םיכפשו םימ תוכיא תוקידבב םיריאמ םיקדייח
ןיקלב ןועמש `פורפ :תאמ
,(1996 תנש) ,4 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטבה :חטשהמ תואירב
.7-6 םידומע
 :רוקמ
     

חיידקים מאירים בבדיקות איכות מים ושפכים
תועצמאב ,םילגוסמ (Bioluminescence) תיגולויב הראה תלוכי ילעב םירוצי
העפותה תרכומ םיברל .םינוטופ הביבסל ררחשל ,תבכרומ תיטמיזנא תכרעמ
םג הצופנ איה ךא ,םירחא םיקרח וא תוילילחגב יוטיב ידיל האב איהש יפכ
לק םש ,תימיה הביבסב רקיעב םיחיכש םיריאמ םיקדייח .םיקדייחה םלועב
.םירחא םירוצי וא םיגד םע הזויבמיס יסחיב וא םיה ימב םיישפוח םאצומל
ואצמנ ,תיגולויב הראה תוכרעמב קוסיעב הכורכה תיטתסאה האנהה דבלמ
;םיבר םימושיי םג םינשה ךשמב ןהל

.םימ תוכיא תוקידבל םיעגונה ,הלא םישומישמ המכב תקסוע וז הריקס

ןשייחכ ריאמה קדייחה
םוקמ רומש ,תורחא תובר תויתביבס תוקידבב םג ומכ ,םימ תוכיא ינחבמב
הלאכ תוקידבב .(Bioassays) םייח םירוצי םיברועמ םהב םינחבמל דבכנ
.ףשחנ הילא אמגודה יפואל רוטקידניאכ ןחבמה רוצי לש ותבוגת תשמשמ
(אמגודה תוליערל הבוגתב התומת ,לשמל ,ומכ) תילילש תויהל הלוכי הבוגתה
םינשב .(ןוזמ יפדועל הבוגתכ תוליעפ וא לודיג יבצק תרבגה) תיבויח וא
םירוצייל ףילחתכ ,"ןחבמ תויח"כ םיקדייחב שומישה רבוגו ךלוה תונורחאה
ינמז ,הכומנ תולע םהיניב ,םיבר תונורתי םיקדייחב שומישל .רתוי םיחתופמ
שומישל תונימזה תוינגומוהו תולודג ןחבמ תויסולכואו ,םירצק הבוגת
םקוויש ;תונוש םיכרדב רומישל םינתינ םיקדייח ,ןכ ומכ .הרצק הארתהב
יאנתל עיגהל םתועצמאב ןכל לקו ,ליגר לקימיכ לש הלאל םימוד םנוסכאו
רשקהב דחוימ דמעמ םיריאמה םיקדייחל .איהש הדבעמ לכב םידיחא ןחבמ
לקו ליאוה ;ריאהל תלוכיב םינוחנ םג םה ליעל תונורתיה לכל ףסונב ןכש ,הז
תילאיבורקימה הראהה הלוכי ,הראהה ךשמו תמצע תא תמכלו דודמל דואמ
.ףשחנ םהילא םיאנתל יחה אתה תבוגתל דדמכ יתימא ןמזב שמשל

תוליער תוקידב
"יתביבס"ה שומישה וב םוחתה תא םיווהמ תוליערה ינחבמ ,קפס אלל
הראההש ךכ לע תוססובמ הלא תוקידב .רתויב ץופנה אוה םיריאמ םיקדייחב
םיאת ךכיפל .הניקת תיאת תימיכויב/תיגולויזיפ תכרעמל הקוקז תיגולויבה
תדימל תיסחי תשלחנ הראהה םיעוגפ םיאתבו ,ללכ םיריאמ םניא םיתמ
הראהה תמצעב הדיריה ךמס לע בושיחל תנתינ תוליערה תדימ .העיגפה
אלש תרוקיב יאתל האוושהב ,תנחבנה אמגודה לש םינוש םיזוכיר תוחכונב
אל ללכ ךרדב) ירעזמ חפנב םימ תמגוד השורד ןחבמה ךרוצל .אמגודל ופשחנ
אמגודה תוליער לע עדימה .דבלב תוקד 30 דע 5 -כ אוה וכשמו ,(ל"מ 1 -מ רתוי
תוליערה ינחבמל האוושהב ,םוגידה עגרמ העשה תיצחמ ךות ,אופיא ,ןימז
םכשמש (ןחבמ ירוצייכ םישמשמ םיריעז םינטרס וא םיגיגד םהב) םילבוקמה
תמצעב הדיריה ךותמ תוליערל דדמכ בשוחמה ךרעה .םיימוי תוחפל אוה
50% לש הדיריל םרוגה המגודה זוכיר תא אטבמ אוהו ,EC50 -כ רכומ הראהה
קדייחה לש תיברת לש הראהה תמצע תראותמ 1 הנומתב .רואה תמצעב
;םימב לונפורטינ 4- זוכירב תולתכ Photobacterium phosphoreum ריאמה
,תרוקיבל תיסחי (הפישח תוקד 15) הראהב העיגפה תגצומ A1 הנומתב
,"המג" יכרעכ םינותנ םתוא םיגצומ B1 הנומתבו

:1 הנומת


זוכיר .תרוקיבה תכרעמ תראה תא lc-ו המגודה תראה תא אטבמ ls רשאכ
הכרע תועצמאב וגשוה ןאכ תוגצומה תואצותה .EC50-ה אוה =1 וב המגודה
דיגאת ידי לע החתופש ,Microtox TM םשה תחת תירחסמ תקוושמה
םיבר תומוקמב םויה לבוקמ וז תכרעמב ינקתה שומישה .ב"הראב Microbics
וגשוהש תואצותה לש םיבוט םימאתימ וגצוה םיבר םירקמב ןכש ,םלועב
בושח .םיגדה ןחבמ תמגוד םילבוקמ תוליער ינחבממ ופסאנש הלאכל התרזעב
לע םיילאיבורקימ תוליער ינחבמ תואצותמ ךילשהל ןיאש ,תאז םע דחי ,ןייצל
האצות לבקל ןיא ,ןבומכ ,דחוימב ;םדאה תואירב לע תוירשפא תועפשה
.םימב שומישל אוהש לכ יתאורבת רשכהכ Microtox ןחבמב תילילש

תויסקוטונג תוקידב
ילאיצנטופה יסקוטונגה קזנה תדימ איה המגודה תוליערמ הבושח תוחפ אל
םיינגוניצרק תויהל םילוכי םייסקוטונגה םיטקפאה .הב ןומט תויהל לולעש
;(תויצטומ יללוחמ) םיינגטומ וא (םירבועל קזנ ימרוג) םיינגוטרט ,(םינטרסמ)
םיבר םינחבמ םימייק .DNA-ה ,יטנגה רמוחב העיגפ אוה םלוכל ףתושמה
לע יורק רתויב ץופנה ינקתה ילאיבורקימה ןחבמה .תויסקוטונגה תדימ תומיכל
םיזוכירל םיפשוח :רתויב טושפ וז הקידבב ןורקיעה .Ames ןחבמ ,וחתפמ םש
תורידת תא םיעבוקו ,םיטנטומ םיקדייח ינז רפסמ תקדבנה אמגודה לש םינוש
תאצמנ וז תורידת .היצטומה דוביא תורידת ונייהד ,"רבה עזג"ל הרזח ךופיהה
לע חתופ תונורחאה םינשב .קדבנה רמוחה לש תוינגטומה תדימל רשי סחיב
ןורקיע לע יונבה ,Ames ןחבמל יפולח ןחבמ ןוינכטהמ רוצילוא .ש 'פורפ ידי
Vibrio ריאמה קדייחה לש "ךושח" טנטומב שומיש לע ססובמהו המוד
קדובה לע רשא לכ :ועוציב תוחונב אוה הז ןחבמ לש לודגה ונורתי .fischeri
קודבל אוה ,תועש 24 -כ ךשמ אמגודה םע ןחבמה יקדייח תרגדה רחאל ,תושעל
דועב ,הכושח טעמכ ראשית תרוקיבה תיברת :םהלש הראהה תמצוע תא
.םתראה תא תרכינ הרוצב וריבגי תוינגטומ תועפשהל ופשחנש םיקדייחש
ידי לע תוקוושמו תורצוימ הז ןחבמ לע תוססובמה תויסקוטונג תעיבקל תוכרע
.MutatoxTM ירחסמה םשה תחת Microbics תרבח

םיקדייח לש שדחמ לודיגה לאיצנטופ תעיבק
םה םהב ןומטה לאיצנטופה אולמב ריאהל ולכוי םיריאמ םיקדייחש ידכ
לש ומויק אוה םיבושחה םיאנתה דחא ;םימלוה םייתביבס םיאנתל םיקוקז
.ריאהלו ןזואמ םזילובטמ םייקל קדייחה לכוי אל וידעלב ,ןימז ןמחפ רוקמ
לש שדחמ לודיגה לאיצנטופ תעיבקל ינשדח ןחבמ לש וחותיפל הלצונ וז הדבוע
םיקדייח לש םתלוכי תעיבקב הבר תובישח הז ןחבמל .הייתש ימב םיקדייח
ורבע ותוא יוטיחה לש תויתיראשה תועפשהה תומלעה רחאל שדחמ חומצל
םיקדייח תעירז לע תוססובמ וז תלוכי תעיבקל תולבוקמה תוטישה .םימה
עובשכ תוחפל תב הפוקת ךשמ םלודיג רחא בקעמו תנחבנה םימה תמגודב
רוצילוא .ש לש ותדבעמב תחתופמה ,םיריאמה םיקדייחה תטישב .םימי
ינב םיריאמ םיקדייח המגודל םיפשחנ ,הז רמאמ רבחמ ףותישב ןוינכטהמ
םותב הראהה .Photobacterium leiognathi וא Vibrio fischeri ןימה
ןימזה ינגרואה ןמחפה תומכל רשי סחיב תאצמנ תועש עברא דע םייתעשכ
הטישה לש תוינושאר תואצות ןיב הובגה םאתמה גצומ 2 הנומתב .המגודב
.תוינקתה תוטישה תחא ןיבל ןאכ תראותמה

:2 הנומת


הראהה לש תיטנגה תכרעמב םישומיש
הנוכת ףיסוהל ןתינ ןחבמ ירוצייכ םיקדייחב שומישה לש םיברה תונורתיל
המוצעה תומדקתהה .תיטנג היצלופינמל םינימז םתויה :תפסונ תובישח תבר
,תיסחי םיטושפ םיעצמאב ,םויכ ונל תרשפאמ תירלוקלומה היגולויבב הלחש
"סדנהל" ונתלוכיב ,וזמ הרתי .םיריאמ םיקדייחל "םיליגר" םיקדייח ךופהל
םיכרדה תחא .שארמ םירדגומ םייוריגל הצרנש ךרדב וביגיש ךכ םיקדייח
תרכומ תוליעפ ילעב םינג ולא :"חוודמ" ןגב שמתשהל איה ךכ םשל תוצופנה
םינגל תיתוכאלמ הדמצהלו ירוקמה קדייחהמ הדרפהל םינתינה ,תומיכל החונו
ןג לעפושמש עגרב ,הז ןפואב .בוקעל םיניינועמ ונא םתוליעפ ירחאש םירחא
תילאיבורקימ הראהל םיארחאה םינגה .חוודמה ןגה םג הלועפל סנכנ ,הרטמה
בקעמבש הברה תוחונה ללגב ,םיחוודמ םינגכ שומישל דואמ םילבוקמ (lux)
וא ,ףיצר ןפואב םיריאמ וז ךרדב םירצוימה םיקדייחה .טלפנה רואה רחא
.םימיוסמ םייוריגל הבוגתב קר וריאיש ךכ "םיתנכותמ"

םימ תוכיאל הקידב תוכרעמ רפסמ חותיפל וז הדבוע תלצונמ תונורחאה םינשב
הז בלשב ,םיטלובה םהיתונורתי תורמל .ןלהל רוציקב ורכזויש ,םיכפשו
תונכס ינפמ תוששח ללגב רקיעב ,רתויב לבגומ םיסדנוהמה םיקדייחב שומישה
םוצעה לאיצנטופה רואלש קפס ןיא .הביבסל םרורחשב תונומטה תוירשפא
תיטנגה הסדנהה תונורתי תא איבהל ךרדה דיתעב אצמית הלא תוטישב םולגה
םיקדייחב םישומישל ומסרופש םיחותיפה ןיב .םימ תוכיא תוקידבל םג
:אוצמל ןתינ םיסדנוהמ םיריאמ
.םיינגטומ םירמוח לש (!תורופס תועש ךות) ריהמ יוהיז -
.ןלערה גוס לע םג אלא תוליער םויק לע קר אל תועיבצמה תוליער תוקידב -
.תומיוסמ תודבכ תוכתמ לש שיגרו ריהמ יוהיז -
.םייפיצפס םיינגרוא םירמוח לש יוהיז -
שומיש ידי לע ,(Escherichia coli, Salmonella) םימהזמ םיקדייח יוהיז -
הרטמה יקדייחל םימרוגה םייפיצפס (םיקדייח םיפקותה םיסוריו) םי'גאפב  
.ריאהל  
.םייתיישעת םיכפשב לופיטה תוליעי רחא יתימא ןמזב בקעמ -
.תויעבט תוביבסב םימהזמ םיקדייח תוינויחו רוזיפ רחא בקעמ -

םוכיס
ילאיצנטופ רישכמ םיווהמ טרפב תילאיבורקימ הראהו ללכב תיגולויב הראה
לוצינל םימיאתמ םייגולויב םילכ חותיפו ,םינוש םיגוסמ תוקידבל המצוע בר
,אופיא ,ענמנה ןמ אל .הפונתב אצמנ םיבר םייתביבס םישומישל וז העפות
םידיקפת ואלמי םהלש הראהה ןונגנמו םיריאמ םיקדייח קוחר אלה דיתעבש
.םיכפשו םימה תוכיא רוטינו תרוקיבל תוכרעמב תובישח יבר

:רמאמה רבחמ תודוא
,רבדמה רקח ל ןוכמה ,תיתביבס היגולויבורקימ - ןיקלב ןושמש 'פורפ
.ןוירוג ןב תטיסרבינוא

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ