תפרצב ותביבס תא םהזמ םוינוטולפ לעפמ
סיפנירג ןוגרא :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבסה תוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.1997, 111 דומע ,(2 קלח) 4 ןויליג
 :רוקמ
     

מפעל פלוטוניום מזהם את סביבתו בצרפת (בבית ובחוץ)
תולעבב אצמנה ,COGEMA ,םוינוטולפ לש שדוחמ דוביעל יתפרצ לעפמ
לש םיכפשה רוניצ .תימיה דחוימב ,ותביבס תא םהזמ ,תפרצ תלשממ
תוינושאר תוקידבמ ;Cap La Hague דיל יטנלטאה סונייקואל ךפשנ לעפמה
תיעקרקבו םיל תלוספה לש הכיפשה תדוקנב Greenpeace ןוגרא ךרעש
המרב תיביטקאוידר תלוספב םיה תיעקרק תא םהיז אוהש הלוע
ןוגראה ישנא .תיפוריאה הליהקה תונקת יפל דחוימ לופיט הכירצמה
,חוכב חקל ףאו תומיגדל עירפהש ,לעפמה דגנ תיטפשמ העיבת ושיגה
הנש ידמ םיל טלופ לעפמה .המיגדה דויצ תא ,םישומח םישנא עויסב
.תיביטקאוידר תלוספ לש רטיל ןוילימ 230 -כ הנשב

דעתמה רקחמ תואצות ינויב 18 -ב םסרפ Le Monde יתפרצה ןותיעה
תלשממ ידי לע ןמזוה רקחמה .לעפמה תוביבסב הימקול ילוח לש זוכיר
תיעדמ תונותיעב הימקול לע רקחמ םסרופש רחאל 1997 ראוניב תפרצ
הימקול ילוח לש ליגרהמ הובג זוכיר לע חווידש ,הינטירבב תיאופר
יתפרצה תואירבה רש ארק תואצותה חכונל .לעפמה תא בבוסה רוזאב
דועיתה תא רפשלו La Hague תביבסב יביטקאוידרה םוהיזה תא רוקחל
.ןטרסב םילוחה רפסמ לש יצראהו ירוזאה

רתוי ןוילימ 17 יפ ןהש ולעה הטילפה רוניצמ תורישי וחקלנש תומיגד
דוסיה תא םג וללכ תומיגדה תואצות .םיה יממ תויביטקאוידר
םינכוסמהו םיליערה םייביטקאוידרה םיפוטוזיאהמ אוהש םויקירמא
ןטרס לש תונוש תורוצ ררועמו ,(60 טלבוקו םוינוטולפל המודב) רתויב
8 -כ לש קחרמב יוצמ הלש ףוחהש ,הינטירבב תונקתה יפל .םד תלערהו
תגווסמ תויהל הכירצ תלוספה ,Cap La Hague -ב הטילפה רוניצמ מ"ק
,תפרצ ,דנלוה ,היגלב תולשממל ארק Greenpeace ןוגרא .תיניערג תלוספכ
תוירחאמ קמחתהל אל ,לעפמה םע םיזוח ןהל שיש ץייוושו ןפי ,הינמרג
לבקל בריס ידנלוה יניערג חוכ לעפמ .ונממ תטלפנה תלוספה לע חקפלו
.ןוגראה ידי לע וילא חלשנש המיגדה רמוחמ קלח

תארוהב המסחנ הטילפה רוניצל ךומסה רוזאב הייחשו גידל השיגה
תואירבה ,הדובעה דרשמש רחאל ,הביבסה תוכיאל תיתפרצה הרשה
לש היולת יתלב הקידב ךרע גרובמה תנידמ לש םייתרבחה םיתורישהו
תא םירזהל לעפמל שיש רתיהה .ןהיתואצות תא םסרפו לעפמהמ תומיגד
.1997 רבמטפסב ןתנית ושדחל םא הטלחההו שדחמ ךרעוי םיל ויכפש

24 ,ינויב 20 ,ינויב 18 ,ינויב 17 ,תונותיעל תועדוה ,Greenpeace :רוקמ
.1997 ילויב 10 ,ינויב

עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ