירושקה םיינגרוא-םידירולכ
הייברה תוכרעמל םיקזנל
;רב תויחב תינירקודנאהו
םיטמאברקו םיטפסופ-ונגרוא
תכרעמלו דבכל םיקזנל םירושקה
ןטרס יגוס רפסמלו םיבצעה
ףחס
,םיקשממ
,תוניג
,תואשדמ
תונמטמ
הרבדה ירמוח
יטנלטאה רוזאה
,ב"הראב ןוכיתה
ינופצה רושימה
ברעמ ,ןיסב
ןופצ ,הפוריא
ודוה
עיגמה ןצמחה תומכ תא תוליבגמ
תוומל םורגל יושעה רבד חומל
קונית"ה םורדניס) תוקוניתב
("לוחכה
לש ףחס
;םינשד
תושרפה
,תותפרמ
הגיפס תורוב
תוקנח
,ב"הרא
םיקלח ,הינטירב
מ"הירבמ
רבעשל
םירחא םילקימיכ-ורטפו ןזנב
ףא םינטרסמ תויהל םייושע
תוכומנ הפישח תומרב
ןוסכא ילכמ
קלד
םייעקרק-תת
םילקימיכ-ורטפ
,ב"הרא ברעמ
היישעת ירוזא
היסא חרזמב
הייברה תכרעמב תוערפהל רושק
ןטרס יגוס רפסמלו
ןמוש תרסה
תכתממ
,קיטסלפו
,םיגירא יוקינ
רוציי
הקינורטקלא
סיט ילכו
םירלכומ םיסיממ
חרזמ ,שדלגנב
,לאפנ ,ודוה
ןאווייט
,םיבצעה תכרעמלו דבכל םיקזנ
רוע ינטרס
ןפואב םייק
יעבט
ןסרא
ןופצ ,ןיס ןופצ
ודוה ברעמ
תומצעל םיקזנ ,םיילטנד םיקזנ
הרדשה דומעו
ןפואב םייק
יעבט
רואולפ

םידשחנ וא םיעודי םינטרסמ םנה םהמ םיברש ,םילקימיכ-ורטפ
תויולתה תוצראב רתויב םיינרדוחה םימהזמהמ םה ,םדאב םינטרסמכ
100,000 יכ 1998 -ב האצמ ב"הראב הביבסה לע הנגהל תונכוסה .טפנב
םילעפמו קלד תונחתל תחתמ ופלד קלדל םייעקרק-תת ןוסכא ילכמ
.הנידמה יבחרב

םיתוש ודוהבש תיברעמה לגנב תנידמבו שדהלגנבב שפנ ןוילימ 80-30
תצלמומה המרהמ 100 יפ דע 5 יפ תוהובגה תומרב ןסרא םיליכמה םימ
םה סגנגה לש אתלדב רפיווקא יעקשמ יכ םירובס םינעדמ .WHO -ה ידיב
הדבכה תכתמל ופשחנ אל םיבשותה יכ םא ,יעבט ןפואב ןסראב םירישע
ימל םימרוז םיממ הרבעוה םהלש םימה תקפסאשכ ,70 -ה תונשל דע
.םוהת

הנוזת רמוח אוה רואולפה .יעבט ןפואב חוורה ףסונ םהזמ אוה רואולפ
ומכ םייניש תויעבל םורגל יושע םיהובג םיזוכירב ךרצנ אוהשכ ךא ינויח
םדא ינב ןוילימ 70 יכ ךירעמ WHO -ה .תורומח בגו ראווצ תויעבל םג
רואולפ יזוכיר םע םימ םיתוש ודוה ברעמ ןופצב ןוילימ 30 -ו ןיס ןופצב
.םיהובג

םהילא םינווכמה םיכפש ידיב םימהוזמ םירפיווקאה ,םירקמ רפסמב
34 ב"הראב תנכוסמה תילזונה תלוספהמ 60% -כ ,המגודל .הנווכב
לכ םייביטקאוידר םירמוחו תודבכ תוכתמ ,םיסיממ לש רטיל דראילימ
םיכפשה יכ ףא .הנמטהל תוקומע תויעקרק-תת תוראבל םיקרזומ הנש
תמיוסמ תומכ ,רתויב םיקומעה הייתשה ימ תורוקמל תחתמ לא םיחלשנ
,הדירולפ לש םיקלחב םימה תקפסאל רודחל החילצה תלוספה לש
.ססקטו המוהולקוא ,ויהוא

אוה קזנה ,םוהתה ימל םירדוח ךורא ןמזל םימייקתמה םימהזמש עגרב
םירתונ םימהש הדבועה לשב יקלח ןפואב .ךיפה יתלב השעמל
ימ לש עצוממה תוהשה ןמז :רתויב םיכורא ןמז יקרפל םירפיווקאב
,םירבטצמ םימהזמש ךכ .רהנ ימל םוי 16 תמועל ,הנש 1,400 אוה םוהת
,וז הביסמ .תולקב רתוי םיפטשנ םה םהמ ,םילחנו תורהנב ומכ אלש
רמוח .םירושע המכ ינפל ושמישש םילקימיכ םוהתה ימב ןיידע םיאצמנ
שומישה יכ ףא ב"הראב םוהתה ימב עיפומ ןיידע ,לשמל DDT הרבדהה
.60 -ה תונש יהלשב רבכ רסאנ וב

שמתשה"ה תלכלכ לש תועפשהה ולגתיש דע םינש רפסמ רובעל תויושע
לש ידוחייה םעבט לשב ראשה ןיב ,ונלש םילקימיכה תייולת "קורזו
לש םתואירב רחא בקעמ םיעצבמ תורופס תוצראב קר .םירפיווקא
רקיל םהירחא בקעמה תא ךפוה םקוחירו רידאה םלדוג הלא םירגאמ
םישולשמ תוחפ רתויב יטיא בצקב םיענ םוהתה ימש ןוויכמו .רתויב
תולגתהל יושע םירפיווקאל םרגנה קזנ םירקמ המכב םויל רטמיטנס
.םינש תורשע לש רוחיאב

לכב .תעכ רבכ לבגומה באשמ לע ףסונ ץחל ליעפמ םוהתה ימ םוהיז
בצקמ רתוי ריהמ בצקב םיבר םייזכרמ םירפיווקא םיזקונמ ,תושביה
תוחפל לש רתי תכישמל םרוגה רבד ,םהלש יעבטה שדחמ תואלמתהה
יעקשמל רתיה תביאש תמרוג ,םירקמ רפסמב .ק"ממ דראילימ 160
קמעב .ולש הריגאה תלוכי תא חצנל ןיטקמ הז רבדו ,ץווכתהל רפיווקאה
בלושמה ןוסכאה חפנמ 40% ידכל עיגמ הז ןדבוא ,הינרופילק לש יזכרמה
.הנידמב םדא ידי השעמ םירגאמה לכ לש

http://www.worldwatch.org


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ