עבש ראב רוזאב םימ יוליג
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .`יזכרמ בגנ` םימ תקפסא תדיחי - בגנה ןחבמב
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

HTML Page - Created by QText
1000 -כ לש קמועל דע ,דחוימב םיקומע םיחודיק עבש ראבב וחדקנ הנידמה םוק רחאל
םה ולגתנש םימה .רהה רפיווקא הנוכמה ,םוהת ימ רגאמב םימ ואצמנ םיחודיקב .רטמ
.תויתועמשמ תויומכבו הבוט תוכיאב

םיחילמ םימ
לש זוכירב ,דבלב םיחילמ םימ ואצמנ ,עבש ראבל תימורד רהה רפיווקאב םיחודיקב
.רטילל םידירולכ םרגילימ 1100-2000

.הלא םימ לע תססבתמה תואלקח החתפתה ,בגנה תמר רוזאבש םיבשומבו םיצוביקב
.םודס רכיכ רוזאב םג ואצמנ תואלקחל םיחילמ םימ

הלא םימ .היישעתל םיימוקמ םיחילמ םימב שומיש השענ ןיצ לחנבו ןטקה שתכמב
,ןורואו םתור רושימ ילעפמל םישורד םיריפשה םימה תויומכ תא תיתועמשמ םימצמצמ
.הייסולכואל םיפסונ םיריפש םימ תיינפה םירשפאמו

םימ תלפתה
םיבייחמ ,טרפב בגנלו ,ללכב לארשי תנידמ תושרל םידמועה םילבגומה םימה תורוקמ
.םיפסונ םימ תורוקמ תאיצמ

הליפתמ ,םיריפש םימ תורוקממ קחורמה ,חלמה םי רוזאב הייתש ימ תקפסא ךרוצל
תייגולונכטב תעצבתמ הלפתה .םיימוקמה םיחילמה םימה תא "תורוקמ" תרבח
ונממ האצותכו ,םיחולמה םימה לע ץחל לעפומ וב ךילהת ,"הכופהה הזומסוא"ה
.הייתשל םיבוט ,םיחלמ ירסח םימ (הצחמל רידח םורק) תונרבממ ךרד םירבעומ

"תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ