לע בגנב םיננכותמהו םימייקה םירגאמה תעפשה
תיגולוקאה תכרעמה לעו הביבסה
תודש ילא :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבסה תוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.192-191 םידומע ,(1996 תנש) ,(3 קלח) 3 ןויליג
 :רוקמ
     

השפעת המאגרים הקיימים והמתוכננים בנגב על הסביבה ועל המערכת האקולוגית
תוירוטסיה תופוקתמ דוע םיעודי בגנב םלוצינו םייליע םימ תקפה
.תיטנזיב -תימורה הפוקתהמו תיטסינלהה הפוקתהמ רקיעבו תומדוק
םתייטה ידי לע םיישארה םילחנה לש םילבויה ןמ וקפוה הלא םימ
ינפ לע בגנה רהב תויוצמ ךכ לע תובר תויודעו ,תואלקח יחטשלו תורובל
תונויסינה הנורחאה תעה דע .םנוד 40,000 -כ לש ללוכ חטשב תודש
,םיטעמ ויה בגנב םילודגה םילחנה לש תוינופטיש תומירז לוצינלו ןוסירל
םילדבהו הכומנ הקפסא תונימא ,תומירזה לש רידס יתלבה ןייפוא ללגב
הלאכ םיאנתב םוגיא .םיירבדמה םילחנה לש תויתנשה תוקיפסב םירכינ
.החכוה אל תילכלכה םתויאדכ רשא ,םירקיו םילודג םינקתמ ךירצמ

תומצמטצמו תוכלוה םיפסונ םימ רוצייל תופולחה תונורחאה םינשב
ץראה זכרממ תואלקחה יפנעמ רכינ קלח תטסה לש המגמ תנמתסמו
.הפונת לבקמ בגנה ילחנב תונופטיש םוגיאו המורדל

לש הריצאלו הריצעל םירגאמ ןונכת לש ןה תונמתסמה תומגמה
לחנו ןויח לחנ ,הנצינ לחנ ,ןראפ לחנ ,הברע לחנ ומכ םילחנב תונופטיש
לע ועיפשי הלא םיחיחצ םירוזאב םילודג םייתנוע םימ יפוג תמקה .רושב
תעפוהו םישדח לודיג יתב תריצי לש ןוויכב העודי יתלב הדימב םתביבס
דרומב םייונישל ומרגיו רבעב רוזאב ויה אלש םיחמצו םייח-ילעב ינימ
תרחא הטישב םג רבודמ .'וכו המירזה יפואב םייוניש בקע קיפאה
ידי לע אלא ,םימוטא םירגאמל םתייטה ידי לע אלש ,תונופטישב לופיטב
תיעקרק-תת הריגאל םימיאתמ (םיקולח ,תולוח) רוזיפ תודשל םתלבוה
.(הנצינ ,ןראפ) םיחודיקב םתביאשו

תויעבהמ רהמ רתוי הברה ורתפיי תויסדנהה תויעבהש חינהל שי
.םייגולוקאה םיטביהל תורושקה תולאשהו

היגלופרומואגהו הירטמואגה תא םיבצעמה םייח םימ יפוג םה םילחנה
לחנה םג) לחנה ץורע .יחה םלוע לש תוכרעמל המודב םיגהנתמו םהלש
םינושה םידחוימ לודיג יתב תללוכש תיגולוקא תכרעמ הווהמ (ירבדמה
קיפאה ךותב םייחה תוכרעמ .םתוא םיבבוסה לודיגה יתבמ הבר הדימב
,םילחנה לכב .תמרוזה תיתנועה תכרעמל ץוחמש ולאמ קהבומב תונוש
ינימב םינייפאתמה הבטרה ירוזא םימייק ,םהבש םילודגב טרפבו
תורבח תועיפומ הבטרהה ירוזאל ץוחמ .םימל םירושקה םיחמצ
הבטרהה ירוזאל םירושקה םייחה-ילעבו הייחמצה .רתוי תוינשבוי
.הרורב אל ןיידע םתועיגפ תדימו ,המירזה רטשמב םייונישל םישיגר

םה ,םוגיאל םידעוימ םהיתונופטיש ימ רשא ,בגנב םיישארה םילחנה
לש ןווגמ םע תונוש עלס תויתשת םיצוחה םיבחרו םיכורא םילחנ
היינבה יכילהת לע עיפשמ תיתשתב ינושה .רגרג יסגו רגרג יקד םירמוח
.םינושה םיעטקה ךרואל תודגבו קיפאב םישחרתמה הפיחסהו

דיתע ,םוגיאו היטה ינקתמ תמקה בקע לוחיש המירזה רטשמב יוניש
.םקלח לש הריצעלו םייגולופרומואג םיכילהתב םייונישל םורגל
(הרצחו רושב ,םיביבר םילחנב) 1992 -ב תונופטישה יעוריא תואצותמ
ידי לע ,םילחנב יעבטה המירזה רטשמב תיסדנה תוברעתהש ןיבהל ןתינ
םיקזנל םילודג הקיפס יעוריאב תמרוג ,קיפאב םינוש םינקתמ תמקה
הלא םיקזנ .תודגב העיגפלו תורתחתהל ,קיפאה דרומב רתויב םירומח
.קיפאב הז גוסמ םינקתמ ומקוה אלול םיתוחפ תויהל םייושע ויה

אצמנ םיקיפאב םירגאמ תמקה לש תויגולוקאה תועפשהה רבדב רקחמה
ידי לע ןלוגה תמרב ץראב ושענ הז אשונב תונושאר תודובע .ותישארב
:רפסמ םינייפאמב הניחבמ םתדובע .ויתימעו רבנע
ףחסה תעסה רטשמב יונישל תמרוג ףרוחה תונופטיש תיברמ תריצע .1
.קיפאב    
.םירגאמב םירבטצמ רגרגה יקד םירמוחה .2
.םהב המירזה תטאה ללגב חתפתמש חמוצב םימתסנ םילחנה יקיפא .3
.קיפאה זכרמל תושלופ תודגה חמוצ תורבח :חמוצה בכרהב יוניש לח .4

םירגאמה תוללוס - קיפא ירגאמ םה םלוככ םבור ןלוגה תמרב םירגאמה
הלעמה ןמ המירזה תופיצר תא ןיטולחל תועטוקו קיפאה זכרמב תויונב
"יוקינ" ענמנו תוינופטיש תומירז ןיטולחל טעמכ תוענמנ ךכבו ,דרומל
ינקתמ לע םכוס ןלוגב םימה תדוגא םע םימכסה המכב .לחנה קיפא
.םילחנל םירגאמה ןיב תומירזה לש הקולח

:תוזאפ יתשל תוקלחתמ בגנה לש םילודגה םיינופטישה םילחנב תומירזה
תועש ךשמנה עוריאה ןמזב רקיעב תיעקרק-לע תינופטיש המירז .1
.ויתודגו קיפאה תא תבצעמה ,תורופס    
תכשמנ וז המירז .דודרה םיקולחה רפיווקאב תיעקרק-תת המירז .2
.יעקרק-תת קיפא תונייעמ ידי לע םיתעל תרבגותמו םיכורא ןמז יקרפ    
תא תומייקמה ןה הלאה םידודרה םייעקרק-תתה םירפיווקאב תומירז    
.שבויה תונועב םג הביציה לחנה תייחמצ    

םירושקה םייסדנה םינקתמו םירכס סוסיבו םילודג םימ יחפנ תריגא
םיצורעה לעו םידודרה םוהתה ימ תעונת לע ועיפשי דרומב םהילא
םירפיווקא לע עיפשת םימ יחפנ תעירג .חמוצה םויקל םיינויחה םיחלה
.ירקיעה המירזה ריצ ילושב םינטק םינועש

לע ,קיפאה קמועב היטה תוללוסו םינקתמ סוסיבל יסדנהה ךרוצה
םיקולחה רפיווקאב עגפי ,םיקולחה קפואל תחתמ םאה עלס תיתשת
יוניש רורגת היטה ירכס םע דצ ירגאמ וא קיפא ירגאמ תמקה .דודרה
תיתשת לש (.פ-א.ת-םלדוג יפ לע םיקיקלחה בכרה) ירטמולונרגה הנבמב
הזו ,םינשה םע םירגאמב ורבטציו וטוי תולודג ףחס תויומכ ,קיפאה
.דרומב יעבטה חמוצה בכרהב יונישל םורגי

רשאב ,םיחיחצ םירוזאב םילודג םירגאמב םוגיאב ןויסינ ץראב ןיא
רואה עפש תא תולצנמה תוצאמ לחה םהב ןוזמה גראמ תוחתפתהל
תוצא תחירפ תעינמל םירגאמב חיכש לופיט .ןוטקנלפואוז ךרד רוזאב
.ןוטקנלפואוזמו ןוטקנלפמ םינוזינה םיננסמ םיגדב שומיש תועצמאב אוה
םרוגכ הסמויבה תא דואמ ולידגי םה ,בגנה ירגאמל םיגד וסנכוי םא
.רבעב םירגאמה ירוזאב ויה אלש ,תופוע רקיעב ,םייח-ילעבל הכישמ
םינימ תרידחלו חטשל םיינייפואה םינימה תקיחדל םרוגל לוכי הז יוניש
.רוזאל םירז

תוינכתב רבודמ .םיבחרנ םייאלקח םירוזא תוקשהל הדעונ םימה תריגא
.רבעב םיקשומ ויה אלש םיחטשב ,םיסדרפ םנוד 100,000 -כ לש העיטנ
:תויתביבס תועפשה ךכל ויהי
.םויה םייקש הזמ הנוש םילקא-ורקימ תריצי .1
ירמוחב שומישו ןושיד ירמוח לש זוקינ ללגב םוהתה ימ תוכיאב העיגפ .2
.הרבדה    
.עקרקה לש תוילוארדיהה תונוכתב יונישו עקרקה קודיה .3
םירוזאמ תואלקח יקיזמ ללוכ ,םדא יוולמ םייח-ילעב לש הרידח .4
.םיירבדמ םינימ לש הקיחדו ,םיינופצ    
.קיפאה תכרעמל םיער םיבשעו תודש חמוצ לש הרידח .5

םוכיס
םינותנ זוכירלו תונכתיה ירקסל תוקידבל ךרעיהל שי יסדנהה בלשה ינפל
:םיאשונ המכב
םינכרצה לכ ללוכ ,ובש םימה לאיצנטופו ןגאה יופימו ןונכת .1
.וחטשב םישומישהו    
דומיל ןכו ,םידודרה םוהתה ימ תעונת תניחבו לחנה תויתשת יופימ .2
.תפורג תעונתו איש תוקיפס :תיליעה המירזה לש םירטמרפה    
.םתובישח גורידו קיפאב םימייקה לודיגה יתב יופימ .3
תויעבטה תוכרעמה םויקל יחרכהה תונופטישה תורידת רטשמ רוריב .4
.ודרומבו לחנה הלעמב ,לחנב    
תמקהמ תמרגנה לחנב המירזה תופיצר תרפה לש תויועמשמה תנבה .5
.הריגאו היטה ינקתמ    
בושח רשא לודיג יתב שי םהבש םילחנה יעטקל םימ תואצקה תעיבק .6
.םרמשל    
חמוצ רקיעב) םייגולוקאה םירטמרפל תיתנש-בר רוטינ תכרעמ תיינב .7
.(תופוע לע שגדב ,םייח-ילעבו    


תורפס
םתעפשהו ןלוגה ירגאמ .1986 ,.ה ,ןמזלגו .י ,ןלפק ,.ר ,לטרוא ,.מ ,רבנע .1
.עבטה תורומש תושר .םדרומב םילחנה לע    

,קילאיב דסומ .בגנה ירהב המודקה תואלקחה .1967 ,.י ,רדיק .2
.םילשורי    

עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ