תונופטש ימו תורוב ,תוראב ימ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .יזכרמ בגנ, םימ תקפסא תדיחי - בגנה ןחבמב :רוקמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

מי בארות, בורות ומי שטפונות
,ידימ חקת תשבכ עבש תא יכ (ררג ךלמ ךלמיבא לא) םהרבא רמאיו"
.תאזה ראבה תא יתרפח יכ הדעל יל היהת רובעב
תירב ותרכיו .םהינש ועבשנ םש יכ ,עבש ראב אוהה םוקמל ארק ןכ לע
."םלוע לא 'ה םשב םש ארקיו עבש ראבב לשא עטיו …עבש ראבב
34-30 ,א"כ תישארב

רוקמל םהל ויהש ,תוראבו תורוב בגנה רבדמ יבשות ובצח םדק ימי זאמ
:םימ
,תדבעב - םיטבנה ,הדצמב - סודרוה ךלמה ,עבש ראבב - וניבא םהרבא
.תישממו הטבש

ללכ ךרדב ,םוהת ימ ןהב ואצמנש עקרקה תובכש דע ורפחנ תוראבה
.ויהיש לככ םיטעמ ,םימשג ימ תריגאל ושמיש תורובה .בר אל קמועב
.העורג םתוכיאו םימש ידסחב היולת ,תלבגומ התיה םימה תומכ

,(1911 תנשב הנושארל םקוה) בגנב ןושארה ינויצה בושייה - המחור
.םוקמב ורפחש ראבמ םימ לע ססבתה

ושמתשה - םיביברו תולובג ,לשא תיב - 1943 תנשב ומקוהש "םיפצמ"ה
ךא .תונופטש ימ תסיפתל יצולח לעפמ הנבנ םיביבר הפצמב .תוראב ימב
ידמ םיטעומ ויה ,תונופטש ימו תורוב ,תוראב ימ - םיימוקמה םימה
תואלקחל ,תיתיב הכירצל הרידס םימ תקפסא םהילע ססבל ידכמ
.היישעתלו

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ