- Wetlands תוציב לש הימיכואיגויב
לארשיב הלוחה קמעל הדירולפב סדיילגרבאהמ
לקרמ ןורוד 'רד :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבס התוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.9-3 םידומע ,(1998 רבמבונ) ,(1 קלח) 5 ןויליג
 :רוקמ
     

ביוגיאוכימיה של ביצות (Wetlands)
:רמאמה יקלח
אובמ
םיגוסל Wetlands -ה תקולח
Wetlands -ה לש תיתביבסה תובישחה
םימ חמוצ
תינויצולובא תיגולויב תולגתסה
?הרצ וא ךרוצ - םיטניירטונ
תצאומ תוצא תחירפ
םלועה יבחרב Wetlands -ב תויגולוקא תויעב
שדוחמ יגולוקא ןוזיא תריצי ןויסינל המגוד ,הלוחה טקיורפ
תורפס


אובמ
ץחלב ,יאקירמאה סרגנוקה רשאכ םלועה תעדותל ץרפ Wetlands חנומה
םימה ןויקנ תרימש קוחל ןוקיתה תא 1990 תנשב קקוח ,שוב אישנה
לש חטש תדיחי לכ לעש עבק קוחה .("no net loss") ב"הראב םייעבטה
ףיצהל שי ,תואלקח וא הישעת ,הינב יכרצל שבוימו זקונמה Wetland
תועמשמ .שבוימ וא שבי רוזא לש ההז חטש תדיחי (mitigation) םקשלו
,הביבסל Wetlands -ה תובישחב ריכמ יאקירמאה לשממהש התיה קוחה
םשייל תנמ לע ,ךכמ הרתי .ב"הרא יבשות לש םייחה תוכיאלו הלכלכל
הזיא לעו ,םינושה היגוס םהמ ,Wetland יהמ רידגהל ךרוצ היה קוחה תא
-ה ירקוחל הנדע איבה שדחה קוחה .שדחה קוחה לוחי ב"הראב םירוזא
הבושח הביבסב רבודמש תובר םינש הזמ ונעט רשא ,Wetlands
ובשחש יפכ ,םיקיזמו םינכוסמ ,םיירותסמ םירוזאב אלו ,תיתודידיו
.םיבר

רוזא ?הילע רומשל שי עודמו תיתביבסה התובישח המ ?Wetland -ה יהמ
,יתוכאלמ וא יעבט חרואב ,תפצומ ועקרק רשאכ Wetland רותב רדגוי
וא העובק תויהל הלוכי הפצהה .6 -מ ןטק קמועב םידודר םימב
וא םיחולמ ,םימרוז וא םידמוע תויהל םילוכי םימהו ,תיתנוע
.(10)םיקותמ

ןה ,רתויב הבחר ץראה רודכ ינפ לע Wetlands -ה לש תירוזאה הסירפה
,(ר"מק ןוילימ 8) ללוכה ןחטש .םילקאה תניחבמ ןהו ,חטשה תניחבמ
טרפ) תושביה לכ ינפ לע שרפתמ ,תושביה חטשמ 5% -כ הווהמ
םימקוממ Wetlands -ה יחטש בור .םילקאה יגוס לכבו ,(הקיטקרטנאל
.הילרטסואו הידבש ,היסור ,ןיס ,ליזרב ,הדנק ,ב"הרא :תוטעמ תונידמב
לש תיתביבסה ןתובישח התיה אל תיחכונה האמה לש ןורחאה רושעל דע
תיטסימ תימדת ןהל הרשקנ ,וזמ הרתי .הכרצ יד הרורב Wetlands
םיצעבו תואלקח יחטשב הלועה ךרוצה לשבו ,ךכ םושמ .הדיחפמו
(הקסלא אלל) ב"הראב .םיבר Wetlands ירוזא ושבויו וזקונ ,הישעתל
תיביסמה תיאפוריאה תובשיתהה זאמ 50%Wetlands -ה חטש ןטק
.(6)18 -ה האמה יהלשב

ודבא תוניילורקהו ,וסנקרא ,יפיסיסימ ,הנאיזיאול ,הוויא ,הינרופילקב
,סולכא ,הישעת ,תואלקח תבוטל Wetlands -ה יחטשמ 80% -מ רתוי
םייברעמ-םורדהו םייחרזמה םיפוחב םג .םיבצחמ חותיפו הרובחת חותיפ
רווחתמ םויכ .םיבחרנ Wetlands יחטש ושבוי הילרטסוא תשבי לש
-ה יחטש ןדבאמ האצותכ םרגנש םוצעה יגולוקאה קזנה
(Swan Coastal Plain) ןאווס רושימ לש תוציבב .ולוכ םלועב Wetlands
םיחוודמ הדירולפב (Everglades) סדיילגרבאבו ,הילרטסוא ברעמ-םורדב
םינימ לעו ,םיידוחי םייח-ילעבו םיחמצ ינימ לש םתומלעה לע םירקוחה
ורתונש Wetlands -ב .שובייה בקע הדחכה לש ךילהתב םיאצמנה םיפסונ
תוכיא :ןחטשב םוצמצה ללגב רתיה ןיב ,תובר תויגולוקא תויעב ררועתה
,התלע םיטניירטונה תמר ,התנתשה תיגולורדיהה תכרעמה ,הדרי םימה
.(5)הלוכ תיגולוקאה תכרעמה תא תונכסמ תוצא לש תויביסמ תוחירפו

קמעו ןולובז קמע ,הרדח ,הראבכ תוציב 30 -ה תונשב ושבוי לארשיב
השבויו הזקונש ,הלוחה תוציב ןבומכ איה תרתוכה תלוג םלוא .דורח
לובכה תא לצנל ,הירלמה תא לסחל תנמ לע השבוי הלוחה .50 -ה תונשב
לחוה 1994 -ב .תופסונ תובר תורטמלו ,לוביזלו תימיכ הישעתלו היגרנאל
לובכ לש לבגומ רוזא ףצוה וכלהמב רשא ,שדחה הלוחה טקיורפ עוציבב
הז היה אל ורקיעמ .םוהתה-ימ יסלפמ ומרוהו ,הלוחה קמע זכרמב
תוירקיעה ויתורטמ .לודיג יתב תבשהל ןויסנ וא יגולוקא םוקיש טקיורפ
:ןה ,םחש ארויג טקיורפה להנמ ידי לע וחסונש יפכ הלוחה טקיורפ לש
העיקש ,ץאומ קורפ יכילהתמ ולבס רשא ,תויאלקחה תועקרק םוקיש .א
זקניש ,("ןומגא" :ןלהל) ןטק יתוכאלמ םימ ףוג תריצי ידי לע ,הפרשו
.ול ביבסמ םיבחרנ םיחטש
תריציו תרנכל לובכהמ םיפטשנה םיטניירטונה תמר לע הטילש .ב
.תרנכהמ לובכה זוקינ תכרעמ תא קתנל תורשפא
ףילחת שמשיש ,שדחה יתציבה םימה ףוגב לבגומ יתוריית שומיש .ג
ןומימב ,המקוה טקיורפה רושיא םע .(3)ופצוהש םיחטשה ילעבל הסנכה
,יגולורדיה רקחמ הללכש תירנילפיצסיד-יטלומ תירקחמ תכרעמ ,ל"קקה
Wetland -ה תא הרקח רשא ,יגולונמילו ,יגולואוז ,ינטוב ,ימיכואיג
םינשב יתדבע וז תכרעמ תרגסמב .1994 -לירפאב הלוחב הרצונש הנטקה
םיכילהתה תא תמכסמ ילש טארוטקודה תדובעו ,יאמיכואיגכ 1998-1994
יתאצי ךכ םשל .ולא םינשב ןומגאב ושחרתהש םיימיכואיגויבה
םלועב תולודגה Wetlands -ה תא בורקמ ריכהל הדירולפלו הילרטסואל
םיכילהת לש תואמגוד רפסמ איבמ הז רמאמ .יגולוקאה ןדוקפית תאו
קיסהלו דומלל רשפא ןקלחמ רשאו ,םלועב Wetlands -ב םישחרתמה
.הפצהה רחאל תונושארה םינשב הלוחב ושחרתהש םיכילהתה יבגל

דומעה שארל הרזח


םיגוסל Wetlands -ה תקולח
לע תססבתמ ולא םיגוסל הקולחהו ,םיבר Wetlands יגוס םלועב םימייק
גוס ,םימה תויצמוח ,םימה תוחילמ ,תיגולורדיהה תכרעמה ומכ םידדמ
לע ,Wetlands -ה גוויס תא דאמ טשפנו םצמצנ םא .חמוצה גוסו עקרקה
:םיירקיע םיגוס השימח םע ראשנ ,(8)יאקירמאה גוויסה יפ

תורהנ לש תואתלדב תומקוממה תויפוח תוציב ןה Salt marshes .1
אוה ןהל ינייפואה חמוצהו ההובג ןהב םימה תוחילמ רשא ,(Estuary)
לש םייחרזמה םיפוחה ךרואל תוציבה תמגודכ ,רקדזמ חמוצו םיבורגנמ
ודקקה רוזאו ב"הרא םורדב יפיסיסימה ךפש לש תוציבה ,ב"הרא
.הילרטסוא ןופצב (Caccadoo)

רקדזמ חמוצ ילעב תודודר םיקותמ םימ תוציב ןה Freshwater marshes .2
תמגודכ ,דרומב םימרוזה םוהת-ימ וא רגנ-ימ לש היגולורדיה םע ,לובטו
(Pantanal) לנטנפ תוציבמ םיבחרנ םיקלחו ,הדירולפב סדיילגרבאה
.ליזרבב

,םיחישו םיצע לש ךובס חמוצ םע ,רתוי תוקומע תוציב ןה Swamps .3
תציב .הכומנ ןהב םימה תוכיא רשאו יגולורדיה דרומב תומקוממה
יפיסיסימה רהנ לש הפצהה ירוזאו הי'גרו'גב (Okefenokee) יקונפיקוא
.Swamps -כ תורדגומ ב"הרא לש ןוכיתה ברעמב

,הידבש ,הקסלא ,הדנק לש הלא תמגודכ לובכ ירוזא םה FensBogs .4
םירדגומה לובכה ירוזא .היסא חרזמ-םורדו היזנודניא ,היסור ,דנלטוקס
אוה ירקיעה חמוצה ,םימשגמ םהימימ בור תא םילבקמ Bogs
םירוזאה ,תאז תמועל .םייצמוח םוהתה-ימו ,םיבחטה תצובקמ
תומירזמ םימ םילבקמה ,ילרנימ-לובכ ירוזא םה Fens -כ םירדגומה
םניא םהלש םוהתה-ימו ,רתוי ןווגמ םהב חמוצה ,םוהת-יממו תויליע
.םייצמוח

םלוא ,Freshwater marsh לש הרדגהל המיאתמ תירוטסיהה הלוחה תציב
.רתוי יתייעב ,ךשמהב גיצאש יפכ ,ןומגאה לש וגוויס

דומעה שארל הרזח


Wetlands -ה לש תיתביבסה תובישחה
לש תוילכ"כ Wetlands -ה תודקפתמ תימיכו תיגולורדיה הניחבמ
.םתשלחהל וא תונופטש תריצעל םג םרוג יגולורדיהה ןייפוא ."הביבסה
תאצויה םימהזמה תמר יתועמשמ ןפואב הנטק ללכ ךרדב ,תאזמ הרתי
םיטניירטונה תטילק איה ךכל הביסה .תסנכנה םימהזמה תמרמ ןהמ
ןה Wetlands -ה .םימה יחמצ ידי לע תוכתמהו (ןוזמ ירמוח)
תומרמ םייח-ילעבו םיחמצ לש רידא ןווגמב תוכמותה תומטסיסוקא
ןהל םיארוקהש שיש דע ךכ לכ בכרומ ןהב ןוזמה גראמ .תונוש תויפורט
תיגולוקאה תובישחה תורמלש רבתסמ םלוא ."יגולויב טקרמרפוס"
םייח-ילעב לש םיבר םינימ ודחכנ ,בחרה םינימה ןווגמ לש תילכלכהו
,ב"הראב יביסמה תוציבה שוביי תובקעב םיימדנא םיחמצו
ההובג תויביטקודורפב תונייטצמ Wetlands -ה .לארשיבו הילרטסואב
,בר ינגרוא רמוח ןתיעקרקב רבצנ ךכמ האצותכ .ךומנ קורפ בצקבו
זג הריפסומטאל תוטלופ ןקלח .יריפסומטא CO2 וניה ולש ןמחפה רוקמש
טקפא" תריציל (CO2 -ל ףסונ) םרותה ,"תוציבה זג" הנוכמה (CH4) ןאתמ
רוזחמל הרושקה תיתביבס תובישח םג אופיא שי Wetlands -ל ."הממחה
."הממחה טקפא"לו ץראה רודכב ןמחפה

דומעה שארל הרזח


םימ-חמוצ
םיפצ ,םילובט םיחמצ :םימ-חמוצ לש תוירקיע תוצובק שולש שי
םירבוחמ ,םימה ךותב םייחו םיחתפתמ םילובטה םיחמצה .םירקדזמו
קלחב ריואה םע עגמב םיאב םיפצה םיחמצה .םיפחרמ וא תיעקרקל
םיחתפמ םירקדזמה םיחמצה .ןותחתה קלחב תיעקרקה םעו ןוילעה
םימה-חמוצ .םימל ץוחמ םיחתפתמ םלוא ,תפצומה תיעקרקב םישרוש
הרשעה ומכ Wetland -ה לש תיגולוקאה תכרעמב בושח דיקפת אלממ
זוכיר תדרוה .םיגדלו ןוטקנלפואוזל רותסמו ןוזמ תקנעה ,ןצמחב
םימה-יחמצ .תיעקרקה תפיחס תעינמ ןכ ומכו ,ובוצייו םיטניירטונה
הנק ,(Cyperus papyrus) סוריפפה אמוג ,(Typha) ףוס ומכ ,םייאליעה
תטיבנ תרזעב םיברתמ ,(Potamogeton) תינורהנו (Phragmites australis)
רישע םימה-חמוצש לככ .םישרושהמ תיביטטגו החימצב ןכו םיערז
ומכ םימ-יצע םג םימייק .רתוי אירב לודיג-תיב לע דיעמ אוה ןווגמו
,(Eucalyptu) סוטפילקאו (Melaleuca) הקוללמ (Taxodium) הציבה שורב
10) םישרמ הבוגל םיתעל םיעיגמ הציבה-יצע .םיערז ידי לע םיברתמה
הי'גרו'גב יקונפיקוא תוציבב ומכ ףצומ רעי לש השוחת םינקמו ,(רתויו
(החיטב) הדיצ-תיב תעקבב ,ףצומה םילשאה רעי וא ,ליזרבב לאנאטנפו
.הובג תרנכה סלפמ רשאכ

דומעה שארל הרזח


תינויצולובא תיגולויב תולגתסה
םיחמצל תיתייעב הביבס Wetlands -ה הווהמ תיגולויסיפ הניחבמ
,עקרקבו םימב תררושה הכומנה ןצמחה תמר .םייתציבה םייחה-ילעבלו
תוחכונ אלב) יבוראאנא םירמוח ףוליח ירצות לש ידמ םיהובג םיזוכיר
תמרב םיינוציקה םייונישהו ,םוינומאו ןגנמ ,לזרב ,דיפלוס ומכ (ןצמח
הל שיש תולגתסה םישרודה םישק םיאנת םה םימה-יסלפמבו תוחילמה
תויולגתסה וחתיפ םייתציב םיחמצו םייח-ילעב .יטגרנא ריחמ
איה תיגולויבה תולגתסהה .ולא םיאנת לע רבגתהל ןהל תורשפאמה
תיינב םיתעלו ,(comformers) הליעי תוחפ םירמוח ףוליח תוליעפ םיתעל
םירקדזמה םימה יחמצל .(regulators) תינוציחה הערפההמ הנגה תכרעמ
םימל ץוחמ םיאצמנה חמצה יקלחמ ןצמח לש הרישי הרבעהל תכרעמ שי
איהו ,(aerenchyma) תירירווא המקרמ היונב וז תכרעמ .םישרושל דעו
םזילובאטמ ירצות לש ןוצמיחו ,םישרושב ןצמח תמישנ תרשפאמ
.(תמלענ םתוליער םינצמחתמ ולא םירמוח רשאכ) םיליער

לש תכרעמ שי ,םיבורגנמו הציבה שורב ומכ ,הציב לש םיחישלו םיצעל
וחתיפ םיבר םימ יצע .ריוואהמ תורישי ןצמח םיטלוקה ריווא ישרוש
םייוניש םלוא .םימה-סלפמב םייתנוע םייונישל םג תולגתסה
-המ קלחב םימה-סלפמ תיילע) זוקינה ינגאב םיינוציק םייגולורדיה
הקע םימה-יצעל םימרוג (םייתנוע סלפמ ייוניש רדעהו Wetlands
Salt -ל םיינייפוא הציב-יחמצ .הנממ ששואתהל םהל השקש תיתביבס
ינפמ הנגה תכרעמ וחתיפ (Spartina) הניטרפסו םיבורגנמ ומכ ,marshes
,םייתציב םייח-ילעב םג .םיחולמה םימה לש הובגה יטומסואה ץחלה
םמצעל ולגיס ,םינוש םימסרכמו םינינת ,םינטרס ,םיעדרפצ ,םיגד ומכ
ןצמח תמרב דוקפית ,ןצמחב רתוי ליעי שומיש תורשפאמה תומאתה
.תוביטרה תמרבו סלפמב םייונישל תולגתסהו ,הכומנ

דומעה שארל הרזח


?הרצ וא ךרוצ - םיטניירטונ
ןקנח ,ןמחפ ןוגכ םיטניירטונ) ןוזמ ירמוחל קוקז אוה רשאב חמצ לכ
םיאצמנ דימת אל םלוא .ינגרוא רמוח לש ינושאר רוציי םשל (ןחרזו
,והשלכ לרנימל ימיכ עוביק לשב םא ,חמצל ןימז בצמב םיטניירטונה
םיה יחמצ בורל .לוצינל ןתינ וניאש (species) ןורוצל םתכיפה לשב םאו
הרקמב ,םימה ףוגמ םג (ןחרזו ןקנח רקיעב) םיטניירטונ טולקל תלוכי שי
ותרוצב ןקנח םיטלוק םיחמצה בור .(10)ידמ ךומנ עקרקה-ימב םזוכירש
בור אצמנ תיבוראאנא תיתציב עקרקב .(NO3-) טארטינכ תנצמוחמה
הציבה יחמצמ קלחו ,(NH4+) םוינומאכ תרזוחמה ותרוצב ןקנחה
,רזוחמ ןורוצ ןיא ,תאז תמועל ,ןחרזל .םוינומאכ ןקנח טולקל םילגוסמ
ראשנ אלא ,היצמרופסנרט רבוע אוה ןיא תיבוראנא הביבסבש ךכ
ןחרזה לש תונימזהו תויליבומה הלוע ףא בורל .ןימז (P4O3) טאפסופכ
ןחרזהמ יתועמשמ קלחש ,לזרבה תוצומחתו רחאמ ,םייבוראנא םיאנתב
ךכ םושמ .ןחרזה תא תוררחשמו תורזחתמ ,ןהילע חופס עקרקב רוגאה
םילבגומ הציבה-יחמצ בורו ,ןקנחב רוסחמ Wetlands -ב רתוי חיכש
,םימה יחמצ לש יחרכה ךרוצ םה םיטניירטונ םנמא .(7)ןחרזב אלו ןקנחב
םורגיש ךכב םהל קיזהל לולע (היצקיפורטואא) םיטניירטונ ףדוע םלוא
הריהמ התומתב םייתסהל הלולעה ,תוצא לש (תצאומ היבר) "החירפ"ל
ךרצנ ןצמחה יכ ,םימב ןצמחה זוכיר לש הרהימ הדירילו תוצאה לש
.תותמה תוצאה קורפל

דומעה שארל הרזח


תצאומ תוצא תחירפ
הלוע םימב םינימזה םיטניירטונה תמר רשאכ תשחרתמ תוצא תחירפ
הרוטרפמטו רוא תמצוע ומכ םיפסונ םיאנת םע דחי ,(היצקיפורטואא)
:ומכ ינגופורתנא ינוציח רוקממ אובל םילוכי םיטניירטונה .םימיאתמ
תוצאה תחירפ .םייתיישעת םיטנגרטד וא ןשודמ יאלקח רוזא זוקינ ,בויב
תוצאה תייסולכוא ךכ רחאו ,תועובש וא םימי רפסמ ךשמב תשחרתמ
וא םינימזה םיטניירטונה לכ תכירצמ עובנל הלוכי הסירקה .תסרוק
לש הפצ הבכש תרצונ תוסרוק תוצאה רשאכ .תוחילמב וא pH -ב הילעמ
ךילהתה .ההובג ןצמח תכירצל תמרוגו תוריהמב תקרפתמה ,תותמ תוצא
ןצמחה תכירצ ,תיעקרקה לא תעקוש תוצאה תבכש רשאכ ףירחמ
לש הטילפל ןכו ,תוילוח ירסחו םיגד לש ןוכיסל םורגל הלולעו ,תרבגתמ
רוא תרידח םימסוח ךשוממ ןמזל םימייקתמה תוצאה יחטשמ .ףירח חיר
תצאומ תוצא תחירפ .הלובטה היחמצה לש הלוסיחל םורגל םילולעו
דע ,תוינרוצה תועיפומ לכ םדוק :עובק תוחתפתה רדסב תנייפאתמ
ףוסבלו ;תויקוריה תועיפומ ךכ רחא ;תדרוי (SiO2) הקיליסה תמרש
לש םיירקיעה םיגוסה ינש .(היטרקבונאיצ) תוילוחכה תוצאה תועיפומ
.םימל םיניסקוט שירפהל םילולע (Microcystis Anabaena) תוילוחכה
םיכרדה .(4)םימה יחמצלו םייחה-ילעבל ,םדאל םיליער ולא םיניסקוט
םימה ףוג רורווא :ומכ תובר ןניה תצאומ תוצא תחירפל ןוכיסה תתחפהל
תמרש ,יתוכאלמ Wetland -ל הסינכה ימ תייטה ;(ןצמחב הרשעה)
ימיכ רמוח תפסוה ;םימה יחמצ תכירצ לשב וב תדרוי םיטניירטונה
;הובג רוזיח/ןוצמיח לאיצנטופ תרימשל טארטינ תפסוה ;ןחרז תחיפסל
.תוצאה יוכידל תוימוה תוצמוח יריתע םימב שומישו

דומעה שארל הרזח


םלועה יבחרב Wetlands -ב תויגולוקא תויעב

ב"הראב רתויב הבושחה Wetland -ה ,סדיילגרבא
רתויב הבושחהו הלודגה Wetland -ה הניה (Everglades) סדיילגרבאה
ר"מק 28,000 -כ תוסכמ ,"בשעה רהנ" םג תונוכמה ,ולא תוציב .ב"הראב
סדיילגרבאה .הדירולפ לש ימורדה הקלחב (!לארשי תנידמ חטשמ 1.5 יפ)
רשאכ .הנש 8,000 -כ ינפל קר הרצונש ,תיסחי הריעצ Wetland הניה
חטשמ ףשחו סונאיקואה סלפמ דרי הנורחאה חרקה תפוקת המייתסה
סדיילגרבאב םילקאה .הדירולפ לכ תא הסיכ רשא ריעצ ריג עלס לש לודג
םשג מ"מ 1,300 םע ,ץיקה איה המושגה הנועהש ךכ ,ויפואב יפורט
:סדיילגרבאב םייוצמ Wetlands יגוס השולש .הנועל עצוממב
לש קמועב םידודר םימ לש קנע חטשמ אוה ירקיעהו יזכרמה רוזאה .א
-כ רדגומ הז רוזא .מ"ק 80 ובחורו מ"ק 160 ךרואל חתמנה ,מ"ס 20-30    
(Cladium jamaisence) "רושמה בשע" ידי-לע טלשנ אוהו ,Freshwater marsh    
.(hardwood hammock) םיצע ייא םע    
הציבה שורב ידי לע טלשנ אוהו ,רתוי טעמ קומע יברעמה רוזאה .ב
.Big Cypress Swamp הנוכמו Taxodium    
םגאמ םיעיגמה םיקותמה םימה וב םישגפנש ,ימורדה קלחה .ג
חמוצ וב טלוש .םיחולמה יטנלטאה סונאיקואה ימ םע יבו'ציקוא   
.Salt marsh -כ רדגומ אוהו Rhizophora םיבורגנמ   

םקלח רשא ,םיבר םיידוחיי םייח-ילעבל לודיג-תיב הווהמ סדיילגרבאה
יאנקש ,(Felis concolor coryl) הדירולפ רתנפ :ןוגכ הדחכה תנכסב םיאצמנ
Rostrhamus sociabilis) תונוזלח תייד ,(Pelicanus occidentalis) םוח
יאקירמאה לידוקורקהו (Mycteria americana) םיצע תדיסח ,(plumbeus
תבכרומ הביבסכ סדיילגרבאה תובישח תורמל .(Crocodylus acutus)
50% -ל בורק .םדאה תוברעתהמ וז Wetland םג הלבס ,דחוימ לודיג-תיבו
תיקנעה ריעה .הינבלו תואלקחל ורשכוהו וזקונ סדיילגרבאה יחטשמ
תליחתב לחה סדיילגרבאה זוקינ .סדיילגרבאה תוציב לע המקוה ימאימ
לש ללוכ ךרואב תויתוכאלמ תולעת תשר הרפחנ רשאכ ,20 -ה האמה
1928 -ב .ושבוי הציבה חרזמבו ןופצב םיבחרנ םיחטשו מ"ק 2,200
תא תרבחמ ,תוציבה תא הצוחה (US~41) "ימאימאטה ךרד" המקוה
תיטיאה םימה תמירז תא תרצועו הדירולפ לש יברעמה ףוחה םע ימאימ
קראפ"ה 1947 -ב םקוה סדיילגרבאה תגיסנ תא רוצעל תנמ לע .המורד
קר ליכמ ךא ,ב"הראב ולדוגב ישילשה םויכ אוהש ,"סדיילגרבא ימואלה
אל ימואלה קראפה תמקה םג .ירוקמה סדיילגרבאה חטשמ םישימחכ
ןהיתש ,סדיילגרבאה לש תוירקיעה תויגולוקאה תויעבה יתש תא הרתפ
:(5)יאלקחה ןשומישו תוציבה לש ינופצה ןקלח שובייל תורושק
רוזחמל םמצע תא ומיאתה סדיילגרבאב םיחמצהו םייחה-ילעב בור .א
100-50 לש םומיסכממ וב םינתשמ תוציבה יסלפמש ,עובקה יגולורדיהה
תנוע ףוסב מ"ס 20-0 לש םומינימל דע המושגה ץיקה תנוע ףוסב מ"ס
תרצוי תויתוכאלמ זוקינ תולעתב קראפל םימ תרבעה .השביה ףרוחה
(קראפל ןופצמ) סדיילגרבאה לש ינופצה וקלחב םיכומנ םימ יסלפמ
ושבתשה ךכמ האצותכ .(קראפה ךותב) ימורדה וקלחב ליגרהמ םיהובגו
הרומח ןוניק תייעב המרגנ לשמל ךכ .םיבר םייח-ילעב לש םהייח
םהיציבו םיפצומ םהינק רשא ,רוטגילאלו יאקירמאה לידוקורקל
גישהל םיצעה תדיסחל השק ,קיפסמ םידודר םניא םימה רשאכ .תוסרהנ
רטמכ והבוגש ,הז לודג םימ-ףוע .(הנועב םיגד ג"ק 220 -כ) ןוזמ קיפסמ
ששח שיו ,סדיילגרבאה יפונמ םלענו ךלוה ,1.6 -כ ויפנכ תטומו דחא
לע םג םויא םיווהמ םימה סלפמ ייוניש .ןיטולחל םלעי 2,000 תנש דעש
תייסולכוא .חופתה ןוזלחמ רקיעב הנוזנה ,תונוזלחה תייד לש הלרוג
תורשע לע םויכ דמועה ,תוידה רפסמ םג התאו ,םיאלפ הדרי תונוזלחה
תמרוג סדיילגרבאה לש ינופצה קלחב םימה יסלפמ תדירי .תודדוב
תוציבה ץע .(?רכומ עמשנ) ףשחנש לובכב תויעבט תופרש יובירל
,הדירולפב םלקוא תופרשה ינפב דימעה (Melaluca) הקוללמ ילרטסואה
.רוזאה לש םייעבטה םיצעה ילגר תא קחוד אוה ,סדיילגרבאל רדח

לש תוכומנ תומר סדיילגרבאה תוציבב וחתפתה תיריגה תיתשתה ללגב .ב
תולודג תויומכ קראפל תוסנכנ םויכ םלוא ,( דראיליממ םיקלח 10 ) ןחרז
לש םיפסונ יאוול-ירצות לשו (הנשב ןחרז ןוט 200 -כ) םיטניירטונ לש
תומלענ ךכמ האצותכ .זוקינה ימל םירדוחה ,םיבשע ילטוקכ תואלקח
תאז תמועלו ,ןוזמה גראממ קלח תווהמה .(periphyton) תובישיה תוצאה
ןחרזה תמרב יונישה .םימה תוכיאב תועגופה תוילוחכ תוצא ועיפוה
יחמצ תצופת תא לידגהו ,"רושמה בשע" תצופת תא דירוה סדיילגרבאב
םה הארנה לככו ,םינכוסמ םיזוכירב ואצמנ תיפסכ ןוגכ םילער .ףוסה
.הדירולפ רתנפ לש םיטרפה רפסמב תיטסרדה הדיריל תוביסה תחא

יעדמ רקחמב ליחתמ ולאה תובכרומה תויגולוקאה תויעבל ןורתפה
לש חמוצהו יחה יביכרמב םייוניש לש יגולויב רוטינ ללוכה ,ףיקמ
םירקחמה בור .םימה לש ימיכה בכרהב םייונישו ,סדיילגרבאה
םייוסינ .ליווסנייג ,הדירולפ תטיסרבינוא לש תונושה תוקלחמב םיזכורמ
.סדיילגרבאה לש םימה תוכיא תייעב תא רותפל הרטמב םיעצובמ םיבר
Best) יבטימ לועפת ךמסמל עיגהל איה םירקחמה לש לעה-תרטמ
תא וא Wetlands -ה לע םיארחאה תא החני רשא ,(Management Plan
.םימה תוכיאב תורדרדתהל ןוכיסה תמר תא םצמציו ,עקרקה-ילעב

הילרטסוא לש יברעמ-םורדה ףוחה לש תוציבה
רוזא) תשביה ןופצב תוציבה ןה הילרטסואב תומסרופמה תוציבה
ברעמ-םורדב תוציבה ךא ."ידנד לידוקורק" טרסה ןהב םלוצש ,(ןיווראד
םיקותמ םימל רוקמכ ןה תוחפ-אל תובושח ,(Swan Coastal Plain) תשביה
,םינש 40,000 ינפל רבכ וילע הססבתה תיני'גירובאה תובשייתההש
המגוד אוה הז רוזא .19 -ה האמב תיפוריאה תובשייתהה םג הומכו
לש יברעמ-םורדה ףוחה .תוציב שוביי רחאל םישחרתמה םיכילהתל
ףוח ןיבל גנילראד לולתמ ןיב מ"ק 35 - 6 לש בחורל ערתשמ הילרטסוא
חטשכ החטשש ,וז העוצר .מ"ק 550 ךרואל חתמנו ,ידוהה סונאיקואה
יפוג ןקלח ,Wetlands -ב הסוכמ 19 -ה האמה עצמאל דע התיה ,לארשי
םוהת-ימ םע וא תיתנוע םיפצומ ויהש םירושימ ןקלחו םיפודר םימ
תריב ,(Perth) 'תרפב תעצוממה תיתנשה םיעקשמה תומכ .(4)םיהובג
ףרוחו שביו םח ץיק םע ,ינוכית-םי אוה םילקאה .מ"מ 850 איה ,רוזאה
תונשב ,הילרטסוא ברעמב תיפוריאה תובשייתהה תליחת זאמ .בוטרו חל
לש Wetlands -המ 80-70% -כ ושבויו וזקונ,19 -ה האמה לש 30
םירופס םימ יפוג קר .תויאלקח תועקרקל וכפהו הילרטסוא ברעמ-םורד
וזקינ רוזאל ועיגהש םיברה םיאלקחה .העיגפ אללו םייעבט וראשנ
עקרקה תא ונשידו ,(bush) ךבסה חמוצ תא וחליג ,םיפצומ םירוזא
תוחילמ ,וראשנש םימה יפוגב םג םימה תוכיא ךכמ האצותכ .הפושחה
תוצא תחירפל ומרגו יתועמשמ ןפואב ולע םיטניירטונה תמרו םימה
.(4)תיגולוקאה תכרעמה תוטטומתהלו תולחמל ,םישותי תריגדל ,הקזח
הלא םייונישב םידמוע םניא הילרטסואב םייעבטה הקוללמה יצע
.םהינומהב םיתמ םהו ,םימה יסלפמבו תוחילמב

ימוקמה ןוטלשה םע בולישב ,םיעצבמ רפסמ ולחה 90 -ה תונשב
רטשמ רזחומו ,Wetlands -כ תונשי תובצחמ םהב תומקושמש ,הליהקהו
דחוימב ןיינעמ .הקוללמה יצע תלצה רשפאל תנמ לע ,םייעבטה םיסלפמה
דמועה רידנ ןימ אוהש ,(Cygnus atratus) רוחשה רוברבה תלצהל עצבמה
תליחתב םדאה ידי לע הילרטסואל סנכוהש ,יוצמה לעושה :הדחכה ינפב
יציבמ ןוזנ לחהו ,רוזאב םלקאתה ,דיצה טרופס םשל 20 -ה האמה
ןוגרא .(Wonnerup Estuar) פארנוו לש אתלדב ןנקמ רוחשה רוברבה
הרייעה תליהק םע דחי (Wetlands -ה רומישל ימואלניב ןוגרא) RAMSAR
לע רוחשה רוברבה יציב לע רומשל ולחה ,הכומסה (Busselton) ןוטלזב
רוברבה ינקל השיג םילעושהמ ענומה ,אתלדב הובג םימ סלפמ לוהינ ידי
.רוחשה

דומעה שארל הרזח


שדוחמ יגולוקא ןוזיא תריצי ןויסנל המגוד ,הלוחה טקיורפ
תופרשהו תועקרקה תעיקש תייעב תא רותפל דעונ הלוחה תפצה טקיורפ
תוכיא תא רפשלו ,הלוחה ןגאב ושחרתהש ףושחה לובכה לש תוינטנופסה
,(ר"מק 1.1 -כ) ןטק חטש ףצוה 1994 לירפאב .תרנכל םיזקנתמה םימה
זוקינ סיסבכ שמשמ ןומגאה ."ןומגא" :ארקנש ,דודרו ןטק םגא רצונו
יראפס ירוזא וב וננכות ליבקמבו (ר"מק 10 -כ) ול ןופצמש לובכה יחטשל
.םויה דע ומקוה אלש ,עבט תורייתו

דאמ הנוש אוה ,הלוחה תרומשל ןומגאה לש הברה ותברק תורמל
עקרקה בכרהב הנוש אוה .הרומשבש םימה-הוקממ ויתונוכתב
לובכ"ה תבכש .ירוטסיהה הלוחה םגא לש ולאמ םג ולש הימיכואיגבו
דע םורד יפלכ הקדו תכלוה ,6 - 4 -כ ןומגאה ןופצב היבועש ,"ןוילעה
תאצמנ היתחתמ .ןומגאה לש ימורדה ושילשב ןיטולחל תמלענ איהש
ושילשב תפשחנה ,(9),(1)40 לש יבועב ימגא ןוטריקו ראווח תבכש
.(2)ןומגאה לש ימורדה

לעב קותמ יתציב םגא ותויה תדבועב ץוענ ןומגאה לש ימיכואיגה ודוחיי
יכילהתב םרוקמ ולא םיהובג םיזוכיר .םיהובג לזרבו תירפוג יזוכיר
ופלחש םינשה 40 ךשמב תילובכה עקרקה לע ורבעש םיריהמה ןוצמיחה
םיבצמב םורגל לולע ןומגאב הובגה תירפוגה זוכיר .הלוחה שוביי זאמ
לע ותעפשהו ףירח וחירש ,(תרזוחמ תירפוג) דיפלוס רורחישל םימיוסמ
Freshwater -ל ינייפוא ןומגאב חמוצה .(2)תילילש םיקותמ םימ חמוצ
Potamogeton) הפצ תינורהנ םה רתויב םיטננימודה םינימהו ,marsh
.(Najas deliley) ףוחה תדיינו (Typha domingensis) יוצמ ףוס ,(nodosus
Freshwater קוידב אל םג אוה ךא ,Salt marsh שממ וניא םנמא ןומגאה
לע ורבעש םיכילהתהמ עבונ ויפואש ,םייאלכ-רוצי ןיעמ אלא ,marsh
לש ףופצה ךבסב תוארל רשפא וז תויתייעבל המגוד .שובייה זאמ עקרקה
לודיג-תיב שמישו ,ומויקל תונושארה םייתנשב ןומגאב חתפתהש ,ףוסה
דע ,ביהצהל ףוסה לחה 1996 ץיקב .רתויב המישרמ תופנא תבשומל
ןומגאב ףוסה תתומתל ומרגש תוביסה .לילכ םלענ אוה 1996 תנש ףוסבש
םימרוגל תורושק ןה יכ חינהל שי םלוא ,ןיטולחל תורורב ןניא ןיידע
:םיאבה
תיטוח הצאה לש תיביסמ החירפב לחה ינוציק היצקיפורטואא ךילהת .א
רוזאב רקיעב הצאה לש הסירקב ךישמהו ,1996 יאמ-לירפאב (Spirogyra)
,ןצמחב רוסחמ םימה ףוגב רצונ ךכמ האצותכ .1996 ילוי-ינויב ףוסה
תירפוגו לזרב לש רורחיש לשו ,רוזיח יכילהת לש תורבגתה הלחו
תלערהל ,הארנה לככ ,המרג תרזוחמה תירפוגה .תיעקרקהמ םירזוחמ
ירקיע ךילהתכ חווד ןאכ ראותמל המוד ךילהת .ףוסה ישרוש
.(11) (4) הילרטסוא ברעמ-םורד לש Wetlands -ב םימה-חמוצ תורדרדתהב
-ו 1995 -ב) הנשה לכ ךרואל רמשנש ,(מ"ס 70) תיסחי הובגה סלפמה .ב
ףוסה יטבנל רשפיא אלו ,תיעקרקה לש קפסמ ןוצמיח רשפיא אל ,(1996
תימינפ תכרעמ ךרד םישרושל תורישי ןצמח ריבעהלו םימל ץוחמ ץיצהל
םע התיה ףוסה לש תינושארה הטיבנה .(aerenechyma) ריווא תמקר לש
.תנצמוחמ התיה תיעקרקהו ךומנ היה סלפמה רשאכ ,1994 -ב הפצהה
הגרדהב הלע ןרפסמש ,(Myocastor coypus) תוירטונה תייער סמוע .ג
-ה תונשב לארשיל האבוהש ,הירטונה .1996 ףוסב םיטרפ 100 -כל עיגהו
רקיעב הנוזינ איהו ץראה ןופצב המלקאתה ,תוורפ תיישעת ךרוצל 60
לככ ,היה 1996 -ב ןומגאב תוירטונה לש ירקיעה ןוזמה .םימ יחמצמ
.עווגה ףוסה ,הארנה
תא ולצינו ףוסה רוזאב ונניק רשא םינוש םיניממ תופנאלש לדוג סמוע .ד
לודגה ןלקשמו רחאמ ףוסל וקיזה תופנאה .הלילה תועשב הנילל םיחמצה
הפיסוהו ףוסה תא הברצ ןהלש תשלשלהו ,םיבר ףוס יפנע תריבשל םרג
.םימל ןחרז

ןפואב דירוהל התיה הלאה תונקסמה לע הכמתסהש תירקיעה הצלמהה
ומכ) תיעקרקה ןוצמח רשפאלו ,ץיקב ןומגאה סלפמ תא יתוכאלמ
המשוי 1998 ביבאב .(יעבט ןפואב הלוחה תוציבב ונמזב שחרתהש
.שדחמ חומצל ףוסה לחה ןכאו ,וז הצלמה

םימ תוכיא לע חרכהב ןכ םא דיעמ וניא 1996 -ב ףוסה תתומת ךילהת
רקבל רשפא רשא ,םיכילהת תרוש לש האצות אוה אלא ,תרחא וא וזכ
ירנילפיצסידיטלומה רקחמה .םתוא עונמל ףא ילואו ,ןוכנ לוהינב םתוא
לע חווידב רקיעב זכרתה ךא ,םינווגמו םיבר םיאשונ ףיקה הלוחב
.הפצהה זאמ תונושארה םינשה שולשב ושחרתהש תוירקיעה תועפותה
לש תוציבבו סדיילגרבאב תויגולוקאה תויעבל ןורתפל ךרדהש ונרמא םא
ירה ,יבטימ לועפת ךמסמל ליבויש רקחמ וניה הילרטסוא ברעמ~םורד
וז ךרדב הכילה הבושח ,הווהתמו השדח תיתציב הביבס אוהש ,ןומגאבש
רשפאיש ,יגולוקא לקשמ יוויש לע רומשל תנמ לע .המכו המכ תחא לע
ךישמהל שי ,םימ תופועו םיגד ,תוצא ,םינוש םימ יחמצ ינימ תוחתפתה
ינותנ .השדחה תילארשיה Wetland -ה לש התווהתה תא רוקחלו רטנל
םע ןכדעתתש ,תימניד תיגולוקא קשממ תינכתל סיסבכ ושמשי רוטינה
.תיגולוקאה תכרעמב םייונישה

דומעה שארל הרזח


תורפס
ןוכמה .םכסמ ח"וד .הלוחה תעקב לש ןוילעה לובכה .1967 ,.ע ,ןייב .1
.היגולואיגורדילה הקלחמ ,יגולואיגה

םיכילהת .1997 ,ןפוג .מו ןייב .ע ,רזל .ב ,שש .א ,.ד לקרמ .2
זוקינה ןגא לע תועפשההו (ןומגא) ףצומה הלוחה לובכב םיימיכואיגויב
,1997 ידעלג רפכ ,יתנשה סנכה ,תיגולואיגה הרבחה .לארשי .תרנכה לש
.13~1 ,םירויס ךירדמ

.עבטב םדאה תבורעתה לש הקימניד הלוחה טקיורפ .1994 ,.ג ,םחש .3
.1:228-221 הביבסו היגולוקא

4. Balla, S., 1994. Wetlands of the Swan Coastal Plain. V.1: Their nature and
management. Water Authority of Western Australia and Western Australia
Department of Environmental Protection, Perth, 176 p.

5. Culotta, E., 1995. Bringing back the Everglades Science, 268:1688-1690.

6. Dahl, T. E., and C. E. Johnson, .1991 Wetlands Status and Trends in the
Conterminus United States Mid-1970s to Mid-1980s. Department of Interior,
Fish and Wildlife Service, Washington, D.C,. 28p.

7. Gambrell, R. P., and W. H. Patrick, .1978 Chemical and microbiological
properties of anaerobic soils and sediments, In: Plant Life in Anaerobic
Environment, D.D. Hook and R. M. M. Crawford (Ed.). Ann Arbor Sci. Pub.
Inc,. Ann Arbor, Michigan, pp. 375-423.

8. Gore, A. J. P. (Ed.), .1983 Ecosystems of the World, vol. 4B, Mires: Swamp,
Bog, Fen, and Moor. Elsevier, Amsterdam, 440p.

9. Kafri, U. and Lang, B., .1979 Hula Lignite Project: Geological report. Report
prepared at the request of the Institute for Petroleum Research and
Geophisics-Hula Lignite Project, for the Ministry of Energy & Infrastracture. 85
p.

10. Mitch, W. J. and J. G. Gosselink, .1993 Wetlands. Van Nostrand Reinhold,
New York, 699p.

11. Smolders, A. and Roelofs, J.G.M. .1995 Internal eutrophication, iron
limitation and sulphide accumulation due to the inlet of sulphate enriched river
Rhine water in shallow peaty waters in the Netherland. Archiv fur
Hydrobiologie 133: 349-365.

Biogeochemistry of wetlands as a key to understanding their
ecological processes
Doron Markel 1,2,3

Inst. Earth Sciences, the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem .91904
The Geological Survey of Israel, Jerusalem .95501
The Water Commission of Israel, 20 Haarbaa St,. Tel-Aviv.

Wetlands is the modern term for all different types of swamps, and is defined
as an area which is inundated with shallow water. Environmentally, wetlands
are important for the extraction of nutrients and reduction of flooding, their
vast diversity of fauna and flora, and their capability to fix atmospheric CO2.
Aquatic plants, a major component of wetland ecology require nutrients (C, N,
P), but an excess of nutrients (eutrification) may lead to abnormal bloom and
crash of algae and hence to rapid consumption of available oxygen through
oxidation. Processes which involve sediment-water interaction, nutrient
consumption or release, and the biological system that is based on these
nutrients are termed biogeochemical processes.

Two major wetlands which have been subjected to human interference and
have suffered serious ecological harm as a consequence are the Everglades,
Florida, and the Swan Coastal Plain Wetlands in South-West Australia. The
surviving wetland areas suffer from an excess nutrient load, massive algal
blooms, and are in danger of total ecological collapse. Solutions for these
problems must start in comprehensive multi-disciplinary research, to gain an
insight into the biogeochemical processes involved and to draw up a Best
Management Plan for the reclamation of the wetland ecology.
Similarly, the hula lake and Marsh were drained for agricultural use in the
1950s. Since then the soil has suffered from enhanced erosion and subsidence,
among other problems. The recent Hula Project was designed to solve these
problems and to prevent nutrient leakage to Lake Kinneret. Solutions for the
specific problems of this area require the multi-disciplinary approach of
biogeochemical research.

:רמאמה רבחמ תודוא
.91904 ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ץראה רודכ יעדמל ןוכמה - לקרמ ןורוד
תוביצנ :תיחכונ תבותכ .95501 ,םילשורי ,ילארשיה יגולואיגה ןוכמה                    
.ביבא לת ,20 העבראה 'חר ,םימה ביצנ תכשל ,םימה                    

עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ