האצקהו הכירצ :םוהת ימ
רגניטא ימא :תאמ
יפרגואיגה ןיזגמה ,עבטו ץרא :(ביבא-לת) .לארשי ,2000 םייח ינמיס
ןוכמ ,תיתביבס תוגיהנמו הבושתל ילארשיה ןוכמה ,לשה זכרמ :ילארשיה
.2000 תנש ,לארשי רקחל םילשורי
 :רוקמ
     

מי תהום: צריכה והקצאה
האמב לארשיב רתויב השקה תרוצבה תנש התיה (1999) ט"נשת תנש
תרניכה סלפמ דמע ,הביאשה תנוע תלחתה ינפל ,1999 לירפאב .הנורחאה
ףוסל דע הצחנש וק (רטמ -212 לש םור) םודאה וקל לעמ דחא רטמ קר
םוהתה ימ ירגאממ םימ קפסל התרוה םימה תוביצנ .הביאשה תנוע
.תוריהמב ודרי ,יופצכ ,םהיסלפמו

יברעמה קלחה םינינת-ןוקרי רפיווקאב סלפמה דרי 90 -ה תונש ךשמב
מ"ס 80 לש עצוממ בצקב ,הביאשה רקיע תעצבתמ וב רהה רפיווקא לש
.הנשל מ"ס 40 לש בצקב ףוחה רפיווקאבו ,הנשל

תויומכ ולע תעצוממ הנשב .םישישה תונש עצמאב הלחה רתיה תביאש
ימ תורוקמ .ק"ממ ןוילימ 200 -כב רזוחה יולימה לע תוקפומה םימה
ךרואל םוהתה ימ סלפמ תודונת .םינגא העבשל םיקלחתמ ץראב םוהתה
1 םישרת) ףרוחב היילעהמ הנש לכב הלודג ץיקב הדיריה יכ תוארמ ןמז
ודרי וב ,1991-2 ףרוח לש ןפודה אצוי ריוואה גזמ עוריא אלמלא .(2 םישרתו
זאמ תומכה איש םימיוסמ תומוקמב) ןפוד תואצוי םיעקשמ תויומכ
תחתמ דרוי םירפיווקאה סלפמ היה רבכמ הז ,(תורדוסמ תודידמ ולחה
ליחתה אוהו ,עצוממהמ ןוחש היה 1999 ףרוח .םודאה וקכ עבקנש וקל
םירומאה ,םירגאמה רתי םג .םודאה וקל דואמ בורק תרנכה סלפמשכ
הטלבוה התרמוחש תפסונ היעב .םינקורמ ,הקפסאה תונימאל גואדל
:םיעקשמה לש תוינוציקה תודונתה איה ביבא לתב הז ףרוח תונופטשב
לש יחרזמה ןגאב םיעקשמה עצוממ יכ הארמ הנורחאל ךרענש רקחמ
םג ךא ,תונורחאה הנשה םיעבראב הדמתהב תחופו ךלוה ןוכיתה םיה
תושבי תופוקת םע םיזע םיחטמ רפסמ לש הרוצב םידרוי ולא םיעקשמ
םוהתה ימ ירגאמ יולימל תובר םרות וניאש קר אל הזכ סופד .םהיניב
םימהזמ ףטוש אוהש אלא (םידבואו םיל םיפטשנ םימה בור ןכש)
םוגפל אקווד ךכו םוהתה ימל םרידחהל יושעו םיבר תומוקממ
.םתוכיאב

לודיג ק"ממ ןוילימ 50 -כב תינוריעה םימה תכירצ הלדג ט"נשת תנשב
ינשמ תעפשומ וז המגמ .םינש תבר המגמ לש הכשמה יהוז .2.5% -כ לש
,ךרוצ ףסונ םדא לכ ןכש ,ןיסולכוא לודיג ,דחאה :םיירקיע םימרוג
רבעמ .םייחה תמרב היילעה אוה ינשה םרוגה .הייתש ימ ,ןבומכ
ךירצמ םייחה תמר רופיש ,הצחרו לושיב ,הייתש לש תויסיסבה תולועפל
תכירצ תמר .'בויכו הייחש תוכירבל ,תוינוכמ תצחרל ,ןוניגל םימ רתוי
תמר תעיבקל לבוקמ דדמל הכפה ,היגרנא תכירצ תמר ומכ ,םימה
.םייחה

םימה יבאשמ תקולח
תכירצ .תונגוה לש תויסיסב תולאש תררועמ םימה באשמ תקולח תייגוס
.םויל שפנל רטיל 282 -כ ,רמולכ ,הנשל ק"ממ 103 איה לארשיב םימה
עברכ איה קוריה וקל רבעמ םיאניתשלפה לש םימה תכירצ תאז תמועל
שפנל רטיל 70 -כ ,רמולכ ,הנשל שפנל ק"ממ 26 -כ לע תדמועו וז תומכמ
ךכ ,הרידס אלו הליעי אל הרוצב תקלוחמ וז המועז תומכ םג .םויל
םירופס םימי ,םויב תוטעמ תועש קר םיזרבב םימ שי םיבר תומוקמבש
.תועובש ךשמיהל םימה םרזב תוקספה תולוכי םיהובג תומוקמב .שדוחב

תמר םילשוריבש דועב .תנזואמ יתלב הכירצה לארשי ימוחתב םג
,רטיל 904 לע תדמוע איה ןויבסב ,שפנל םויל רטיל 192 -כ איה הכירצה
אלל םייח ץראה םורדב םיבר םיוודב .רטיל 110 לע םחפ-לא םואבו
תשיכר וא ,םימ תריגא לע ךמתסהל םיצלאנ םהו ,םימה תשרל רוביח
.תוילכממ םימ

שי ,תונוחשה םינשהו תרבוגה השירדה בקע םוהתה ימ לע ץחלל רבעמ
תכלוה תורחתב םיאצמנ הייתשה ימ לש םייטרפה םינכרצה יכ רוכזל
תיחכונה תוינידמה .היישעתו תואלקח םירחאה םימה ינכרצ םע תרבוגו
םישענ םא םג עובק ולש שוקיבהש חישק ןכרצ יטרפה רזגמב האור
,תוכירב לע ןהשלכ תולבגמ ולעפוה םרט ךכו םיינויח אל םישומיש םימב
קשמ לע םיצחלה לגעמב ףסונ בושח םרוג .ב"ויכו תוינוכמ תציחר
יוניבל תויאלקח תועקרק תרשפהל איבמה ,ץאומה חותיפה אוה םימה
רזוח יולימ ענומש רבד ,ףוחה רפיווקאל לעמ רקיעב ,םישיבכ תלילסלו
.םיליער םיפיטשתמ םוהיזל ןוכיסה תא לידגמו יולימה רוזאב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ