תרניכב תוילוחכ תוצא תחירפ
םיעדמה תארוהל זכרמה :תאמ
.8-6 םידומע ,1998 תנש ,(`ג תרבוח) 155 ןויליג ,היגולויבה ירומל ןולע  :רוקמ
     

פריחת אצות כחוליות בכינרת
םינשב :םלועב םירחא םימגאב םג תמייק רשא העפות העודי תרניכב
.תוצא יסומע םישענ םימהו ,םגאב תוצא לש ימואתפ גושגש לח תומיוסמ
גושגשל קר איה הנווכה רשאכ ,"החירפ" םשב םיארוק וז העפותל
ןניא ללכ תוצאה ןכש ,ןבומכ םיחרפל רשק םוש ךכל ןיאו תוצאה תוברתהו
ןכו םימבש םיחמצלו םייח ילעבל קזנ תמרוג וז העפות .םיחרפ תולעב
.םימה תוכיא תא הדירומ

הצא .תוילוחכ תוצא לש הבר החירפ תרניכב הנושארל העיפוה 1994 ץיקב
ןונמוזינפא ןימל תכייש ,תויטוח תובשומ תרצויה ,וז תיטוירקורפ
ןקנח עבקל תלגוסמ איהו ,(Aphanizomenon Ovalisporum) םורופסילבוא
תובשומ 2500 -כ ורפס הנש התואב .תוינגרוא תובוכרתב ורשקלו ירפסומטא
.םימ לש ק"מסב

.ק"מסב תובשומ 1000 -כ קר ורפסנו תוצאה תומכב הדירי הלח 1995 ץיקב
.םימב ןונמוזינפא לש דואמ תוטעמ תובשומ ורפסנ 1996 ץיקב

לש םימה תוכיא תא תרכינ הדימב הדירומ תוילוחכה תוצאה תחירפ
,(םיניסקוט) םינלער רצייל ולא תוצא לש ןרשוכ ללגב רקיעב ,תרניכה
.םדאבו םייח ילעבב םיעגופה

גשומה ,בוט הפיצ רשוכ תלעב איה ,תרניכב האצמנש ,ןונמוזינפאה ,וז הצא
לע ץחל תלעפה .(ןקנח) זגב תואלמ תויאת ךות (תולוספק) תויספוק תועצמאב
רשוכ ןדבאו זגה תחירב ,תולוספקה תסירקל תמרוג ןונמוזינפאה יאת
תרניכה ימ ."יצראה ליבומ"ה תורוניצל תרניכה ימ תביאש תעב הפיצה
לעמ םירטמ 41 לש הבוגל דע "יצראה ליבומה" תובאשמ תועצמאב םילעומ
תויוצמה תורחאה לכ םג ןבומכו) ולא תוצא הביאשה ךילהתב .םיה ינפ
הלעתל תוצאה םע םימה תאיצי רחאל ןכלו ,הובג ץחל תחת תונותנ (םימב
הפיצ רשוכ םימב ורתונש תוצאל ןיאש טעמכ ,יצראה ליבומה לש החותפה
םיראשנ תושירפמו תורציימ ןהש םינלערה ךא ,תוריהמב תועקוש ןהו
.םימב

ןכרעב ורוקמ ,הצאה ידי לע םרגיהל לולע רשא תרניכה ימ תוכיאל ףסונ קזנ
,ךכמ האצותכ .ןוטקנלפואוז ידי לע ןהלש לוצינה רסוחבו ךומנה יתנוזתה
רבד ,םגאה ימב ינגרוא רמוח לש רתוי הלודג תומכ ץיקב רבטצהל הלולע
.םימה תוכיא תא םג דירומה

ללכ ךרדב הינע תרניכב ('מ 10-0) הנוילעה םימה תבכש ץיקה תפוקתב
ךשמב .תוצאל םיצוחנה (הינומא ,םיטרטינ ,םיטירטינ ןוגכ) ןקנח תובוכרתב
ינגרואנאה ןקנחה תמר תדרוי (רבוטקוא-טסוגוא) ץיקב םישדוח השולש
.רטילל םרגורקימ 100-50 לש זוכירל תחתמ לא הנוילעה םימה תבכשב

תוכרוצה תוילוחכ תוצאל ןקנחב רוסחמ ןכתיי ויתחתמש ףסה אוה הז לובג
תויולת ןניאש תוילוחכ תוצא תוצרפתהל םורגל לוכי הז בצמו ,ותוא
.ריוואהמ ןקנח תורשוק אלא םימבש םיינקנח םירמוחב

ןקנח תורשוק תוילוחכ תצובקל ךייש תרניכב חתפתהש ןונמוזינפאה ,רומאכ
שמתשהלו (םימשונ ונאש ריוואהמ 79%) ירפסומטא ןקנח עבקל תלגוסמה
םרוג הווהמ הניא ,תרניכב ץיקב הכומנה ןקנחה תובוכרת תומכ ןכלו ,וב
תנתונ ירפסומטא ןקנחב שמתשהל תורשפאה .ןונמוזינפאה תוצאל ליבגמ
.תורחאה תוצאה ינפ לע יגולוקא ןורתי ןהל

:ףסונ יאנת שורד התורצוויהל םלוא ,החירפה תעפוהל םורגל לוכי הז ןורתי
.ןחרז לש תקפסמ תומכ

ןחרז הליכמה םוינידירפ םשב הצא לש דואמ הבר החירפ התיה 1994 -ב
שורדה ןחרזה םימב רבטצה םימב וקרפתהו ותמ ולאה תוצאהשכ .היאתב
.ץיקב ןונמוזינפא תוחתפתהל

סחיב הדירי רמולכ ,ןחרז לש תקפסמ המרו ןקנחב הדירי לש הלא םיאנת
.ןונמוזינפא לש גוסהמ תוילוחכ תוצרפתהל םימיאתמ ,םימב N/P לש

.ןימז ןקנח רסוח לש בצמ תרניכב חתפתה תונורחאה םינשה 15 ךשמב
ןותמ תוחור רטשמב ונייפאתה 1995 -ו 1996 םינשה לש ויתס-ץיקה תונוע
,ךכמ האצותכו ,םגאב םימה תובכש בוברעב הטאהל םרג הזו ,דחוימב
תובכשב ןרוקמש (הינומא רקיעב) ןקנח תובוכרת רבעמב תרכינ הנטקהל
ןתואב ןחרזה רועש ,תאז תמועל .הנוילעה םימה תבכשל ,תונותחתה םימה
.תצקמב הלע ףא אלא דרי אל םינש

ןקנח לש עוביק תועצמאב ,1994 ץיקב תרניכב וחרפ רשא תוילוחכה
וז הפוקתב יללכה ןקנחה תובוכרת יאלמב הילעל הארנכ ומרג ,ירפסומטא
תומכ םג השורד תרניכב וזכ תוילוחכ תחירפ רצוויתש ידכ ,םלוא .םגאב
תריציל ןימה תושרל דמועה ןמזהש ינפמ ,ןונמוזינפא לש תמיוסמ תיתלחתה
ינוציק רוסחמ שי םהב רשא ,ץיקב םישדוחה תשולשל לבגומ החירפה
.םימב ןקנח תובוכרתב

םייטויב םיאנת ףוריצ תרניכה םגאב הווהתה 1994 לש ץיקה תישארב
:םהו םייטויבאו
ידכ ןונמוזינפא תובשומ לש תקפסמ תומכ ,ןקנח תובוכרתב ינוציק רוסחמ
ןחרז לש ההובג ףאו תקפסמ המר ,םישדוח השולש ךותב החירפ רוציל
.דחוימב תושלח תוחור ןכו סמומ

םרוגה אוה תכשוממ הפוקת ךשמב ןקנח תובוכרתב רוסחמש התיה הנעטה
הוולמ הניא ןחרזה תמרב הילע םא .ןונמוזינפאה תוחתפתהל בושחה
ומכ תורחא תוצא םג דדועל הלא םיאנת םילוכי ןקנח תובוכרתב רוסחמב
."וחרפי" אל ולאו - תרניכב דימת תויוצמה תונוש תויקורי

.ןונמוזינפאה לש תונושארה תובשומה תרניכב ועיפוה יתמ רורב הז ןיא

לש קיפסמ זוכיר יאדווב היהו ןקנח תובוכרתב רוסחמ היה בוש 1995 ץיקב
ךכ ,1994-בש וזמ הכומנ התיה ןחרזה תמר םלוא ,תוצאה תייסולכוא
רוסחמ םנמא היה 1996 ץיקב .רתוי הכומנ המצועב התיה החירפהש
.החירפ הרצונ אלו ידמ הכומנ התיה ןחרזה תמר לבא ,ןקנח תובוכרתב

לכ לע ,םילשורי - םיעדמה תארוהל זכרמה ,רימא תור ר"דל תדחוימ הדות
.הרזעה

:יפ לע דבועמ רמאמה *
ירומל ןולע .רקחל הנמזה - תרנכב תוצא תחירפ .ר ,רימא ,.נ ,היפעלובא   
.1997 ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה ,151 היגולויב   
,4 ךרכ ,הביבסו היגולוקא .תרנכב תוילוחכ תוצא תחירפ .ע ,ירשנ ,.מ ,ןפג   
.1997 ,1 תרבוח   

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ