תקפסאב רוסחמה ףירחי םייניתשלפה םיבושייב
םימה
רירפצ תניר :תאמ
.`א2 דומע ,11.03.01 ץראה  :רוקמ
     

ביישובים הפלשתיניים יחריף המחסור באספקת המים

.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמםא תאז ,בורקה ץיקב ףירחהל יושע םייניתשלפ םיבושייב םימב רוסחמה
השדח תיתשת תמקהל לארשי םע ףותישב לעפת אל תיניתשלפה תושרה
.םימייקה םיחודיקה תקוזחתב עייסתו ,םימ יחודיק לש

םיריבעמה ,רוחס תיבל חרזממ ,ןוידורה רוזיאב םימ יחודיק םילעופ םויכ
רוזיאל דעו םחל תיבמ ,הדגה םורדב םייניתשלפ םירפכו םירעל םימ
ךרוצ שיו הדח הרוצב םימה סלפמ דרי םיחודיקהמ המכב ,םלוא .ןורבח
םימייק םיספונ םיחודיקבו הלא םיחודיקב .תובאשמה תא קימעהל
תרבח ידבועו ,ירי תוירקת ללגב תודובעה עוציבב םיקסופ יתלב םיישק
תונויסינ התשע תיניתשלפה םימה תוביצנ .רוזיאל עיגהל םישקתמ תורוקמ
.החלצה אלל םלוא ,םימ ינקתמב לופיט רשפאל

27 -ב םויכ תדמאנ תיברעמה הדגה םורד יבושיי לש תללוכה הכירצה
הרשעמ רתוי לש תומכב םימ קפסל םירומא ןוידורה יחודיק .ק"מ ןוילימ
םיחודיק לע ןכו םיילארשי םיחודיק לע םיססבתמ םהו ק"מ ןוילימ
לשממה לש עויסב םיאניתשלפה רובע ומקוהש תורוניצ תיתשתו
.יפוריאה תועקשהה קנבו ימלועה קנבה ,יאקירמאה

דמועה םיחודיקה ךרעמ תא ביחרהל לארשי המיכסה יצחו שדוח ינפל
םיענ ינב הרייעל ךומס םיחודיק תמקה םהל הרשיאו םיאניתשלפה תושרל
עקר לע ,םלוא .ק"מ ןוילימ 20-כ קפסל ולכוי הלא םיחודיק .ןורבח רהבש
רורב אל ,תיתשתה תולועפ םוחתב תיניתשלפה תושרה לש תושקה תויעבה
.הלא םיחודיק לש םתנכה םלשות יתמ

לש ולוצינל תללוכ תינכותמ קלח םניה םיענ ינב יחודיקו ןוידורה יחודיק
תא קפסל רומאש ,הנשל ק"מ ןוילימ 78 לש ףקיהב יחרזמה רהה רפיווקא
םינשב תיברעמה הדגב תיניתשלפה הייסולכואה לש םימה יכרוצ
ןעמל קבאמה" יפוריאה ןוגראה הנורחאל םזיש ח"וד ,םלוא .תובורקה
תוינכות תא רקבמ קנבה תולועפ רחא בקועה "ימלועה קנבב המרופר
העיגפל םידבכ תוששח הלעמ ח"ודה .םימה םוחתב םיאניתשלפל עויסה
.לצונמ אוה ובש ןפואה ללגב יחרזמה רהה רפיווקאב

וחילצה אל ,םיאניתשלפ םיגולורדיה תצובק ידיב ןכוהש ,ח"ודה יפ לע
רפיווקאה תא לצנל תלוכיה יבגל םיאניתשלפ םינעדמ ענכשל םילארשיה
30 דע קר לצנל ןתינ ,ח"ודה תכרעה יפ לע .ק"מ ןוילימ 78 לש תומכל דע
יכרוצ תא קפסל היהי ןתינ אלש רבדה תועמשמו רפיווקאה לש ק"מ ןוילימ
.תובורקה םינשב תיניתשלפה הייסולכואה לש םימה

תושענ ,תוננכותמה תולועפה ןכו םויה דע ועצובש םימ לוצינל תולועפה
ימ תוכיא רחא בוקעל רומאש רוטינ יחודיק לש םיאתמ ךרעמ אלל
םיאתמ ןונכת אלל השענ םיחודיקה םוקימ .ח"ודה עבוק ךכ ,רפיווקאה
לש רתי לוצינל ששח רצונ ךכו ,תויתביבס תועפשה לש תוקידב אללו
םימשגמ רזוחה יולימהש ילבמ ויסלפמ תא דח ןפואב דירויש ,רפיווקאה
.רעפה תא רוגסי

םיאניתשלפל הריבעמ אל איהש לע לארשי תא םירקבמ ח"ודה ירבחמ
ךמס לע םיחודיק םוקימ תרחובו םימה תורוקמ בצמ לע אלמ עדימ
.התטילשב ןיידע אצמנש חטשב םתמקה תעינמ ומכ ,םייטילופ םילוקיש
דעוימה חודיק תמקה עונמל וסינ םילחנתמ יכ ררבתמ ,ןכ ומכ
םיריכב םימרוג לש תוברעתה רחאל קר םקוה אוהו םיאניתשלפל
תפתשמ הניאש לע ח"ודה ףקות תיניתשלפה םימה תושר תא .לארשיב
לע עדימ רוביצל הלגמ הניאו םירחא םייניתשלפ לשממ ימרוג םע הלועפ
.היתוינכות

םורד רוזיאב םיכפשב לופיטל תמדקומ תוכרעיה התשענ אל ,ךכל ףסונב
.םתוא םהזלו םוהתה ימ לא לחלחל םימייאמ םירהוטמ אל םיכפש .הדגה
רתוי ורצווייש רחאמ היעבה ףירחת קר םימה לוצינ בצק רבגוי םא
אל תיברעמה הדגב םיכפשה תויומכ רחא בקעמ לכ ןיאש ןוויכ .םיכפש
ילאירטקב םוהיז הלגתה רבכש ןייצמ ח"ודה .בצמה ןכוסמ המכ דע רורב
.ןוידורה רוזיאב םיחודיקה דחאב

לוצינ תויורשפא יבגל ח"ודה תוכרעהה תא םיחוד לארשיב תורוקמ
םיגולורדיה לש תפתושמ הקידב הכרענ ,םתנעטל .יחרזמה רפיווקאה
ירבדל .ק"מ ןוילימ 78 לש תומכה העבקנ הבו םיאניתשלפו םילארשי
ןבומכ תאז .ירשפא לבא ,הלא םימ קיפהל ךבוסמו רקי הז" ,תורוקמה
שי ,תאז םע ."רפיווקאה בצמ רחא בקעמל רוטינ יחודיק עוציב םע דחיב
םיקדוצ םיאניתשלפה םיגולורדיההש םירובסה לארשיב םיחמומ
רפיווקאהמ הלודג הכ םימ תומכ לצנל היהי ןתינ אל ןכאו ,םהיתוכרעהב
.יחרזמה

תוינכות תומייק רבכש ,לארשיב םימרוג םירמוא ,םיכפשל סחייתהב
תושרה יחטש תא ומהזי אל םהש חטבויש ךכ םיכפשה רוהיטל תוינושאר
בר ןמז רובעיו םילודג ןומימ תורוקמ וכירציש תוינכות ולא .לארשי תאו
.ומלשוי ןהש דע

םימ ריבעיש הלפתה ןקתמ תמקהב חרכהה לע םירבדמ לארשיב םיחמומ
אוהו הרדחב םוקל רומא ןקתמה .רתוי קוחרה דיתעב ,הדגב םיאניתשלפל
רבכ םיאקירמאה .לארשי ידי לע אלו תימואלניב הרבח ידי לע לעפוי
םג תאז תושעל םינכומ םהו הזכ ןקתמ תמקהב עייסל תונוכנ ועיבה
.הרצק הארתהב
םימ תלפתה ןקתמ תמקהל תיניתשלפ תינכות
אצמנה ףוחה רפיווקא לש ימורדה עטקב םישמתשמ םיאניתשלפה
תומייק ובש רוזיאב רבודמ .הזע תעוצרל םימ תקפסא ךרוצל םתטילשב
בצמ תא רפשל וחילצה םיאניתשלפה .תורומח החלמהו םוהיז תויעב
רוהיטל ןוכמ ,יאקירמא עויסב ,הזעל םורדמ ונבש רחאל ,םיכפשב לופיטה
.םיכפש

הנורחאל .לארשימ םימ לש דבלב הנטק תומכ םיאניתשלפה םילבקמ םויכ
רוצייל השדח תכרעמ תנכהל םיאניתשלפה לש תונושאר תולועפ ולחה
םימו ,הלפתה ןקתמ הזע ריעל ךומסה ףוחב םקוי ,תינכותה יפ לע .םימ
תודובעה .םורדל ןופצמ העוצרה תא הצחייש ליבומ תועצמאב ורבעוי ונממ
ויה הלפתהה ןקתמל היגרנא קפסתש ,למשח רוצייל חוכ תנחת תמקהל
.הצקא-לא תדאפיתניא ללגב םיישקב תולקתנ ןה םלוא ליחתהל תורומא
רבכש םימה תורוניצ תכרעמב תועיגפל ומרג ףא םיינוחטיבה םיעוריאה
.העוצרב תמייק


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ