!ימואל עשפ אוה םימה םוהיז
םימ יסדנהמ תדוגא :תאמ
.8-6 םידומע ,(2000 ילוי) ,םיגולונכטו םילכירדא ,םיסדנהמ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
המדקה
"םוהת ימ ךותב תרהוד םימהזמ לש תבכר"
"םימ רש תונמל שי"


המדקה
תויעב ונודנ םימ יסדנהמ תדוגא םעטמ וכרענש םיירוביצ םינויד ינשב
ץעויה היהש ימ ,יקסבושריו יכדרמ ד"ועו ,לארשיב םימה תוכיא
:םישאה ,םימה קוח תא חסינו םימה תוביצנ לש ןושארה יטפשמה

תפטוש תוכיא תקידבל תומיאתמ הרקב תוכרעמ תומייק אל לארשיב"
רסוחמו הבשחמ רסוחמ עבונש בצמ והז ףוחה רפיווקאב םוהתה ימ לש
ןיב ,םוהת יממ םיקפוסמה םימ רוטינל תומיאתמ תוכרעמ ונל ןיא .ןונכת
.יתיישעת ךרוצל םימ וא תואלקחל היקשה ימ ,הייתש ימב רבודמ םא
ץוחמ ףוחה רפיווקאב השענש המ לע היצמרופניא ללכב ונל ןיא ,השעמל
הרקב תוכרעמ תומייק אל לארשיבש איה הבוצעה הדבועה .םיחודיקל
שיא ,ןנור ןד ר"ד זירכה ךכ ."רפיווקאב םוהתה ימ תוכיאל תויתימא
םירבדב גציימ אל ינא" :םילמב וז ותרהצה תא גייסש ,םימה תוביצנ
."ילש יעוצקמה רשויה תא גציימ ינא ישוקב .ףוג םוש הלא

ויה תונוטלשלש ינפמ ,תאז !ימואל עשפ לארשיב השענ םימה םוחתב"
ויה דימתש ,לארשי לש םימה תויעב םע תודדומתהל םיעצמאה לכ םנשיו
לבא .לארשיב הרבחהו הנידמה לש ןתוחתפתהל תויזכרמו תורומח
לע רומשל ידכ הדיבש םיעצמאהו תויוכמסה תא הלצינ אל הנידמה
ינפמ ,עשפ אוה לארשי לש םימה תורוקמב םוהיז .הלש םימה תורוקמ
הנתנש ,הקיקח לש המלש תכרעמ שי .תאז עונמל קוחה יפל היה רשפאש
םוהיז היהי אלש ךכל םורגלו הלש םימה תורוקמ לע חקפל םילכ הנידמל
לארשי תנידמל .םהב השמתשה אל הנידמהש אלא ,םימ זובזב היהי אלו
רוסחמ קר אל שי ובש ,רבשמל העלקנש לע ,המצע תא אלא םישאהל ןיא
."הדורי תוכיאבו םימהוזמ םה םימייקה םימה תורוקמ םגש אלא םימב
ד"וע ,רבעשל א"ת תייריע תצעומ רבחו כ"חה יפמ העמשוה וז הרהצה
.םימה תוביצנ לש ןושארה יטפשמה ץעויה היהש ימ ,יקסבושריו יכדרמ

יסדנהמ תדוגא הכרעש ,םיירוביצ םישגפימ ינשב ועמשוה תורהצהה יתש
קוסעל ידכ וסנוכ םישגפימה .הנשה ילויו ינוי םישדוחב הכשלב םימ
ירוביצה ןוידה .הנידמב ךלוהו ףירחמה םימה רבשמ לש םיטביה ינשב
וירחאלש שגפימהו ,"לארשיב םימה תוכיא" תרתוכה תחת ךרענ ןושארה
םירבדהמ .הנידמב םימה תקפסה לש םינושה םייטפשמה םיטביהב קסע
םימה בצמ לע תרדוקו המוגע הנומת הרייטצה הלא םינויד ינשב ורמאנש
תחאכ תובר םינש ךשמב הבשחנש ,לארשי תנידמש ,ררבתמ .לארשיב
תקפסה ןונכת ,םימה תורוקמב לופיטה אשונב םלועב רתויב תומדקתמה
תא האצייש ;היקשהו הייתשל םיקפוסמה םימה תוכיא תחבשהו םימה
דחוימבו םלועה יבחר לכל הז םוחתב הלש םכחותמהו םדקתמה עדיה
הליכשה אל ,היסאבו הקירפאב ,הקירמא םורדב תולשחנ תונידמל
,החנזהמ האצותכ .הזה םוחתב יסחיה הנורתי לעו הז הדמעמ לע רומשל
ועגפנ ,לארשיב תואיצמהמ תכשמתמ תומלעתהו תמלוה תוסחייתה רסוח
ד"וע תאז רידגה .םתוכיא םג אלא הנידמה לש םימה תוברזר קר אל
קר לוכי ינא ,ונלצא םימה בצמ תא האור ינאשכ ,םויה" :יקסבושריו
םירבד הברה לארשי תנידמ הדמל התיינבו התמקה ידכ ךות .לחלחתהל
תאו םימה תקפסה תא רפשל םינשה ךשמב הצמאתהו םימה םוחתב
תננכותמ ,תראופמ הנידמה לש התליחת התייה םימה יניינעב .םתוכיא
הדפקה התייה אל ךשמהב לבא .ןונכת היהו הבשחמ התייה .תבשוחמו
בצמל םיעיגמ ונייה אל ,קוחכ םילעופ ויה םימה יביצנ וליא .עוציבב
."וילא ונעגהש םוגעה

םוסרפ תובקעב ךרענ ,םימה תוכיא לע הז ,ןושארה ירוביצה ןוידה
יגולורדיהה תורישהמ יננחלא הרש ר"דו ןנור לאינד ר"ד לש םרקחמ
,עקרקה יעדמל ןוכמהמ ,רברג ןלא ר"ד םע ףותישב ,םימה תוביצנבש
."ףוחה רפיווקא םוהיז" לע ,ןגד תיבב ינקלוו זכרמב הביבסהו םימה
לש יעוצקמה ןותיעה ,"םימ תסדנה ,םימ"ב הנושארל םסרופש ,רקחמה
הבחר תירוביצ הדוהת ררוע ,(2000 יאמ ,42 ןויליג) םימ יסדנהמ תדוגא
.תרושקתה יעצמאב ,תינויצסנסו תמזגומ םיתעל ,הטלבהל הכזו

,םימה תוביצנ י"ע ןמזוהש ,טקייורפב ןושאר בלש הז רקחמ היה ודוסיב
רוזיאב דקמתה אוהו ,ףוחה רפיווקאב םוהיזה ףקיה תא ךירעהל הרטמב
התייהש תיתיישעתה תוליעפהמ האצותכ ,ביבא-לתב קחצי תלחנ תנוכש
עטקב םוהתה ימ םוהיזל ההובגה תורבתסההו תובר םינש ךשמב רוזיאב
.הז
ןשיה תורבקה תיב לומ ,קחצי-תלחנ תנוכשב לעפ 1966 תנש דע
ךלהמב .קשנ ילכ רוצייל תיאבצה היישעתה לש "ןגמ" לעפמ ,הנוכשבש
םיסממ ,תוצמוחב לעפמב ושמתשה ,הנש 50 -כ הכשמנש ,לעפמב הדובעה
ומרז וא וכפשנ םקלחש ,םיפסונ םימהזמו תודבכ תוכתמ ,םיינגרוא
עצוב הז רתאב לעפמה לוסיח תארקל .עקרקל ולחלחו לעפמה חטשב
ןכ ומכ .םינכוסמ םיביכרמב םידבכ עקרק ימוהיז לע דיעהש ,רקס
םיביכרמב ומהוז לעפמה רוזיאב םוהת ימ לש םירכינ םיחפנש ,הלגתה
.םהלש קוריפ ירצותבו םיפידנ םיינגרוא

"ןגמ" לעפמ רוזיאב תובאוש תוראבב 2000-1999 םינשב ךרענש רקחמב
-ש ,ררבתה םייתעבגבו קחצי-תלחנ תנוכשב הבורקה ותביבסבו רבעשל
,ר"מק 23 ינפ לע ערתשמה רפיווקאב םיאצמנה ,םימ ק"ממ ןוילימ 900
םיהובג םיזוכירב םימהזמ ואצמנ םוהתה ימ ינפבשכ ,םימהוזמ םימ םה
.דחוימב

דומעה שארל הרזח


"םוהתה ימ ךותב תרהוד םימהזמ לש תבכר"
שעותמה םלועה לכש היעב איה םייתיישעת םיכפשב םוהתה ימ םוהיז"
ר"וי ,בורוזולרא לואש סדנהמ ןוידה תחיתפב רמא ,"המיע דדומתמ
.םימה ביצנ ןגס '70 -ה תונש תליחתב היהש ימו םימה יסדנהמ תדוגא
ימב םימהזמ ועיפוי דיתעבש קפס ןיאש ,ךכ לע ונערתה 1970 תנשב רבכ"
תחאב םוהיז דחא םוי עיפוי םאש ,ונעדי זאמ .לארשי תנידמ לש םוהתה
ישנאמ דחא ףאל העתפה היהת אל תאז ,ץראב הייתשה ימ לש תוראבה
םלועהמ דרפנ יתלב קלח אוה הזכ םוהיז .ץראב םימה םוחתמ עוצקמה
.םייח ונא ובש יתיישעתה

ימ לא םייתיישעת םימהזמ םירדוח םלועב תודוקנ יפלא תואמב"
רפיווקאב הרוק המ םינש רובעכ וקדב רשאכ .ונלצא םג הז ךכ .םוהתה
'םימהזמ לש תבכר'ש ךכ לע העיבצמה הנומת הרהבתה ,ונלצא ףוחה
,םיטרטינו םידירולכ ומכ םימהזמב רבודמ .םוהתה ימ ןוויכל תרהוד
ןכל .םיחודיקב דחא םוי ועיפויש ,יוור יתלבה ךתחה ךרד םימרוזה
.העתפה תניחבב ירובע ויה אל קחצי-תלחנב הזה ןורחאה רקחמה יאצממ
ינוילימ םימרוז 1965 תנשמ ,לשמל ,ךכ .אובי הז דחא םויש ונעדי ונלוכ
ההיז אל ןיידע שיאו םילשוריב רהה רפיווקא לעמ ימלוג בויב לש בוק
םגש דע ןמז לש הלאש קר תאז לבא ,הז רפיווקאב םימב םוהיזה תא
.הלגתי הלא םוהת ימב םוהיזה

םהב שיש םיחודיק םירתאמ" ,בורוזולרא לואש ףיסוה ,"םויכ"
קלחמ הלאה םימהזמה תא איצוהלו לפטל םיכרד שיו ,םימהזמ
הלעת םיחודיקה ימב םוהיזה תדימ םאש ,ןכתיי ןכל .םיחודיקהמ
ןהיפל תורתוכ םסרפש ימ ,םלוא .םיל הלאה םימה תא וכפשיי הברהב
תינויצסנס ךרדב רחב ,לארשיב םימה תא תותשל רשפא יא םויכ רבכ
."םלועה לכב אלא ,ונלצא קר אל תמייקש היעבב לפטל

תא קחצי תלחנ תנוכשב רקחמה יכרוע תשולש וריבסה ןכמ רחאל
תורוקמ תורצוויה תא הריבסה רברג ןלא ר"ד .וכעש רקסה יאצממ
םימהזמ תכיפש" .תלוספ לש ןוכנ אל קוליסמ רקיעב םיעבונה ,םוהיזה
היה" .הרמא ,"היישעתב תיטרדנטס הרודצורפ רבעב הבשחנ עקרקה לע
תא ףדנל תנמ לע עקרקה לע םימהזמ תויראש ךופשל ןתינש לבוקמ
,הנקסמל ב"הראב ועיגה הרבעש האמה לש '80 -ה תונשב קר .םימהזמה
ימ לש רומח םוהיזל םורגל לולע יוקל ןפואב תלוספ קוליסו לוהינש
330 -ב תינקירמאה םימה יסדנהמ תדוגא לש רקס תובקעב ,תאז .םוהתה
םימוהיז ואצמנ ובש ,ב"הראב םוהת ימ ירגאמ
."םייתיישעת

תוחפ) םימהזמ לש בוק רטמילימ יצחו השולשב יד ,רברג ר"ד ירבדל
םג רבודמ ראשה ןיב .םימ רטיל ןוילימ םהזל ידכ (תחא תיפכ תלוכתמ
הלאכ םגו םיליער םירמוח רברג ר"ד ירבדכ ,"םייטפמיס אל" םירמוחב
הדבועב תויהל ילוא הלוכי ונלש הדיחיה המחנה" .םינטרסמכ םידושחה
םיבצמ שי םלועה לכב ןכש ,'הבוט הרבח'ב ונחנא דבל אל ונחנאש
."הלאכ

םימב רוסחמלו תרוצבל ושדקוהש םיסנכ הברה ץראב וכרענ הנורחאל"
איהש ,ץראב םימה תוכיאמ ומלעתה הלאה םיסנכה לכב לבא ,הנידמב
,הנייצ איה .יננחלא הרש ר"ד הרמא ,"תוחפ אל הבושחו תבאוכ היעב
םימה תכירצמ תיצחמכ קפסמ ,םימוהיזה ולגתה ובש ,ףוחה רפיווקאש
םימה תוכיא לש היעב וב שיש ,יתנש-בר רוקמ והז" .הנידמה לש
ותוא לעפתל שיש איה ךכל הבושתה ?וילע םירמוש ךיא :איה הלאשהו
.זוקינו הפיטש תולועפ לע דיפקהלו ולש רתי לוצינמ ענמיהל ,ןוכנ

קחצי תלחנ רוזיאב ףוחה רפיווקאב וניליג ונלש םיאצממה תא"
תענכושמ ינא .הלא תומוקמ ינש לש קר הניא היעבה לבא ,םייתעבגו
ר"ד ."םימהזמ םהב םג אצמנ ,םירחא תומוקמב םג שפחנו ףיסונ םאש
ןיב תוקיפמה תוראב 80 -כב השענ תווצה ךרעש רקסה יכ ,הרפיס יננחלא
איה רקסה ךרענ ךיא הטריפש רחאל .הנשב םימ בוק רטיל ןוילימ 10-8
םימהזמ לש םיהובג םיזוכיר ונאצמ" :םכסמה אצמימה תא הגיצה
ךותב םימהוזמ ב"קמ ןוילימ 900-700 ןיב שי ובש ,ר"מק 23 לש חטשב
."רפיווקאה

תכרעמ ןיא" היפל תצרחנה העיבקה תא ןנור לאינד ר"ד עבק ןכמ רחאל
םע" :התייה תיפוסה ותנקסמ ."לארשיב םימה תוכיא לע תקפסמ הרקב
ימ קפסל רשפא יא ,ףוחה רפיווקאב םויה םימייקה םוהיזה ידמימ
."ףוצר רוטינ ילב הייסולכואל היוארה תוכיאב הייתש
היה ןוידב הרייטצהש תרדוקה הנומתה תא טעמ ריהבהל הסינש ימ
דרשמב הביבסה תואירבל ישארה סדנהמה ,רגרבדלוג םולש סדנהמ
לע אלא ,םימה תואירב לע יארחא וניא תואירבה דרשמ" .תואירבה
אל ונחנא" .רגרבדלוג רמא ,"הייסולכואל םיקפוסמה הייתשה ימ תוכיא
וסחייתהב ."םיזרבב םימרוזה םימה תא אלא םירפיווקאה תא םיקדוב
,תיתואירב הכלשה ילעב םהש םימה לש םיימיכה םיבכרהה לש םינקתל
לע הלוע םימב םימהזמה תומכש םידיעמה םיאצממ יכ רגרבדלוג רמא
םינכוסמ הלאה םימהש ךכ לע חרכהב םידיעמ םניא ,רתומה ןקתה
םימה תא התשי םדא םאש ,תבשחמה הרוצב ועבקנ םינקתה" .הייתשל
םימהזמה םילוכי זא קר ,תופוצר הנש 50 ךשמב ןקתל לעמ םימהוזמה
ימ םג ,ויפל ןוחטיב םדקמ םיחיטבמ םינקתה .ותואירבל םינכוסמ תויהל
רימחמ ןקתה .ותואירבל קיזי אל הז ,הנש ךשמב םימהוזמ םימ התשיש
תומכ לש ןקתה ,לשמל ךכ .תודבעמב םילגתמש םיאצממה רשאמ ףלא יפ
היהי אוה םא םגש ,הזכ אוה הייתשה ימב אוצמל רתומש דינאיצה
התשיש ימל רבד הרקי אל ,ןקתב תניוצמה וזמ ףלא יפ הלודגה תומכב
.םימה תא
וז אקווד הניא לארשיב הייתש הימ תוכיאב תיזכרמה היעבה ,וירבדל
תועצמאב םימרוזה הייתשה ימ ןוניס לש וז אלא ,םירפיווקאה םוהיז לש
יצראה ליבומהמ םימרוזה םימה םינקתה לכ יפל" .יצראה ליבומה
ןיידע ונלצא וליאו ,הייתש ימ תויהל ומיאתיש ידכ ,ןוניס רובעל םיבייח
ימ תוכיא ינקת ןוכדע :עיבצה הילע תפסונ היעב ."םימה תא םיננסמ אל
םלילכהל םישרוד ונחנאש םירמוח תורשע ןקתב םירסח ןיידע" .הייתשה
םיללכנ אל תואירבל םינכוסמה םירמוחה תיברמ ,השעמל" .רמא ,"וב
."לארשי תנידמ לש הייתשה ימ ןקתב

דומעה שארל הרזח


"!םימ רש תונמל שי"
םימה תקפסה לש םייטפשמה םיטביהב קוסעל דעונש הז ,ינשה ןוידב
ץעויה םג םהיניבו תויתשתה דרשמ יגיצנ ףתתשהל םירומא ויה ,לארשיב
,תויתשתה דרשמב יטפשמה
.ירא-ןב זחא ד"וע
לואש רמא ,"הזה דמעמהמ תויתשתה דרשמ להבנ הנורחאה הקדב"
דרשמ לש יטפשמה ץעויהש ונל ועידוה ןורחאה עגרב" .בורוזולרא
אשונהש העידוה איהש הלא ,ותינגס עיפות ומוקמבו אובי אל תויתשתה
,םימה תוביצנ לש תיטפשמה תצעויה ,רימת הרוא 'בגה םג .'הילע לודג'
העתרנ ,םימה לש יטפשמה טביהל תובושחה תוחמומה תחא איהש
."ןוידב ףתתשהלמ

תגצה"ל םייטפשמ םיחמומ ןיב ןויד תויהל היה רומאש המ ךפה ךכו
תוביצנ לש יטפשמה ץעויכ ותנוהכ תפוקתבש ,יקסבושריו ד"וע לש "דיחי
.םינש עבשכ ךשמנ וחוסינש ,םימה קוח קקחנ 1966 דע םימה

,הנידמב ימואל עשפ השענ הזה םוחתבש שח ינא םינורחאה םימיב"
לארשי לש םימה תויעב םע דדומתהל םיעצמאה לכ שי תונוטלשלש ינפמ
קוח ילוגלג לע רפיס אוה .יקסבושריו רמא ,"םהב םישמתשמ םניא םהו
-ב" .הנידמה לש תונושארה היתונש דעו יטירבה טדנמה תפוקתמ םימה
דמע ושארב םימ יניינעל להנימה תואלקחה דרשמ תרגסמב םקוה 1953
הקיקחה הלחה םימי םתואב" .יקסבושריו רפיס ,"ל"ז ריפס סחנפ זא
לע חוקיפה קוח :םינושאר םיקוח ינש זא וקקחנו ץראב םימה יניינעב
אלל םהשלכ םימ קפסל ןיאש עבקש ,םימה תדידמ קוחו םימה יחודיק
."הדידמב וקפוסש םימה תרומת םולשת אללו הדידמ

ףוסבל רשואש ,םימה קוח חוסינב ליחתהל יקסבושריו לע לטוה זא
םימדקתמהמ אוהש ,לארשי לש םימה קוח" .1959 תנשב קר תסנכב
רפיס ,"תכל-יקיחרמ ויה םהה םימיבש םירבד המכ ללוכ ,םלועב
ונללכיש ונחנא לבא ,לגלגה תא ונאצמה אל םנמא ונחנא" .יקסבושריו
ןיינק םה הנידמה לש םימה תורוקמ לכש קוחה עבוק ,לשמל ,ךכ .ותוא
ובש קרפה היה ינש ינכפהמ קרפ .הנידמה תטילשב םיאצמנו רוביצה
םיפיעס ויה ובש ,םימה לע הרימשהו םימב שומישה רדסה עבקנ
קתנל רשפאשו םימה תורוקמ תא לדלדל רוסא יכ ,ועבקש םישרופמ
לש המלש תכרעמ היה קוחה .םתוא לדלדמש ימ תא םימה תורוקממ
אלש חיגשהלו םימה תורוקמ לע חקפל םילכ הנידמל הקינעהש ,הקיקח
."םימ זובזב היהי

,םימב יתיבה שומישה לע חוקיפה לארשיב הנושארל לטוה 1960 -ב קר
זא היה םימה ריחמ" .הייסולכואל םיקפוסמה םימה תדידמ תועצמאב
ןיידע" .יקסבושריו רפיס ,"םימב שומישה לע הלבגה לכ התייה אלו לוז
,ןכמ רחאלש םינשב קר ."ךוסחל שי םימש העדות הנידמב התייה אל
הרבסה עסמב ולחה ,תרניכה ימ לש תוחילמה הלדגש ררבתה רשאכ
לכ לע לבח' תיסאלקה המסיסה םג הדלונ זא .םימב שומישב ןוכסיחל
".'הפיט
יקסבושריו האור םימב ןוכסיחב ךרוצל תוסחייתהב ךפהמה תא
תולובגב ,הנטקה לארשי-ץראב ונייחש ןמז לכ" .םימיה תשש תמחלמב
רחאל .ונל ויהש םימה טעמ לע רומשל ךרוצה תא ונמנפה ,םימצמוצמ
םימה תורוקמ לא סחיה הנתשה 1967 -ב הנידמה תולובג תובחרתה
םימ לש םילבגומ אל םיבאשמ וישכע ונל שיש השגרה הרצונ .םיטעמה
."הזה םויה םצע דע תכשמנש ,םימה קוח תפיכאב תופפורתה הלחו

רש לארשי תלשממב ונמי אל דוע לכ" :יקסבושריו ד"וע ריהזה םויסב
םע םימ ביצנו ,וקוסיע רקיע ויהי םהילע הרימשהו םימב לופיטהש ,םימ
."דואמ ער היהיו לארשיב םימה בצמ רדרדי ,תויוכמס

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ