םיביבר - תונופטש ימ לוצינל יצולח לעפמ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .`יזכרמ בגנ` םימ תקפסא תדיחי-בגנה ןחבמב :רוקמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

מפעל חלוצי לניצול מי שטפונות - רביבים
."יריחב ימע תוקשהל ןומישיב תורהנ םימ רבדמב יתתנ יכ"
20 ,ג"מ והיעשי

.בגנה זכרמב הרידנ היווח םה ףרוחה תונופטש
המירזב םימרוזו ,םישביה םילחנה יצורעל תוימואתפב םיעיגמ םימה
םימה לעפמ תא גיצמ "םיביבר הפצמ" ןואיזומ .םיה לא הרצקו הקזח
האצמנ םרטב .40 -ה תונשמ םיביבר לחנב תונופטש ימ תסיפתל יצולחה
בד ,תידוהיה תונכוסה סדנהמ שקעתה ,םוטיאל המיאתמ היגולונכט
,רכס ללכ לעפמה .בגנב תואלקח חותיפל תונופטש ימ לצנל ,בונלבוק
.םימה תקולח תוכרעמו םירגאמ ,תולעת

םילודיגה תחלצה ירוחאמ ודמעו ,דואמ הבוט תוכיאב ויה וספתנש םימה
.בגנב םינושארה םיינויסינה

"תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ