בגנל ןושארה וקה
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת ."יזכרמ בגנ" םימ תקפסא תדיחי - בגנה ןחבמב :רוקמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

הקו הראשון לנגב
11 יאשחב םורדב ומקוה (1946 יהלש) ז"שת תנש םירופכה םוי יאצומב
רמשמ ,םורד רפכ ,םירצח ,ןואלג ,יראב ,םירוא :תובשייתה תודוקנ
בושייה תבוגתכ אב עצבמה .המוקתו לבוש ,המדק ,םירינ ,םיטבנ ,בגנה
העיצהש ,1946 ילוימ ידיירג ןוסירומ לש הקולחה תינכתל ידוהיה
.ץראב וטלשש ,םיטירבה ידיב בגנה תא ריאשהל

,בגנב ןושאר םימ וק "תורוקמ" תרבח החינה ,םיבושייל םימ קפסל ידכ
- ןופצבש ,םע רינ יחודיקב היה םימה רוקמ .שטניא 6 רטוקב תורוניצמ
,דראקיפ ואל רוספורפ ,ידוהיה גולואגה הליג םימה תא .בגנה ברעמ
.1943 תנשב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ

םיבושייה תא ירצמה אבצה קתינ ,1948 תנשב ,תואמצעה תמחלמב
ורשפיא ,בגנב "תורוקמ" לש ןושארה וקה ימ .ץראה זכרממ םורדב
בגנהו ,תואמצעה תמחלמ ףוס דע דמעמ קיזחהל םיקתונמה םיבושייל
.הנידמה תולובגב ראשנ

.ץראה בושייל "תורוקמ" תרבח לש תפסונ המורת וז התיה

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ