דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
1999 ויתס
רלסק .ש `רד , םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ , יגולורדיהה תורישה :תאמ
.2000 יאמ 1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
לארשי תנידמ
תוימואלה תויתשתה דרשמ
םימה תוביצנ
יגולורדיהה תורשה

ס"שת ,רייא 'וכ ,םילשורי
31/05/2000

םימה ביצנ ,יתרפא בקעי :לא
יגולורדיהה תורשה להנמ ,רלסק .ש ר"ד :תאמ

1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה :ןודנה

םייתנשה תוחודה תרדסל ךשמה אוהש הז ח"וד ךל שיגהל דבכתמ ינא
.יגולורדיהה תורשה ידי לע םימסרפתמה

םינותנה ףקיה תא ביחרהל דימתמ ץמאמ השוע יגולורדיהה תורשה
קשמ לוהינל תובישח לעב עדימל םדוביע תוטיש תא רפשלו םיחוודמה
.םימה

עדימה תכרעמ לש תשרה ינותנב שומיש השענ יחכונה ח"ודה תקפהב
תויפצת לש םדקתמ דוביע תרשפאמה יגולורדיהה תורשב תבשחוממה
.הדשה

:םיאבה םישודיחה תא ללוכ יחכונה ח"ודה
.םוהתה ימ ירגאמל רזוחה יולימה לש םינכדועמ םינדמוא *
.ן"תקריו ףוחה ןגאב חלמהו םימה ינזאמ לש םינכדועמ םינדמוא *
.ףוחה ןגאב םימה תוחילמ תונתשה בצק *
.1998/99 תנשב ףוחה ןגאב תוקנתהו םידירולכה זוכיר תונתשה תופמ *

ק"מלמ 1550 -כ .ק"מלמ 2150 -ל בורק םוהתה יממ וקפוה 1998/99 תנשב
תועיבנב םתיצחמל בורק ,תונייעמב ועפש רתיה .םיחודיקמ ובאשנ
וקפוה (ק"מלמ 1078) 1998/99 תנשב הביאשה ללכמ 70% .ןדריה תורוקמ
.תיצראה תכרעמל םירושקה םינינת-ןוקריו ףוחה ינגאמ

יקלח בורב תונורחאה םינשה 100 -ב רתויב הנוחשה התיה 1998/99 תנש
תיצחממ תוחפ היה םשגמ םיישארה םוהתה ימ ירגאמ יולימ .ץראה
-ב הלדג םוהתה ימ ירגאממ הביאשה ןמז ותואב .יתנש ברה עצוממה
םימרוג ינש בוליש .ירוטסיה אישל העיגהו תמדוקה הנשה תמועל 20%
התיחפלו םיסלפמ תדיריל ,םוהתה ימ רגואמ םימ תיירכל םרג ולא
ורכנ 1998/99 תנשב .תמדוקה הנשה תמועל עברב תונייעמה תעיפשב
,ק"מלמ 700 -כ (ן"תקריו ףוח) םיישארה םירגאמה ינש לש רגואהמ
.תעצוממ הנשב יעבטה יולימה לע הלועה תומכ

לעמ ק"מלמ 220 -כ םהש ,ק"מלמ 505 1998/99 תנשב ובאשנ ףוחה ןגאב
תוכיא איה ףוחה ןגאב תירקיעה היעבה .הנש התואל יולימה ןדמוא
250 -מ ךומנ םידירולכה זוכיר םיבאשנה םימהמ 38% -ב קר .םימה
היירכ לע הארמ םימה ןזאמ .ל"גמ 45 -מ ךומנ תוקנחה זוכירו ל"גמ
םא תולעל הכישמה םימה תוחילמ .ק"מלמ 230 -כ לש רועישב רגואהמ
.תומושג םינשב רשאמ רתוי ךומנ רועישב יכ

ינפ לע שונא תוליעפב םרוקמ רפיווקאל םירדוחה םיחלמה לש יראה קלח
.תיאלקח תוליעפ רקיעב ,חטשה

תוקידב י"ע תומיא ןועט שונא תוליעפמ םידירולכה תמורת לש ןדמואה
.הדש

,הרדחהו הביאש סוריפ לע תוטלחהל סיסבכ הבר תובישח הז ןדמואל
הנטק העיגפ תחטבה ךות ףוחה רוזאב ןיחלוקו םבישומ םימב שומיש לעו
.ףוחה ןגאב םוהתה ימ תוכיאב רשפאה לככ

ןגאב םימה בצמ רופישל םורתל ודעונ ףוחה ןגאל םימה תרדחה ילעפמ
97% -כ 1998/99 תנשב .תיצראה תכרעמל םימה תקפסא תוסיוולו הז
-ל הבורק םתוחילמש ן"דפש יחלוק םה ןגאל םירדחומה םימה חפנ ללכמ
,הקספ טעמכ םיחודיק ךרד רפיווקאל םיריפש םימ תרדחה .ל"גמ 260
תניחבמ ,רפיווקאל םימרותה םידיחיה הרדחהה ילעפמו
.תונופטש ימ תרדחה ילעפמ םה ,תוכיא תניחבמו תומכ

תוכתמו םיינגרוא םימהזמ ולגתנ ףוחה רוזאב םיבאוש םיחודיק רפסמב
תוערתשה יופימ .לארשיב הייתשה ימ ןקת לע םילועה םיזוכירב תודבכ
תכרעמ תמקה םיבייחמ ,םימיאתמ הרקב יעצמא ןונכתו ,םוהיזה תמולפ
לש יתפוקת רוקיס שרדנ ןכ ומכ .םוהיזה ירתא תביבסב תדחוימ רוטינ
דועבמ םהב לופיטו םינוכיס יוהיז רשפאל ידכ ןגאב םיחודיקה ללכ
.דעומ

570 -כ םכותמ ,ק"מלמ 610 -כ 1998/99 תנשב וקפוה םינינת-ןוקרי ןגאמ
תדיריל תמרוגו רזוחה יולימה לע הלוע הקפהה .םיחודיקמ הביאש י"ע
.תועיבנה תעיפש תכיעדלו 1991/92 ףרוחב ריהמה בוישה זאמ םיסלפמ
הדיריב יוטיב ידיל אב הזו ק"מלמ ,430 -כ רגואהמ ורכנ 1998/99 תנשב
תונורחאה םינשב םידירולכה זוכיר ןופצבו זכרמב .םיסלפמב הלולתה
.הנש/ל"גמ 1 אוה היילעה בצק םורדב וליאו ,ביצי

:ןה ןגאה לועפתב תוירקיעה תויעבה
רסוח לש הבר הדימ תמייק היתורוקמל סחיבש החלמהמ ששח
תורשפאה חכונ הבר תובישח םייופימו תורוקמה יוהיז אשונל .תואדו
בגבו ללכב ןגאהמ הביאשה לש סורפבו ףקיהב םייופצ םייוניש לש
.טרפב רהה
*.ןגאה תא םיניזמה םיפושחמה יבג לע שונא תוליעפ *

לש רקובמ יתלב קוליס ךשמהו הביאשה לש תרקובמ יתלב הרבגה
תוכיאבו תומכב עוגפל םילולע ןגאה הלעמבש םיפושחמה חטשב םיכפש
.הביאשה רקיע זכורמ ובש דרומב םוהתה ימ

:תואבה תודבועה ןויצל תויואר םוהתה ימ ינגא רתיב

תמועל 20% -ב 1998/99 -ב התלעש הביאשה ןיב שרפהה ,יברעמה לילגב
רגואהמ היירכל םרג הנש התואב יעבטה יולימה ןיבל תמדוקה הנשה
50% לש םוצמצלו ןגאה יאת לכב םיסלפמ תדיריב יוטיב ידיל אבש
ההובג תוקנחו םידירולכ זוכיר לש היעב תמייק .תונייעמה תעיפשב
.לילגה ףוחבו לאערזי קמעב

.תולעל הפיסומו ל"כגמ 960 -ל העיגה תוחילמה למרכה ףוחב

תרבגה םע בולישב 1998/99 לש ןוחשה ףרוחה ,יחרזמה רהה ןגאב
רועישב תונייעמה תעיפש תכיעדלו םיסלפמ תדיריל ומרג ןגאהמ הביאשה
חרזמבו הדוהיב םימה לאיצנטופמ קלח .1997/98 תמועל 20% -כ לש
לש תורכינ תויומכש דועב ,ןדריה תעקב ילושבו רהה בגב לצונמ ןורמושה
םיל זוקינכ תודבוא ק"מלמ 60 -ב 1998/99 תנשב תודמאנה םוהת ימ
תונכס לשב לבגומ העקבה ילושב םוהתה ימ לוצינ .תועיבנב חלמה
ךא ,החלמה ינוכיס תניחבמ הלבגה ןיא ,תאז תמועל ,רהה בגב .החלמה
קמועמ בואשל חרכהו הכומנ תיסחי הקופת בקע לוצינ תולבגמ תומייק
הדירי ךשמהל תמרוג ןוידורה יחודיק הדשב הקפהה תלדגה ,ןכאו .בר
.םיסלפמה לש הלולת

64% .רגואהמ היירכ בקע םיסלפמה תדירי תכשמנ הברעהו בגנה ינגאב
םידירולכ זוכירב םתיצחממ הלעמל ,םיחילמ םיבאשנה םימה ללכמ
םוצמצל םורגל לולע החלמהה ךשמה הברעה םורדב .ל"גמ 600 לע הלועה
תורוקממ חלמה םי רוזאב היישעתל םימ תקפסא ,דיתעב .הביאשב
.םיתוחנ םימ לצנל היישעתה ילעפמ תלוכיב היולת הייהת םיימוקמ
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ