םירבוג םייח-ודה לע םיצחלה
ןוטמ .ט ילשא :תאמ
Vital Signs 2000- The Environmental Trends That Are Shaping Our
Future, Worldwatch Institute
 :רוקמ
     

הלחצים על הדו-חיים גוברים

-ב תיניצר תיעדמ תורשפאכ הגצוה םייח-ודה רפסמב תילאבולגה הדיריה
.הילגנא ,ירברטנקב היגולוטפרהל ןושארה ימלועה סרגנוקב 1989
םייח-ודה תויסולכואש המוד יכ וליגו םיאצממ וושה סוניכב םיגולויב
םירוזאב ומלענו םייח-וד וכלה ,םיבר םירקמב .תומלענ םלועה לכב
.םדא ינב תוברועמל הרישי תודע התייה אל םהב םינגומו םיקחורמ

"םיילגרה תורסח תורדנמלס"הו תורדנמלס ,תודפרק ,םיעדרפצ םייח-וד
הקיתעה הקלחמה םה (Caecilians) םיניליצאק תונוכמה תוחפ תועודיה
םבורש ןוויכ ךא ,ץראה רודכ לע םייתשביה תוילוחה ילעב ןיבמ רתויב
ירברטנקב סוניכה לש ןמזב .םהיתודוא עודי טעמ ךא ,םיטלוב םניא
תויעבט הייסולכוא תודונתב םיפוצ םינעדמה םא רורב היה אל ,המגודל
םבור תא ענכש תויודע לש בר רשוע .רתוי תמייאמ תילאבולג העפותב וא
תויומלעיה .תילפורטסטק הדירי תשחרתמ ןכאש םיחמומ לש עירכמה
הילרטסוא ,הקיר הטסוק ןוגכ םינוש תומוקמ ןווגמב ודעות בחרנ ףקיהב
.(1 הלבט) .ב"הראו

לודג הדימ הנקב םייח-וד ןדבוא :1 הלבט
דושח םרוג
בצמ
םינימ
רוזא
,הליפט היירטפ
הרבע הארנכ
רחסה ךרד הרדחה
םייח-ודב ימלועה
.םוירווקא יגדו
תודח ןיסולכוא תודירי
.70 -ה תונש יהלש זאמ
םיבשחנ םינימ העברא
.םידחכנ
,םיעדרפצ ינימ 14
southern day ןהיניב
gastricfrog
brooding frog.
םייררה םירוזא
חרזמב
הילרטסוא
םילקא יוניש
םימרוג בולישב
ןוגכ םירחא
םיליפט
רחאל ומלענ
הייסולכוא תויוקסרתה
.1987 -ב תומאותמ
ןיב םירקסה לכב םירסח
.1990-1994
םיעדרפצ ינימ 20
ללכמ 40%) תודפרקו
םיעדרפצה
ןהיניב ,(תודפרקהו
.תבהזומה הדפרקה
הטנומ רוזא
הטסוקב הדרו
הקיר
אל תיללכה הביסה
לש הרדחה .העודי
םיפרוט םיגד ינז
תיב ןדבוא בולישב
האצותכ לודיג
ומרת תרוצבמ
רפסמב הדיריל
.םינימ
ןימ תורומח תודירי
רחא ,ןיטולחל םלענ דחא
לש ץמוקל דרי
.תונטק תויסולכוא
תודפרקה ינימ 7 -מ 5
רוזאב םיעדרפצהו
mountain ןהיניב
yellow-legged frog
foothill
yellow-legged frog.
יטימסוי רוזא
הינורפילקב
ןכתיי .עודי אל
.םילקא יונישש
,ודחכנ הארנכ השולש
.הנכסב וא הדיריב רתיה
ינימ 18 -מ 12
.םיימדנאה םייח-ודה
םייררה םירוזא
וקיר וטראופב

ןימ לש הדיריה ימרוגמ דחאכ והוז םייתביבסה םיצחלה יגוס לכ טעמכ
סרה וא ןדבוא איה רתויב הרורבה הביסה יכ הארנ .רחא וא הז םייח-וד
תשש לכ לש תויסולכואה רפסמ תודחב דרי ,הינטירבב .לודיג יתב לש
.םיברתמ ויה םה ןהב תוכירב ןדבוא לשב םיימוקמה םייח-ודה ינימ
.תונורחאה הנשה 50 ךלהמב ולא תוכירבמ 80% ואלומ ,תומוקמ רפסמב
(Arroyo) ויוראה תדפרק הללגב תירקיעה הביסל בשחנ לודיג תיב סרה
תורעיבו .ירוטסיהה התייחמ רוזאמ 75% -מ המלענ הינרופילק םורדב
תורעי אוריב יכ איה הכרעהה ,הנילורק-ןופצ תנידמ ברעמ לש םיימואלה
.הנשב תורדנמלס ןוילימ 14 -ל בורק לש ןתדחכהל םרוג

(chytrid) דירטיכה תיירטפ .תוימדיפא תולחמ אוה ףסונ ירקיע םשא
,הירלטסואב םיילפורטסטק תוומ ירקמל הנורחאל הרשוק ,לשמל
ואצמנ (iridoviruses) םיסוריו-ודיריא .ב"הראו המנפ ,הקיר הטסוק
.ב"הראבו הינטירבב םייח-וד לש םתומב םימשא

הדפרקה לש התומלעיהו ןכתיי יכ הקיר הטסוקמ תויודע וזמר ,1999
לשב ןימ תדחכה לש ןושארה דעותמה הרקמה היה תמסרופמה תבהזומה
התייח ,1989 -ב הנורחאל התפצנש ,וז הדפרק .ונתפוקתב םילקא יוניש
יכ ואצמ םינעדמ .םירה סכר לש ותגספ לע (cloud forest) םיננע רעיב
םירה לעש םיננעה רגאמל המרג םיה ינפ תרוטרפמטב תכשוממ היילע
השרדנש תוחלה תומכ תא דיקפהל וכישמה אל םהש ךכ ,םמורתהל ולא
םיבשחנ וררתשנש רתוי םישביה םיאנתה .המויקל תבהזומה הדפרקל
.הדפרקה המלענ הניגב תיזכרמה הביסל

הרדחה ןה םייח-ודה רפסמב הדיריל תומרוגכ והוזש תופסונ תוביס
תומוקממ םירחתמ וא םיפרוט לש תועטב וא הנווכב (היצקודורטניא)
םיתיעל קר .יאלקח םוהיזו יצמוח םשג ,הלוגס הרטלוא הנירק ,םירז
יכ רתוי ריבס .דדובמב ולא לכ ךותמ דחא ץחל םרוג קר לעופ תורידנ
.םימויא לש בולישמ תומרגנ תובר תויומלעיה

,םיילמרונ םיאנתב תינלטק תויהל אלש היושע תינגותפ היירטפ ,המגודל
וא םילקאה ייוניש לשב תושלחנ םהלש תוינוסיחה תוכרעמה םע ךא
.רתוי םיעיגפ םייח-ודה ויהי ,הלוגס הרטלוא הנירקל רתי תפישח
םירז םינימ לש הרדחה לש רבטצמה טקפאה היה םימיוסמ םירקמב
ימלועה רחסה יכ הרעשה ולעה םינעדמ רפסמ .ינלטק תוימדיפא תולחמו
.הילרטסואל דירטיכה תיירטפ לש התעגהב םשאה אוה םוירווקא יגדב
םוהיזו םינימ תרדחה לש בלושמה טקפאה ,היסורב יררהה לרוא לבחב
,Rana Ridibunda :םיבר םיימוקמ םינימ לש םתדחכהל איבה ,יתיישעת
םינימ לש םמוקמ תא סופתל החילצה ,רוזאל הרדחה הרבעש עדרפצ
.םוהיזל רתוי הדימע התויה לשב םיימוקמ

םיבר םירוצי רובע םג הנכס הארנכ תנמסמ םייח-ודה ירפסמב הדיריה
םיבושח םירוטקידניא-ויב םה םייח-וד יכ םינעוט םיבר םינעדמ .םירחא
רתוי םישיגר םהש ןוויכמ ,ץראה רודכ תואירבל רטמורב ןיעמ םיווהמה
לע ןה םיכמסנ םייח-ודהו רחאמ .םייתביבס םיצחלל םירחא םירוצימ
יתשב םיצחלל רתוי םישיגר םה ,תוימי לע ןהו תויתשבי תוביבס
םכפוהש רבד ,םתורגבב רשב ילכואו םתוריעצב םינוחמצ םה ,תוביבסה
טלוקש רידחו קד רוע םהל שי .ןוזמה גראמב יוניש לכל דחוימב םיעיגפ
תוצונ וא הוורפ םהל ןיא .השביהמו ריוואהמ ,םימהמ תולקב םימהזמ
וא הלוגס הרטלוא הנירקמ םהילע ןגתש ןגמ תפילקב תונותנ ןניא ןהיציבו
.םוהיזמ

לודלד לש הרוצל המצעב יאדו ךופהת םייח-ודה רפסמב הדיריה
.תובר תומטסיס-וקאב ינויח דיקפת םיאלממ םייח-ודש ןוויכמ ,יגולוקא
לכ לשמ הלודג תויהל םייח-ודה לש הסמ-ויבה היושע לודיג יתב רפסמב
ינויח רשק תובר םימעפ םה םייח-וד .דחי םג םירחאה תוילוחה ילעב
רובע בושח ןוזמ רוקמ םג םהו תויחו םיחמצ םילכוא םה ןוזמה גראמב
םילכוא םייח-ודש םירוציהמ םיבר .םיקנויו םיגד ,םילחוז ,םירופיצ
.המגודל םישותי םדאל םיקיזמכ םיבשחנ

שי ןכאו ;ללכה ןמ תאצוי הרוצב תנווגמ םירוצי תצובק םה םייח-ודה
וקלחב עדונ יתלבהו רישעה ןווגמה .םיקנוי לשמ םייח-וד לש םינימ רתוי
םג אוה םייח-ודה ןדבואש ךכ ,בר ישומיש עדימ ובוחב רצוא ,לודגה
םיאצמנה םילקימיכמ ולגתה תובר תובושח תופורת .תיתרבח הידגרט
.בל יפקתהו תויווכ יעגפנל תופורת ,םיבאכ יככשמ םהיניבו ,םייח-ודב
הרועמ תושרפהב ושמתשה רודווקאב םוקמה ינב םיטבש ,תורוד ךשמב
אלל ןיפרוממ 200 יפ קזח םיבאכ ךכשמ תקפהל תימוקמ עדרפצ לש
תעכ תחתפמ ,ב"הראמ תיטבצמרפ הרבח .תוילילשה יאוולה תועפשה
.השרפהב אצמנש לקימיכה לע תססובמה הפורת

רומיש יצמאמ ,ומויב םוי ידמ הלדג דעותמה ןדבוא התמישר דועב
תודוא הנבהה רופיש איה תחא תיחרכה הרטמ .הצואת םיספות םיבושח
לש המישמ חוכ .חווט ךורא םינותנ ףוסיא ידי לע םייח-ודה לש םבצמ
יבחרב בקעמ תוינכותמ םינותנ דבעמ IUCN ימלועה רומישה דוגיא
רפסמב הדיריה תעפות לע ףיקמ םוכיס םסרפל ןנכתמו םלועה
.2002 -ב םייח-ודה

http://www.worldwatch.org
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ