יטקראה רוזאב םייחל הנכס
World Wildlife Fund :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבסה תוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.1997 ,111 דומע ,(2 קלח) 4 ןויליג
 :רוקמ
     

סכנה לחיים באזור הארקטי
תופיחדב םיקוקז ,םדא ינב םללכבו ,יטקראה רוזאב םייחה םירוציה
ינופצה בטוקל תוכומסה תוצראמ עיגמה םוהיז לש רבוג םרז ינפמ הנגהל
תויטקרא תונידמ הנומש ידי לע ףתושמב להונש רקחמ .רתוי תוימורדו
םיביצי םיינגרוא םימהזמ לש םתואיצמ לע עירתמ םינש שש ךרואל
םיינגרוא הרבדה ירמוחו - Poly Chlorinated Biphenils - PCB רקיעב)
ךכ .יטקראה רוזאב םייביטקאוידר םיטנמלאו תודבכ תוכתמ ,(םירחא
רוזאב (םיקנוי רקיעב) יחהו חמוצה ,םיימוקמה םיטבשה םיפרטצמ
תומר .ץראה רודכ ינפ לע םוהיזל רתויב תופושחה תויסולכואל
םימזינגרוא לש הייברב עוגפל ידכ ןייד תוהובג רבכ םויכ םימהזמה
תופוע לש תוגהנתה תונשל וא ,תולחמ לע רבגתהל םתלוכיב ,םינוש
םיקהלתמה םינימ דחוימב םיעיגפ םיגדה ןיב .םיימי םיקנויו םיסרוד
םירחא םיביצי הרבדה ירמוחו PCB -ש וארה תוקידב .ץירשהל ידכ
הדנקבו דנלנירגב תוימוקמ תוצובקש ,םיימי םיקנויבו םיגדב םייוצמה
םהב ההובג הלא םירמוח תמרש תקונית תדילל םיאיבמ ,םתוא םילכוא
.רתוי םיימורד םירוזאב םידלונה תוקוניתבמ הרשע יפ דע םיינש יפ

ימרז לש שגפמ תדוקנ ותויהב םימהזמל דחוימב ףושח ינופצה בטוקה
םייח-ילעב לש ןמושה תומקרב םירבטצמ םימהזמה .םי ימרזו ריווא
תוכיאל םירשה .ןוזמה תרשרשב םילועש לככ םילדגו םיכלוה םיזוכירב
,היגברונ ,קרמנד ,דנלסיא ,דנלנירג ,הדנק ,תירבה תוצרא לש הביבסה
.בצמה רופישל ףתושמב לועפל ומיכסה דנלניפו היסור ,הידבש

.1997 ינויב 3 ,תונותיעל העדוה ,WWF :רוקמ

עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ