ןדריה לש םימה תקיפסב תרכינ הדירי :רקחמ
תונורחאה םינשה 60 ב ןוילעה
ןהכ םרימע :תאמ
.`ג2 דומע ,06.03.01 ץראה  :רוקמ
     

מחקר: ירידה ניכרת בספיקת המים של הירדן העליון ב- 60 השנים האחרונות
.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


עבוק ,ןומצע ןימינבו יבצ ןב הירא ר"ד ,םיגולורדיהה ידי לע ךרענש רקחמ
לש םימה תקיפסב תרכינ הדיריב תונייפאתמ תונורחאה םינשה 60 יכ
םימה תיברמ תא םיקפסמה (ינבצחהו סאינבה ,ןדה) ןוילעה ןדריה תורוקמ
ילחנ לש תיתנשה אישה תקיפסב תומגמ" ומשש ,רקחמה תיצמת .תרנכל
,םימה יסדנהמ תדוגא ןואטיב לש ןורחאה ןויליגב תמסרפתמ ,"לארשי ץרא
.םימה תוביצנ ידי לע םסרפתהל דמוע אלמה רקחמה ."םימ תסדנה"

לודיגהמ הקלחב תעבונ ןדריה תורוקמ תקיפסב הדיריה ,םירקוחה ירבדל
תקולחב ולחש םייגולורואטמה םייונישבו ןונבל םורדב םימה תכירצב
.המורד םימשגה תדידנ איה המגמהשכ ,לארשיב םיעקשמה

.איש תוקיפס ןדריב ודדמנ אלש טעמכ 70 -ה תונשמ לחה יכ אצמ רקחמה
לילגהמ םילחנה תיברמב 90 -ה תונשב ודדמנ דואמ תובר איש תוקיפס
שחרתה אישה תוקיפסב רתויב קהבומה לודיגה .בגנה ןופצ דע ןותחתה
.קרוש לחנבו ןולייא לחנב ,יעצמאה ףוחה רושימ ילחנב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ