הלוחה םגא לש ורופיס - המודמה הלוחה
רד הימ :תאמ
.117-100 םידומע ,(2000 יאמ) ,55 ןויליג ,םירבדה עבט  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
המדקה
ךרדל םיאצוי םירופחדה
הרומשה לע קבאמה
שדחמ םיפיצמ

המדקה
םתייהש חינהל ריבס ,ןוילעה לילגב 50 -ה תונשב םילייטמ םתייה וליא
יפגמב םיצולחהו םירופחדה הארממ םילעפתמו הלוחה םגאב םירקבמ
ידכ ,הכובסה הייחמצה תוניב ךרד םיסלפמו םימל םיסנכנה ,ימוגה
םתייה וליא ,תאז תמועל .ןומיסל תוטומ עוקתלו םגאה קמוע תא דודמל
הלוחה תרומשל םיסנכנ םתייהש חינהל ריבס ,90 -ה תונשב וב םילייטמ
ךבסבו אמוגה תוחרפתב ,(םיסומ'ג) םיאואתב ,םימה תופועב םיפוצו
.םייח קקושו דחוימ הכ םגא שבייל ןוכנל ואר המל םיהותו ,הייחמצה

שובייל תוינכת ויה ,יקרוטה ןוטלשה ןמזב ,19 -ה האמה תליחתב רבכ
,תורייבמ םירישע םירחוס ינשל הליחתב רכחוה חטשה .הלוחה תציב
תובייחתהל הרומתב ,תינאמתוע-תירוסה תיאלקחה הרבחל ןכמ רחאלו
טדנמה תלשממ תולעבל הלוחה קמע רבע רשאכ .תוציבה תא שבייל
תיאלקחה הרבחהש יאנתב ךא ,הריכחה ןויכיז תא הרשיא איה יטירבה
יפ לע ףא .שובייה תודובע תא עצבל דימ לחת תינאמתוע-תירוסה
שבייל שי תוציבש ןויערהש ךכ לע תודיעמ ןה ,לעופל ואצי אל תוינכתהש
הפוקת התואב הלמיס הציבה :דבלב תינויצה העונתה תלחנ היה אל
תרובגתה בשחנ הציבה שובייו ,תולחמו תויח שחור ,דיחפמ ,לפא םוקמ
ןוילעה לילגב תידוהיה תובשייתהה .ויכרצל ותמיתרו עבטה לע םדאה
תובשומה תמקהו הנושארה היילעה תרגסמב 19 -ה האמה ףוסב הלחה
תלחממ תושק ולבס הלעמה דוסי ישנא .הלוטמו הלעמה דוסי ,הניפ שאר
שובייל ןויכיזה תשיכרב ןיינעתהל ולחה םיידוהי םיפוגו ,הירלמה
רבעוהש ,ןויכיזה תא שוכרל ןיקנח עשוהי חילצה 1934 תנשב .הציבה
בכעתה ,עוערה ילכלכהו ינוחטיבה בצמה לשב ,םלוא .ל"קק לש העוציבל
.הנידמה םוק רחאל דע שובייה עוציב

ןושארה :םיירקיע םיקלח ינש הללכ ףוסבל הלבקתהש שובייה תינכת
סלפמ תדרוה םשל ,הלוחה ןמ ותאיציב ןדריה רהנ קיפא תקמעה היה
,םיאתמ עופישב ןדריל הנדרתש תולעת תכרעמ תריצי היה ינשהו ,םימה
.וב ודמעי אלו קמעה ןמ ומרזי םימהש ידכ

דומעה שארל הרזח


ךרדל םיאצוי םירופחדה
תשוחת תוצופתבו ץראב ידוהיה םעל ומרג תואמצעה תמחלמ תואצות
לש וכרד תישארל דעש הסיפתהמ עבנ הוואגהמ קלח .הלודג הוואג
תא וחירפהש הלא םה םיצולחהו הבוזעה הב הטלש ץראב ינויצה לעפמה
לארשיש רחאל ,התע .תוציבה תא ושבייו תואלקחה תא וחתיפ ,הממשה
ןתינ טדנמה ימיבש ,םיבר םיטקיורפ םדקל היה רשפא ,תואמצעל התכז
.םהילע םולחל קר היה
התרטמ רשאכ תוצע תדבוא המצע האצמ ,תאז תמועל ,ל"קקה
םע תרתוימ הכפה ,"וצראב ידוהיה םעל תומדא תשיכר" ,תרהצומה
,םיינשמ םידיקפת טילבהל הלחה איה ,ךכ בקע .המחלמב ןוחצינה
-ה לבויל תיגיגחה תינכתכ שובייה זרכוה ךכ ,תופסונ תורטמ הל עובקלו
שובייה לעפמ .הריעצה הנידמה לש הרקוי לעפמל בשחנו ,ל"קקה לש 50
הזחמב תוזחל םישנא ועיגה ץראה יבחר לכמו ,1951 תנשב ךרדל אצי
ועבק םירקבמה סמוע לשב .הציבה לע םירופחדה תורבגתה לש םישרמה
שארמ רות ןימזהל וצלאנ םילייטמ תוצובקו ,םינמז תוחול םינגראמה
,הדובעה ךלהמב ורבשנ םיבר םירפחמ .לעופב םרותל תועובש תוכחלו
דויצ ילעב ,תאז תובקעב .םירוסה םע תוירקתב ועגפנ םהיליעפמו םילכו
דע רומח היה בצמה .טקיורפל םהילכ תא ריכשהל ובריס רפע תודובעל
ברעתהל ץלאנ ומצעבו ודובכב ןוירוג ןב דוד הלשמה שארש ,ךכ ידכ
.תובשי אל לעפמהש ידכ ,"הדובע ילכל סויג וצ" ליעפהלו
םיבאשמ תעקשה דדועש ינידמ-יתרבחה םילקאל רבעמ
תעינמ ןהבו ,תוישעמ תורטמ שובייה לעפמל ובצוה ,םיבר
ינגרוא רמוח) לובכה לוצינו תואלקחל עקרק תפסות ,הירלמה תלחמ
,ןושידל הלוחבש (םידודר םימגא וא תוציב ימב םיעוקש םיחמצמ רצונה
.היגרנאלו היישעתל

ךילהתב הלעמב הנושארה הרטמל בר ןמז הבשחנ הירלמה תלחמ תעינמ
ןמ תירוביצה תובהלתהבו הלומעתב יזכרמ םוקמ הספתו ,שובייה
רפסב ללכנש ,"הציבל ץקה" הזחמב תוארל ןתינ הלומעתל המגוד .לעפמה
,1952 תנשב ל"קק תאצוהב רואל אציש ,"האירקו דומיל יקרפ - הלוחה"
הציבב םייחה תא גיצמ הזחמה .וכרד תליחתב היה שובייה לעפמ רשאכ
הב טלושה סלפונאה שותימ םילבוסה ,הציבה ירד לש טבמה תדוקנמ
אל !חררררט" :לאוגה רופחדה עיגמ רשא דע ,תחדקה דחפו ץקועה חוכב
רופחדה / .הלצה איבמה רופחדה שעור ןאכ/הלבח ירוצי/םישותי םוזמז
ונביואמ קר / שובכ היהי םוקמה .../ םיצולח לש םה קשנ / םיצעהו
עטינ / :הצע אצמנ םכליבשב ואוב ,ואוב / הציבה ירד רתי / .שותיה
."תוכירב הנבנ / תורעי

ינפל דוע הלוחה קמעב הרבדוה הירלמה תלחמ ,הפוצמל דוגינב םלוא
איבהש הניפ שארמ רמ ר"ד לש ולעופ בקע הבר הדימב ,שובייה לחהש
ילאיצנטופה הלוחה ,רמולכ .הרבדהו סוסיר רמוח ,יט.יד.ידה תא ץראל
הלוח אלא היה אל ,שובייה לעפמ עצוב ותנגה םשלש ,הירלמה תלחמב
איה ,הליחתב תילוש הרטמ התייהש ,תאז תמועל עקרקה תפסות .המודמ
חטש הז רוזאב דבועמ םויכ .שובייה לש לודגה ןורתיכ אקווד התלגתהש
תבחרהל ולוכ שדקוה תואלקחל ףסונש חטשה .םימנוד 60,000 -כ לש
.רוזאב םימייקה םיידוהיה םיבושייה לש יעקרקה סיסבה
ןתינ אלש ררבתה .לובכה תומדא תפישח אוה שובייב טלובה ןורסיחה
הדוריה ותוכיא לשב ,היגרנאל וא היישעתל ,ןושידל לובכה תא לצנל
לצנל דואמ השק היה לובכה תמדא תא ,ףסונב .תוהובגה דוביעה תויולעו
סנכיהל היה ןתינ אל ,בוטר היה לובכהש דוע לכש ןוויכ ,תואלקחל
תונוש תונכס וררועתה שבייתה אוה רשאכו ,םירוטקרט םע חטשל
רתויב יתייעבה חטשה הלא םילושכמ בקע .תופרשו עקרקה ינפ תעקשהכ
לש רועישב םיעקוש ,םימנוד 15,000 ךותמ םימנוד 5,000 -כ ,לובכה לש
דע דחא לש רועישב עקוש חטשה ראש .הנש לכ םירטמיטנס הנומש
םיצעויכ ואבוהש םירזה םיחמומהמ קלח .הנשב םירטמיטנס השימח
םתודגנתהל הביסכ לובכה תעיקש תייעב תא ולעה שובייה תינכתל
ץק םישל הצרש ,םיננכתמה דחא ץרפתה חוכיווה טהלב .לעפמל
טפשמ "!עקשי אל ינויצה לובכהש םכל עידומ ינאו" :רמאו ,םיחוכיוול
תא סכנל השקיב תינויצה היגולואידיאהש ךכל תודעכ םויכ שמשמ הז
אלוליאש הלגת רתוי תקדקודמ תוננובתה םלוא .ריחמ לכב טעמכ ,עבטה
הנימזמ התייה אל איה ,יעוצקמ ןפואב שובייה לעפמל הסחייתה ל"קק
ינכט היה םירזה םיחמומה לש תודגנתהל עקרה ,ןכ ומכ .םירז םיחמומ
.ינויער אלו

דומעה שארל הרזח


הרומשה לע קבאמה
המכ םג ומק ,שובייה לעפממ תבהלתמהו תדדועמה להקה תעד ךותב
לעב יגולוקאו יגולויב רצוא אלא עגפמ הנניא הציבש ובשחש עבט יבבוח
15 -כ לש חטש ינפ לע ערתשה הלוחה םגא .יכוניחו יתוברת ,יטתסא ךרע
40 -כ לש חטש לע הציב הסרפנ ונופצבש ,םיעובר םירטמוליק
טלב הכותמו ,םגאה תא התסיכ הכובס הייחמצ .םיעובר םירטמוליק
.(םגאה לש םשה רוקמ ילוא ןאכמו ,אתלוח תימראבו סוריפפ) אמוג
יוודבה טבשה ינב ,רוזאה יבשות ידי לע תולצחמ תיישעל לצונ אמוגה
800 הציבב ויה ,תירבעה הטיסרבינואב השענש רקחמ יפל .הנראו'ע-לע
הרוטרפמט לע רמושה "ימרת טלקמ"כ שמיש םגאה .םייח ילעב ינימ
םישיגרה םייח יעלב םגאל וטלמנ ץיקה ישדוחב .הנשה לכ ךשמב הביצי
םייח יעלב םגאל וטלמנ ףרוחה ישדוחב וליאו ,תוהובג תורוטרפמטל
ילעב ןיב "תולובג שגפמ" רצונ םגאב .תוכומנ תורוטרפמטל םישיגרה
רתויב ינופצה לובגל םגאב ועיגה םקלח רשא ,וב ונכשש םיברה םייחה
רתויב ימורדה לובגל אקווד ועיגהש םירחא ןיבו ,םתצופת רוזא לש
.םרובע

תומעפתהל המגוד .םייח ילעב לש תוינוגבר םוקמב הרצי וז העפות
ר"ד לש וירבדב אוצמל ןתינ ורמשל שיש םייח קקוש םוקמכ הציבהמ
:םיחמומו םידמולמ תצובק תרבחב 1935 תנשב תוציבב רייסש ,רמ
ץראה ינפ לעמ תולכל םיצור םתא .הלא לכ תא דיחכהל םידמוע םתאו"
,ונתוא םירטועה םיגונעה אמוגה יצינא תא ,וללה תודומחה תונשושה תא
הכוז ץרא לכ אלש ןח ירוצי םירודהה םינטיקשהו םיאנקשה תא
תא םג ףיסומ ינאו ,םיאלפנ תופוע ראשו תויכרבהו תויריפרופהו ,םחראל
רכזו ודחכיי םלוכ .רעיה יריזח וליפאו םיאירמה ,רהנה יבלכ ,תוימנה
יננכתמ םיסדנהמה םתא ,םכבל םכאשיי ילוא וא ?םהל היהי אל
ןג ילנויצנ קראפ ןיעכ תויהל הדש תקלח ושירפתו ואובי םימיל תוינכתה
:התייה לביקש הבושתהו "?המ הלוחה תודומח לכ וברקב ןכשיו ימואל
."תורתומל וז העשב הנותנ לארשי תעד ןיא .םילטב םירבד"

שארב יבהז ץומא ודימלתו ןוסלדנמ ךיירניה 'פורפ ודמע רתוי רחואמ
להנמ ,ץיוו ףסוי לא ונפ םה .1950 תנשב לחהש ,םגאה רומישל קבאמה
ולכוי םתוכזבש ,םישבוימ יתלב םימנוד 4,000 ריתוהל ושקיבו ,ל"קקה
ותבוגת .ןטקב הלוחה םגא תא תויחהלו חמוצהו יחה לע רומשל
לאש ץיוו .רמ ר"ד לביקש הבושתה תא הריכזמ .ץיוו ףסוי לש הנושארה
.םימנוד 4,000 לע תויחל תולוכי תוחפשמ המכ םיעדוי םה םא םתוא

תינכתה הלבקתהו ירפ אשנ קבאמהש רבתסה 1954 תנשב ,תאז תורמל
עתפל וליג ל"קקה ילהנמש םושמ הז היה אל .הלוחה תרומש תמקהל
ךירעי רוביצהש וענכתשהש םושמ אלא ,עבטה רומישל קבאמל הדהא
םדוק םש היה המ ויניע ומב תוארל לכוי רשאכ שובייה לעפמ תא רתוי
וויק םישביימה :תישעמ הרטמ הרומשה תמקהל התייה ךכל ףסונב .ןכל
תוליעי רתיב תסוול ולכוי םה ,הרומשב הובג םימ סלפמ תראשה ידי לעש
.שבוימה חטשב יללכה םימה סלפמ תא

קבאמה ביבס .לארשיב המקוהש הנושארה הרומשה איה הלוחה תרומש
האיבהש ,עבטה תנגהל הרבחה לש דסיימה ןיערגה רצונ התמקהל
םיריעצ תובבר ופשחנ םכרדש ,הדש רפס יתבו תופסונ תורומש תמקהל
ןפואב רוביצל המרג וז תופשחיה .ףונהו עבטה תרימש יכרעל םירגובמו
בקע .שובייה לעפמ תא רשאמ רתוי הלוחה םגא תא ךירעהל ילאסקודרפ
לשב ולו ,ודוסיב תועט היה הלוחה שוביי יכ ,עובקל םויה לבוקמ ךכ
.רוזאבש תיגולוקאה תכרעמל ךיפה יתלבה קזנה

דומעה שארל הרזח


שדחמ םיפיצמ
תרניכל םימהזמ םירמוח תפיחסל המרג לובכה תעיקש ,םינשה ךלהמב
תורדרדיה עונמלו תרניכה לע ןגהל דיכ .(ןחרזו ןקנח יחלמ שי לובכב)
תנשב ולחה ךכ םשל .הלוחה תא םקשל טלחוה ,לובכה תמדא לש תפסונ
.םימהזמ םירמוח לש ףחס תריצעלו היקשהל תולעת ךרעמ םיקהל 1993
ובש ,הלוחה תרומשל ןופצמ םימנוד 1,100 לש חטש שדחמ ףצוה ןכ ומכ
ןתינ ףצומה חטשל .תואלקחל רתוי דבוע אלו ריהמ בצקב עקש לובכה
."ןומגא" םשה

עיתפמ הז ןיא םתסה ןמו ,םילקש ןוילימ 75 ועקשוה םוקישה לעפמב
לעפמה םותמ הנשמ תוחפ ךותב .םינמממה םיפוגה ןיב ל"קק תא אוצמל
.ןומגאל ורבעו תרניכהו הלוחה תרומש תא םיבר םימ תופוע ובזע

םיטקננו ,םוקמב םייחה תופוע ינימ 200 -כ לש םמויק לע עודי םויכ
ןומגאה תא .וילא םכשומל ידכ ,םימל םיגד תסנכה ןוגכ םינווכמ םידעצ
שפונ רפכ םוקל רומא הבש ,םימנוד 4,900 לש הקורי העוצר הפיקמ
.תואלקחל ףילחתכ עקרקה ילעבל הסנרפ קפסל הרטמב ,יתוריית זכרמו

.הלוחב חמוצהו יחה תרימשל הנכס תווהל לולע יתורייתה חותיפה םלוא
,וז חותיפ תינכתל םייתניב הדיחיה תדגנתמה איה עבטה תנגהל הרבחה
רומא היהש שפונה רפכו ,תינכתב םייוניש רפסמ וכרענ היצמאמ בקעו
תנגהל הרבחה .םשמ םירטמ 700 -כ לש קחרמל זזוה םימה וק לע םוקל
ובו ,םיעובר םירטמ 50,000 לע ערתשיש רפכב ךרוצ ןיאש ,תנעוט עבטה
םיבושייב תורייתה תיתשת תא ביחרהל ןתינ רשאכ ,םייתמוק-דח םינבמ
.םימייקה

ידכ ,היינב ינמיסמ יקנ ראשיהל ךירצ הלוחה םגא לש וחטש ,םתעדל
לש ףונ דבלמ רבד הארי אל קמעה לע הפוצו עשי תדוצמב דמועש ימש
.םיגד תוכירבו םימגא ,תודש

תודעוו םינפה רש ידי לע יתוריית חותיפל תינכתה הרשוא ,תאז תורמל
איה ,הארנה לככ .ץ"גב לש םירוערע םולשב הרבע ףאו ,תונושה היינבה
ןוטבה תלמש תא שובלל לחי שפונה רפכ רשאכ .בורקב ךרדל אצת
םיניגפמ עבטה תנגהל הרבחה ישנא תא הארנש חינהל ריבס ,ול תדעוימה
,םלוא .הלבק קפלדלו הסינכ סיטרכל הפי הניפ לכ תטרופה ,תורייתה דגנ
.הזחמ םעפה הז לע בותכי והשימ םא קפס

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ