הייתשה ימ תוכיא
הנידמה רקבמ :תאמ
.310-296 םידומע ,(2000 תנש) ,ב50 יתנש ח"וד הנידמה רקבמ  :רוקמ
     

איכות מי השתיה
:רמאמה יקלח
המדקה
הייתשה ימ לש תיאורבתה םתוכיא תחטבאל תולועפה
הייתש הימ תוכיא לע חוקיפה
הייתש ימ תקפסהל םינקתמב הרקב


המדקה
םידעוימה םימ םה ,1940 ,םעה תואירב תדוקפב םתרדגהכ הייתש ימ
םייקנ תויהל םיבייח הלא םימ .ןוזמה תיישעתלו ןוזמ לושיבל ,הייתשל
.וייח תוכיאו רוביצה תואירב לע הערל עיפשהל םילולעה םימרוגה לכמ

תיאורבתה םתוכיא תחטבהל תוירחאהו הייתשה ימ לע ןוילעה חוקיפה
,םעה תואירב תדוקפ יפ לע ,(דרשמה ןלהל) תואירבה דרשמ לע םילח
ד"לשתה ,(הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא) םעה תואירב תונקתו ,1940
.תואירבה רש ןיקתהש ,(תונקתה ןלהל) 1974

,םימ םוהיז תעינמ רבדב ,1959 ט"ישתה ,םימה קוח לש ויתוארוה
תויושרל ןכלו ,הביבסה תוכיאל רשל וא םימה ביצנל תויוכמס תונקמ
.טפשמה תיב לש ותוכמסל ףסונב ,תאז .קוחה יפל וכימסי םהש

תולועפה תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 1999 ילוי-לירפא םישדוחב
ימ לש תיאורבתה םתוכיא תחטבה רבדב םיעגונה םיפוגה םיטקונש
דרשמ לש הביבסה תואירבל הקלחמב התשענ הקידבה .הייתשה
וכרענ ןכ ומכ .דרשמה לש תויזוחמה תואירבה תוכשל לכבו תואירבה
תוביצנב ,(תורוקמ ןלהל) תימואלה םימה תרבח "תורוקמ"ב םירוריב
תויתשתל להנימהו יגולורדיהה תורישה ,םימה תוכיאל ףגאה) םימה
,םינפה דרשמבש תוימוקמה תויושרב םימה קשמ להנימב ,(בויב
.(1)הביבסה תוכיאל דרשמבו

דומעה שארל הרזח


הייתשה ימ לש תיאורבתה םתוכיא תחטבאל תולועפה
תרניכה ימ :הייתש ימ תקפסהל םיירקיע תורוקמ השולש לארשיב
תועצמאב םיקפוסמה םוהת ימ ;יצראה ליבומה תועצמאב םיקפוסמה
תעוצרל ןופצב למרכה ןיב ףוחה ךרואל ערתשמה ,ףוחה רגאממ םיחודיק
למרכה ןיב ףוחה רושימל חרזממ ערתשמה רהה רגאמו ,םורדב הזע
לילגה רוזאב םבור ,םילחנו תונייעמ ימו ;עבש ראבל תימורד דעו ןופצב
תקפסהל םישמשמה םימה תורוקמ .ןלוגה תמרבו ןוילעה לילגה ,יברעמה
םימ תודוגאו תוימוקמ תויושר ,תורוקמ ידיב םיקזחומ הייתש ימ
.תויטרפ

,הייתשה ימ תורוקמ לש תיאורבתה םתוכיאב םיעגופ םיבר םימהזמ
תפילד ;םילפוטמ םניאש ,םייאלקחו ,םייתיישעת ,םייתיב םיכפש :םהב
ימ לש תורומחה םוהיזה תויעבמ תחא איהש םינכוסמ םירמוחו םיקלד
ורבעש םיכפש םיחלוקב היקשה ;הרבדהו ןושיד ירמוח ;ץראב םוהתה
םג תעפשומ םימה תוכיא .הפשא ירובצמ ןכו ,רוהיט ןקתמב לופיט
םירוזאב ;םימב םיסמומה םיחלמהו םידירולכה זוכירב היילעמ
האצותכ םוהתה ימל םי ימ תרידח לש הנכס תמייק םיל םיבורקה
.םימה ירגאמ יולימל םישורדה םימשג ימ טועימו רתי תביאשמ

רגאמב רקיעב ,םוהתה ימ ירגאמב םימה תוכיא הלא לכמ האצותכ
.(2)תרדרדתמו תכלוה ,ףוחה רוזאבש

תופיפצה בקע םימהזמ תוברתה :הלא תוביסמ רקיעב םירבוג םימוהיזה
לש רבוגו ךלוה חותיפ ;היישעת ילעפמו םירוגמ ירוזא לש תרבוגה
םירמוח םה םקלחש ,תונושה תוישעתב םישדח םיימיכ םירמוח
ימ יוטיחל םירמוחב שומיש ;רבעב םירכומ ויה אלש םיליפט ;םינטרסמ
רתי ץמאמ שרדנ ןכל .תונטרסמ תוימיכ תובוכרת םירצויה הייתשה
.םימה תוכיא לע הרימשב תוטקננה תולועפב

(תרניכה ימ) יצראה ליבומה ימ

.יצרא הליבומה ימ לש רוקמה םה תרניכה ימ :יצראה ליבומה ימ ןוניס
תרניכה ימ .תיתיב הכירצל תורוקמ ידיב םיקפוסמ ליבומה יממ 60%
םימרוגו םימב םיפחרמה םיינגרואנאו םיינגרוא םירמוח םיליכמ
ימב רולכה לש יוטיחה רשוכ תנטקהלו ,םימה םוהיזלו ההובג תוריכעל
יוטיחה ירמוח לש תלדגומ תומכב ךרוצ שי ,ךכמ האצותכ .ליבומה
םייעמ יליפט ,ףסונב .תונטרסמכ תובשחנה יאוול תובוכרת תורצונו
םיפחרמה םירמוחה .רולכב יוטיחה ינפב םידימע תרניכה ימב םיאצמנה
.םימה לש םיחוד חירו םעטל םג םימרוג

םלועה תונידמב לבוקמל התמאתהלו תוריכעה תמר תדרוהל ךרדה
.ליבומה ימ ןוניס תועצמאב ןה ,םיליפטה תייעבל ןורתפה ןכו ,יברעמה
התחפה תבייחמה הארוה ןהב העבקנו תונקתה ונקות 1991 ראורבפב
תודיחי שמחמ ,תרתומה תיברמה תוריכעה תמרל ןקתה לש תיתגרדה
ןוקיתב .1996 ראוניב לחה ,תירטמולפנ תחא הדיחיל (3)תוירטמולפנ
השירדה תועמשמ .1.1.97 -ל הנקתה תלוחת התחדנ 1996 ראונימ תונקתל
םתקפסה ינפל םיננוסמ תויהל םיבייח ויהי ליבומה ימש ,איה תונקתב
יללכה להנמה יאשר ,1.1.97 -מ תונקתל ףסונ ןוקית יפ לע .תיתיב הכירצל
םיאנתב ,רשאל ,תונקתה ןיינעל וכימסה אוהש ימ וא דרשמה לש
.תוירטמולפנ תודיחי שולש דע לש תוריכעב הייתש ימ תקפסה ,םימיוסמ
ופקותש רומאה רושיאה תא דרשמהמ 1999 רבמצד ףוסב הלביק תורוקמ
.30.4.2000 -ל דע

ןוניס ןקתמ תמקה לע 1993 יאמב הצילמה םימה ביצנ הנימש הדעו
.היתוצלמה תא רשיא םימה ביצנ .לוכשא רתאב ליבומה ימל יזכרמ
תורוקמ .ןקתמה לעפוי 1997 ראוניב ויפלו םינמז חול םג העבק הדעווה
דעומ ,1999 רבמבונ דע יכ ,ררבתה .ןקתמה תא םיקהל הרומא התיה
הריבסה 1999 רבמבונמ התבושתב .ןקתמה םקוה םרט ,תרוקיבה םוכיס
הלביק איה 1996 תליחתב קר יכ ,הנידמה רקבמ דרשמל תורוקמ
המסרפ איה 1999 תליחתבו ,הלופיטל טקיורפה תא םימה תוביצנמ
ןקתמה תמקהל ירקיעה זרכמל תועצהה ןוימב הלחהו םדקומ זרכמ
םוסרפל רצואה דרשמ לש רושיא ןיא ןיידע ,הירבדל .םימב לופיטלו
לועפתה ,המקהה ןיגב הלשממה םע הלש תונבשחתהה ךרדו ,זכרמה
.המכוס םרט ןקתמה לש תוקזחהו

,הנידמה רקבמ דרשמל רצואה דרשמ ריבסה 1999 רבוטקואמ ותבושתב
תשרדנה הטמה תדובעב התוול אל תוריכעה תמר רבדב ןקתה תעיבק" יכ
תילכלכ-תיתואירבה תלעותה ,הניקתה םושיי תויולע תניחב תבייחמה
תילכלכ הינחבמ רתויב םיליעיה םיעצמאה םהמ ,הניקתהמ חמצתש
ןיב הניקתה תוארוה לש ןתלעפה תולע לטנ תקולחו הניקתה ידעי תגשהל
תואירבה דרשמ שקבתנ ,רצואה דרשמ ירבדל ."וב תאשל ושרדייש הלא
ךא ,הקידבה תא ךורעל םיביצקתה ףגא יגיצנל ויגיצנ ןיב הדובע תושיגפב
.תאז השוע וניא

תייעב ןורתפו ליבומה ימ לש תוריכעה תמר תדרוה אשונב לופיטה
.ונורתפ לע אב םרטו ,1991 זאמ רתויב הכורא הפוקת ךשמנ םיליפטה
תוקידבב וול אל ליבומה ימ ןוניסל ןקתמ תמקה רבדב ולבקתנש תוטלחה
.ןמושייל ןומימה תורוקמ רבדב םוכיסב אלו תלעות-תולע לש תוילכלכ
תמקה לע הטלחההש ךכ לע הנידמה רקבמ העיבצה 44 יתנש חודב דוע
תלאש" יכו ,ותמקה לש ןומימה ןפוא תעיבקב התוול אל ןוניסה ןקתמ
."ןקתמה תמקהב בוכיעל איבהל הלולע ןומימה

םייליע םימ

םילחנו תונייעמ 50 -כמ םג םיקפוסמ הייתש ימ :םייליע םימ ןוניס
תייעב .םימ תודוגאו תוימוקמ תויושר ,תורוקמ ידיב םיקזחומש
ןכל ,הלא םייליע םימב םג תמייק םימב לופיטהו ההובגה תוריכעה
ינקתמ תמקה הכירצמ ,תרתומה תיברמה תוריכעה תמר רבדב הנקתה
ןוניס אשונל הדעווה .הלא תורוקממ םיקפוסמ הייתשה ימשכ םג ןוניס
םימ םילבקמה םיבושייב םג ןוניס ינקתמ םיקהל הצילמה ליבומה ימ
.וז הצלמה ץמיא םימה ביצנ .םייליע

םימה תורוקמ תבירמב יכ ,אצמנ הנידמה רקבמ דרשמ השעש הקידבב
לעפומ רבכ ,ןוניס ינקתמ םישורד םהבש ,תורוקמ תוירחאבש םייליעה
לש הקוזחתהו הלעפהה תולע יבגל םג ,תורוקמ ירבדל ,יכ םא ;ןקתמ
.ןומימה ךרד ,רצואה ידיב ,העבקנ אל ןיידע הלא םינקתמ

תוירחאבש םייליע םימב ןוניס ינקתמ תמקהב היעב תמייק יכ ,אצמנ דוע
םילבקמה ,ןוילעה לילגב םיבושיי 14 -ב רקיעב רבודמ .תוימוקמ תויושר
לכל טעמכ דרפנ ןקתמ שרדנו ,ןדה לעפממ וא םינוש תונייעממ םימ
ףוחד ךרוצ שיו רתויב העורג איה הלא תורוקמב םימה תוכיא .בושיי
,1993 תנשב התלעוה רבכ םיבושייה14 -ב םימה ןוניס תייעב .םנוניסב
םלואו ,"הייתשה ימ תוכיא" אשונב הנידמה רקבמ לש 44 יתנש חודב
.הנורתפ לע האב םרט איה

וניא םירומאה םיבושייה לש השקה ילכלכה םבצמ ,דרשמה ירבדל
קשמל להנימה .םלועפתו ןוניסה ינקתמ תמקה תא ןממל םהל רשפאמ
תיפסכה הרזעה תא זכרמה ,םינפה דרשמבש תוימוקמה תויושרב םימה
רזוע וניא ,תוימוקמ תויושרב םימה תוכרעמ םוקישו חותיפל תיעוצקמהו
קשמל להנימה ,דרשמה ירבדל .תוירוזא תוצעומל םיכייתשמה םיבושייל
תמקהב לפטיש םימ דיגאת םקויש יאנתב ,םיבושייל רוזעל םיכסה םימה
,הלשממה שאר דרשמב ןוידל אשונה אבוה 1999 יאמב .םינקתמה
לילגה תירוזאה הצעומה לש הלוהינב םימ דיגאת תמקה לע םכסוהו
.ןוילעה

.דיגאתה םקוה םרט 1999 רבמבונב

םוהת ימ

ידיב םיקזחומש םיחודיק 1400 -כ תועצמאב םיקפוסמ םוהתה ימ
ימ לש תיאורבתה םתוכיא .םימ תודוגאו תוימוקמ תויושר ,תורוקמ
.םייגולויבו םיימיכ םימהזממ תעפשומ םוהתה
ימב תוקנח לש ההובג המר איה םימהזמה לש תואצותה תחא :תוקנח .1
.םיינגרוא םירמוח לש קוריפ רצות איהש ,םוהתה

רוזאב רקיעב ,םוהתה ימב תוקנחה תמרב היילע הלח תונורחאה םינשב
היישעת ירוזאלו הייסולכוא יזוכירל םיכומס םימה תורוקמ ובש ףוחה
הנכס תווהל הלולע הייתשה ימב תוקנח לש תרבוג תורבטצה .תואלקחו
.הלא םימב תשמתשמה הייסולכואל תיתואירב

90 איה הייתש ימב תוקנח לש תרתומה תיברמה המרה יכ ,עבקנ תונקתב
ףתושמה יפוריאה קושה תוצראב וליאו ,(ל"גמ ןלהל) רטילל םרגילימ
הצילמה 1992 ףוסב דוע .ל"גמ 45 איה תרתומה תיברמה המרה ב"הראבו
70 לש יברמ ןקת עובקל ,תונקתה ןוכדעל דרשמה ל"כנמ םיקהש הדעו
.ל"גמ

.הנקתה הנכדוע אל ןיידע 1999 רבמבונ דע

יחודיקב תוקנחה תמר אשונב דרשמה לש זכרמה זוחמ זכירש םינותנמ
םינשה 25 ךשמב יכ ,הלוע 1998 -ו ,1992 ,1972 םינשב הייתש ימ
תויושרה תוירחאבש םיחודיקה רפסמב תרכינ הדירי הלח תונורחאה
הייתש ימ םיקפסמה זוחמב תויטרפ םימ תודוגא תוירחאבו תוימוקמה
היילע ללגב רקיעב ,תאז .1998 תנשב 224 -ל 1972 תנשב 350
תוקנח לש ההובגה המרה תייעב .םיחודיקה ימב תוקנחה תמרב תדמתמ
ימ לש תיאורבתה םתוכיא .זוחמבש ,ןורשה דוהב דחוימב הפירח
תדמוע הניא תויטרפ םימ תודוגא תקזחהבש םיחודיקה בורב הייתשה
שומישה תקספהל לעפ דרשמה .תונקתב תשרדנה תוקנחה תמרב
םימ תודוגא ןנשי ןיידע ךא ,ל"גמ 90 לעמ תוקנחה תמר םהב םיחודיקב
תואירב סדנהמ ירבדל .ןקתה תושירדב םידמוע םניאש םימ תוקפסמה
,םימ תקפסה ןהל רשאי אלש ןהינפב עירתה אוה ,זוחמב הביבסה
םיכילהב חתפיש ידכ זוחמה לש יטפשמה ץעויל הנפ ףא ןיינעה זוריזלו
.השענ אל רבדה ךא ,םימ תודוגא ןתוא דגנ םייטפשמ

.הייתש ימ קפסלמ םיבר םיפסונ םיחודיק תליספל איבי תונקתה יוניש
םיבאשמ תעקשהב ךרוצ שי הייתשה ימ לש הקפסהה ףצר לע רומשל ידכ
תשמשה לש ךילהתב לחוה תונורחאה םינשב .םיחודיקב םימה בויטל
תוכרעמ תיינבו ,םייגולונכט םיעצמאב תוקנחמ םרוהיט ידי לע םיחודיק
בצמ עונמל ידכ תאז .רתוי ההובג םתוכיאש םימ םע םיחודיקה לוהימל
.םימיוסמ םירוזאב הייתשל םימ תקפסאב רוסחמ לש

לש םידעצ טוקנל שי םימה תורוקמב תוקנחה תמר תדרוהל איבהל ידכ
םוהיז ימרוג תקחרה ידי לע ,םיחודיקב םימה םוהיז תא עונמל שממ
.םיחודיק תברקב היישעת ילעפמו םירוגמל היינב תעינמו ,םתביבסמ

,םוהתה ימ לש ילאיבורקימ םוהיזמ האולחת עונמל ידכ :םימה יוטיח .2
ךילהת ,הייתש ימ םיקפסמה םיחודיקה בורב םיבאשנה םימה םירבוע
תועיבקב אטחל םימה קפס תא תובייחמ תונקתה .הרלכהב יוטיח
איהש הנקתה לש השוריפ .קפסמ אוהש הייתשה ימ תא תופיצרבו
ןיקתהל םימ תדוגאו תימוקמ תושר ,תורוקמ - םימה קפס תא תבייחמ
.םיחודיקב יוטיח ינקתמ

,יוטיח ינקתמ ונקתוה םיחודיקה תבירמב יכ ,ררבתמ דרשמה יכמסממ
תורושקה תויעב שי ןיידע ,םינטק םיבושייב רקיעב ,םיחודיק המכב ךא
תוימוקמ תויושר תונוכנב ןכו ,םינקתמה לש םתקוזחתבו םתלעפהב
ןיאש םיחודיק םנשי ףא .םתלעפה תוניקת לע חקפל םייטרפ םימרוגו
הייתשה ימ תוכיא לע עיפשמה רבד ,יוטיחה ןקתמ תא םהב םיליעפמ
.דרשמה לש ןופצה זוחמבש םינטק םיבושייב רקיעב רבודמ .םש

וכרענש םירקחמ ,דרשמה ירבדל .םימב יעבט ביכרמ אוה :דירואולפ .3
הליעיה ךרדה איה תואנ זוכירב םימב ותוחכונ יכ ,וחיכוה תובר תוצראב
דירואולפה .םידלי לצא דוחייב ,םיינישה תששע תעינמל רתויב הלוזהו
לע ומילשהל ךרוצ שי ןכל ,שרדנה זוכירב םימה תורוקמ לכב יוצמ וניא
םילעופ ,1999 ילויל דרשמה ינותנ יפ לע .יתוכאלמ ןפואב ותפסוה ידי
ץראב םיבשות ןוילימ 2.8 -מ הלעמל םויכ .הרלפה ינקתמ 61 ץראב
.םירלפומ םימ םילבקמ

םימל דירואולפ ףיסוהל קפס בייחמה תונקתל ןוקית םסרופ 3.12.98
הקידבב אצמנ םא ,םיבשות 5000 לעמ וב שיש בושייל קפסמ אוהש
העובקה תירעזמ המרמ םילפונ םימב דירואולפה יזוכירש תימיכ
תכרעמ ליעפי אלו םיקי אל וילע תולח הנקתה תוארוהש קפס .תונקתב
30 תונקתל ןוקיתה תליחת .דרשמה רשיאש תינכת יפל אלא הרלפה
.ןמוסרפ םוימ םישדוח

,ררבתמ .ץראב םינוש תומוקמב םינקתמ תמקה תבייחמ הרלפהה תבוח
םלועפת ,םינקתמה תמקה לש ןומימה תייעב הרתפנ אל ןיידע יכ
.םתקוזחתו

ח"זמ רישכמכ ןיקתהל הבוחה

ענומ רישכמ תנקתה) םעה תואירב תונקת ףקותל וסנכנ 1992 רבמבונב
רישכמ תנקתה תובייחמ תונקתה .1992 ב"נשתה ,(תרזוח םימ תמירז
טרופמה גוסהמ קסע לש םימה תכרעמ שארב ,(ח"זמ) תרזוח המירז ענומ
םירמוח לש דוביע וא רוציי :ןוגכ ,תונקתב
הסיבכ ;קיטסלפ וא ימוג רוציי ;תוכתמ יופיצ וא יוקינ ,רוציי ;םיימיכ
ובש יאלקח קשמ לש םימ תכרעמ שארב ןכו ;שבי יוקינ וא הסבכמב
ירמוח תרדחהל דעוימה ןקתמ ןקתומ הבש תכרעמב היקשה תישענ
םירמוח לש הרידח עונמל דעונ רישכמה .םימה תכרעמל הרבדהו ןושיד
רסוח וא ,החנזה ,ןהינימל תולקת בקע ,הייתשה ימ תכרעמ ךותל םיימיכ
.עדי

ןיידע 1999 .תונקתה יפ לע םישרדנה תומוקמה לכב ח"זמ ירישכמ ונקתוה אל
רפסמ רבדב עדימ ןיא ןיידע דרשמה לש תוזוחמה תיברמב ,השעמל
.אשונה תקידבל םירקס םהב םישענו ,םישורדה םירישכמה

ןהו יקסעה רזגמב ןה םירישכמ יפלא תנקתהב רבודמ ,דרשמה ירבדל
תא וא ,קסעה ןוישר תלבק תא םינתמ יקסעה רזגמב .יאלקחה רזגמב
,תאז תמועל .ח"זמה רישכמ תנקתהב ,םילעפמ לש היינבה תוינכת רושיא
יעצמאש ןוויכ ,דחוימב הרומח הנקתה תפיכא תייעב יאלקחה רזגמב
ותבושתב .בר ןמז תכרואה תיטפשמ העיבת אוה ירקיעה הפיכאה
תרבח לע" יכ ,דרשמה ריבסה הנידמה רקבמ דרשמל 1999 רבמבונמ
תפיכאב השקתמ הרבחה ,הנקתה ףקותמ םימ קפסכ לועפל תורוקמ
תואירבה דרשמ ןיבו ,אשונב הרושקה הברה תוליעפה לשב הנקתה
."הנקתה תפיכא םודיקב הלועפ ףתשל םכוס תורוקמ תרבחל

םייאורבת םיעגפמב לופיט

תוכרעמלו הייתשה ימ תורוקמל םוהיז ימרוג לש םתרידח תעינמ .1
.תיאורבתה םתוכיא תחטבהל תיחרכה םהלש הקולחהו הלבוהה
רושיא :רקיעב ןה םייאורבת םיעגפמב לופיטה אשונב דרשמה תויוכמס
,יתיב שומיש רחאלש םימ םיכפש ימ רוהיטו לופיטל םינקתמו תוינכת
ימ רוהיטו לופיטל םינקת תעיבק ;יאלקח קשמבו הכאלמב ,היישעתב
ןקתמב לופיט ורבעש םיכפש םיחלוק ימב היקשהל םינקתו םיכפש
הביבסה תוכיאל דרשמה ידיב .םיחלוקב היקשהל םירתיה ןתמו ;רוהיט
ינפמ םימה תורוקמ לע הנגהלו םימ םוהיז תעינמל תוירחאה םימה ביצנו
.םוהיז
םוהיז ידי לע םוהתה ימ םוהיזל יזכרמ לאיצנטופ םה םיכפשה (א)
םיינגרוא םירמוחבו תודבכ תוכתמב ,ינגרוא רמוחב םוהיז ,ילאיבורקימ
ירקיע םרוג םה םיכפשה .םינטרסמכ םיעודיה םירמוח םהמ ,םייטטניס
קוח .הייתש ימ תליספל איבהל םילולעה םוהתה ימב תוקנח יזוכירל
לע ,תימוקמ תושר לכ בייחמ ,1962 ב"כשתה ,(בויב) תוימוקמה תויושרה
תובקעב .הנממ קלחב וא המוחתב בויב ןיקתהל ,םינפה רש תשירד יפ
לופיטה אשונב יצרא ינוגרא הנבמ" אשונב 1992 לירפאמ הלשממ תטלחה
בויבל תיצרא הלהנימ ,1993 לירפאב ,םינפה דרשמב המקוה ,"בויבב
הלהנימה םוקמב לעופ םויכ .בויבל םיטקיורפ עוציב םדקל הרטמב
ירקיעה ודיקפתו ,תוימואלה תויתשתה דרשמב בויב תויתשתל להנימה
.םיטקיורפה ןומימל תוימוקמה תויושרל תואוולה ןתמב אוה

,טסוגוא דע 1999-1994 םינשל בויב תויתשתל להנימה ינותנ יפ לע
םיטקיורפ ללוכ ,העקשהה ףקיה .םיטקיורפ 795 לש םתמקה המלשוה
עוציב ךילהתב םיטקיורפ ,זרכמל האצוה יכילהבו ןונכת יכילהב
ףקיה .ח"ש דראילימ 3.6 -ב הפוקת התואל דמאנ ,ומלשוהש םיטקיורפ
2.25 -ב םכתסה בויב תויתשתל להנימה ידיב לעופב ועצובש תואוולהה
.ח"ש דראילימ

תוללוכה בויב תויתשת תמקהב בר רוגיפ שי ןיידע יכ ,הלעוה תרוקיבב
.לופיט ינוכמ תמקהו לופיטה ינוכמל הכלוה יווק ,םיישאר םיפסאמ
תותשר תמקהב רוגיפ לשב .םיטועימה יבושייב דוחייב הפירח היעבה
םיטועימה יבושייב שי ,םיכפשב לופיט ינוכמ תמקהבו תוימינפה בויבה
תייבגב ישוקה .םתריגסל תמרוג ףאו םיחודיק תמהזמה בויב תמירז
תואצוה ןומימל תורוקמב עגופ הלא םיבושייב בויב ילטיהו תורגא
.בויבב לופיטל תויתשתה לש הקוזחתהו לועפתה

אוה םיטקיורפה עוציבב בוכיעה ,בויב תויתשתל להנימה להנמ ירבדל
:הלא תוביסמ רקיעב
ןתונ אוהש םיכפשה לש רוהיטהו ףוסיאה ינקתמ ןומימל תואוולהה (1)
ענכושש רחאל םינפה דרשמ רושיאב תונתומ ,תוימוקמה תויושרל
ןתסנכהש תויושר ןנשי םלוא ;האוולהה תא ריזחהל לכות תושרהש
.הלאכ תואוולה רזחה ןהל תרשפאמ הניא בויב ילטיהו תורגא תייבגמ
הנעטב ,תוימינפה הכלוהה תוכרעמ ןומימל דגנתמ רצואה דרשמ (2)
תורגאמ תוסנכההמ ןמצעב תאז ןממל תוכירצו תולגוסמ תויושרהש
ןתוא ןממל ידכ תוסנכה ,רומאכ ,ןהל ןיאש תויושר שי ךא .בויב ילטיהו
.תוכרעמ

םילעופ ,הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ,רצואה דרשמ ירבדל
אשונ םהבש םירחא תיתשת יתורישכ םיכפשה רוהיטו ףוסיאל םינקתמה
םירומא םתמקה ןומימב ןכל .תורישה לש האלמה תולעב שמתשמה
לש ןומימהו ,תימוקמה תושרה אלו ,םהב םישמתשמה םיבשותה תאשל
תורגאה ןוכדע תועצמאב ,תאז .הלא ללכב תוימינפה הכלוהה תוכרעמ
םע .טקיורפה תולע תא וסכיש ךכ ,תילאירה תולעה הבוגל םילטיההו
קר תוימוקמה תויושרל הלשממה תעייסמ ,ןידה תרושמ םינפלו ,תאז
.רוהיטהו ףוסיאה ינקתמ ןומימל

,בויבל םיטקיורפה תמקה זוריזל לועפל שי ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
ןורתפ אוצמל שי ןכ .םימה תוכיאב העיגפו םייאורבת םיעגפמ עונמל ידכ
ןממל הלוכי הניא תימוקמה תושרהש תומוקמ םתואב םיטקיורפה ןומימל
.טקיורפה תא המצעב

תלעפהל הקיקח םדקל היה בויבל תיצראה הלהנימה ידיקפתמ דחא (ב)
.םייקסע םידיגאת תועצמאב תוימוקמה תויושרב בויבהו םימה קשמ
םייביצקתה תורוקמה לש בוריע םויכ שי תוימוקמה תויושרה בורב
הרושקה תוליעפל םידעוימה ולא םע תפטושה תילפיצינומה תוליעפל
ןיב ,איה הקיקחב הנווכה ,ךכיפל .בויבלו םימל תיתשת יתוריש תקפסהל
בויבו םימ תקפסה לש םיתוריש ןתממ תוסנכהה לכ יכ חיטבהל ,ראשה
ןכו ,םיתוריש ןתמו ןתלעפה ,בויבהו םימה תוכרעמב תועקשהל ודעויי
לופיט רשפאתי ךכב ;בויבהו םימה קשמב תועקשהל ןוה סויג רשפאל
הלשממה הטילחה 1992 רבמטפסב דוע .ולא תוכרעמב ליעיו יעוצקמ
תעצה הלשממה רושיאל איבהל רצואה דרשמו םינפה דרשמ לע ליטהל
םידיגאת תועצמאב תוימוקמה תויושרב בויבהו םימה קשמ תלעפהל קוח
תויושרה יכ תונורקעה לע ,ראשה ןיב ,תססובמ קוחה תעצה .םייקסע
;הז ךרוצל ומקויש תורבח ידיל בויבהו םימה יסכנ תא ריבעהל וביוחי
.ודגאתיש תויושר המכ לש וא תחא תושר לש תולעבב ויהי תורבחה

הנכהל המיאתמה הדעוול קוחה תעצה הרבעוה 1999 רבוטקוא ףוסב
,קוחה תעצה רושיא ,רצואה דרשמ ירבדל .תישילשו היינש האירקל
ונפי בויבו םימ תקפסה לש םיתוריש ןתממ תוסנכהה לכש החיטבמה
,ןומימל ללוכ יתכרעמ ןורתפ רשפאי ,בויבהו םימה יקשמב לופיטל
.םהלש הליעי הקוזחתלו לועפתל

תכלוה האצקה םיבייחמ םייחה תמרב היילעהו הייסולכואה לודיג (ג)
הכירצה לודיג ןיב רעפה .תיתיב הכירצל םיריפש םימ לש הלדגו
תרמה ידי לע וקלחב הסוכמ תויהל רומא םיריפשה םימה לאיצנטופל
םרוג םיחלוק ימב שומישה .םיחלוק ימב תיאלקח הכירצל םיריפש םימ
.םימה תורוקמ םוהיזלו ,ףוחה רוזאב רקיעב םוהתה ימ תחלמהל
םתוכיאל עגונב םיאנת תעיבק תבייחמ םיחלוקב שומישה תבחרה
.הביבסהו םימה תורוקמל ירעזמ ןוכיס ךות ,תיאורבתה

יללכב םיעובק ,היקשהל שומישל םידעוימה ןיכפוש ימ רוהיטל םיללכה
;1981 א"משתה ,(היקשהל םידעוימה ןיכפוש ימ רוהיט) םעה תואירב
ימל םינקת תעיבק) םעה תואירב תונקתב םיעובק םיכפש ימל םינקת
תושר םיכפש ןרצי לכ תובייחמ תונקתה .1992 ב"נשתה ,(םיכפש
ןהו ,רוהיט ןקתמב רציימ אוהש םיכפשב לפטל לעפמ וא תימוקמ
רבוטקואב ףקותל וסנכנ תונקתה .השורדה רוהיטה תמר תא תועבוק
.1993

רוגיפה בקע וקלחב ,רוהיטה ינקתמ תמקהב רוגיפ שי ןיידע ,לעופב
.םיכפש ףוסיאל םינקתמה לש םתמקהב

םיקסועה םיפוגה לש םתעדל יכ ,ררבתמ םימה תוביצנ לש םיכמסממ
םידעוימה ןיכפוש ימ רוהיטל תומייקה תונקתה ,םימה תוכיא םוחתב
ןתוא ןכדעל שי .םוהתה ימ לע תוניגמ ןניאו ,תוקפסמ ןניא היקשהל
,םימה ביצנ הנימש הדעו תלעופ םויכ .םיפסונ םוהיז ימרוגב בשחתהב
ינפ לע םיחלוק ימב היקשה ןניינעש תונקת תעצה לע ץילמהל הדיקפתש
תומרה תונקתב ועבקיי יכ הדעווה ץילמת םיכמסמה יפ לע .ףוחה רגאמ
םתוא תעדל .היקשהה ימב םיינגרוא םימהזמ-ורקימ לש תורתומה
םושמ ,ףוחה רוזאב היקשהל םיחלוק ימב שומישה תא רוסאל שי ,םיפוג
.םוהתה ימ תחלמהל תמרוג היקשההש
עגפמ איה המדאב םינומטה םיריפש םימ יווק לעמ בויב תמירז (ד)
.רתויב רומח יאורבת

השיש לעמ יכ ,אצמנ 1998 ףוסב דרשמה לש םורדה זוחמ השעש רקסב
,תוידאו ךותב בויב לש המירז הנשי ,תורוקמ תוירחאבש םימ יווק
יכ השקבב תורוקמל הנפ זוחמה .הייתשה ימ םוהיזל םורגל הלולעה
השענש יפכ תוידאו םתוא לעמ םימה יווק תמרהל םינמז חול וילא ריבעי
.רבדה השענ םרט 1999 רבמבונ דע .הייתשה ימ םוהיז עונמל ידכ ,רבעב

יכ ,תורוקמ הריבסה 1999 רבמבונמ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב
אשונהו ,היעבה תא תרתופ חרכהב אל בויב תמירזל לעמ םימ וק תמרה
תאיצמל הביבסה תוכיאל דרשמהו דרשמה םע ףותישב הידיב לפוטמ
.רחא ןורתפ

,ץראב םירחא םירוזאב םג םייק הזכ יאורבת עגפמ יכ ,ןייצל רתומל אל
.ירשפאה םדקהב ןורתפ ךכל אוצמל שיו
קוחב תנגועמ םימה םוהיז תעינמל הביבסה תוכיאל דרשמה תוירחא (ה)
דרשמה וניקתה הז קוח יפל ותוכמס חוכמ .1959 ט"ישתה ,םימה
תונקת ,תואירבה רש םע תוצעייתהב ,םימה ביצנו הביבסה תוכיאל
טפשמה תיבל תורשפאמ םימה קוח תוארוה .םימ םוהיז תעינמל תונוש
עשרוהש םדא בייחל ןכו ,םוהיז תמירג לשב סנק וא רסאמ שנוע ליטהל
בקע םהוז רשא לכו םימה יוקינל ואצוהש תושורדה תואצוהב הריבעב
םינוש םידעצ הביבסה תוכיאל דרשמה טקונ תונורחאה םינשב .הריבעה
תורוקמ םוהיזל ששח לע תוארתה תאצוה םללכבו ,םימהזמ םיפוג דגנכ
יבתכ תשגה ןכו ,םיכפש תמרזהו בויב תוכרעמב םייוקיל בקע ,םימ
םוהיז תעינמ וניינעש ,םימה קוחב קרפה יפל תוריבע עוציב ןיגב םושיא
.םימ

תפיכאב ישוק ונשי ןיידע ,אשונב תומדקתהה תורמל יכ ,ררבתמ ,תאז םע
.(4)םימה םוהיז תעינמ םניינעש םיקוקיחה

םיאנת) םעה תואירב תונקת ףקותל וסנכנ 1995 רבוטקוא ףוסב .2
תוארוה תועבוק תונקתה .1995 ה"נשתה ,(הייתש ימ חודיקל םייאורבת
ןגמ ירוזא תעיבק ידי לע ,םוהיז ינפב הייתש ימ יחודיק ןוגימ ןיינעב
.םוהיזל לאיצנטופ ילעב םינקתמו םינבמ תמקה הרוסא םהבש

הדימעב הנתומ וניא תוימוקמהו תוירוזאה ראתמה תוינכת רושיא
םירבח םה דרשמה יגיצנ .ןגמ ירוזאל תונקתב תועובקה תושירדב
ינוידב תצעיימ העד םהל שי ןכ ;היינבלו ןונכתל תויזוחמה תודעווב
ןניאש ,תוינכת רושיא עונמל םדיב ןיא םלוא .תוימוקמה תודעווה
.הייתש ימ חודיקל םייאורבת םיאנת רבדב תונקתה תא תומאות
יאנתכ הלא תונקתב תושירדה תא לולכל איה םויכ דרשמה לש השירדה
תוביוחמ ויהי תוינכתה יכו ,היינבלו ןונכתל תודעווב תוינכתה רושיאל
.דרשמה רושיאב םג

היינב תוינכת תשגהל תושירדב לולכל שי ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
היהי אל יכו ,תונקתב ועבקנש יפכ ןגמ ירוזא רבדב םינותנה תא םג
עונמל ידכ תאז .תונקתה תושירדב דומעת אלש תינכת רשאל רשפא
.הייתש ימ תורוקמל הברקב ,םוהיזל ילאיצנטופ םרוג איהש ,היינב

הייתשה ימ תלהנימ

"הייתשה ימ תוכיא" אשונב הנידמה רקבמ לש תרוקיבה יאצממ תובקעב
תרוקיב יניינעל םירשה תדעו הטילחה ,(44 יתנש חודב ומסרופש)
ימ םואיתל תלהנימה" לש תוליעפה שודיח לע ,1994 יאמב ,הנידמה
תימוחת ןיב הדעוול ךשמה השעמל איהש ,(תלהנימה ןלהל) "הייתשה
,התוליעפ תא תלהנימה השדיח 1998 לירפאב קר .אשונב רבעב הלעפש
.1997 רבמצדמ ןיינעב םירשה תדעו לש תפסונ הטלחה תובקעב תאז
םיגיצנ הב ופתתשיו ,םימה ביצנ דומעי תלהנימה שארב יכ ,טלחוה
דרשממ ,רצואה דרשממ ,הביבסה תוכיאל דרשמהמ ,םינפה דרשממ
גיצנ ;תוימואלה תויתשתה דרשמבש יגולואיגה ןוכמהמו תואירבה
.ךרוצל םאתהב ןמזוי תורוקמ

ידרשמ תולועפ תא זכרל התיה תלהנימה תמקהב תירקיעה הרטמה
תנשב .םהיניב םאתלו הייתשה ימ תוכיא לע הרימשה אשונב הלשממה
.1998 ילויב הנורחאל ,תובישי יתש תלהנימה המייק 1998

.תופסונ תובישי וכרענ אל 1999 רבמבונ דע

:הלא םיאשונב רקיעב הנד תלהנימה
בקעמ םייק םימה קשמב :םימה תוכיא לע יזכרמ עדימ ךרעמ תמקה .1
רחא בקוע ,דרפנב ,םהמ דחא לכו ,םינוש םיפוג ידיב םימה תוכיא רחא
דסומ אלו ,דחא םוקמב וזכור אל םינותנה .ול םייטנוולרה םיביכרמה
הנידמה רקבמ דרשמ .םיפוגה ןיב עדימה תצפהו םינותנה תרבעה ךילהת
תרוקיבב דוע םימה תוכיא לע ללוכ םינותנ ץבוקב ךרוצה לע עיבצה
עדימ ךרעמ תמקה לע םכוס תלהנימה תובישיב .1993 תנשב השעש
ביצנ ירבדל .םימה תוכיא לע םישרדנה םינותנה לכ תא זכריש ,ימואל
.2000 תנש עצמא תארקל םלשוי יזכרמה עדימה ךרעמ חותיפ ,םימה
ירגאמ לש יתומכו יתוכיא לוהינ :םימה רוטינל תיזכרמ תכרעמ תמקה .2
.םימב םיימיכה םיביכרמה תונתשה רחא ינדפק בקעמ בייחמ םוהתה ימ
תומגמ לעו תורוקמב םימה תוכיא לע עיבצהל לוכי םימה לש ףוצר רוטינ
לש הכרעה רשפאל ךכבו ,םימיוסמ םירמוח לש םיזוכירב םייוניש לש
םימה לש םוהיזה תנכסש תויה .ךוראה חווטב הייתשה ימל ןוכיסה
תורדרדתהה תמגמ תא רוצעל תושקתמ תומייקה תוכרעמהו ,תרבוג
לכל הפיקמ רוטינ תכרעמ תמקה לש תובישחה הלוע ,םימה תוכיאב
לש יקלח רוטינב לחוה ,יגולורדיהה תורישה להנמ ירבדל .םימה תורוקמ
.ףוחה רגאמ ינפ לע םיקלדמו םייתיישעת םיכפשמ םילאיצנטופ םימהזמ
תא עבקתש "רוטינ תנמא" ירקיע תלהנימה ירבח ינפל וגצוה 1998 ילויב
הנמאה תא ריבעהל םכוסו ,רוטינה תכרעמ לעפות םהיפ לע תונורקעה
.תלהנימה ירבח תמתחהל תעצומה

.הנמאה המתחנ םרט 1999 רבמבונ דע

דומעה שארל הרזח


הייתשה ימ תוכיא לע חוקיפה

הייתשה ימ לש םתוכיא תקידב
םתוכיא תעיבקל םיקדבנ םיבשותל םיקפוסמה הייתשה ימ
תיטפלונגרואהו ,תיגולוידרה ,תילאקיסיפה ,תימיכה ,תילאיבורקימה
םייתואירבה םינקתב םידמוע םימהש חיטבהל ידכ תאז ,חירו םעט
.(הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא) םעה תואירב תונקתב ועבקנש

ידיב ,רומאכ ,םיקזחומ הייתש ימ תקפסהל םישמשמה םימה תורוקמ
תוירחאה .תויטרפ םימ תודוגאו תוימוקמה תויושרה ,תורוקמ תרבח
תכרעמל םתסינכ תודוקנבו הייתשה ימ תורוקמב תונושה תוקידבל
יפל ,םימה קפס לע תלטומ תימוקמה םימה תקפסה
ןתוירחאב ןה תימוקמה םימה תקפסה תכרעמ ךותב תוקידבה .ןיינעה
ןתויהב תויטרפה םימה תודוגא וא תוימוקמה תויושרה לש תידעלבה
תואירבה תוכשל תועצמאב השענ תוקידבה עוציב לע חוקיפה ."קפס"
.(הקלחמה ןלהל) דרשמבש הביבסה תואירבל הקלחמהו תויזוחמה
שי הייתשה ימ לש תילאיבורקימה תוכיאל :תוילאיבורקימ תוקידב .1
תידימ האולחת םורגל לולע ילאיבורקימ םוהיזש םושמ ,הלודג תובישח
ימ תורוקמב תושענ תוילאיבורקימ תוקידב .םתוא םיכרוצה לש
םימה תקפסה תכרעמל הייתשה ימ לש םתסינכ תודוקנב ,הייתשה
תא תועבוק תונקתה .תימוקמה הייתשה ימ תקפסה תכרעמבו ,תימוקמה
.הקידבה תורידת
םינשב ,תויזוחמה תואירבה תוכשלב הביבסה תואירב יסדנהמ ירבדל (א)
יכמסממ .םימהוזמ םימ תכירצמ האולחת לע חווד אל תונורחאה
תויזוחמה תואירבה תוכשלו דרשמה לש הביבסה תואירבל הקלחמה
רחאל ,םינוש םיבושייב םימ תחתרהב ךרוצ היהש םירקמ ויה יכ ,אצמנ
.ילאיבורקימ םוהיז לע ועיבצה תוקידבהש

בקע םיחודיק העברא ורגסנ תונורחאה םייתנשה ךלהמב יכ ,הלעוה דוע
םוהיז רוקמל הברקו בויבמ םוהיז בקע ,תאז .העורג תילאיבורקימ תוכיא
.רחא

תוקידבה תוכרענ םימה תודוגאבו תוימוקמה תויושרב (ב)
ידיב תחקופמו תעבקנה ,תטרופמ םוגיד תינכת יפ לע תוילאיבורקימה
לע חוד הקלחמה המסרפ 1999 ינויב .תויזוחמה תואירבה תוכשל
חוד לארשיב תוימוקמה תויושרב הייתשה ימ לש תיאורבתה םתוכיא"
תוקידבה לכ תואצות תא ללוכה ,"1998 תנשל תוילאיבורקימ תוקידב
תודוגאו תוימוקמה תויושרה ידיב וכרענש ,1998 תנשל תוילאיבורקימה
תואצות רחא בקעמ יכ ,הלוע חודהמ .םוגידה תינכת יפ לע םימה
םתוכיאב רופיש לע עיבצמ 1994-1989 םינשב תוילאיבורקימה תוקידבה
8.4% ועיבצה 1989 תנשב ,חודה יפל .הייתשה ימ לש תילאיבורקימה
3.5% - 1994 תנשבו ,םוהיז לע תויצרא ללכה םימה תוקידבמ
תובצייתה לע תועיבצמ תונורחאה םינשה עברא תואצות .(5)תוקידבהמ
2.3% ועיבצה 1995 תנשב םימה לש תילאיבורקימה תוכיאה תמרב
תוכיאב רופישה ,דרשמה ירבדל .2.0% 1998 תנשבו םוהיז לע תוקידבהמ
ןוניס ינקתמ תמקהמ ,הייתשה ימ יוטיחל הבוחה תלטהמ עבונ םימה
יכ ,ןייצל שי .םימה תקפסה תוכרעמ לש הקוזחתה רופיש תובקעבו
רופיש .יאופר קזנ תווהל אוה ףא לולע הבר הדימב יוטיח ירמוחב שומיש
.ליבומה ימ ןוניס רחאל קר לוחי ףסונ

התיה 1998 תנשב יכ ,תוילאיבורקימה תוקידבה לע חודהמ הלוע ןכ
רועיש .ןופצה זוחמב םוהיז לע תועיבצמה תוקידבה רועישב היילע
,10.4% תפצ תפנב םשרנ זוחמב תוקידבה ללכמ רתויב הובגה םוהיזה
רופיש היה זכרמה זוחמב .1992 תנש זאמ ישממ רופיש לח אל הבש
היה הלמר תפנב וליאו ,םימה תוכיאב הערה התיה ןורשה תפנב :ןותמ
לע ועיבצהש תוקידבה רועישב רתויב תטלובה הדיריה .רכינ רופיש
.םורדה זוחמבו ןולקשא זוחמב המשרנ םוהיז

ןיבמ ,םיבושיי 22 1998 תנשב ואצמנ יצרא ףקיהב יכ ,חודהמ הלוע דוע
.םוהיז לע ועיבצה םימה תומיגדמ רתויו 25% םהבש ,ץראב םיבושיי 274
תודוגא תולעבב םימה תוכרעמ בור םהבש ,םינטק םיבושיי םתיברמ
תיעוצקמו תיפסכ הרזע תולבקמ ןניא הלא תודוגא .תויטרפ םימ
תויושר תולעבב ןהש םימ תוכרעמב לפטמה ,םימה קשמ להניממ
תורוקמב רוסחמ .רחא רוקממ ןומימ תולבקמ ןניאו ,דבלב תוימוקמ
םיבושיי םתואל םירשפאמ םניא המיאתמ תיעוצקמ הרזעבו ןומימ
תחטבהל הייתשה ימב לופיטל תוכרעמ תנקתהו תויתשתה םוקיש
.תונקתב ועבקנש תושירדל םאתהב תיאורבתה םתוכיא

אשונ הלעוה ,1993 תנשמ ,(293 'מע) הנידמה רקבמ לש 44 חודב
רבמבונמ ותבושתב .הלא םיבושייב םימה קשמל להנימה לש ולופיט-יא
םימל הגאדה" יכ ,םינפה דרשמ ריבסה הנידמה רקבמ דרשמל 1999
לע ריחמ תובוגה תוימוקמה תויושרה לע הלח ,םינכרצל הייתשל םייואר
לכב םימה ילעפמ לש תפטושה הקוזחתה תרגסמב תאז .םימה תקפסא
."תושר

אל םימה תקפסה לש תינוגראה תרגסמל ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
ידיב תנתינה תיעוצקמהו תיפסכה הרזעה לע העפשה תויהל הכירצ
תוכרעמ תא םקשל םימה תודוגאל םג עייסל וילעו ,םימה קשמ להנימ
.ןהלש םימה

םינותנה .תוקידב 77,000 -מ הלעמל 1998 תנשב ושענ דרשמה ינותנ יפ לע
ולטנ אל .תויושרה ללכמ 8.0% ןהש ,תוימוקמ תויושר 22 -בש םיארמ
75% -מ תוחפ ומגדו ,תונקתב תשרדנה תורידתב הייתש ימ לש תומיגד
7 ןהמ ;דרשמה עבקש םוגידה תינכתב ןהל ועבקנש תוקידבה ףקיהמ
.50% -מ תוחפ ףא ומגד תויושר

ךכל גואדל תוחקפמה תויושרה לע ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
.תונקתב שרדנכ תוקידבה תא ועצבי תורומאה תויושרהש

התקזחהבש םימה תורוקמב תוילאיבורקימ תוקידב תעצבמ תורוקמ (ג)
תוקידבה .תוינוריעה םימה תקפסה תוכרעמל הסינכה תודוקנבו
תחא ריבעי קפס יכ ,עבקנ תונקתב .הדיב תעבקנש תינכת יפ לע תועצובמ
לכ תואצות תא ,םימה ולטינ המוחתבש תואירבה תושרל שדוחל
.שדוחה ךשמב קפסמ אוהש םימב תרכומ הדבעמ התשעש תוקידבה
יכ ,הלעוה 1993 תנשב הנידמה רקבמ דרשמ השעש תמדוקה הקידבב
תוקידב לש תואצות ללוכ ,שרדנכ תוחודה תא הריבעה ןכא תורוקמ
.חודב וללכנ תוגירחה תואצותה לכ אל ךא ,םוהיז לע ועיבצהש

תוגירחה תוקידבה לכ אל ןיידע ,תויזוחמה תואירבה תוכשל ירבדל
לכ תא םיללוכ םניאש תוחוד ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל .חודב תולולכ
תא םיגישמ םניאו ,ורושאל בצמה תא םיפקשמ םניא תוגירחה תוקידבה
.ודעונ םה המשלש הרטמה

תואירבה דרשמ ל"כנמ 1991 יאמב הנימש הדעו :תוימיכ תוקידב .2
םיפסונ םיימיכ םירמוח 21 -ל םינקת תעיבק לע הצילמה תונקתה ןוכדעל
ינשל תרתומה תיברמה המרה ןוכדעו ,תומייקה תונקתב וללכנ אלש
וצמוא תוצלמהה .תונקתה יפ לע םיקדבנה םיימיכ םירמוח לש םינקת
.1993 רבמבונב ןקלחבו 1992 רבמצדב ןקלחב ,דרשמה ל"כנמ ידיב
רבעוה 1997 ףוסב קר יכ ,הלעוה הנידמה רקבמ דרשמ השעש הקידבב
,תונקתל ןוקיתה תעצה חסונ תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעוול
ויה אלש הקידבל םיימיכ םירטמרפ 30 -כ לש הפסוה ,ראשה ןיב ,ללוכה
.תוקידבה תורידתב םייונישו םינשי םינקת ןוכדע ,דעומ ותואב םימייק

ןוקיתל העצהה תא תוחדל ושרד רצואה דרשמו םינפה דרשמ יכ ,ררבתמ
עצבל ושרד ןכ .ןוקיתה לש תוילכלכה תואצותה תניחבל דע תונקתה
תונקתה םושיי תא ןוחבל ידכ ,םיחודיקה לכב תואלמ תוימיכ תוקידב
.םיחודיק תריגס ןהבו ,ךכמ תועבונה תואצותה תאו ,םיחודיקה ללכב
עוציבב תוימוקמה תויושרה ולחה ,1999 טסוגוא ,תרוקיבה םוכיס תעב
לש ןמויס םע תונקתה ןוקיתב ןוידה שדוחי ,רסמנש יפכ .תוקידבה
.תוקידבה

.םימה קפס ידיב הייתשה ימ תורוקמב קר תושענ תוימיכ תוקידב
היילע שי תונורחאה םינשב .תוקידבה תורידת תא תועבוק תונקתה
םירמוחמ ,הרבדה ירמוחמ :הייתשה ימב םיימיכה םימהזמה תמרב
.םימה יוטיח ירמוח לש יאוול תובוכרתמ ןכו ,תודבכ תוכתממ ,םייטסלפ

,םינטרסמכ םיעודיה םירמוח םהב ,םיימיכ םירמוחמ םוהיזה תנכס
םיימיכה םיביכרמה .היישעתהו היינבה תוחתפתה םע הלדגו תכלוה
הכורא הפוקת ךשמב םיכרצנ םה רשאכ םדאה ףוג לע םיעיפשמ םימבש
םידמוע םיחודיקה תיברמ םויכ םנמא .ךשמתמ קזנ םורגל םילולעו
ךא ,הייתשה ימ לש תיאורבתה םתוכיא תחטבהל דרשמה לש םינקת
,רומאכ .הלא םימהזמ לש ןקתהמ הגירח המר האצמנ םיחודיק המכב
תויברמה תומרב ןקתה תרמחה לע הצילמה תונקתה ןוכדעל הדעווה
חורב תונקתה ונקותי םאש ךכ ,םיימיכה םירמוחה לש תורתומה
דוע ודמעי אל םיפסונ םיחודיקש רשפא תוצלמהה
.םישרדנה םינקתב

תעקשה ךירצמ ,הייתשה ימ תורוקמ לש תימיכה םתוכיא רופיש
תולועפ טוקנל בייחמ םויכ בצמה .םימה בויטל םידחוימו םיבר םיבאשמ
השענ אלש רבד ,םמצע םימה תורוקמ בויטלו ,םימהזמ תרידח תעינמל
.תקפסמ הדימב
רותיאל איבהל היושע םיימיכה םימהזמה יזוכיר לע הרורב העידי (א)
.םימה תורוקמב העיגפה יכילהת תריצעלו םוהיז ימרוג

לע םינותנה בושחמב הביבסה תואירבל הקלחמה הלחה 1993 -ב קר
הידיב היה תרוקיבה םוכיס תעבו ,םימה תורוקמ לכב תוימיכה תוקידבה
םינשל לארשיב םימה תורוקמ לכב תוימיכה תוקידבה לע םכסמ חוד
לש זוכיר אצמנ םימ תורוקמ 109-ב יכ ,הלוע חודהמ .דבלב 1996-1993
.הייתש ימכ שומישל ולספנ םהמ 47-ו ,ןקתהמ םיגירח םיימיכ םירמוח

דוע ורגסנ ,1999 רבוטקוא דעו 1998 תנשב יכ ,הלוע דרשמה ינותנמ
,םוימדקו םורכ ומכ ,תוכתממ םוהיז בקע םיחודיק הנומש
לש הובג זוכיר בקע ורגסנ םיחודיק העשת דועו ,םירחא םימהזמ-ורקימו
םיחודיק העשתב םימה תקפסה 1999 רבמבונב יכ ,הלוע דוע .תוקנח
.ל"גמ90 לש רתומה יברמה ןקתל לעמש תוקנח תמרב התיה ןיידע

תונקתה ןוקית ינפלש ,ושרד םינפה דרשמו רצואה דרשמ ,רומאכ (ב)
לש תוקידב ןכו ,תונקתל םאתהב תואלמ תוימיכ תוקידב ועצובי
העצהב םילולכה םישדח םיביכרמ םהש ,םיינגרוא םימהזמ-ורקימ
עצבמה .ןעוציבל יצרא עצבמב לחוה 1998 תנשב ,ןכל .תונקתה ןוקיתל
.תוימוקמה תויושרה תקזחהבש םימה תורוקמב קר ךרענ

תקזחהבש םיחודיק 275 לש םתקידבב לחוה 1998 לש היינשה תיצחמב
קר ,1999 טסוגואל דרשמה לש םינותנ יפ לע .תוימוקמ תוצעומו תויריע
ואצמנ םיחודיק 45 -כ דועו ,תואצות םרובע ולבקתהו וקדבנ םיחודיק 93
.הקידב ךילהתב

,םיחודיק 22 -ב םינוש םירמוחב תוגירח ויה יכ ,הלוע תוקידבה תואצותמ
.ביבא לת זוחמב םבור

דומעה שארל הרזח


הייתש ימ תקפסהל םינקתמב הרקב
ימ ירגאמו תוכירב ,םדויצ םיחודיק תקוזחתל יארחא הייתש ימ קפס
יקפס לע תורישי חקפמ דרשמה .םיתואנ םייאורבת םיאנתב הייתשה
תקפסהל םינקתמב תיאורבת תרוקיב ליעפמ אוה ךכ ךרוצלו ,הייתש הימ
לש ןכו ,הביבסהו רצחה ,הנבמה תקוזחת לש הקידב תללוכה ,הייתש ימ
ןכ ומכ .םימה תורוניצו יוטיח ינקתמ ,תובאמש םינקתמה תקוזחת
ןוסחאבו ,ןקתמה תביבסב םוהיז ימרוג לש הקידב תרוקיבה תללוכ
תורישי םירושק םניאש םירחא םירמוחו הרבדה ירמוח םירמוח
.םימה תקפסהל
תויחנה הקלחמה האיצוה 1994 רבמטפסב :הייתש ימ יחודיק .1
תיאורבת תרוקיב רבדב ,תואירבה תוכשלבש הביבסה תואירב יסדנהמל
םייזיפה םיאנתהש אדוול םהילע ,תויחנהה יפ לע .הייתש ימ יחודיקב
אדוול ןכו ,חודיקב םימה םוהיזל םימרוג םניא ותביבסבו חודיקב
יזיפה בצמב היולת הקידבה תורידת .שרדנכ לעופו ןיקת חודיקב דויצהש
קפס ידיב הנימאו תיעוצקמ תיאורבת הרקב תכרעמ םויקבו חודיקה לש
.םימה

,1999 תיצחמ דע 1997 םינשב תוזוחמה ושעש תויאורבתה תורוקיבב
.היוקל התיה םתביבסו םינבמה ,חודיקה ינקתמ לש הקוזחתהש ,אצמנ
,היישעת יכפש ,בויב :ומכ ,םייאורבת םיעגפמ ויה םיחודיק המכ תברקב
הרבדה ירמוחב םישמתשמ םהב תויאלקח תומדאו תותפר ,םילול ,קלד תונחת
ויה אל םיחודיק המכב ןוגימה יעצמאב םייוקיל ואצמנ ,ןכ ומכ .ןושידו
.תוינקת תורדג ויה אל םירחאבו ,ללכ תורדג

ימל הכירב תוכרעמ) םעה תואירב תונקתב :הייתש ימ ירגאמו תוכירב .2
הנבמ :ומכ ,תוכירבה תקוזחתל םיאנת ועבקנ ,1983 ג"משתה ,(הייתש
ביבסמ רודיג ,רצחה חטש הכירבה ןוגימ ,הכירבה גגו הפצר ,הכירבה
.םירמוח ןוסחאו הכירבל

1999 תיצחמ דע 1998 םינשב תוזוחמה ושעש תויאורבת תורוקיבב (א)
םתברקבו ,היוקל התיה הייתש ימ ירגאמו תוכירב תקוזחתש ,הלעוה
,ןוגימב םירומח םייוקיל ויה תוכירב המכב .םייאורבת םיעגפמ ואצמנ
םג תמייק הז בצמב .הערתה יעצמאו ,הרואת ,רודיג ןהב ואצמנ אלו
דחוימב רומח בצמה .םימבו תוכירבב תנווכמ העיגפל תישממ הנכס
תוערתהו תורוקיב תורמל יכ ,ררבתמ .םילשורי זוחמבש םיבושייב
בורב םינשה ךרואל בצמה הנתשה אל ,דרשמה לש תונשנו תורזוח
.זוחמב הייתשה ימ ירגאמו תוכירבה

השדח הכירב לכ תובייחמ הייתש ימל הכירב תוכרעמ רבדב תונקתה (ב)
,החותפ הכירבב שומיש רוסאל ןתינ ןכ ומכו ,רוגס הנבמב תויהל תינבנש
לולע וא ןכסמ הב שומישה םא ,ףקותל תונקתה תסינכ ינפל התנבנש
השיש ,1999 טסוגוא ,תרוקיבה םוכיס דעומב .רוביצה תואירב תא ןכסל
זוחמב םהמ העברא הייתש ימל רוקמ ושמישש םיחותפ םימ ירגאמ
יוסיכל .םיניוע םימרוג לש העיגפלו םימוהיזל םיפושח ויה םורדה
.ביצקת ךכל רשוא 1999 ילויבו ,רצואה דרשמ לש ןומימ שורד םירגאמה
.םירגאמה לכ וסוכי םייתנש ךותב ,תורוקמ ירבדל

ימ תורוקמ .רוביצה תואירבל רתויב הבושח הייתשה ימ לש םתוכיא
(םילחנו תונייעמ ,תרניכה) םייליע םימ תורוקמו םוהת ימ הייתשה
םג תעפשומ םימה תוכיא .םייגולויבו םיימיכ ,םיבר םימהזממ םימהדזמ
םימהזמהמ קלח .םימב םיסמומה םיחלמהו םידירולכה זוכירב היילעמ
לע לופיטל םינתינ ,םיילאיבורקימה רקיעב ,םימה תורוקמב םיאצמנה
םימהזמב לופיטה ;הכלוהה ינקתמבו םימה תורוקממ האיציב יוטיח ידי
בויטל םיבר םיבאשמ תעקשה ךירצמו רתוי בכרומו השק םיימיכה
תומידקמ תולועפל םיצמאמה תנווכהו שגד ןתמ בייחמה רבד ,םימה
.םמצע םימה תורוקמל םימהזמ תרידח תעינמל

,אסיג דחמ םירגאמה לוצינ לש בוליש אוה םוהתה ימ ירגאמ לש םוהיזה
םיכפשמ םימהדזמ םוהתה ימ .אסיג ךדיאמ םימהזמה תומושת תלדגהו
םיקלד תפילדמ ,םילפוטמ םניאש םייאלקחו ,םייתיישעת ,םייתיב
ירובצממו םיחלוקב היקשהמ ,הרבדהו ןושיד ירמוחמ ,םינכוסמ םירמוחו
רוזאבש רגאמב רקיעב ,םוהתה ימ תוכיא הלא לכמ האצותכ .הפשא
.תרדרדימו תכלוה ,ףוחה

תורוקמהמ קלח לש םתדימע-יאל תמרוג םימה תורוקמ םוהיזב היילעה
תובקעב .םעה תואירב תונקתב ועבקנש יפכ הייתש ימ תוכיאל תושירדב
הרמחהה .הייתש ימ וקפיסש םיחודיק המכ תונורחאה םינשב ורגסנ ךכ
,םיפסונ םיקיזמ םירמוח יוליג רחאל ,הייתשה ימ תוכיא ינקתב תשרדנה
םתליספלו םיפסונ םיחודיק לש תונקתב םתדימע-יאל איבהל הלולע
.םימ קפסלמ

שרדנ .הייתשה ימ תוכיא לע הרימשב יד השענ אל ,הנידמה רקבמ תעדל
םיפוגה לע .םימה תוכיא לע הרימשב תוטקננה תולועפב רתי ץמאמ
תוכיאל דרשמה ,תואירבה דרשמ םימה תוכיא תחטבהל םיארחאה
תורוקמ םוהיז תעינמל תוארוהה תפיכאל לועפל ,םימה תוביצנו הביבסה
רותיא ידי לע ,םמצע םימה תורוקמב שממ לש םידעצ טוקנלו םימה
תולועפ .םתביבסמ םוהיז ימרוג תקחרה ידי לעו ,םהב לופיטהו םימהזמ
ןניא םייקה םימה בצמב דוחייב ,הבורמ םתובישחש יוטיחו רוהיט
המלשה אלא ,םמצע םימה תורוקמ רומישל ףילחת תויהל תולוכי
.םימוהיז לש העינמ תולועפל

םיילוש תורעה
.(281 'מע) 44 יתנש חוד םג ואר הייתשה ימ תוכיא ןיינעב (1)

רקבמ חוד םג ואר ,םתוכיאו לארשי לש םימה תורוקמ ןיינעב (2)
.(16 'מע) 1990 רבמצדמ "לארשיב םימה קשמ לוהינ" לע הנידמה

.תוריכעה תמר תדדמנ הב הדיחיה (3)

.(76 'מע) 49 יתנש חוד ואר הז ןיינעב (4)

.םוהיז לע ועיבצהש תוקידבה רועיש לש ןשי בושיח יפל ןה תואצותה (5)
םימה םוהיז לע ועיבצהש תוקידב ןובשחב ואבוה אל הז בושיחב
לש בושיחה הנוש 1996 תנשב .הניקת התיה ןניגב תרזוחה הקידבהש
תואצותה לכ ןובשחב ואבוהו ,םוהיז לע ועיבצהש תוקידבה רועיש
.הניקת התיה ןניגב תרזוחה הקידבהש הלא םג ,תוגירחה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ