2001 תנשב םימ ץוציק לשב יוציפ
ישי יסוי :תאמ
.8 דומע ,25.02.01 בירעמ  :רוקמ
     

פיצוי בשל קיצוץ מים בשנת 2001
,םירקי םיאלקח
,עצוממל תחתמ םינש ויהש ,1999-2001 םינשב םימשגה תריצע חכונ
תוסכמב ץוציק לע טלחוה ,םימה ירגאמב רצונש רומחה רוסחמה חכונלו
בושי לכל לעופב ץוציקה רועיש .50% לש ללוכ רועישב תואלקחל םימה
ץוציקהש ךכ ,לודיגה יגוסב בשחתהב תואלקחה דרשמ ידי-לע עבקנ
.25%-80% וניה בושיל לעופב

ךומתל הלשממה הטילחה ץוציקה תובקעב :ץוציקה לשב יוציפה
- 2001 תנשל תוכימתה ףקיה לכ ךס .ואולמב ץוציקב ודמעיש םיאלקחב
:םימב תולעייתהב תועקשהל ונפוי ןוילימ 60 םהמ .ח"ש ןוילמ 220 דע
תריקע ,תוראב בויט ,תומייק םימ תוכרעמ רופיש ,ןיחלוק ימ בויט
60 דוע ונפוי ףסונב .םימ יכסוח םיעטמ לש הליתש ,םיילוש םיעטמ
.םימה יריחמ תיילע תורומתמ ועיגיש םיפסכ ,הלא תורטמל ח"ש ןוילימ

:םיאבה םיאנתב ודמעיש ימ יוציפל םיאכז .א
תוביצנ י"ע 2001 תנשל םהל ובקנש תוצצוקמה םימה תויומכמ וגרח אל *
.םימה   
10% לע הלועה רועישב התחפו העגפנ 2001 תנשב תואלקחמ םתסנכה *
.1996-98 םינשל תעצוממה םתסנכהמ   

ץוציקה לשב יוציפה םוכס .ב
בוקל ח"שב םימוכסה) :ןמקלדכ וניה ץצוקש םימ בוק לכל יוציפה
(ץצוקמ

0.6
הגדמ

35% -מ ךומנ ץוציק רובע *
0.7
אופסמ ש"דג


1.1
םירדה


1.6

םיחרפו השקמ תוקרי ,םיעטמ0.7
הגדמ

35% לע הלועה ץוציק רובע *
1.1
אופסמ ,ש"דג


1.5
םירדה


2.0
םיחרפו השקמ תוקרי ,םיעטמ


לכ ךסמ 10% לש תימצע תופתתשהב ביוחי יאלקח :תימצע תופתתשה
.יוציפה
יאכז היהי ,ול ועבקנש ץוציקה תויומכב דומעיש יאלקח :תומדקמ
,2001 תנש ךלהמב ול םיעיגמה יוציפה ימוכסמ 80% לש ףקיהב המדקמל
.ץוציקב דמע יכ םירושיאה תא איצמיש יאנתבו
לשב םיאלקחל יוציפה םולשתב לפטת הסנכה סמ תוביצנ :עוציב ןונגנמ
ףגא - המושה דיקפ ידרשמב לבקל ןתינ השקב יספט .םימה ץוציק
םידרשמה .םייזוחמה תואלקחה ידרשמבו םינושה םירוזאב יאלקח
תועונת םג .יוציפל רושקה לכב םיאלקחה ידיב ועיסי םייזוחמה
.םאתהב ועיסיו ןיינעל ונענ תובשייתהה

הכימתה תלבק ןונגנמ .ג
תועונתב ,יאלקחה זכרמב השקבה יספוט תא גישהל היהי ןתינ .1
ןתינ ,ןכ ומכ ,תואלקחה דרשמ לש םיירוזאה םידרשמבו תובשייתהה    
www.moag.gov.il טנרטניאב תואלקחה דרשמ רתאמ ספוטה תא דירוהל    
תוכשלב םיספטה תא גישהל ןתינ היהי דיתעב .!!!"םיספט" :רודמב    
.ץראה יבחרב המושה ידיקפ    
הנקמה ,יולימל טושפ ,םידומע השולש ןב ,יסיסב השקב ספוטב רבודמ .2
.30% לש רועישב המדקמ תידימ    
.הנשה רבוטקוא שדוחב םלושת 20% רועישב תפסונ המדקמ .3
כ"הסב .30% רועישב תפסונ המדקמ םלושת 2002 ראוני שדוחב .4
.הכימתה בישחתמ 80% רועישב המדקמ םולשתב רבודמ    
,רחבויש רחאל יאלקחל ונתני םיפסונ 20% לש רועישב יוציפה תרתי .5
.ףסה יאנתב דמע יכ    
אל 2002 תנש רבמטפסב דחאל דע םירושיא וא ח"וד שיגי אלש יאלקח .6
תומדקמה תרזחהל לועפל יאשר היהי הסנכהה סמו הכימתל יאכז היהי    
.לביק ןתוא    
סמ תוביצנ :תבותכה יפל םדקהב חולשל שי םיאלמה םיספטה תא .7
.ד.ת ,5 םירשנ יפנכ 'חר ,(יאלקחה רודמה) ןיעקרקמ יוסימו הסנכה    
.91010 םילשורי ,1170    

לכב לופיטל הנפויש יואר ירקיעה ץמאמה .קומע םימה קשמב רבשמה
תורוקמב לופיט ,םיבשומ םימב שומיש - םינימזה םימה תורוקמ
הדימע .םי ימ תלפתה יכלהמל הסינכו תונופטש ימ תסיפת ,וחלמוהש
תושורדה םימה תויומכ תא וחיטבי הלא םיכלהמ דצל ץוציקה תינכתב
םימה קשמ תא רדרדל הלולע ץוציקה תינכתב הדימע יא .תואלקחל
רבכ תיחכונה המרב תואלקחה לש המויק ךשמה תא תונכסמה תומרל
.הנשה ףוס תארקל

גורח אלו םכל ועבקנש תוצצוקמה םימה תוסכמב דומעל םישרדנ םכנה
.ץוציקה תא ףוכאל ידכ םימה תוביצנ םע ףותישב לעפי דרשמה .םהמ

בושימ םימ תרבעה רשפאי אל תואלקחה דרשמ - קפס רסה ןעמל
לע ופסכ םש ול העבקנש הסכמל רבעמ םימ ךרוצל ןנכתמה לכו ,בושיל
.יבצה ןרק

ץוציקה לש האצות איהש ,תואלקחב העיגפה תמצועל עדומ ינא
תחטבהל השדח תוינידמ םישבגמ ונא יוציפהו ץוציקה דצב .ךשמתמה
םילדגמה ןיב םימה תוסכמ תאצקהו םינוש תורוקממ םימ לש לוצינ
.םילדגמה לש םהיכרצל ילמיסקמ הנעמ ןתיתש ,תנגוה הרוצב


,הכרבב                                                                   
ישי יסוי                                                                   
רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ ל"כנמ                                                                   

בירעמ רתאל סנכיהל ידכ ץחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ