היגולוקאב םימושי - םיכפשב יגולויב לופיט
היגולויבורקימבו
רמורב ירימ :תאמ
.107-105 םידומע ,1999 תנש ,(`ב תרבוח) ,158 ןויליג ,היגולויבה ירומל ןולע  :רוקמ
     

טיפול ביולוגי בשפכים - ישומים באקולוגיה ובמיקרוביולוגיה
היגולוקא יאשונב ,(ב"י - א"י) ל"חי 5 היגולויב ידימלת :דעיה תייסולכוא
.היגולויבורקימו

םיעירפמש רחאל "עבטל רוזעל" ןויסינ םצעב אוה םיכפש רוהיטל ןוכמה
השענה יעבט ימצע רוהיט יכילהת לש יוקיח ןאכ שי ,השעמל .ול םיקיזמו
תדימ אללו םיחטש זובזיבו הבר היגרנא תעקשה ךות ,םימרוז םילחנב
.תיעבטה החלצהה

:תונוש תויגולויב תוכרעמ תומיגדמ יגולויב לופיט תוכרעמ עברא

תוצא ןיב הזויבמיסו שמשה תיגרנאב "ישפוח" שומיש - ןוצמיח תוכירב .א
היסצקוס תחתפתמ .לודיג תרקבכ שמשמ דצ לכ רשאכ םייבוריא םיקדייחו
םהבש ,רתי סמוע יבצמב .תוכירבב ינגרואה סמועה תונתשיהב היולתה
ןניעהו סנומודימלכה םיטלוש ,ןמזהמ קלחב םיבוריאנא םיאנת םג םיעיפומ
סמוע תולעב תוכירבב .תיפורטורטהל תיפורטוטוא הנזהמ רובעל לגוסמה
(הלירולכ) תינוקריה רתי סמוע אלל תוכירבבו ,תיחוטשה עיפות הובג
ןוגכ תוילוחכ ינימ םג הנעפות תחופ ינגרואה סמועה רשאכ .םויניטקרקימו
הרימש אוה ןוצמיחה ינגאב תודרשיהל יאנתה .הירוטליצסואו הנילוריפס
תוכרעמ ידי לע רקובמה םיקדייחל תוצאה ןיב הכירבב לקשמה יוויש לע
הקודהה הזויבמיסה .CO2 - O2 ןזאמב ראשה ןיב תויולתה תונידע בושמ
יגולויבה לופיטה םותב רשאכ ,השק היעבל תמרוג תוצאל םיקדייחה ןיבש
ןפודה הנבמ ללגב הרלכהל תודימע תוצאהש ןוויכ .םימה תא רילכהל שי
רולכ תומכ תשרדנ ןהיניבו תוצאה לע רותסימ םיאצומ םיקדייחהו ןהלש
.םיקדייחה תא דימשהל ידכ דחוימב ההובג

רשוכ ילעב (ץצח ינבא) םינטק םיחטשימל אמגוד םייגולויב םיגברמ .ב
תופיפצ תלוכי ןכלו (תדמתמה םיכפשה תקפסא ללגב) הובג האישנ
םהילע חתפתמ ,רתוי ךורא ןמז םיליעפ םיגברימהש לככ .המוצע הייסולכוא
לע .רתויו רתוי בכרומ השענ ןוזמה גראמו םימזינגרוא לש רתוי רישע ןווגמ
סיסבה איהש האלגואז תחתפתמ םינבאה לע זתומה ינגרואה רמוחה
לש הז בלש םינווגמ םירחא םיקדייחו םיטצימוניטקא .תובשייתהל ןושארה
ךשמהבו תוצא תוחתפתמ םינבאה לש ראומה דצה לע .היסולכואה
לש םילחזו תודוטמנ ,תוחוטש םיעלות ,םידורי םינטרס ,תויריר ,האוזוטורפ
םיבר תופוע לש םתוואת אשומ םג םה םייגולויבה םיגברמה .םינוש םיקרח
םינבאה יחטשימ לע םיתחונ םה ןכש ,גראמב תינוציח הילוח םישמשמה
רחאלו ,םיחלוקה תורטמממ טלמיהל םידמול םהש ךות ,הליכא םשל
אוה םיגולויבה םיגברימב תודרשיהל יאנתה .הצוחה םיפע םה הליכאה
ןיב הזויבמיסהמ קלח .םינבאה לע דבור תריציו עצמב תוזחאהה תלוכי
ךרדב הלאב הלא םתולתב םג אטבתמ ,ןוזמה גראמב םיחתפתמה םירוציה
ידי לע ןכו ןוזמה גראמ ךותב השענ הייסולכואה תוסיו .עצמב תוזחאהה
אלש וא ,קיפסמ הביצי הניא םתזיחאש םימזינגרוא םתוא לש הפיטש
תושינ רפסמ תורצונ םינבאה יבג לע .הרצונש תופיפצה בקע זחאהל וחילצה
חוטשה חטשימה ,ךושחה/רואל יולגה דצה יפ לע תעבקנ ןהב תובשייתההש
.ןבאה תיתחת/"הלש םיינורדימה" םילושה/ןבאה לש

תרשעהו הבר היגרנא תעקשהב ,דימתמ רורוויא ךות - תלעפושמ הצוב .ג
רצונ ,תודחוימ תונוכת ילעב םיקדייח לש םייפיצפס םיגוסב תבורעתה
קדייח .רתוי תוטושפ תובוכרתל תובכרומ תוינגרוא תובוכרת לש קוריפ
יאנתב הריהמ תוברתה תלוכי לעב אוה ,הצובב טלושה ,םוליטוריפסה
.קספנ לובריעהשכ תוריהמב םיעקושה (םיקולפ) םירבצ תריצי ךות ףוחיר
רשאכ הצוחה תכרעמהמ םיפטשנ וז עוקיש תלוכי אלל םיקדייח
קדייחה חרכהב אל אוהש תורמל ,םוליטוריפסה תבוטל תיתוכאלמ/תיעבט
.ינגרואה רמוחה קוריפל רתויב ליעיה

ויוביר תעב .תיגולופרומ תונתשה תלוכי לעב קדייח אוה םוליטוריפסה
רצוי אוה םיעורג םישענ םיאנתה רשאכ ךא ,גתמ תרוצ לעב אוה םיכפשב
םימיוסמ םיבצמב .ריהמ תויחתה רשוכו ההובג תודימע ילעב םיגבנ
יטנמליפ בצמ רצוי אוה םימיוסמ םיאנת םיערומ וא תנקדזמ הצובהשכ
םילגוסמה םיקולפה םירצונ אל הזכ בצמב .סיטצימוניטקאל המודב (ירוק)
.הכירבה ןמ ופטשי םירוקהו עוקשל

.רפושמ ןשדו ןאתמ זג תריציל הצובב יבוריאנא לופיט .ד


:הארוהה תוטיש

טנרטניאהמ דרוהש רמוח הב םיבלושמש ,POWERPOINT תגצמב שומיש .א
.תיעוצקמה תורפסהמ וקרסנש תונומתו

דחא לכ לע דומיל ןיבל םייגולוקאה םיאשונה ןיב רבעמ תרשפאמ תגצמה
.(היגולויבורקימ) יגולויבה לופיטב םיעיפומה םימזינגרואהמ דחאו

תביבסל/דוקפתל םייח חרוא/הנבמ תמאתה :דחוימב םישגדומה םיאשונה
.םיגברימב האלגואזה תוחתפתהו הצובב םוליטוריפסה תמגודכ םייח
,תיתוכאלמ/תיעבט היצקלס ,תורחת ,ןוזמ גראמ ,היסצקוס ,הזויבמיס
.'וכו היסולכוא תוסיו ימרוג ,הקיחד/הטילש

:הדבעמ תוקידבו םילדומ תלעפה .ב
לובריע/רורוויא ךות םימב ץוב תפחרה ידי לע תלעפושמ הצוב תמגדה .1
הטלפב וא יטנגמ שחובב ,םוירווקא לש ררוואמב שמתשהל רשפא)
רפסמ ךשמב הנדומעת תוכרעמה .רכוס ףיסוהל שי תחא תכרעמב .(הדיערמ
עצבלו תוריכעב לדבהב תופצל היהי רשפא לובריעה קספיש רחאלו םימי
דע ,הריגסל ןתינה ,קובקב אלמל שי וז הקידב עוציב םשל .BOD תקידב
השימחל םיקובקבה תא ריגדהל .םימב סמומ ןצמח דודמלו ,ףיחרתב ופוס
תא תוארלו ןיזמ קרמ םע ןצמח תקידב ךכ רחא עצבלו תולעמ 20 -ב םימי
תואצות תנתונ איה םג תולבוקמה תוטישב םיקדייח תריפס .BOD -ב לדבהה
ינפל םילוהימ תרדיס ןיכהל יאדכ דואמ רוכע ףיחרתה םא .תויתועמשמ
.הרגדהה

תלעב הרעקב דואמ ילזונ ןיזמ קרמ ןיכהל שי :ןוצמיח תכירב לש המגדה .2
תוצאה תוחתפתהב תופצלו שמשב דימעהל .(תיכוכזמ יוצר) לודג םינפ חטש
תא ןיכהל ןבומכ רשפא .(תוחפל םייעובשכ) ןמזה םע םהלש היסצקוסבו
חטשמ תריצי .םילדבהב תופצלו "קרמ" לש םינוש םיזוכירב תוכירבה
עצומ .יחרכה וניא ךא םיכילהתה תא זרזי הרעקה תיתחתב קד עקרק
דימעהל ןתינ .םויה תועש ךרואל םימב סמומה ןצמחה תומכ תא קודבל
תקידב .(הסוכמ וא רוגס אל ךא) ךושח/לצומ םוקמב ,הכירב ,האוושה םשל
הדבעמה ייוסינב ומכ עצבל ןתינ הזתניסוטופו המישנ תאוושהל CO2
.הנחבמב תוחקלנה תומיגד לע םילבוקמה

םהבש ץראב םילחנ םוליצ וא/ו רוהיטה ןוכמב ומלוצש תויפוקשב שומיש
.קרוש - םיאפרה לחנ ומכ בויב םרוז

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ