תותפר יכפשב לופיט
ירמד םיסנ :תאמ
,(1997 תנש) 5 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטבה :חטשהמ תואירב
.26-24 םידומע
 :רוקמ
     

תותפר יכפשב לופיט

אובמ

םג ןבומכ המעו תונורחאה םינשה עשת ךשמב 35% -כב הלדג ץראב בלחה תכירצ
.םיבשומבו םיצוביקב תומקומה ,תושדחה תותפרה רפסמו תובלוחה תורפה רפסמ

תואלקחב םייחוור םיפנע ןיידע וראשנ ,רשבל רקבה םגו בלחה תפר ףנע
.תונורחאה םינשב םירבשמ תרבועה ,תילארשיה

,םיכפשו שפר םג בלח דבלמ (DAIRY COWS) תפרב הרפה "תרציימ" ,עבטה ךרדב
יבג לע לבז לש תולודג תויומכ תורבטצהב הוולמ תיביסנטניאה הטישב הלודיגו
םינתשמו הנזהה ,ןוכישה תטישב םייולת ויתונוכתו לבזה תויומכ .תיסחי ןטק חטש
.םיפסונ

תא הנוב קשמ לכו (COW SHED) רקבה ןוכישל םינבמ תוטיש רפסמ ןנשי לארשיב
.ויאנתל רתויב םיאתמה הנבמה

:םה ץראב םיצופנה םינבמה ,תורפל ןוכיש תוטיש רפסמ תומייק

לע שרפומה לבזה .החישק הפצר אלל הנבמ - (Deep Litter) הובג קומע דופיר
לבזה .רחא םיאתמ רמוח וא שק יושעה ,ךרדימה עצמ םע בברעתמו טלקנ תורפה ידי
.םילבוקמ םיינכמ םיעצמאב הדשב רוזיפו הלבוהל חונ ,ךכ ךותמו קצומכ רבטצמ

דצל ,ןוטב לש םילודג םיחטשמ בכרומה הנבמ - (Corral) "יסאלק" לארוק
רגנ לש תולודג תויומכל ףשחנ תורצחהמ לבזה ,ףרוחה תפוקתב .הציברל לצ תוככס
יחטשמ דוריג תועצמאב ללכ ךרדב עצבתמ יוקינה .הביבסה תא ףיצהל לולעו יליע
.הנבמה הצקב לבזה תא םרועה ,רוטקרט תועצמאב ןוטבה
.ץיקב השענ תודשב לבזה רוזיפ

טלוקה ,ןוטב רוב יבג לע היונבה ,תצרוחמ הפצר לעב הנבמ - תוחפט תורוב
השענ וקוליס ,תילזונ הרוצב רבטצמ לבזה .תורפה ידי לע שרפומה לבזה תא וכותל
תא םיקלסמ ,םירחא םירקמב .ןושיד ךרוצל הדשב ותוא תורזפמה םוקאו תוילכמב
.יתביבס דרטמ תווהל תולולעה ,תוידדצ תולעתל לבזה

אטבתיש ,יתביבס עגפמל םורגל הלולע ,לבזב לופיטו ףוסיא תוכרעמ לש הרדסה יא
:תועפות רפסמב

.םיחותפ םיחטש ףיצמו ,תפרה לבזמ םהוזמ ףיטשת רצויה יליע רגנ

.םייתחתו םייליע םימ תורוקמ םוהיז

.חיר ידרטמ

.םיפפועמ םיקרח תוברתה דודיע

םירמוחו שבי רמוח לש תולודג תויומכ) הכלוהו ףוסיא תוכרעמב תומיתס
.(םילבחו שק :ןוגכ םיוולנ

ןויפיאו תומיכ

600-250 ןיב אוצמל ןתינ תיצוביקה תפרב :םיבשומבו םיצוביקב זכרתמ תפרה ףנע
.תורפ 80-30 ןיב תיבשומה תפרבו תובלוח תורפ

.םויל (םילזונו םיקצומ) לבז רטיל 60 -כ השירפמ תעצוממ הרפ

.הנשל לבז ק"מ 16 - השבי הרפ

.הנשל לבז ק"מ 18 - תבלוח הרפ

:(Ames Aiwa 1975) בלחה תפר יכפשב םימהזמה תויומכ תכרעה ךרוצל לבזה תלוכת

תרצוימה לבזה תומכ ללכמ 12.7% - שבי רמוח

שביה רמוחה ללכמ 16.5% - (B.O.D) .ב.ח.צ

שביה רמוחה ללכמ 3.9% - יללכ ןקנח

שביה רמוחה ללכמ 0.7% - יללכ ןחרז

!דבלב םרג 50 רציימה עצוממ םדא תמועל ,םויב B.O.D ג"ק 1 "תרציימ" הרפ

:םיאבה םיזוכירה לבקתהל םייופצ דבלב הבילח ןוכמ יכפשב
.ל"גמ 1,200 -כ יללכ (B.O.D) .ב.ח.צ
.ל"גמ 1,500 -כ (T.S.S) םיפחרמ םיקצומ ללכ

םייתביבס םידרטמו םיעגפמ

ןירשימבו םוי םוי עגופה דרטמ הווהמ ,לארשיב תותפר תלעפה תיתביבס הניחבמ
,(רבד לכל ינוריע בושיכ תחתפתמה) הבשומב ףאו בשומב ,ץוביקב .םייחה תוכיאב
הז בצמ .המויק םצעמ ענמנ יתלב קלחכו "תובא תלחנ"כ תפרה ידרטמ תא םילבקמ
םי ץראב") םזילטפ ףאו החנזה ,עדי רדעיה לש האצות אלא ,יחרכה יאנת וניא
.("םיבובז ומכ םידרטמ תוחכונב םילשהל םיבייח תינוכית

םימ םוהיזב אטבתמה ,יתביבס עגפמל תומרוג לארשיב תותפרה בור ,ךכמ רתוי
.תולחמ תצפהו

:םידרטמהו םיעגפמה ןלהל

תוכמו ('וכו רשבה ,בלחה) ןוזמה םוהיז ,םיער תוחיר ,םימ תורוקמ םוהיז
םייעמ תולחמ ,ןיטע תוקלד ,רוע ,םייניע :ןוגכ תונוש תולחמל תומרוגה םיבובז
.םילושלשו

(1978 יתימא ןונבא) םוהיזה ימרוג

:םה םייחה ילעב לבז ידי לע םוהיזל םיירקיעה םימרוגה

םיינגרואה םירמוחה - (םיינגרוא םירמוח רקיעב) ןצמח יכרוצ םירמוח
תמר תדירי .םימב סמומה ןצמח ,ןתוחתפתה םשל תוכרוצה תוירטקבל ןוזמ םיווהמ
םיאנת תוחתפתהל ,רתוי םישק םיאנתבו ,הגדה תתומתל םורגת םימב ןצמחה
.םימב םייבוריאנא

םעטו עבצ יונישלו םיער תוחירב הוולמ ינגרואה רמוחה קוריפ - תוחירו עבצ
.הייתשל םייואר םימ רוקמכ םביט תא םימה םידבאמ ךכבו ,םימה

,םייח ילעבב עוגפל תולולעה תולחמל םימהזמ אשונה םרוגה אוה לבזה
.תורחאו ,סיזלנומלס ,סיזולצורב :ןהיניב ,םדא ינבב םימעפלו

םוהיזה יכרד

:םיכרדה יתשמ תחאב תורקל לולע ,תפרה ידי לע םימה תורוקמ םוהיז

רגנ ימ זוקינ ללוכ ,םירחא םימ יביתנ לאו םיצורעה לא תורישי לבז תכיפש .1
.םיחותפ םימ תורוקמ לא תפרהמ םיאצויה ,םייליע

.רפיווקאה םוהיזו םוהת ימל לבזהמ םיפיטשת לוחלח .2

תוריהמ לע תולכתסה ךותמ .עקרקה ינפל דואמ בורק םוהת ימ ינפ הבוג ללכ ךרדב
שורדה ןמזה יכ ררבתמ ,םימשג תדירי רחאל ,ףוחה רוזאב םוהת ימ יסלפמ תיילע
ןיב תצצוח הבכש ןיא םא ,םידחא תועובש לש לדוג רדסב אוה םיפיטשתה לוחלחל
.םוהתה ימו עקרקה ינפ

(El Ahcaf A. and Zdunowjki G. 1987) םייתואירב םיטקפסא

םימסרכמ ,קבא לע ןנולתהל רתוי םיטונ ,תובלחמל ךומס םייחה םיבשותה
.םייח ילעב יקשמ אלל - ריעב םירוגמ תונוכשב םיבשותל האוושהב ,תוחירו

.(1991 אבכוכ רב) בויבה תכרעמב היעב םיווהמ תפר יכפש

- תויביזורקו ,לוחו םילבח ,לבז ,שק ידי לע תרנצב תומיתס - הכלוהה תכרעמב
.הבלחמב םיימיכ הפיטש ירמוחב שומישמ האצותכ

העיגפ ,ינגרוא רמוחב רתי סמוע ,ןוצמחו עוקיש תוכירב - לופיטה תכרעמב
.עוקישה תוכירבב תומיתס ,דוקפתב

לבזב לופיטל תולבוקמ תוטיש

.לבזה דועייבו םינבמה ךרעמב ,קישממה תטישב תויולת לבזב לופיטה תוטיש

ךרדב תישענ לבזה תאצוה ,לבזה ןיבל םייחה ילעב ןיב הדרפה תמייק םהב םינבמב
.(םישדוח רפסמל תחא) הכומנ תורידתב ללכ

םע תפר לשמל ,הכומנ תורידת שי ,וזכ הדרפה תמייק אל םהבש םינבמב םג תאז םע
רפסמל תחא ,קצומ בצמב דפרו לבז תויומכ לש ןקוליס שארמ הביתכמ קומע דופיר
.םישדוח

וא תרזפמ תרזעב הדשב ורוזיפ ידי לע ללכ ךרדב השענ קצומה לבזב לופיטה
םיארוק הז גוסמ לופיטל .חבושמ ינגרוא לבז רוצייב יתרוסמה לופיטה
."היצטסופמוק"

תביאש הביתכמ תוחפט תפר ,המגודל ךכ .ילזונ לבז רצונ ,תורחא ןוכיש תוטישב
רחאל .תפרהמ וקוליס תרוצכ ,םישדוח רפסמל תחא - ילזונ הריבצ בצמב לבזה
.ילזונ ןשדמכ הדשב ורזפל וא ,םידודר םירגאמב לבזה תא שבייל ןתינ הביאשה

רוקמכ ,יגולוקא דרטמ םיווהמה ,תותפרהמ לבזה יפיטשת תייעב תוררועתה תובקעב
םילודג םיחטש תסיפתו ,םוהת ימ םוהיזל םרוגכ ,םיפפועמ םיקרחלו ער חירל
.(Recycling) רוזחימל חונ "םילקא" רצונ ,קשמב םירקיו

תלוספה תומכ תמצמוצמ וז ךרדב .וירצומב וא לבזב רזוח שומיש ונשי רוזחימב
.םירקי םיחטש םיכסחנו םייתביבס םידרטמו םיעגפמ םיענמנו ,קוליסל תדעוימה

לע ,ירטה ילזונה לבזה ךותמ םיקצומה קוליס הניה רוזחימה םושייל םיכרדה תחא
.הדרפההמ םילבקתמה םירצומב שומישו תינכמ הדרפה ידי

:(1982 .ה.ש) ילזונ לבזו קצומ לבז ,םיינשל קלחתמ תפרב רצונה לבזה

לבזה .(לארוק) הציבר יחטשב וא תוככסב ,תפרה רצחב וקלחב רבטצמ - קצומ לבז
,(תיאלקח תלוספ וא תרוסנ ,שק) דפר ירמוחב ברועמה ,קצומ רמוח וניה הז הרקמב
.המירעב םרעיהל ןתינו

תוחפ אוהש המירעה לבזמ הנושב .המהבה ילגר תחת קדהתמ לבזה תוככסל תחתמ
.דפרב הבורמו ןתש ללוכ ,ימיכהו ינכמה ובכרהב דיחא

תושבייתהה תעבו םימ לש רכינ רועיש ותלוכתבו רחאמ ,ישוג לבזה תוככסל תחתמ
.שבי אוה רצחב .םישוג םירצונ

תמורתו הבילחה ןוכממ םימ ,ןתש ליכמ .ינגומוה אל גימצ לזונ - ילזונ לבז
.םיקצומ םירמוחו ףרוחב יליעה רגנה

ךא ,שבי רמוח 10% ךרעב ליכמ (ןתש + םיקצומ) הרפה ידי לע שרפומה לבזה
.וז הלוכת ,ןבומכ ,הניטקמ תפרב םינוש תורוקממ םימ תפסות

State) ידיאולוק בצמב אצמנ קלח ,קצומ וניה ילזונה לבזב שביה רמוחה לכ אל
יא - (Slurry) הסיע לש וזל המוד תוגהנתה לבזל הנקמ הז בצמבו (Colloidal
.תוביצי תומירעב םרעיהל תלוכי

ילזונ לבזב לופיט תוטיש

רבטצמ הביאשל תנתינה תילזונה הרוצתב לבזה - רדגומ חטש ינפ לע שובי
םוקאו תילכמ ידי לע באשנ ,תוחפט תפרמו הבילחה ןוכממ ,ףרוחב רקיעב תורצחב
ענצומ ותושבייתה רחאל .ןושידל דעוימה חטש ינפ לע רזופמו ,ףוסיאה רוב ךותמ
.עקרקב

:םיננוסמ לבז יקצומ תיוזמ - (1976 יתימא ןונבא) לזונו קצומ ןיב הדרפה
.םילזונה ןיבל לבזבש םיקצומה ןיב דירפהל תויורשפא רפסמ ןנשי תינכט הניחבמ
ףות ןנסמ הפנ ינפ לע עונל ילזונה לבזל רשפאל אוה ןלוכל ףתושמה ןורקיעה
הלודג םתדימש ,לבזב םיקיקלח .עודי לדוגו םיחתפ ילעב (Rotostrainer) בבותסמ
םיקיקלח םגו ףיחרתב רמוח םיליכמה םילזונה דועב ,םידרפומ ,םיחתפה לש וזמ
.ךכל םידעוימה םיחתפ ךרד םיזקנתמ ,דואמ םינטק

:הדרפהה ירצות
רמוח %20 דע ליכמ ,תדרפומה תומכהמ 20%-15% -כ הווהמ - קצומה עטקמה
:אצויה קצומה רמוחל םיעצומ םישומיש רפסמ .שבי
לעב .ההובג תוכיאב דפרכ רמוחב שומישו תינטנופס היצטסופמוק ךילהת םויק .1
.שק לש הזמ הברהב הובג הגיפס רשוכ
ןתינ .עקרק בייטמכ רמוחב שומישו תינטנופס היצטסופמוק ךילהת םויק .2
.םיער תוחירב הוולמ וניאו תויה הניגו תיב יחמצב שומישל
ביכרמכ שמשמ ויוטיחו ותצמחה רחאל .(1983 דג טפש) רקבל ןוזמכ ורוזחימ .3
.יללכ ןובלח 15% -כ ותלוכתבו רחאמ ,תולגעל ןוזמה תנמב

לבזהמ 85%-80% -כ הווהמ הז עטקמ - (1979 יתימא ןונבא) ילזונה עטקמה
הלא םילזונ .(Suspension) ףיחרת לש בצמב אצמנה ,שבי רמוח 35% דע ליכמו
,תוילנויצנבנוק תרנצו הביאש תוכרעמב שמתשהל ןתינ .תובוט המירז תונוכת ילעב
ינגרואה רמוחה תומכ םלוא .'וכו תרנצב תומיתס ,העיקש תועפות םהב ןיאש ןוויכ
םוהיזל הובג לאיצנטופ ול שי ךכיפלו ,רתויב הובג ילזונה עטקמב סמומה
.הביבסה

:ילזונ עטקמל םיעצומה םישומישה
,היקשה ךרוצל ןוצמיחו עוקיש תוכירב ,םיכפש רוהיט ינקתמל הרישי הרבעה .1
תמר לשב רוהיטה ןקתמ תא "קונחל" םילולע ולא םילזונש הובג ןוכיס םייק םלוא
.דואמ ההובג B.O.D.

לש ינושידה ךרעב בשחתהב ,רוהיט אלל םייתנש בר אופסמ ילודיג תייקשה .2
םיאנתב היולת ומשייל תורשפאהו הריגא יעצמא שרוד הז ןורתפ .ולא םילזונ
.םיימוקמה

ינגרואה סמועה תדרוהל הטישו ךרדכ (תינגונאתמ) תיבוריאנא הסיסתב לופיט .3
הביבס יאסדנהל המגמב םיאסדנה רמג טקיורפ אשונ התיה וז הטיש .B.O.D
.1992 -ב יתשגהש ,יברעמה לילגה תללכמב היגולוקאו

הדרפה תועצמאב תפר יכפש לש יתביבסה םוהיזה תתחפהל ןורתפ עצוה הדובעב
תיתביבס הסדנהל החמומ ,M.Sc יתימא ןונבא לש ותייחנהב ,תיבוריאנא הסיסתו
.תיאלקח היגולוקאו

הרטמהשכ ,תנמזומ הדובעב ןוינכטה תודבעמב ךרענש יוסינ לע ךמתסמ ןורתפה
םילכעמב הפיצר תיבוריאנא הסיסתב שמשי רשא לופיט ךילהתל עיגהל איה תיפוסה
.םימיאתמ

דרפומ ירט לבז לזונ תססתה - ןושארה דעצה השענ ,הז יסיסבו ינושאר יוסינב
םיעטקמה ןיבש B.O.D-ה תוגלפתהב יתועמשמ לדבה הארנ יוסינה תואצותב .םילכעמב
ונייהד ,יללכה ב"חצהמ דבלב 30% -כ COD סמומה .ב"חצה :םיסמומהו םיפחרמה
.ףחרמה רמוחב אצמנ 70% -כ ב"חצ לש תיסחי הובג זוחא

ב"חצהמ 10%-כ קר ,דואמ ןטק וניה ףחרמ רמוח ותואב אצמנש B.O.D ב"חצה זוחא
.90% -כ הווהמ סמומה ב"חצה דועב ,יללכה

יגולויב קוריפ השק רמוח ורקיעב אוה ףחרמה רמוחהש אוה וז העפותל רבסה
.סמומה עטקמב השעמל אצמנ B.O.D-ה בורש דועב ,תיסחי הנטק B.O.D-ל ותמורתש

תינושאר היצקידניא הווהמ ילזונה עטקמב אצמנ רשא הובגה ב"חצה זוכיר
.וללה םירמוחב זגויב זג רוציילו תינגונתמ הסיסתל הובג לאיצנטופ תואצמיהל
לשו ,דוחל המגוד לכל םינוש םילכעמב תיבוריאנא הסיסת יוסינ ךרענ ךכ לשב
ועיבצה תואצותה .(בוטר לקשמ סיסב לע) 1:1 סחיב תואמגוד יתש לש תובורעת
םיברקתמו ידמל םיהובג םניה תומיגדה ירמוח לכ לש זגויבה ילובי יכ רוריבב
תואצותהו ,לכענ ינגרואה רמוחה ,זגויבה תורצוויה םע .תורפ לבזב לבוקמל
.הלעמו 50% לדוג רדסב אוהו תואמגודה לכב הובג B.O.D קוליס לע תוארמ

לש B.O.D םוהיזה תמר תא דירוהל ןתינש םיארמ ליעל וראותש תואצותהו יוסינה
לופיט תכרעמ תפר לכב תוארל םיצור ונייה הביבסה תוכיא תניחבמ .הדרפהה לזונ
:םיאבה םיבלשה תא תללוכה
.ילזונה לבזה זוכירו ףוסיא תכרעמ
.לזונו קצומ תדרפהל תינכמ תכרעמ
.קצומה ביכרמב שומישו לוצינ ךרעמ

םילזונב לפטל דעוימה רתויב םירצק הייהש ינמז לעב ,ףיצר הסיסת ןקתמ .ד
.ב"חצה תמר תא דירוהל תנמ לע םידרפומה

לופיטל תונורתפ תאיצמב ,תרנכה תלהנמ סדנהמ ,ןירג סחנפ 'גניא לעופ םויכ
.ןוילעה לילגבו ןלוגה תמרב תותפר רפסמב Pilot-כ םויכ תמשוימ הטישה .םיכפשב

היפרגוילביב

זוקינ תושר םיכפשו לבזב תרנכה לש תווקיהה ןגא םוהיז רקס - יתימא ןונבא .1
.1991 ינוי ,תיאלקח תיתביבס הסדנה םיסדנהמ .א.א ,תרנכה תלהנמ - תרנכ

.1991 ץרמ ,היקשהו םימ ןואטב ,תפר יכפשב לופיט - יסוי אבכוכ רב .2

תווקיה ןגאב רשבל רקבו בלחל רקב תותפר לש םיכפשמ םוהיז - סחנפ ןירג .3
.1996 ראוני ,היקשהו םימ ןואטב - תרנכה

הסיסתו הדרפה תועצמאב תפר יכפש לש יתביבסה םוהיזה תתחפה - םיסנ ירמד .4
.1992 לירפא ,תיבוריאנא


תיתפנה תואירבה תכשל ,הביבסה תואירבל חקפמ - ירמד םיסנ :רמאמה רבחמ תודוא
.הירבטהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ