תוברתמ יתביבס יוסימ תוינכת
ןמדור-ןילמ דיוד :תאמ
Vital Signs 2000 – The Environmentak Trends That Are Shaping
our Future, Worldwatch Institute
 :רוקמ
     

תכניות מיסוי סביבתי מתרבות
תיתביבס העיגפ לע םיסמ תוצרא עשת וליטה ,2000 תנש תישארל ןוכנ
תויפוריא ברעמ תולשממ .הסנכה לע יוסימב ץוציקל תוסנכהב ושמתשהו
ךס תא תונשמ ןניאש ,וללה תועונצה "סמה תוינפת" לכ תא וליעפה
ןמחפ תטילפ ןוגכ תוינסרה תויוליעפ סונקל ידכ ,יוסיממ הסנכהה
.העקשהו הדובע ןוגכ הנוב תוליעפ דודיע ךות הרבדה ירמוחב שומישו
בורק עצבת הינטירב םגו תחא לכ סמ תוינפת יתש ועציב דנלוהו קרמנד
םכתסי סמה תוינפת ללכ רפסמ ךכ ,בורקב תפסונ סמ תינפת יאדוול
.(1 הלבט) 12 -ב בורקב

יתביבס קזנל העקשהו הדובעמ סמ תוינפת :1 הלבט
תוסנכה
וטסוהש
1(םיזוחאב)
ולעוהש םיסמ
וצצוקש םיסמ
תנש ,ץרא
הלעפה
1.9
2.5
קלד ,ןמחפו תירפוג תוטילפ
למשח תריכמ ,םחפ ,בכרל
הפשא תפרש ,םימו
בכר לע תולעב ,התנמטהו
יעונמ
תישיא הסנכה
תישיא הסנכה
1991 הידבש
1994 קרמנד
0.2
בכרל קלד תריכמ
רכש
1995 דרפס

,היישעתמ ןמחפ תוטילפ
םיסיממ ,הרבדה ירמוח
תוירטב תוריכמו םיידירולכ
יאלקח שוכר ,רכש
1996 קרמנד
0.8
יעבט זגו למשח תוריכמ
רכשו תישיא הסנכה
1996 דנלוה
0.1
הפשא תנמטה
רכש
1996 הינטירב
0.5
תנמטהו היגרנא תוריכמ
הפשא
רכשו תישיא הסנכה
1996 דנלניפ
2.1
היגרנא תוריכמ
רכש
1999 הינמרג
0.2
םינבואמ םיקלד תוריכמ
רכש
1999 הילטיא
0.9
תנמטה ,היגרנא תוריכמ
רזגמל םימ תוריכמ ,הפשא
יתיבה
תישיא הסנכה
1999 דנלוה
0.1
ריווא םוהיז ,הקצומ תלוספ
םימו
רכש
200 תפרצ
0.3
היישעתל היגרנא תוריכמ
רכש
22001 הינטירב

.לשממה תומר לכב םיסיממ תוסנכהל יסחי ןפואב אטובמ 1
.2000 ץרמל ןוכנ םשוי םרט ךא הלשממה ידי לע עצוה 2

,הנש 80 -מ הלעמל ןב רבכ אוה םוהיז תוסמל הלשממה לע ויפל ןויערה
אוה .(Arthur C. Pigou) וגיפ רותרא 'גדירבמייקמ דמולמה יבתכב עיפומו
יתביבסה קזנה רובע םלשל םיצלאנ ויה םיקסעו םינכרצ םא יכ ןעט
האיר תולחממ הדובעה ימי ןדבואו תירפוגה ילוכא םיניינבה ומרגש
ידכ םיקזנה תא םצמצל םיכרד םישפחמ ויה םה חיפרעמ תומרגנה
רקי תירפוגה רישע םחפה תא השוע היה םוהיז סמ םא .ףסכ ךוסחל
קר רתוי יקנ םחפ ףורשל תויושע ויה הדלפ תורבח יזא ,תירפוג לד םחפמ
ןדיעמ ןובילה תורונ לע םירתוומ ויה םויכ םינכרצ וא .ףסכ ךוסחל ידכ
.תוליעי תויטקפמוק טנצסרולפ תורונ רובע ןוסידא

רבע לא הלכלכה תא ףוחדל תולשממל רשפאל יתביבסה יוסימה לוכי ךכ
יתלבה המישמה תא ןמצע לע תחקל ילבמ תאזו ,תיתביבס תוביצי
שומישה ןפואב ושרדייש םילודגה םייונישה לכ ןונכת לש תירשפא
םה דציכו םיעיינתמ םה וב ןפואה ,םירוגמה םוקמ יפל םיבאשמב
.םיניינבל דע םיקובקבמ םהירצומ תא םיניכמ

תולשממ .ףסונ ןורתיב םייפוריא םיטסילנא וניחבה ,70 -ה תונשמ לחה
םילבוקמ םיסמב ץוציקל םייתביבס םיסיממ תוסנכהב שמתשהל תולוכי
השעמל םיווהמה ן"לדנו רחס ,תוריכמ ,םיחוור ,תורוכשמ ,הסנכה לע
תינכותב ביצי רתונ ללוכה סמה לטנו רחאמ .העקשהו הדובע לע יוסימ
תאזו - תיספא דע הנטק יאדול בורק היהת תללוכה תילכלכה תולעה ,וזכ
ןתביבסה .רתוי האירב הביבס לש ילכלכה חוורה בושיח ינפל דוע
תולעופה תובושחה תויומדה ןיב אוה רקסציוו ןופ ךירלוא טסנרא ינמרגה
רכמ ברל ךפה ,תיתביבס סמ תמרופר 1992 תנשמ ורפס .סמ תינפת ןעמל
.תיתביבסה העונתב

בריע םיבר םירושע ךשמ .סמ תינפת ץמאל הנושארה התייה הידבש
תיבקע תילכלכ החימצ תריציל םזילטיפקו םזילאיצוס "ידבשה לדומ"ה
םיסמ ,ןותימ ,80 -ה תונש יהלשל דע ךא .הנתיא יתרבח ןוחטיב תשרו
תיתרוקיב הבישחל וכילוה תורבוג תויתביבס תויעבו הלטבא ,םיהובג
הטשיפ 1991 -ב לחה .סמ תמרופר ללוכ ,תויניצר תומרופרלו שדחמ
התבג איה תוסנכהה רעפ יוסיכל .ישיאה הסנכהה סמ תא הצציקו הידבש
וד תירפוגו ןמחפ תטילפ לע םישדח םיסממ הנשל רלוד דראילימ 2.4
שומישב וצציק םילעפמו למשח ירוכשכ ,1995 -ו 1989 ןיב .תינצמח
לע םיננסמ רתוי וניקתהו ,תירפוג ילד קלד יגוסל ורבע ,היגרנאב
תנעטלש תירפוג תטילפב 40% תב הדירי הידבשב השחרתה ,םהיתובורא
.שדחה סמהמ האצותכ שחרתה הנממ שילש הלשממה

רתויב הלודגהשכ ,סמ תוינפת לש יתנידמ בר לג עיגה 90 -ה תונש עצמאב
2.5% תטסהב קרמנד הלחה 1994 -ב .היבנידנקס תונידמב תשחרתמ בוש
היגרנאב שומיש לע םימולשתל תישיא הסנכה יוסיממ םיסמה תוסנכהמ
לעו יטרפ בכר לע תולעבו התנמטה ,הפשא תפרש לע םג ומכ ,םימו
תועצבמ דנלניפו דנלוה דועב ,היינש תינפת המזי איה 1996 -ב .תויאשמ
.ןה םג םייוניש

לע סמה ץוציקב תודקמתהל האיבה וז הפוקתב הלטבאל תרבוג הגאד
הלטבאה .ימואל חוטיב תוינכות ןומימל םיקיסעמ םימלשמ ותוא ,רכשה
וז המרל תחתמ הדרי אלו ,1992 -ב 9% -ל רבעמ התלע יפוריאה דוחיאב
דוחיאב הלטבאל ומרת רכשה לע םיסמ יכ םינעוט םירקחמ .זאמ
םיצוציק ךכ .הקסעהל רתוי םירקיל םידבועה תכיפה ידי לע יפוריאה
ועינה ,קרמנדבו הידבשב תונושארה תוינפתהמ ורדענש ,רכש לע םיסמב
וז התייה תויתביבס תוגאדמ רתוי ,ןכא .רתוי תרחואמ תינפת לכ טעמכ
תא הכפהש יוסימ ידיב תמצעומ תיניצר תיתרבח היעב לש התוחכונ
.הפוריא ברעמב תחצנמ החסונל סמה תינפת

תונידמל עיגהש לג ,סמ תוינפת לש ינשה לגה תיילע תא הנמיס 1999 תנש
הינטירב םג ומכ ,הינמרגו תפרצ ,הילטיא :הפוריאב תולודגהו תוקזחה
.הינשה התינפת תא הניכמה

הגלפמה לש "הקורי המודא" תירוטסיה היצילאוק הינמרגב
.ןוטלשל רבכמ אל התלע הקוריה הגלפמה םע תיטרקומד-לאיצוסה
סמ תמרופרב ,רתיה ןיב היצילאוקב םתופתתשה תא ונתה םיקוריה
םינויד רחאל ךא ,בחרנ סיסב לע היגרנא סמל וויק םה .תיתביבס
קלדו םחפ הרטפש תינכות טנמלרפה ץמיא ,תויטילופ תורשפו םיכורא
20% -ב קר רועייו קלד ןוגכ םיבאשמ תוריתע תוישעת הבייחו ינוליס
תוסנכהה סיסבמ 2.1% תינכותה הטיסה לכה ךסב .ליגרה סמה רועישמ
.הלשממה לש

םיתיעל ושענ תורשפה ,תונטק ויה הפוריא ברעמב תוינפתה ,םוכיסל
םיסמה םיווהמ םלועה יבחרב ,ךכל רבעמ .תונטקה תויתואב תובורק
םילטיה תועצמאב רקיעב ,םיסממ תוסנכהה ללכמ 3% קר םייתביבסה
יסמ תא תולעהל ךרוצ היהי יכ םיארמ םירקחמ ךא .בכרל קלד לע
ןוגכ תויעבל הבושת תתל ידכב תויחכונה תומרל רבעמ הברה היגרנא
תוסנכה ללכמ 15% -כ רצייל ידכ קיפסמ ילאבולג םילקא יוניש
יזא םלועה לכבו הלודג הכ תינפת תמאב ורבעי םיסמ םא .הלשממה
תולחתהכ ואריי הפוריא ברעמב ןורחאה רושעה לש תונטקה תוינפתה
.תפחוס תירוטסיה המגמ לש תוססוהמה

http://www.worldwatch.org


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ