תיצראה םימה תכרעמ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת ."יזכרמ בגנ" םימ תקפסא תדיחי - בגנה ןחבמב :רוקמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

מערכת המים הארצית
אל ,תואמצע התמחלמב בגנה יבושיי לש םתדימעל עייסש ,ןושארה וקה
.המחלמה רחאל קרופו ,םיכרצה לע דוע הנע

וק חנוה ,היתוביבסו עבש ראב ריעה חותיפל תיתשתכ ,1949-51 םינשב
די ,םע רינ ,םע רבג) ףוחה יחודיק רוזאמ ,שטניא 20-24 רטוקב הדלפ
.(יכדרמ

חותיפ בצק ,םילדה םיעצמאה תורמל ,הנידמה לש תונושארה םינשב
.ריהמ היה םימה תוכרעמ

."בגנ-ןוקרי וק" ךנחנ ,תצמואמ הדובע לש םינש שמח םותב ,1955 תנשב
תא בגנל איבה ,שטניא 66 רטוקב ןוטב רוניצ וניהש ,יחרזמ בגנ ןוקרי וק
.מ"ק 100 -כ לש קחרממ ,ןיעה שאר תונייעמ ימ

.שטניא 70 ורטוקו מ"ק 66 וכרואש ,יברעמה וקה םלשוה 1961 תנשב
תנשב םלשוהש ,ץראב םימה ילעפמ לודג לא רבחתה בגנ ןוקרי לעפמ
ןמ םיבאשנ יצראה ליבומה ימ ."יצראה ליבומה" אוה ירה - 1964
ןוקריה תונייעמ ימ םע דחיו ,ןיעה שארב תישאר הנחתל םיעיגמ ,תרנכה
.בגנה לא ,יברעמהו יחרזמה ,םיווקה ינשב םימרוז

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ