םימה קשמו תואלקחה
רגניטא ימא :תאמ
;ילארשיה יפרגואיגה ןיזגמה עבטו ץרא :(ביבא-לת) .לארשי 2000 םייח ינמיס
רקחל םילשורי ןוכמ ;תיתביבס תוגיהנמו הבישחל ילארשיה ןוכמה ,לשה זכרמ
.2000 תנש ,לארשי
 :רוקמ
     

החקלאות ומשק המים
םימהמ םיזוחא 64 -כ תכרוצ ,לארשיב לודגה םימה ןכרצ ,תואלקחה
.(1 חול) הנשל ק"מ עברו דראלימכב םימכתסמה ,הנידמב םיריפשה
.תרתונה תומכה לע תומייאמ ,הרבדהו ןושיד ןוגכ תויאלקח תולועפ
הטיח וליק רוציי .םימ לש תורידא תויומכ תושרוד תויאלקח תולועפ
.םימ ןוט 10 שרוד הנתוכ וליק רוצייו םימ ןוט שרוד

1 חול
1995
1994
1993
1992
1991

(63) 1212
(63) 1163
(64) 1147
(61) 941
(62) 888
תואלקח
(7) 137
(7) 128
(7) 132
(7) 106
(7) 100
היישעת
(30) 579
(30) 548
(28) 513
(31) 479
(31) 445
הכירצ
תיתיב
1928
1840
1793
1527
1433
כ"הס
,הרבסהה זכרמו ךוניחה דרשמ ,לארשיב םימה קשמ ,קנלב ימר :רוקמ
(םימה תוביצנ ינותנ יפל) .2000 ,םילשורי

תכורא םימה תורתי לע התעפשה ךא רתוי ןטק םימ ןכרצ איה היישעתה
םירבטצמו םיקרפתמ םניאש םיליער םירמוח תטילפ לשב תנכוסמו חווט
:םימ תוריתע ןה תויתיישעת תולועפ םג תובורק םיתיעל .ןמז ךרואל
רוצייל השורדה וזל המוד תומכ ,םימ ןוט 200 -כ שרוד הדלפ ןוט רוציי
.ריינ ןוט

ץוענ ,הלא םימיב םינותנ ונא וב רבשמ ,םימה רבשמ ןורתפ ,הרואכל
.חווט רצק ןורתפ והז ,לבא .תואלקחהמ םיריפש םימ תקפסא ץוציקב
עקרקל לוחלח יחטש ןדבואלו םייאלקח םיחטש שובייל םורגי אוה
ןהו םישיבכ תלילסל ןה ,ןוטבו טלפסא תקיצי .יוניב םירבועש םירוזאב
רצויה רבד ,רפיוקאה לש הנזהה חטש תנטקהל האיבמ ,םינבמ תיינבל
.םימה קשמל ףסונ ןוכיס

לש ןוכנ לוהינב ןומט לארשיב םימה קשמ לש חווט ךורא ןורתפל חתפמה
קשמב רמשמ םרוגל תואלקחה תא ךופהל לוכי הזכ שומיש .בויבה ימ
ונאש םינוש םישומיש רחאל .קיזמ יתלב םרוגל היישעתה תאו ,םימה
םיריפשה םימה תומכמ םישילש ינשכ ונידיב םירתונ ,םימב םישוע
עקרקל רדוח ןקלח .בויב ימ לש תולודג תויומכ תודבוא םויכ .בויבכ
תולחלחמה בויבה תויומכ .םימה תודותע םוהיזל םרוגו לפוטמ אל בויבכ
המכ יפל לארשיב תולודגה םירעהמ תחאב תועיגמ םוהתה ימל
.םיזוחא 40 -ל דע תוכרעההמ

800 -מ הלעמלו ןיחלוק ק"ממ ןוילימ 250 -כב םויכ תשמתשמ תואלקחה
שמתשהל תרשפאמ היגולונכטה םויכ רבכ .םיריפש םימ ק"ממ ןוילימ
ימ קפסל תיגולונכט העינמ ןיא .ןיחלוק ימב ידעלב ןפואב תואלקחב
יתש ללגב הכ דע ענמנ הז רבד ךא ,תואלקחל הייתש ימ תוכיאב ןיחלוק
החלמה :םימה לע םימדוקה םיקרפב ונודנ רבכש תוירקיע תויעב
.םוהיזו

לע ןגהל ךרוצה לע הבושת םינתונ םניא ןיחלוק ימל םייחכונה םינקתה
סמועה תא ,םנמוא ,םיליבגמ הלא םינקת .םוהיזו החלמה ינפמ עקרקה
יזוכיר תא תקפסמ הדימב םיליבגמ םניא ךא םינגותפ תואצמיהו ינגרואה
הדורי תוכיאב ןיחלוק ימב היקשה .תודבכה תוכתמהו ןורובה ,םיחלמה
הנבמ סרהל האיבמ איה .םימה תורוקמלו עקרקל רבטצמ קזנ תמרוג
תנטקה ,תילוארדיהה תוכילומב הדירי ,עקרקה ידיכלת סרה - עקרקה
,רישי ןפואב םייאלקח םילוביב העיגפל םרוג הז רבד .דועו רורויא
תנטקהל ךכמ האצותכו הפיחסו רבגומ רגנ תריציל ,םוהת ימ םוהיזל
ן"דפשה תמגוד םינקתמב :ינכט ןורתפ םייק וז היעבל .םוהתה ימ תומכ
םג ,ןקתמב עצובמה םימה רוהיטל רבעמ ,ןיכפושה ימב לפטל ןתינ
חלמה יזוכיר תא ןיטקהל הלוכיה הלועפ ,הכופה הזומסוא תלעפהב
.הייתש ימ תוכיאל דע ןיחלוקה ימ תא איבהלו

הדימב רקי ךילהת םויה אוה םימהמ םימהזמ-ורקימ יוקינ ,תאז םע
היישעתהמ םיליערה םימוהיזה תייעב תא .עוציבל תירשפא יתלב
לעפמב ,רוקמב םוהיזה תעינמ ידי לע רותפל ךירצו ןתינ הרבדה ירמוחמו
וינ תנידמב לשמל ,וזכ תוינידמ תחלצהל תובר תואמגוד שי .הדשב וא
רוהיט יכילהת תועצמאב .לופכ אוה הזכ לופיטב ןורתיה .הניווב וא קרוי
הריתוהלו םינכוסמ םירמוחמ הצובה תא תוקנל קר אל ןתינ ,םימדקתמ
רבד ,הדשל הרזחהל יתוכיא ןשדל הכפוהל םג אלא ,הליגר תלוספכ
.יטתניס ןשדב שומישה תתחפהל איבמש

רפושמ זוקינו םוהתה ימל רבגומ לוחלח םירשפאמ םייאלקחה םיחטשה
איבה ץאומה חותיפה .ינש דצמ םיבשומ םימ תטילקל חטשו ,דחא דצמ
תועקרקה תדותעמו יאלקחה רוצייה לגעממ םיבר םיחטש לש האצוהל
לארשיב תודבועמה תועקרקה חטש .(1 םישרתו 2 חול) רתויב תוירופה
-כ קר לארשיב םידבעמ םויכ ,םנוד ןוילימ 4.2 -כ לע הנש 25 ינפל דמע
לע .זכרמה רוזאב תואצמנ ץראב תידיעה תועקרק בור .םנוד ןוילימ 3.4
םיחטשל ןתכיפה לש ץאומ ךילהת ךשמי ,2020 תנשל לארשי תיזחת יפ
.(2 םישרת) םיחתופמ

ינזבזב עקרק שומיש םע ןיחלוקב רקובמ יתלבה שומישה בוליש ךשמה
תורשפאה תא טומשי ,תויתוכיאה תועקרקה ירוזאב רויעה יכילהתב
ךרואל רמתשמו ןזואמ םימ קשמ תריציל חתפמכ תואלקחה תא לצנל
.ןמז

(םנוד יפלאב) יאלקח דוביעו יוניב :2 חול
2020
2000
1993

םינש
יואר
םילודיגל
הנובמ
יואר
םילודיגל
הנובמ
יואר
םילודיגל
הנובמ
כ"הס
חטש
רוזא
267
188
290
106
293
90
1,847
לילגו ןלוג
יחרזמ
205
644
331
436
368
371
1,219
לילג
יברעמ
בחרומ
453
292
531
171
543
141
1,220
,לאערזי
לילג
ןותחת
155
107
175
68
179
56
498
םיקמע
םייחרזמ
916
1,229
995
1,008
1,106
830
2,834
זכרמ
1,437
1,380
1,553
647
1,579
448
11,950
םורד
31
94
31
49
31
31
1,934
הברע
3,464
3,934
3,934
2,485
4,099
1,967
21,502
כ"הס

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ