םילחנה ימ םוהיז
הנידמה רקבמ :תאמ
.79-70 םידומע ,(1999 תנש) ,49 יתנש ח"וד הנידמה רקבמ  :רוקמ
     

המשרד לאיכות הסביבה: זיהום מי הנחלים
:רמאמה יקלח
םמוהיז תעינמל תולועפו םילחנה ימ רוטינ
םייתיישעת םיכפשב םילחנ םוהיז תעינמ
םיינוריע םיכפשב םילחנ םוהיז תעינמ
םילחנ םוקישל תולועפ

םימה תורוקמש עבוק ,(םימה קוח - ןלהל) 1959 - ט"ישתה ,םימה קוח
םינותנ ,רוביצה ןיינק םה ('דכו םילחנ ,תורהנ ,תונייעמ) הנידמבש
קוחה .ץראה חותיפלו היבשות יכרוצל םידעוימו הנידמה לש התטילשל
.םימ רוקמבש םימ םוהיזל תמרוגה הלועפ לכ רסוא

םילחנ 12 -כו תרניכלו ןדריל םימרוזה םיירקיע םילחנ 15 -כ שי לארשיב
םימרוזה םילחנה תיברמב םיריפש םימ ומרז רבעב .ןוכיתה םיל םימרוזה
תוכרעמ וחתפתה םהיתודגבו .(ףוחה ילחנ - ןלהל) ןוכיתה םיה לא
לעמ םיאצמנ ףוחה ילחנ בור לש תווקיהה ינגא .תורישע תויפונו תויגולוקא
.הייתשה ימ בור םיבאשנ םהמש םיירקיעה - םייעקרק-תתה םימה ירגאמ

- ןלהל) הביבסה תוכיאל דרשמבש (ףגאה - ןלהל) םילחנו םימל ףגאה
םימה תורוקמב םימה תוכיא תרימש לע ,רתיה ןיב ,דקפומ (דרשמה
לעופו הז םוחתב קוחה תוארוה יולימ לע חקפמ אוהו םמוהיז תעינמו
םיל ףגאה לש וידיקפת תרגסמב םג לולכ הז אשונב לופיטה .ןתפיכאל
םי םוהיז תעינמל קוחה תוארוה לע חוקיפב קסוע אוהו ,דרשמבש םיפוחו
.ןתפיכאבו ,1988 - ח"משתה ,םייתשבי תורוקממ

ףגאב תרוקיב הנידמה רקבמ דרשמ השע 1998 רבוטקוא-יאמ םישדוחב
זוחמבש םיפוחו םיל ףגאה תלהנהב ושענ תומילשמ תוקידב .דרשמבש
םינגהו עבטה תרימשל תושרבש םימ רוטינל רודמבו ,דרשמה לש זכרמה
ףוחה ילחנב דוחייב הקסע תרוקיבה .(תושרה - ןלהל) םיימואלה
םילחנ םוהיז תעינמל םילחנ רוטינל ףגאה השועש תולועפבו ,םיירקיעה
.םתוא םימהזמה םיפוגה דגנ טקונ אוהש הפיכאה יעצמאו םמוקישלו


םמוהיז תעינמל תולועפו םילחנה ימ רוטינ
םוהיז תעינמל שממ לש תולועפ ושענ אל תונורחאה םינשה תורשעב
וא םייתיישעת ,םייתיב םיימלוג םיכפש ומרזוה םילחנה לא .םילחנה
ימ לש רתי לוצינ היהו ,תונוש רוהיט תוגרדב םיחלוק ימ וא םייאלקח
תנטקהל איבה רבדה .יללכה םימה קשמ יכרוצל םיריפשה תונייעמה
םיקדייחה תומכ ,םילחנה לש תיעבטה (הקפסהה רשוכ) הקיפסה
הצוב הרבטצהו הכלה םתיעקרקבו ,הלדג םהימימב תואירבל םינכוסמה
.םייתיישעת םיכפשב םרוקמש ,םיסיסמ אל ,םיליער םירמוח הליכמה
ומלענו ,םהיתודג לעו םילחנה יקיפאבש חמוצלו יחל קזנ םרגנ ךכ בקע
.םהימימב ויחש םירחאה םייחה ילעבו םיגדה ןיטולחל טעמכ

לע ןגהל ידכ יכ וב עבקנו ,1991 -ב םימה קוח ןקות ליעל רומאה חכונ
תוצעייתה רחאל ,הביבסה תוכיאל רשה יאשר ,םוהיז ינפמ םימ תורוקמ
,םירוסיא ,םיגייס ,ראשה ןיב ,תועבוקה תונקת ןיקתהל ,םימה תצעומ םע
שומישה ;םוהיז ימרוג לש םתמקהו םמוקימ :הלאה םיניינעב תוארוהו
,םוהיז םרוג לש רוצייה יכילהתב תומיוסמ תוטישבו םימיוסמ םירמוחב
םירצומו םירמוח לש םקווישו םאובי ,םרוציי ;וב שומישהו ותלעפה
.םימיוסמ

ןיינעב םימה קוח יפ לע תונקת המכ דרשמה ןיקתה 1998-1991 םינשב
דרשמה לחה רתיה ןיב .םילחנב הז ללכבו םימ תורוקמב םוהיז תעינמ
םירהוטמה םיחלוקה ימ תוכיא רבדב תונקת תנכהב לפטל 1995 תנשב
תונקת ונקתוה אל תרוקיבה םויס דעומ דע םלואו .םילחנל םימרזומו
.הלא

תשמשמ איה ויפ לעו ,תושרה םע םכסה דרשמה םתוח הנשב הנש ידמ
.הז םוחתב היתולועפ תונמוממ וחוכמו ,םילחנ ימ רוטינל יאמצע ןלבק
דרפנ יתלב קלח איה תורשבש םימ רוטינל רודמה לש הדובעה תינכת
תויחנה יפ לע ,קודבל רודמה יחקפ םירומא התרגסמבו ,הז םכסהמ
םוהיז תעינמל תולועפ לע חקפלו םילחנ ימ לש תומיגד ,ףגאה לש תויעוצקמ
.םירחא וא םייאלקח ,םייתיישעת ,םיינוריע םוהיז תורוקממ םילחנה

לחנה ךרואל רוטינ תונחתמ תומיגד ףוסיא לש ךרדב השענ םימה רוטינ
םיפוגה יוליגב עייסל רומא אוהו ,הדבעמב תוקידבל ןתריסמו וילבויו
.ותונשיה תא וענמיש םדגנ הפיכא תולועפ ןונכתבו םוהיזל ומרגש

תקדבנ תושרה תועצמאב ףגאה עצבמש םילחנה ימ רוטינ תרגסמב םלוא
ןיאו ,םילחנה ימימב םזוכירו םיינגרוא םימהזמ לש םתואצמיה קרו ךא
לשו םייטתניס םיינגרוא םירמוח לש םזוכירו םתואצמיה תא םיקדוב
םייתיישעת םיכפשב םיאצמנ הלא םירמוחש ףא ,םהב תודבכ תוכתמ
.תוינוריעה בויבה תוכרעמ ךרד וא ןירשימב םילחנל םימרזומה

םינכוסמה םירמוחה לש זוכיר התא רידסו אלמ ןפואב םיקדוב ןיא ןכ ומכ
םיל םיפטשנ םקלחו ,םילחנה תיעקרק לעש הצובב םירבטצמו םיעקושה
וקדבנ 1998 -ו 1997 םינשב ,םנמא .(ןלהל ואר) ותוא םג םהזל םילולעו
תיעקרקבש הצובב םינכוסמה םירמוחה לש םיזוכירה םימעפ המכ
ביחרהל םוקמ שיו ,יד ךכב ןיא םלוא ,ןוקריו הרדח ,רדנסכלא םילחנה
םירמוחה תומכ לע עדימ לבקל ידכ םירחא םילחנל םג ולא תוקידב
.םמוהיז תעינמל לועפלו םהב םינכוסמה

תחאה ;תויביצקת תונקת יתש יפ לע עבקנ םילחנה ימ רוטינל ביצקתה
ןומימל - תרחאהו ,תושרבש םימ רוטינל רודמה תלעפה ןומימל תדעוימ
.םימה תומיגד לש הדבעמה תוקידב

ימ לש םוהיזה תדימ תעבקנ ןהיפ לעש הדבעמה תוקידב ןומימל םוכסה
תוקידבה תומכב בשחתהב תישענ הניא ותאצקהו ,עובק וניא םילחנה
.תויעוצקמ הדימ תומא יפל תשרדנה

ףגאה" יכ דרשמה עידוה 1998 רבמצדמ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב
םילחנ רוטינ עוציבל שרדנה ביצקתה ףקיה לש הקידב הלא םימיב עצבמ
תיעקרקמ הצוב םוגיד ללוכ שרדנה םירטמרפה רפסמבו תורידתב
."1999 סראמ דע םלשות הקידבה .םילחנה

ביצקתב הנתומ ,ןרפסמו רוטינה תרגסמב תושענה הדבעמה תוקידב ףקיה
.תושרה םע םכסהה תמיתח תעב וז הרטמל דרשמה תושרל דמועה
ימ לש המיגד 1997 תנשב התשענ תויביצקת תוביסמש ,התלעה תרוקיבה
קר תאזכ הקידב .תומדוק םינשבכ םיימעפ םוקמב ,תחא םעפ קר םילחנ
דעומל ךומס םימוהיז תולגל תרשפאמ הניא ,םיימעפ וליפאו ,הנשב םעפ
תקספהל איבהל ידכ םימהזמה םיפוגה דגנ םידעצ טוקנלו ,םתושחרתה
.םוהיזה

,1997 תנשב השענש ,ןורחאה םילחנה רוטינ לש ויתואצות לע םוסרפהמ
,ירופיצ ,ןמענ םילחנה) וקדבנש םילחנב רוטינ תונחת המכב יכ ,הלוע
לש דבכ םוהיז שי (שיכלו קרוש ,רדנסכלא ,הרדח ,םינינת ,הילד ,ןושיק
םיעיגמ הלאה םימהמ קלח יכו ,תוינוריע בויב תוכרעמב ורוקמש םימה
.םיה לא רבד לש ופוסב

ימ תוכיאב שממ לש רופיש לח אלש ,רומאה רוטינה תואצותמ הלוע דוע
ךומס .הדורי התיה םתוכיאו ,1996 תנשל האוושהב ,ומגדנש םילחנה
ןוזמ ילעפמ לש םיכפשמ םרגנש דבכ םוהיז היה ,לשמל ,ןמענ לחנ ךפשל
לש הובג זוכיר אצמנ ןושיק לחנ לש ךפשל ךומס ;םיגד תוכירב לשו
תונחת המכב ;םייאלקחו םייתיישעת םיכפשב םרוקמש םימהזמ םירמוח
םיגד תוכירב לש םיכפשב םרוקמש םימהזמ םירמוח ואצמנ הילד לחנב
לחנב ;הכומנ התיה םימב ןצמחה תמרו ,ינוריע בויב ינקתממ תופילדבו
ימב ;םיחלוק ימבו םייאלקח םיכפשב םרוקמש םימהזמ ואצמנ םינינת
תמיסח בקע רקיעב םרגנש ,לחנה לש עטקב דבכ םוהיז היה הרדח לחנ
קרוש לחנב ;םימה לש תישפוח המירז הרשפא אלש רכסב לחנה דרומ
ויה לחנב םיעטק המכ ,םיימלוג םיכפש לש איה וב המירזה בורש אצמנ
;םירהוטמ אל םיינוריע םיכפש וילא ומרזוה ולש ךפשל ךומסו ,םישבי
שבי היה לחנה קיפא ,ןיינבו היישעת תלוספ לש תומירע ואצמנ שיכל לחנב
.םי ימו בויב ימ ויה ודרומב ומרזש םימבו ,וקלחב

לש הנושארה תיצחמב" יכ דרשמה עידוה הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב
ריעה רוביחו …םילשוריב שדחה רוהיטה ןוכמ תלעפה היופצ 1999 תנש
לחנ םוהיז קספוי ךכב ,(ןד יכפש רוהיט ןוכמ) ן"דפשל הנויצ סנו תובוחר
ןכ ומכ ."וימימ תוכיאב רכינ רופיש יופצו םיירקיעה וימהזממ קרוש
םיפוגה דגנ תויטפשמ הפיכא תולועפ טקנ אוה יכ ,דרשמה עידוה
תא זריז ןכו םינינתו הרדח ,הילד ,ןושיק ,ןמענ םילחנה םוהיזל םיארחאה
איביש רבד ,םהילא םימרזומה םיכפשב לופיטל םינקתמ לש םתלעפה
.תובורקה םייתנשה ךלהמב םהימימ רופישל

,ףוחה רוזאב םימרוז 1997 -ב רוטינ םהב השענש םילחנה בורש ןייצל שי
לולע הז רגאמ םלוא .הנידמב לודגה םיריפשה םוהתה ימ רגאמ אצמנ ובש
.וכותל םימהוזמ םילחנ ימ לש דימתמה לוחלחה לשב אוה ףא םהדזהל

תנמזהב ,השוע (ןוכמה - ןלהל) מ"עב לארשיל םימגאו םימי רקחל ןוכמה
יזוכיר קודבל דעונש יתנש רוטינ ,תוימואלה תויתשתה דרשמו דרשמה
םיה יפוח רוזאבש םימב לכאמ יגדבו תיעקרק יעקשמב תודבכ תוכתמ
.לארשי לש ןוכיתה

םיפוחה ימימ רוזא לש יללכה ובצמ יכ הלוע 1997 תנשל ןוכמה לש חודהמ
זוכיר שי ןיידע ,םילחנה יכפשל ךומס רקיעב ,תומוקמ המכב ךא ,ריבס
לחנ ךפשב ףצה רמוחהו תיעקרקה יעקשמ .תודבכ תוכתמ לש הובג
םוימדק ,תיפסכ ןהבו ,וקדבנש תוכתמה לכב םימהוזמ ,לשמל ,ןושיקה
.טפנ לש יאוול ירצותב ןכו ,תשוחנו

תוכתמ לש םיזוכיר רחא בקעמ םג ןוכמה השוע רומאה רוטינה לע ףסונ
תיעקרקה יעקשמב תוכתמה זוכירש הלעה בקעמה .םילחנב תודבכ
.ףוחה ימימבש הזמ לודג ףוחה ילחנ בורב םימב םיפצה רמוח יקיקלחבו

רתאל ידכ רתוי תוידוסי תוקידב תושעל ןוכמה ץילמה 1997 תנשל חודב
רשפאל ידכו ,הביבסה לע ותעפשה תא ךירעהלו םוהיזה תורוקמ תא
םוהיז תקספהל תוינכת םדקלו םימהזמה דגנ הפיכא יעצמא תטיקנ
רוטינ תינכת ןממלו ןיכהל ,ןוכמה ץילמה ןכ .םתיעקרק יוקינלו םילחנה
תומייקה תוקידבה תא ביחרהל ןכו ,תימיה הביבסה תוכיא תקידבל תללוכ
.וצמוא אל ןיידע הלאה תוצלמהה ךא .ןתופיכת תא לידגהלו

תורידתב ,תואירבה דרשמ תנמזה יפל ,קדוב תושרבש םימ רוטינל רודמה
גהונ רוביצהש םילחנ לש ןטק רפסמו םימ יווקמ המכ ,תיסחי ההובג
ןכו ץיקה ישדוחב - תושפוח ינמזב רקיעב תישענ הקידבה .םהב שמתשהל
רקיעב קדבנ התרגסמבו ,(םיגחה ישדוח) לירפאו רבמטפס םישדוחב
יעצמאב תומסרפתמ הקידבה תואצות .םימב ילוק יקדייח לש זוכירה
םימה יווקמל ךומס הרהזא יטלש םיבצומ ,שרדנ רבדה רשאכו ,תרושקתה
.םימהוזמ ואצמנש

םינכסמה םימרוגה דחא קר איה םילחנה ימב ילוק יקדייח לש םתואצמיה
םילחנה ימב םוהיזש םידיעמה םינותנ דרשמה ידיב .רוביצה תואירב תא
אבש ימל םירומח םייתואירב םיקזנ םורגל לולע תורחא תובר תוביסמ
לש תואצותה תא םסרפמ וניא דרשמה םלוא .םהב שמתשמ וא םמע עגמב
וניאו םהב םיליערה םירמוחה זוכיר תקידבל דעונש םילחנה ימ רוטינ
.םהבש תונכסה ינפמ רוביצה תא ריהזמ

לחנ לעמ רשגה תסירק לש תורומחה תואצותה תובקעב ,1998 תנשב קר
תויושרה ינפל דרשמה ץילמה ,"הייבכמ"ה לש החיתפה סקטב ןוקריה
לע ביצהל ,ההובג םוהיז תמר םהב הדדמנש םילחנ ןמוחתבש תוימוקמה
.םימה םע והשלכ עגמ םירסואה םידיחא הרהזא יטלש םהיתודג

,םינפה דרשמו תואירבה דרשמ םע םואיתב ,לוקשי דרשמהש יוארה ןמ
םינותנ רוביצה תעידיל ואיביש םימוסרפ העובק תורידתב איצוהל
,םהב שומישה ינפמ ותוא וריהזי רקיעבו ,םילחנה ימ תוכיא לע םינכדועמ
ומכ .הצחרה יפוחב םיה ימ תוכיא רבדב איצומ אוהש םימוסרפל המודב
לעש ,המיאתמ תיקוח תרגסמ ןוחבל לוקשי םינפה דרשמש םוקמ שי ןכ
ןכסמ םהב םוהיזהש םילחנ ןהימוחתב שיש תוימוקמ תויושר וביוחי היפ
רוביצה תא וריהזיש םיטלש הלאה םילחנה תביבסב ביצהל רוביצה תא
.םהימימ םע עגמ ינפמ

,םימה ביצנ ידיב תונותנ םימה תורוקמ תוכיא לע הרימשה תויוכמס
דחא תרפה לשב םא ,םימה קוח יפל .םימה קוחל 138 ףיעס יפל הנמתהש
םימה ביצנ יאשר ,םימ רוקמל םוהיז םרגנ םימה לע הרימשה יללכמ
אל םאו ,אצוהש וצל םאתהב תוועמה תא ןקתל םוהיזל םרגש ימ לע תווצל
ןוקיתל שורדה לכ תא תושעל ביצנה יאשר ,ריבס ןמז ךותב תוועמה ןקותי
.ןוקיתב תוכורכה תואצוהב םימה תא םהיזש ימ בייח ,ןכ השעשמו ;בצמה
רוקמל רומח ידימ קזנ תעינמל םיעצמא טוקנל םימה ביצנ יאשר ןכ ומכ
.תרחא ךרדב וענומל רשפא יא םא ,םימ

ףסוי) הביבסה תוכיאל רשה ןיב השיגפב םכסוה 1995 ילוי שדוחב דוע
תאצוהל תוכמסה תא דרשמה גיצנל לוצאי ןורחאה יכ ,םימה ביצנל (דירש
תורוקמ םוהיז תעינמל עגונה ,םימה קוחל ז20 ףיעס יפל ,תוועמ ןוקיתל וצ
ףגאה להנמל לצאות הרומאה תוכמסהש עצוה רשה תצלמה יפ לעו ;םימ
לקשיי ןויסינ ישדוח המכ רחאלש םכסוה ןכ .דרשמבש םימה תוכיאל
לש וזל הווש תוכמס דרשמל הנקיש ןוקית םימה קוחב סינכהל ךרוצה
.תוועמ ןוקיתל וצ תאצוהל רושקה לכב םימה ביצנ

ןיינעב רפסמ םינויד ומייק םימה ביצנו דרשמהש רחאל ,1997 רבמטפסב
םימה קוח תא תונשל" השקבב םימה ביצנ לא דרשמה תיל"כנמ התנפ ,הז
תואצמנה םימ םוהיז תעינמל תוילהנמה תויוכמסה דרשמל ונקויש ךכ
אל ,1998 ףוס ,תרוקיבה םויס דעומל דע םלוא ."םימה ביצנ ידיב קר ןיידע
דרשמלו ,םימ םוהיז תעינמל תוילהנימה תויוכמסה תליצא אשונ רדסוה
תא ןקתל םילחנ םוהיזל םימרוגה םיפוגה לע תווצל תוכמס ןיא ןיידע
.תוועמה

דומעה שארל הרזח


םייתיישעת םיכפשב םילחנ םוהיז תעינמ
םירוזאב םימרוזה ףוחה ילחנ דוחייב ,םילחנה םוהיזל ירקיעה םרוגה
םימרזומה ,היישעת ילעפמ לש םירהוטמ אל םיכפש םה ,םיפופצ םיינוריע
תוכרעמ .םילחנה לש תווקיהה ינגאל םישלוגו תוינוריעה בויבה תוכרעמל
,ןהילא םימרזומה םייתיישעת םיכפש רהטל תולוכי ןניא תוינוריעה בויבה
םתמרזה ינפל םילעפמב ורהוטי םיכפשה יכ דיפקהל אוה בושח ךכיפל
.םהל ןתינש קסעה ןוישיר יאנתמ בייחתמש יפכ ,ינוריעה בויבל

(שדח חסונ) תוימוקמה תוצעומה תדוקפל א25 ףיעס יפל ויתויוכמס ףקותב
תויושרה קוחל םאתהבו ,(שדח חסונ) תויריעה תדוקפל 262 ףיעסו
אמגודל רזע קוח" םינפה רש םסרפ ,1962 - ב"כשתה ,(בויב) תוימוקמה
- ב"משתה ,(בויב תכרעמל היישעת יכפש תמרזה) תוימוקמ תויושרל
.(רזעה קוח - ןלהל) "1981

םימ תויומכ םיכרוצה היישעת ילעפמ לע ,רתיה ןיב ,רסוא רזעה קוח
וא דרטמ תויהל םילולעה ןפואבו ביטב םיכפש בויבל םירזהל וב ועבקנש
תימוקמה תושרה לע ןהו םילעפמה לע ןה ליטמ קוחה .רוביצל הנכס םורגל
םיבייחמה םיאנתב ודמעיש גואדלו םיכפשה תוכיא תא קודבל הבוחה תא
םירמוח יגוס וליכי אלו ,בויב תכרעמל םימרזומה היישעת יכפש ןיינעב
.הב עבקנש הזמ גרוחה םירמוח לש זוכיר וא רזעה קוחל תפסותב ורסאנש

קוח וקקוח תוימוקמה תויושרה 265 ןיבמ 53 קר 1998 רבמטפס דעש אצמנ
קוח תא וצמיא ןהמ 46 .בויבה תכרעמל היישעת יכפש תמרזה ןיינעל רזע
רזע קוח וקקוח תוימוקמ תויושר 7 -ו ,םינפה רש םסרפש אמגודל רזעה
.רומאה ןיינעב רחא

דומעה שארל הרזח


םיינוריע םיכפשב םילחנ םוהיז תעינמ
:הלאה תוביסה לשב רקיעב םרגנ ץראה זכרמב םילחנה םוהיז
.רוהיט ינוכמב רוסחמ בקע םילחנל םילפוטמ אל םיינוריע םיכפש תמרזה
םינוכמ לש םתמקה המלשוה אל ףוחה ילחנמ המכ לש תווקיהה ינגאב
םע דרשמה לש ףתושמה ןונכתה יפ לע ועבקנש םידעומב םיכפש רוהיטל
.רבדב םיעגונה בויבל םירעה ידוגיא וא תוימוקמה תויושרה

םילגוסמ םניאש םימייק רוהיט ינוכממ םיכפש לש תוננכותמ אל תושילג
םיבושיי תלדגה בקע םהילא םימרזומה םיכפשה תומכב לפטלו טולקל
ויה אל ומקוהש רוהיט ינוכמ המכ .םישדח םיבושיי תמקה וא םימייק
תושירדב ודמע אל םגו ,רוזאה יבושיי לש םיכפשה לכ תא טולקל םילגוסמ
,1992 - ב"נשתה ,(םיכפש ימל םינקת תעיבק) םעה תואירב תונקת לש
.םיכפש רוהיטל

בויבמ םיחלוק ימ לש תומרזה לע דרשמל חווד ,לשמל ,1997 רבמטפסב
;(ןוקריה לחנ תורוקמ) סדהו הנק לחנ תא םימהזמה ,ןורשה דוה-אבס רפכ
ןוכמהמ םירהוטמ אל םיכפש תמרזה לע חווד הנש התוא רבמצדבו
.תזרכומ עבט תרומש םוחתב וקלחב םרוזה ,ןרוא לחנל ןויצע רינ ירוזאה

תונופטיש ןמזב רקיעב ,יוארכ ורהוט אלש םיחלוק יפדוע לש תושילג
.םות דע וצומ םייאלקח םיכרצל םלוצינל תויורשפאה לכש רחאלו

לועפל לחה דרשמהו ,בויבה אשונב יצרא לופיטב לחוה 1993 תנשב
תאצמנ ןכ ומכ .הפיכאו ןונכת ידי לע םילחנל םיכפשה תמרזה תקספהל
אל ןיידע םלוא .34 א"מת - בויבלו םימל תיצרא ראתמ תינכת הנכהב
תוביצנל ,תואירבה דרשמל ,דרשמל תפתושמה הדיחא תוינידמ השבוג
,םיינוריעה םיכפשה תייעבל ללוכ יצרא ןורתפ רבדב םינפה דרשמלו םימה
.םימה תורוקמ םוהיזו רוהיט ינוכמב רוסחמה

להנימה" יכ םימה תוביצנ העידוה הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב
תיצרא תינכתב תונורחאה םינשב לעופ םימה תוביצנבש בויב תויתשתל
רוהיט ינקתמ תמקה םשל "הנשב ח"ש ןוילימ 500 -כ לש תוליעפ ףקיהב
.םילחנב םימה תוכיא רופישל ואיביש תוימוקמה תויושרב םיכפש קוליסו
ןוילימ 80 -כ לש םוכס התצקה איה 1999 תנשל יכ ,תוביצנה העידוה דוע
םימ ורימיש ,םימה תבשהלו םיכפש ימ רוהיטל םילעפמ תמקהל ח"ש
באה תינכת לש התנכהב תפתתשמ איה יכו .םייאלקח םיכרצל ,םיריפש
.םילחנה םוקישל

ידוגיא שאר יבשויו תוימוקמה תויושרה ישאר ינפל עירתהל גהונ דרשמה
המרזהה לעו םהב לופיטלו םיכפש תכלוהל תוכרעמב תולקתה לע םירעה
םילחנה תא תומהזמה תויושרה ישארב הרתמ דרשמה .םילחנל םיכפש לש
לע יברמה שנועה יכו ,םדגנ םושיא בתכ תשגהל םורגל לולע רבדה יכ
תושרה שארל ח"ש 268,000 לש סנק וא רסאמ תנש אוה םימ רוקמ םוהיז
ימי העבש דע אוה תאזה הריבעה עוציב ךשמה לע שנועהו ,תימוקמה
.הריבעה תכשמנ ובש םוי לכ לע ח"ש 17,800 דע סנק וא רסאמ

ןייצלו םילחנ םוהיז לע חוודל ,רתיה ןיב ,םדיקפתש םיחקפ ליעפמ דרשמה
םירבעומ הלא תוחוד .םוהיזל םרגש ףוגהו םוהיזה תביס תא םהיתוחודב
םיפוגל םיחלוש תוזוחמה ילהנמ .ףגאה ידיב םיזכורמו דרשמה תוזוחמל
קיספהל םישרדנ םה םהבש ,םימה קוח יפ לע ,הארתה יבתכמ םימהזמה
םהזמה ףוגה לש וקית תא ריבעהל ףגאה הרומ ךרוצה תעב .םוהיזה תא
בתכ ודגנ שיגהל תורשפאה תניחבו הריקח עוציב םשל דרשמה יחקפל
.םוהיזה תקספהל וצ תאצוהל םורגלו טפשמה תיבל םושיא

הפיכאה תולועפ תומדקתה לע םייתפוקת תוחוד ףגאה ןיכמ 1997 תנשמ
רבוטקואבש הלוע ףגאה יחווידמ .םילחנ םימהזמה םיפוגה דגנ תוטקננה
םדגנ וטקננו םילחנ םוהיזל ומרגש םיפוג 135 דרשמה לופיטב ויה 1998
תא ומהיז םתיברמש ןיוצי .םושיא יבתכ תנכהו הריקח ,הארתה יכילה
.ףוחה ילחנ

,התלעה 1998 -ו 1997 םינשב ףגאה ןיכהש םייתפוקתה תוחודה תריקס
וניא אוה ,הריקח יכילה דרשמה טקנש רחאל ,םירקמהמ קלח יבגלש
ךרדב) םימהזמ םיפוג דגנ םושיא בתכ שיגהלו ןיכהל תוטילקרפהמ שקבמ
תא ןקתל ,וינפל ובייחתהש רחאל (תוימוקמ תויושרו םילודג םילעפמ ללכ
.םכסומ םינמז חול יפ לעו דרשמה תייחנהב הנכוהש תינכת יפל תוועמה
שיגהל תוטילקרפהמ שקבמו הריקח יכילה דרשמה טקונ םירחא םירקמב
תנש לש היינשה תיצחמב ושגוה ,לשמל ךכ .םימהזמה דגנ םושיא יבתכ
ומהיז םהיכפשש םיצוביקו תוימוקמ תויושר דגנ םושיא יבתכ 17 1998
תיברמב םייטפשמה םיכילהה וכשמנ תרוקיבה םויס דעומב .םילחנ
תוסנק טפשמה תיב ידי לע ורזגנ 1999 ראוניבו 1998 תנש ףוסב .םירקמה
לש םימוכסב תחא תימוקמ הצעומ לעו םיצוביק השימח לע
םוהיזל םיארחאה לע תישיא תוירחא הלטוה ןכ .ח"ש 150,000-70,000
.דחא לכ ח"ש 5,000-1,000 לש םוכסב םיישיא תוסנק םולשתב וביוח םהו
דע לש הפוקתל תרזוח הריבעמ ענמיהל בייחתהל םימשאנה ושרדנ ןכ ומכ
ןיא ןיידע ףגאה ידיב .ח"ש 100,00-20,000 ןיבש םימוכסב ,םינש שולש
ועבקנ אלו ,תומכסומה תוינכתה עוציב רחא בקעמל תבשחוממ תכרעמ
.ןעוציב רחא בקעמה ירדס רבדב תויחנה םיחקפלו דרשמה תוזוחמל

1998 רבמצד תליחתב יכ דרשמה עידוה הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב
רחא בקעמל תבשחוממ תכרעמ תמקהל ןושאר טקיורפ תמקהב לחוה
שומישל סנכות איה 1999 לירפא דע יכו ,םילחנ םימהזמה םיפוגב לופיטה
.דרשמה תוחולש לכב

םינבמ סולכאל האשרה ןתמ ינפל םיכפשה תייעב ןורתפל גואדל הבוחה
היינבל ,חותיפל 31 א"מת תיצראה ראתמה תינכת תוארוהמ הלוע םישדח
התואנ תינכת לולכל שי היינב תוינכת המכב ןהיפלו ,היילע תטילקלו
וחיטבי ןהש גואדל שיו ,םיכפש קוליסו רוהיטל ,ףוסיאל תכרעמ תמקהל
.היינבהו חותיפה תודובע םע דבב דב השעית תאזה תכרעמה תנכהש
,1970 - ל"שתה ,(תורגאו םיאנת ,רתיהל השקב) היינבהו ןונכתה תונקתב
רתיה תתל ברסל ,רתיה ןיב ,תיאשר היינבלו ןונכתל תימוקמ הדעווש עבקנ
םיניינע לשב ,ראשה ןיב ,םיאנת וב תונתהל וא ולטבל וא ותולתהל ,היינב
,1965 - ה"כשתה ,היינבהו ןונכתה קוח יפל ןכ ומכ .בויבל םירושקה
תכרעמ תמלשהל דע הנבמל רושיא תונתהל תרשאמ תושר לש התוכמסב
ינפל תויתשתל הנבמ רוביח) היינבהו ןונכתה תונקת ,תאז םע .בויבה
סולכאל רתיה תתל תורשפאמ ,1991 - ב"נשתה ,(רתיהה יאנת תמלשה
ןיאש דבלבו ,םהל ץוחמ חותיפה תודובע ומייתסה אל םא םג םינבמ
לשב םינבמב םישמתשמה לש םמולשל וא םתואירבל הנכס תפקשנ
תודעווב ויגיצנ תא החנה דרשמה .תורומאה תודובעה תמלשה-יא
תודעווש תוינכתה לש תוארוהב לולכל שורדל היינבלו ןונכתל תויזוחמה
לש המויקב םג סולכאה ירתיה ןתמ תא תונתהל הארוה תורשאמ הלא
םיכפש רוהיטל ןוכמל םיכפשה ומרזוי התועצמאבש בויב תיתשת
לפטלו םישדחה םינבמה לש םיכפשה תא םג טולקל לכות ותלוביקש
.שרדנכ הלא םיכפשב

,םינפה רש דגנ ץ"גבל הריתע "ןידו עבט םדא" תתומע השיגה 1993 תנשב
רוהיטל לועפל םהל הרויש ידכ ,דולו הלמר תויריעו ןוליא םירע דוגיא
לש רוהיטה תמרש חיטבהלו רוהיט ןקתמב דולו הלמר םירעה יכפש
םעה תואירב תונקתב העבקנש רוהיטה תמרמ תחפת אל הלא םיכפש
.1992 - ב"נשתה ,(םיכפש ימל םינקת תעיבק)

םיבישמהו ןוליא םירע דוגיא ובייחתה הרומאה הריתעב םינוידה תעב
םיכפש רוהיטל ןוכמ תמקהל תינכת 1994 ינוי דע שיגהל הריתעל םירחאה
הרושיאל ףופכב ,ןוכמה תמלשה דעומ יכ עבקיי הבש ,"ןוליא ש"טמ" -
וז תובייחתה האר ץ"גב .1996 רבמצד היהי ,הצרהה תפוקת תליחתלו
ומיכסה םירתועה םגו ,"לועפל םיבישמה לש םתנווכב היפ לע הרהצהכ"
תא ץ"גב החד תאז תובקעב .הריבסו היואר םיבישמה לש הלועפה תינכתש
אל םיבישמהש ררבתי םאש עבקו ,(19.1.94 -ב ןתינש ןיד קספב) הריתעה
םיכילה םדגנ טוקנל תיאשר תרתועה היהת ,םתובייחתה יולימל ולעפ
.התעד לוקיש יפל ,םישדוחמ

לעפיש השקבב םינפה רש לא "ןידו עבט םדא תתומע" התנפ 1996 טסוגואב
(םיכפש רוהיט ןוכמ) ש"טמ תמקהל תינכתה רושיאל םינוידה תשחהל
ןוליא ש"טמש םיבושייה סולכא תקספהלו היינבלו ןונכתל תודעווב ןוליא
.תרשל רומא

ינפל דרשמה לש זכרמה זוחמ תלהנמ העירתה 1997-1995 םינשה ךלהמב
ךשמה לע רוזאב תוימוקמה תויושרה ישאר ינפלו ןוליא םירע דוגיא
וילאש םייקה רגאמהמ יוארכ ורהוט אלש םיחלוק ימ לש השילגה
יפל תישענ הניא ןוליא ש"טמ תמקהש הנייצו ,םיבושייה יכפש םימרזומ
,ןוליא לחנל םיכפש ימ םימרזומ םייתניבו ,ץ"גב ינפל גצוהש םינמזה חול
םילולעו םוהתה ימל םילחלחמו םישק םייתביבס םידרטמל םימרוג
תינכת לכל דגנתהל …" לעפי דרשמהש העידוה ףא זוחמה תלהנמ .םמהזל
דע תאז לכ … ןיעידומ ריעבו ןוליא םירע דוגיא יבושייב הבחרהו חותיפ
."ותצרהלו םיכפשה לעפמ תמקהל ידיימ עוציב חטבויש

ש"טמ לש ותמקה המייתסה אל ,1998 רבוטקוא ,תרוקיבה םויס דעומ דע
.הארתה לכ אלל ןוליא לחנל םימרזומ יוארכ ורהוט אלש םיחלוקו ,ןוליא
םיבושייה לשו ןיעידומ ריעה לש סולכאה ךשמהל דרשמה תודגנתה תורמל
היינבה תוינכתב לולכל ןונכתה תודעווב ותלועפו הל םיכומסה םישדחה
,בויב תיתשת םהב המלשוה אלש םירוזא סלכאל ורשפאי אלש תוארוה
דוה ,ןיעה שאר) זכרמה זוחמ םוחתב תוריד יפלא לש ןסולכא ךשמנ
.םילחנל םורזל םיכישממ םהיכפשו ,(דועו דנומ לת ,ןורשה

,םינפה דרשמ רסמ 1998 רבמצדמ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב
חכונ ךא ,1997 יאמב ףקות הלביק ןוליא ש"טמ תמקהל תינכתהש
זוחמבש היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה הלביק ותמקהב םיבוכיעה
תחא לכב לולכל הטילחהו ,תיזוחמה ןונכתה תכשל תדמע תא זכרמה
רומא םהלש בויבהש םירוזאב הקוסעתלו םירוגמל היינבל תוינכתהמ
תלעפהב לחוה אל דוע לכ היפלו הרימחמ הארוה ,ןוליא ש"טמל עיגהל
.ןהיפ לע תונבל רתיה ןתניי אל ,רומאה ש"טמה

דומעה שארל הרזח


םילחנ םוקישל תולועפ
הלהנימ (ל"קק - ןלהל) לארשיל תמייקה ןרקהו דרשמה ומיקה 1993 תנשב
תויהל הדעונ הלהנימה .(םוקישה תלהנימ - ןלהל) לארשי ילחנ םוקישל
םידקומל םתכיפהלו םילחנה םוהיז תעינמל תולועפה לכ תא םאתיש ףוגה
.עבטה קיחב יוליב לשו ףונו עבט יכרע תרימש לש

;םימה תוביצנ ;ל"קק :הלאה םיפוגה יגיצנ םיפתתשמ םוקישה תלהנימב
הרבחה ;תושרה ;ןוכישהו יוניבהו ,תורייתה ,תואלקחה ידרשמ
תוימוקמ תויושרו ;זוקינה תויושר ;מ"עב תוריית ילעפמל תיתלשממה
תינכת יפ לע תושענ םוקישה תולועפ .םוקישל םידעוימה םילחנל תוכומסה
ןנומימב םיפתתשמ םירומאה םיפוגהו ,תלהנימה הניכמש תיתנש הדובע
.םהיביצקתמ םיפסכ הנש לכב תלהנימל םיריבעמו

,םילחנה םוהיז תקספהל תולועפ םדקל ןה םוקישה תלהנימ תורטמ
םייתיישעתו םיינוריע םיכפש לש המרזהה ךשמה תא עונמל רקיעבו
יפונ ,יגולוקא ךרע ילעב םיחותפ םיחטש רומישל תולועפ תוותהלו םהילא
ומכ .תורייתו שפונ ידקומכ םחותיפלו םילחנה תביבסב םייוצמה יתורייתו
םתובישחלו םילחנה בצמל תירוביצ תועדומ חותיפב ךרוצה שגדוה ןכ
.לארשיב םיחותפה םיחטשה לולכמ ךותב

לחנ תולהנימ םוקישה תלהנימ המיקה ,העבקש םידעיה תא םישגהל ידכ
ןדריל ןכו ;רדנסכלאו קרוש ,שיכל ,םינינת ,הרדח םילחנל תוימוקמ
תולהנימ ולפיט תרוקיבה םויס דעומ דע .דורח לחנלו ןותחתהו ימורדה
עוציבבו םירומאה םילחנה םוקישל בא תוינכת תנכהב רקיעב לחנה
.םירומאה םילחנה לש םיעטק המכב םצמוצמ ףקיהב תויסדנה תולועפ

דרשמה עיצה ,םוקישה תלהנימ תמקה רחאל םינש שמחכ ,1998 סראמב
ןיב ,לולכיו תלהנימה תוליעפל המרגורפ שמשיש תוינידמ ךמסמ ןיכהל
םינקתמ תמקהלו םילחנה לש םוהיזה תורוקמ קוליסל םיכרד ,רתיה
רב חותיפל תוינכת ןכו ,יתביבס םוקיש ורשפאיש םימ תקפסאל םייפולח
דע .ירוטוטטס ףקות ןהל ןתנייש ,תומקושמה לחנה תועוצר לש אמייק
םידעצ וטקננ אל אליממו ,תוינידמה ךמסמ ןכוה אל תרוקיבה םויס דעומ
.ויפ לע םילחנה םוקישל םיינוגרא

3.4 לש ללוכ ףקיהב תויסדנה תולועפ םוקישה תלהנימ העציב 1997 תנשב
תנשב .דורחו שיכל ,קרוש ,הרדח ,םינינת םילחנה םוקישל ח"ש ןוילימ
לש ביצקת םיפסונ םילחנלו םירומאה םילחנה םוקישל התצקה איה 1998
םיפוגמ 34% ;ל"קק ביצקתמ 40% -כ הזמ .ח"ש ןוילימ 11.6 -כ
םיימוקמ םיפוגו תוימוקמ תויושרמ 19% -כ ;דרשמה ללוכ ,םייתלשממ
.זוקינה תויושרמ 7% -כו םירחא

תנשל הלש ביצקתה תעצהמו 1997 תנשב םוקישה תלהנימ לש היתואצוהמ
קר םוקיש תולועפ לש םינושאר םיבלש עוציבב הלחה איהש הלוע 1998
תויתנש-בר תוינכת ןיא ןיידע תלהנימה ידיב .םילחנ לש םצמוצמ רפסמב
.םמקשל שרדנש לארשי ילחנ לכ תא תוללוכה ,יצרא ףקיהב

תוכיאו תואלקחה ,םינפה ירש לש םיווצ יפ לע ומקוה 1994 -ו 1988 םינשב
- ןושיקה לחנ תושרו ןוקריה לחנ תושר - לחנ תויושר יתש הביבסה
.1965 - ה"כשתה ,תונייעמו םילחנ תויושר קוח תוארוה יפ לע תולעופה
תויושרה יגיצנ ,הלשממ ידרשמ לש םיגיצנ םירבח לחנה תויושרב
םרוג שמשמ לחנהש םידיגאת לש םיגיצנ ,לחנה ןמוחתבש תוימוקמה
ןיעקרקמה ילעב לש םיגיצנו םהיתויוכמסב שומישב וא םהידיקפת יולימב
ףתתשמ דרשמהו ,קוחה יפ לע םידיגאת ןה לחנה תויושר .לחנב םילבוגה
.ןהיתולועפ ןומימב

הצמיא הלשממהו ,לחנל בא תינכת ןוקריה לחנ תושר הניכה 1995 תנשב
תנש לש היינשה תיצחמב קר םלואו .1996 לירפאמ הטלחהב וז תינכת
הרבחמ) לחנה םוקישל תללוכ תינכת תנמזהל םיכילהתב לחוה 1998
ןונכת לש םיבלש המכב קר לחוה תרוקיבה םויס דעומ דעו ,(תימואל-ןיב
לחנל רשא .באה תינכת שומימל תוירוטוטטס תוינכת תנכהבו טרופמ
ומוקיש ,םייתביבס םידרטממ לחנה רוהיטל תינכת תנכהב לחוה ,ןושיק
'מע ,"הנידמב זוקינה תיתשת" קרפה ןלהל םג ואר) יגולוקאה ובצמ רופישו
.(000

םינש תורשע ךשמב ורבטצהש םינכוסמ םירמוח לש לודגה זוכירה לשב
שי ,הלא םילחנ םימהזמה םיפוגה יוביר לשבו ,םירומאה םילחנה ינשב
םידמועה םיבאשמה .םהב לופיטל דרשמה לש תדחוימ תוכרעיהב ךרוצ
עצבל ןהל םירשפאמ םיפטושה ןהיביצקת תרגסמב לחנה תויושר תושרל
תוברועמ תשרדנ ךכיפל .ותעינמלו םוהיזה תקספהל תולבגומ תולועפ קר
תאצקהלו הלא םילחנ םוקישל םייתנש-בר םיטקיורפ תייחנהל תיתכלממ
.םעוציבל םייתלשממ םיביצקת

,תוימואלה תויתשתה דרשמו דרשמה לע ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
םוקישל םיארחאה םיפוגהש גואדל ,םימה קוח עוציב לע םינוממ םהירשש
.םאותמבו ףתושמב ולעפי ןוקריה לחנו ןושיקה לחנ

ןיינק" םה הנידמב םימה תורוקמ ,1959 - ט"ישתה ,םימה קוח יפל
חותיפלו היבשות יכרוצל םידעוימו הנידמה לש התטילשל םינותנ ,רוביצה
םהב תוארל שי ,הלאה םימה תורוקמ םע םינמנ םילחנהש רחאמ ."ץראה
.רוביצה ללכ ןעמל וילע רומשל הבוחש ימואל באשמ

םתצקמו ,ץראב םילחנה ימימ ומהוז תונורחאה םינשה תורשע ךלהמב
םתוא םיניזמה תונייעמה ימימ תייטה לשב םרגנ רבדה .בזכא ילחנל וכפה
תמרזה לשבו ,םירחאו םייאלקח םישומישל םהימימ לש רתי תביאשו
.םכותל תלוספ תלטהמו םילחנל םיינוריעו םייתיישעת םיכפש

םיעגפמל םרוג ןוכיתה םיה לא םימרוזה םילחנה לש ךשמתמ םוהיז
ימ םוהיזל םורגל לולעו ,רוביצה תואירב תא ןכסמו םישק םייתביבס
.םיה ימו םוהתה

ולקשי םינפה דרשמו תואירבה דרשמ ,הביבסה תוכיאל דרשמהש יואר
תא ריהזהל שי םימיאתמה םירקמב .םילחנה ימ תוכיא לע םינותנ םסרפל
תוימוקמה תויושרה תא בייחל םוקמ שי ןכ .םהב שומישה ינפמ רוביצה
תביבסב ביצהל ,רוביצה תא ןכסמ םהב םוהיזהש םילחנ ןהימוחתב שיש
ידעצ .םהימימ םע עגמ ינפמ רוביצה תא וריהזיש םיטלש הלא םילחנ
םוקישל םזיש תולועפהו םילחנה ימהזמ דגנ דרשמה טקנש הפיכאה
םלוא ,םמוקישל ףאו לחנ יעטק המכב םירכינ םירופישל ואיבה םילחנה
.ךכב יד ןיא

,אשונב לפטל קוחה יפל םיארחאה םירחאה םימרוגה לכ לעו דרשמה לע
,ץראה ילחנ לכ תא לולכתש ,הפיקמו תמאותמ תיתנש-בר תינכת שבגל
תויבקעב לועפל ןכו ,םמוקישלו םיוקינל ,םילחנה םוהיז ךשמה תעינמל
רוביצל רשפאי תאזכ תינכת לש השומימ .ןידה תוארוה תפיכאל תוצרחנבו
.ותואירב תא ןכסל ילב םתביבסב תולבלו םילחנה ימימב שמתשהל בחרה


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ