הראבכ תציבו םינינת לחנ תייחמצב םייוניש
20 ה האמב
זוהנילק ינש , ןיקמורפ ןור :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבסה תוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.72-65 םידומע ,(1997 תנש) ,(2 קלח) 4 ןויליג
 :רוקמ
     

שינויים בצמחיית נחל תנינים וביצת כבארה במאה ה- 20
וגשגשי חטש הלע הנגהל תודוהש הווקת דימת שי עבט תרומש לע הזרכהב
דימת אל ץראב עבט תורומשב ,םלוא .וב םייוצמה םייחה-ילעבו םיחמצה
דומאל ידכ ,הרוק ךכ ןכאש אדוול ידכ םיטרופמו םירדוסמ םיבקעמ םישענ
םינשה ךשמב ןהב םירוקה םינימה ןווגמבו םינימה רשועב םייונישה תא
.םיימדנאו םירידנ םינימ רחא בוקעלו

רובע חסמת תוניעבו םינינת לחנ דרומב יגולוקא רקס ונכרע 1996 תנשב
זרכומ וקלחש ,רוזאב עבטה יכרע בצמ תא םכיס רקסה .22םימה תוביצנ
תורשעב םדאה תעפשהב חמוצבו יחב ולחש תורומתה תאו ,עבט תרומשכ
לע םיחוודמ ונא ובו הז רקס תואצות לע ססבתמ רמאמה .תונורחאה םינשה
םיחל לודיג יתב לש עבט תורומש ךותב חמוצה תרבחב םייוניש
תישארמ לחה - הראבכ תציבבו חסמת תוניעב ,םינינת לחנב - ןהיתוביבסבו
.20 -ה האמה


רקסה רוזא
,םידחא םילבוי ולו מ"ק 25 -כ וכרוא .השנמ תומרמ קלח זקנמ םינינת לחנ
שי תווקיהה ןגא לש יחרזמה וקלחב .ר"מק 196 -כ ולש זוקינה ןגא חטש
דע הפיח-ביבא-לת תבכרה תליסמ ןיב .(ביבאבו ףרוחב) תויתנוע תועיבנ
,תוילוח תועקרקב ובורב הסוכמ חטשה ,(2 'סמ שיבכ) ףוחה שיבכל
הז קפוא .םוהת ימ לש ןועש קפוא תרצויה ,תיסרח תבכש יבג לע תודברומ
.לחנה לש הז עטקל ןופצמ הערתשהש ,הראבכ תציב תורצוויהל םרת
חטשה הז סכרל ברעממו ,רכרוכ סכר הצוח לחנה םיל דע ףוחה שיבכמ
.(1 רויא) ןוכיתה םיה לא לחנה ךפשל דע םיגד תוכרבבו לוחב רקיעב הסוכמ

ףצומ יתציב חטש הראבכה רוזא היה תיחכונה האמה לש 20 -ה תונש דע
םיחמצבו םייח-ילעבב רישע היה אוהו ,ר"מק 6 -כ ינפ לע ערתשהש
תידוהיה הרבחה") א"קיפ ידי לע 1922 -ב לחהש ,וזוקינ .4םיינייפוא
ומלענ ןמעו ומלענ תוציבה - יתוהמ יונישל םרג ("לארשי-ץראב תובשייתהל
ובורש יאלקח חטשל ךפהנ תוציבה חטשו ,םיחמצהו םייחה-ילעב תבירמ
םיקה 1957 -ב .1936 דע ןיגוריסל וכשמנ זוקינה תודובע .םויה דע דבועמ
ןתרשכה תא המילשה איהו ,םינינת לחנ זוקינל תושרה תא תואלקחה דרשמ
1967/68 -ב .ורתונ דועש תונורחאה תויתציבה תועלבומה לש תואלקחל
םימ לעפמ ,6"השנמ ילחנ לעפמ" תמק התא "תורוקמ" תרבח המילשה
,םינינת םילחנב ,51969/70 ףרוחמ לחה ,ףרוחה תונופטיש ימ תא הטיהש
םוהתה ימל הרדחה ךרוצל הנח סדרפ תולוחל ןקרבו תורמשמ ,הדע
תווקיה ןגאמ הנשל ק"מלמ 32-12 לש היטה) םיקותמ םימב םתרשעהו
תווקיהה ןגא חטשמ 60% ,השנמ ילחנ לעפמ תמקה זאמ .(ר"מק 110 וחטשש
.לחנה דרומל זקנתמ וניא רבכ םינינת לחנ לש

תיסרח 'מ 15 -כ לש יוסיכ תבכש הרתונ הראבכ תציב התייה ובש רוזאב
לש רכרוכ תובכש יבג לע תחנומש ,ינגרוא רמוחב הרישע ,הרוחש
בקע רקיעב ,רתויו 'מ 1.5 -ב עקרקה ינפ ועקש הציבה זוקינ זאמ .רפיווקאה
,הראבכ תציב לש שובייהו זוקינה רחאל .עקרקה הליכהש לובכה תוצווכתה
תונטק תוכרב המכלו הלודג הכרבל םיעבונה חסמת תוניע חטשב ורתונ
אצומה םה חסמת תוניע .3תולעתו םיגלפ ,תונייעמב רתובמ ,חל וחא ןביבסש
.ןורמושו הדוהי ירהב םיעקשממ ןוזינה םינינת-ןוקרי רפיווקא לש ינופצה
600-350 ןתוחילמש תועיבנ ויה רבעב .תונושה תועיבנב הנוש םימה תוחילמ
ןכו 3רטילל דירולכ ג"מ 1,000-750 ןתוחילמש תועיבנ דצל רטילל דירולכ ג"מ
תוניעב םיקותמ םימ תועיבנ ורתונ אל ,םויכ .28רטילל דירולכ ג"מ 2,000 -כ
העיגמו רטילל דירולכ ג"מ 1,700 -כ איה הלא תונייעמב תוחילמה :חסמת
. .8רטילל דירולכ ג"מ 2,500 דע ףא

.םינינת לחנל תולעת יתשב םיזקנתמ םה ןאכמו תוכרבל םיווקנ םימה בור
תא תזקנמה תינופצ הלעתמ םימ םג לחנל םיעיגמ הלאה תולעתהמ תחא ךרד
דע חסמת תוניע תא תוזקנמה תולעתהמ .םייאלקח םבור ,הראבכה יחטש
12 -כ) תיסחי בחר קיפאב תיטיא המירז םרוז לחנה ,(1 רויא) ימורה רכסל
לטפו יוצמ הנק רקיעב) הכובסו תיעבט הייחמצ תכושמ ויתודגבו רשיו ('מ
וז הכושמל דומצב ;(1 חפסנב םיעיפומ םינימה לש םייעדמה תומשה ;שודק
חרזמ-םורדמ אצמנה ,ימורה רכסה .רפע יכרדו םייאלקח תודש םיאצמנ
רצויו ול ןופצמש עטקב םינינת לחנ ימ סלפמ תא הלעמ ,לאכימ ןגעמ ץוביקל
םיבאשנ רכסה לעמש הז עטקמ .תיטיא המירז םע יתכרב יפואב בחר לחנ וב
.ץוביקה לש םיגדה תוכרב תא םיניזמה םימה תיברמ

םייא ללוכו דודר לחנה הדע לחנ םע םינינת לחנ שגפמל דע ימורה רכסהמ
עובט ןנרק יחמצ םג םיתעלו (Vaucheria) תויטוח תוצא לחנה ימב .ץורעב
,שודק לטפ ,יוצמ הנק ידי לע תטלשנ תודגה לש חמוצה תרבח .בוהצ רפונו
תקיפס .רמס ינימו ,תינחיש תיגלפ ,הלודג תינש ,חפיק חולמ ,עבורמ לשא
ןגעמ לש םיגדה תוכרבל הביאשה בקע ,תיסחי הכומנ הז עטקב לחנב םימה
הכומנ לחנב הקיפסהשכ ,תונוחש םינשב .ימורה רכסה הלעמב לאכימ
.לחנה לש הז עטקב תושבייתה תנכס תמייק ,רתויב

דעו הדע לחנ םע ולש שגפמהמש עטקב (רטממ תוחפ) דודר םינינת לחנ ץורע
דע הזה ןורחאה עטקב םימה סלפמ דרוי שבוי תופוקתב .םיה לא וכפשל
םיצורעב תכשמנ וב המירזה .התושבייתהו לחנה תיעקרקמ קלח תפישח ידכ
וזמ רתוי תצק ההובג תוריהמב תנייפאתמו ,םיילוח תונוטרש ןיב ,םירצ
החלמ תאצמנ הזה ןורחאה עטקה לש תימורדה הדגב .םדוקה עטקבש
החלמב .לחנל םימ לש הנטק תפסות תומרותה תוחילמ תועיבנ הבו הבוטר
הייער ץחל םינייפאמה םיחמצ דצל םיקהבומ החלמ יחמצ לש בר רשוע
םייאליע םיחמצ םילדג הז עטק לש לחנה ימב .התבו רכרוכ יחמצו הובג
םישמשמה תוצאו (הריעזה םימה-תשדע םיתעלו עובט ןנרק ,הפצ תינורהנ)
יוצמ ןצפק) םינטרס םהיניב ,םייטאווקא תוילוח-ירסחל הסחמו עצמ
תודגה תייחמצ .(דועו םילחנה ןטרס ,םינינת לחנב הדחכה תנכסב אצמנש
הנקו ריחשמ אמוגיחא ,שודק לטפ ,דח רמס ,עבורמ לשא ידי לע תטלשנ
תימורדה הדגבו ,תותשרב גידו קיפאב שודשד ידי לע ערפומ הז עטק .יוצמ
(הממיב םיימעפ) תואיג ןמזב לחנל םי ימ תרידח .תורפו םישבכ ,םיזע תייער
תברקב םתוחילמ לעו םימה סלפמ לע העיפשמ (רקיעב ,ףרוחב) תופוס תעבו
.13ךפשהמ 'מ 900 -מ רתוי לודג קחרמל םירדוח םניא םי ימ ךא ךפשה

,אביקע רואמ ,הנימינבמ רקיעב ,םיחלוקו בויב םינינת לחנל זקנמ הדע לחנ
דע םינינת לחנ לש ןותחתה וקלח תא םימהזמ הלאו ,הדע תעבגמו הירסיקמ
יזוכירבו ינגרואה סמועב ,םימה תוריכעב היילעל םימרוגו םיה לא וכפשל
לש זוקינ יממ םינינת לחנל עיגמ ףסונ םוהיז .19הז קלחב ןוטקנלפוטיפה
לחנ לש שגפמה רחאלו ,הרבדה ירמוחו םינשד םיליכמה ,הביבסבש תודש
ץוביק לש םיגדה תוכרבמ זוקינ ימ לחנל םימרזומ ,הדע לחנ םע םינינת
רסי'גמ םיחלוקו ,ץוביקה לש ןוצמחה תכרבמ בויב יפדוע ,לאכימ ןגעמ
.אקרז-א


םינינת לחנ תכרעמב עבט יכרע
,םיחילמה וימימ לשב ץראב ןתיאה ילחנב ןפוד אצוי ונה םינינת לחנ
לש םיידוחיי םינימ םייוצמ ןיידע לחנה ימב .חסמת תוניעב םרוקמש
םינטרסו תוכיכר ינימ םהיניב ,םייביפמאו םייטאווקא תוילוח-ירסח
לש רישע ןווגמ ,14(יוצמ ךר-בצו תוציב בצ) םיבצ ,10,9םיגד 27,16,15,12,7,םירידנ
.הרישע הייחמצו ,םימ תופוע

לחנ בחרמב םיידוחייה עבטה יכרע לש תימואלה תובישחב הרכה ךותמ
תובורקה עבט תורומש יתש רוזאב וזרכוה ,60 -ה תונש ףוסב רבכ םינינת
:תחא הדיחי הוויה רבעבש ףונל תוכייתשמו וזל וז תיפרגואיג
תכרעמה לש גוציי רמשל הרטמב 1969 -ב הזרכוה חסמת תכרב תרומש *
הפצהה יחטשו תודודרה תוכרבה ,הציבה ,תונייעמה לש תיגולוקאה   
תרומשב םיללכנ ןתביבסו תוכרבה ,חסמת תוניעמ קלח ,ךכיפל .םייתציבה   
.םנוד 23 לש חטש ינפ לע ,תזרכומ עבט   
לש מ"ק 2 -כ ךרואל תערתשמ ,1972 -ב הזרכוהש ,םינינת לחנ תרומש *
.םיל ךפשל דע ימורה רכסהמ ,לחנה   


תוטיש
תונשב דוע םינינת לחנבו הראבכ תציבב וכרענ םיינטוב םיפוסיאו םירקס
ויה חטשב ודבעש םיאנטובה ינושאר .זוקינה תודובע ולחה םרטב ,20
1976 -ב הרקס 7רנילרב המחור .7ןורבניפו ירהז ,גיא ,יקסלותפנ ,ןוסנרהא
ילעב םבור ,םיחמצ ינימ 200 -כ לש המישר הזכירו רוזאב הייחמצה תא
ינפל - ןוסנרהא ידי לע ופסאנש םינותנ המכיסו ,םיחל לודיג יתבל הקיז
ידי לעו ;רוזאה זוקינב לחוה ןהבש םינשב - 2גיא ידי לע ;תוציבה שוביי
םייתסה זאמ םינשה ךשמב - םירחאו ןמטילפ ,ימגא ,ןורבניפ ,גיא ,ירהז
תא ןיקפיל בקעיו ביבר הדרו ,ץיבוניבר הביבא ורקס 1986 -ב .זוקינה
תורומש תושר תוסחב םינינת לחנב רקחמ הנחמ תרגסמב רוזאב הייחמצה
,ינטוב עדימו תויפצת תשר) ם"תרב ףסונ עדימ זכור םינשה ךשמב .17עבטה
םייתנשב .בשחוממה עדימה רגאמל םש ןזוהו (תירבעה הטיסרבינואה
ידי לע הראבכה יחטש רקסו ,25םירידנ םיחמצ רקס רוזאב וכרענ תונורחאה
.11עבטה תורומש תושרמ ליג ןר

-ב םימה תוביצנ ידי לע ןמזוה הז רמאמ ססבתמ וילעש יגולוקאה רקסה
חותיפל תללוכ תינכתב עבט יכרע לע הרימש בלשל הנווכ ךותמ 1996
לש ןותחתה ןגאב קסוע רקסה .םינינת לחנ ןגאב םימה יבאשמ לש לוצינלו
ללוכ ,םיל תבכרה תליסמ ןיב ,5,300 -כ הז עטקב וכרואש ,םינינת לחנ
ונתושרל דמעש עדימה תא םכסמ רקסה .הראבכ תציב רוזאו חסמת תוניע
עדימ ירגאממ ,עבטה תורומש תושר לש תוחודמ ,םיימשר םימוסרפמ
ונלש ישיא עדיממ ,(ם"תר) תירבעה הטיסרבינואבו עבטה תורומש תושרב
.(1996 רבמצד-רבמטפס) רקסה ךלהמב חטשב ונכרעש םירויסמו

,"שער" םיללוכ ,ךשוממו ביקע רקחמ לע םיססבתמ םניא םעבטמש םירקס
תמרב םירקוס ידי לעו םינוש םירתאב ,תונוש תונועב םיכרענ םהש תויה
תא ונקליח ,רשפאה לככ תקיודמ בצמ תנומת לבקל תנמ לע .הנוש תויחמומ
,לודיגה יתב יפוא יפ לע תורוקמה לכמו םינשה לכמ ונפסאש חמוצה תויפצת
יחטשו חסמת תוניע ,םינינת לחנ) םיחלה לודיגה יתב יחמצש ונאצמו
,ףסונב .םירחא לודיג יתב לש םיחמצל תיסחי ףיקמ ןפואב ורקסנ (הראבכה
ףוח ,רכרוכ) עבטה תרומשב םירחא לודיג יתב םג וללכ םירקסהמ קלח
םיחמצו תובזעמ יחמצכ) םיחל לודיג יתב םינייפאמ םניאש םיחמצו (םיה
.(םדא תוליעפל הקיז ילעב


תואצות
,הראבכ תציב רוזאב ופצנש ,םיחמצ ינימ 398 ומשרנ םויה דע 20 -ה תונשמ
ינימ 204 ללוכ 2 חפסנ .עבטה תרומש חטשבו םינינת לחנב ,חסמת תוניעב
,תוציב ,תודג ,םילחנ ,תונייעמ) םיחל לודיג יתבל םיינייפואה םיחמצ
םיחמצ ינימ 118 ומשרנ ףסונב .(תובוטר תודבכ תועקרק ,תוחלמ
,םיה ףוח :לשמל) םיחל חרכהב םניאש םייעבט לודיג יתבל םיינייפואה
הקיז םע םיחמצ ינימ 76 -ו ,(רכרוכ ,םיעלס ,תומוח ,שרוח ,התב ,תולוח
םיחטש ,םייאלקח תודש ,םיכרד ילוש לש םיחמצ :לשמל) םדא תוליעפל
ינותנ לע תוססבתמ תומישרה .(םירג םינימו ,םיבושייו תובזעמ ,םיערפומ
תויפצת לע ןכו ,25ם"תרו 11ליג ,24ץיבוניבר ,23ביבר ,3ןולייא ,7רנילרב ,2גיא
יפ לע תקלוחמ 2 חפסנב םיחמצה תמישר .הזה רקסה יכרוע לש חטשב
לכ לש המויסבש ,ןכמ רחאל םינש 10 לכו ,1966 דע 20 -ה תונש :םינש
דמעמהו לודיגה יתב תרדגהל .רוזאב ףיקמ ינטוב רקס ךרענ םינש תצובק
ןתוד-ןורבניפ לש לארשי-ץראב רב יחמצל רידגמב ונשמתשה ןימ לכ לש
.18ןינדו

20 -ה האמב רוזאה תייחמצב םייוניש
1966 דעו האמה תישארמ רוזאב ודעותש םיחמצ .א
םיינייפואה םיחמצ ינימ 49 הראבכ תציבבו םינינת לחנב ומשרנ 1966 דע
20 ומלענ 1976 דעש הארנ .(1 הלבט) םירידנ םתיצחמ ,םיחל לודיג יתבל
(םייניש-תווש תלוברכ) םהמ דחאו םירידנ םינימ 16 םהמ ,הלא םיניממ
ודעות אל ,םירידנ 4 םהמ ,םיפסונ םינימ 7 .לארשיב םייתניב דחכנ הארנכ
,1966 דע ומשרנש םינימהמ 55% ודבא ,םויה דע לוכה ךסב .ןורחאה רושעב
.(א2 רויא ,1 הלבט) םירידנה םינימהמ 83% םללכב

יתב לש הייחמצב ודקמתה םינינת לחנ רוזאב 1986 דע וכרענש חמוצ ירקס
םינותנהמ םלוא .םירחא לודיג יתבמ םינותנה םהב םיטעמו םיחל לודיג
:ועגפנ - רכרוכ ,םיה ףוח ,התב - םירחא לודיג יתב םגש הארנ םימייקה
זאמ דחא ףא םשרנ אל ,םירידנ 5 םהב ,1966 דע ומשרנש םינימ 9 ךותמ
תירוצו תינחיש הנעל ,םינטק םיירוט ,עורש בולבלח ,תחפיק הדעג) 1976
.(ב2 רויא) (תיפוח

1976-1967 םינשב רוזאב ודעותש םיחמצ .ב
הלא םינשב רוזאב ומשרנ םיחל לודיג יתב םינייפאמה םיחמצ ינימ 155
םינשב) וירחאלש רושעב .םירידנ םינימ 29 םהב ,(7רנילרב ידי לע רקיעב)
םירידנ 19 ללוכ ,(41%) הלאה םיחמצה 155 -מ 64 ודעות אל (1986-1977
17 ודעות אל ןורחאה רושעב .(2 חפסנ ,1 הלבט) (םירידנה םינימהמ 59%)
52% ןורחאה רושעב ודעות אל ,לוכה ךסב .םירידנ 2 םהמ ,םיפסונ םינימ
הלבט) םירידנה םינימהמ 72% םללכב ,1976-1967 םינשב ודעותש םינימהמ
.(א2 רויא ,2 חפסנ ,1

םיעיפומ רוזאב םירחא םייעבט לודיג יתבב םירושקה םינימ לש תומישרב
אל 9 ,הלא םיניממ .1976-1967 םינשל םדוק ודעות אל םלוכ ,םינימ 12
תנעלמו ינעצרמ ןוז) םירידנ םינימ 2 ללוכ ,ןורחאה רושעב ודעות
יחטש זוקינ םויס רחאל דימ איהש ,וז הפוקתב .(ב2 רויא) (םינעלמ-תכורא
םיוולמה םיחמצ ינימ 17 תומישרל ופסונ ,תואלקחל םתרשכהו הראבכה
.(ג2 רויא ,1 הלבט) םדא תוליעפ

1986-1977 םינשב רוזאב ודעותש םיחמצ .ג
,עבטה תורומש תושר תופתתשהב יגולוקא הנחמ םינינת לחנב ךרענ 1986
עבטה תנגהל הרבחהו ביבא לת תטיסרבינואב עבטה תרימש רקחל ןוכמה
24ץיבוניבר הביבאו 23ביבר הדרו ידי לע םיינטוב םירקס ועצוב ותרגסמבו
הניר ידי לע 80 -ה תונש תישארבו 70 -ה תונש ףוסב וכרענ תובר תויפצת
םינשב רוזאב ודעותש םינימ 238 ךותמ .25םירחאו רציווש ןנור ,בקעי-ןב
.ןורחאה רושעב תינש ודעות אל םינימ 97 ,1986-1977

הלא םינשב רוזאב ודעות םיחל לודיג יתב םינייפאמש םיחמצ ינימ 99
-מ 28 ודעות אל ןורחאה רושעב .םירידנ םינימ 17 םהב ,(א2 רויא ,1 הלבט)
.(םירידנה םינימהמ 41%) םירידנ םינימ 7 ללוכ ,(29%) הלאה םיחמצה 99

םדא תוליעפ םיוולמה םינימ לש דועיתב הדח היילע הלח הלא םינשב
וללה םינימה לכ ךסו ,הלאכ םינימ 44 תומישרל ופסונ :(ג2 רויא ,1 הלבט)
בורש רחאמ .וז הפוקתב ואצמנש םינימה ללכמ תישימחכ ,51 -ל עיגה
- לחנה תברקבו חסמת תכרב תרומשב ,הראבכה יחטשב ומשרנ םינימה
תגציימש תיתימא העפות יהוזש הארנ - תומדוק םינשב ורקסנש םיחטש
.חמוצה תרבחב םינימ תפולחתו תכרעמל םישדח םינימ לש השילפ

,םיחל חרכהב םניאש ,םירחא םייעבט לודיג יתבל םיינייפואה םינימ 90
"שער" - תיתוכאלמ הבר הדימב איה וז העפותש הארנ .הלא םינשב ודעות
הפוקתב וכרענש םיינטובה םירקסה ,תומדוק תופוקתל דוגינבש ךכמ עבונה
.לחנל תידימ תוכימסל וא םיחלה לודיגה יתבל ולבגוה אל וז

םינינת לחנ רוזאב לודיג יתבב םינימה רשועב תומגמו םייוניש :1 הלבט
הראבכ תציבו
ךס
לוכה
1996-1987
1986-1977
1976-1967
20 -ה תונש
1966 דע


לודיג יתב לש םיחמצ (א
םיחל
204
91
99
155
49
ודעותש םינימה רפסמ
הפוקתב


11329


64


20
ודעות אלש םינימה רפסמ
תורחואמ תופוקתב תינש
רתוי


5529


41


41
תינש ודעות אלש םינימה %
רתוי תורחואמ תופוקתב
28


81


27
ומשרנש םינימה רפסמ
ודעות אל ךא ,הפוקתב
ןורחאה רושעב29

52

55
ודעות אלש םינימה %
ןורחאה רושעב
56
12
17
29
24
םירידנה םינימה רפסמ


27


13


17


19


49
ךותמ םירידנה םינימה %
ודעותש םינימה ללכ
הפוקתב


407


17


16
אלש םירידנה םינימה רפסמ
םויס רחאל תינש ודעות
הפוקתה70
242780
אלש םירידנה םינימה %
תופוקתב תינש ודעות
ללכ ךותמ רתוי תורחואמ
ומלענש םינימה
35

41
59
67
אלש םירידנה םינימה %
תופוקתב תינש ודעות
ללכ ךותמ רתוי תורחואמ
דע ודעותש םירידנה םינימה
הפוקתה
7


21


20
אלש םירידנה םינימה רפסמ
ןורחאה רושעב ודעות


41
72
83
אלש םירידנה םינימה %
ךותמ ןורחאה רושעב ודעות
םירידנה םינימה ללכ
הפוקתה דע ודעותש


5

19

106

ופסוותהש םינימה רפסמ
הפוקתב5


19


68

ופסוותהש םינימה %
םינימה ללכ ךותמ הפוקתב1


7


21

םירידנה םינימה רפסמ
הפוקתב הנושארל ודעותש

לודיג יתב לש םיחמצ (ב
םדא תוליעפ יוולמ
76
42
50
17
0
ודעותש םינימה רפסמ


3424


10


0
ודעות אלש םינימה רפסמ
תורחואמ תופוקתב תינש
רתוי
24


13


0
ודעותש םינימה רפסמ
ודעות אל ךא ,הפוקתב
ןורחאה רושעב
2
0
0
2
0
םירידנה םינימה רפסמ


16

44

17


ודעותש םינימה רפסמ
הפוקתב הנושארל

1996-1987 םינשב רוזאב ודעותש םיחמצ .ד
עבטה תורומש תושרו ם"תר ידי לע רקיעב םינותנ ופסאנ ןורחאה רושעב
תושר הכרעש הראבכ תציב רקסב ,25םירידנה םינימה טקיורפ תרגסמב
יתב םינייפאמש םיחמצ ינימ 91 .יחכונה רקסבו 111995 -ב עבטה תורומש
.םירידנ םינימ 12 םהב ,הלא םינשב רוזאב ודעות םיחל לודיג

םניאש ,םירחא םייעבט לודיג יתבל םיינייפואה ,םינימ 52 ודעות ןכ ומכ
,ליפא סיקרנ ,הלודג תירומ - םירידנ םינימ 5 ללוכ) ,םיחל חרכהב
יוולמ םינימ 42 .(שרוחה קנשו תונקונקה תייסקיק ,ינחירה ברקעה-ץקוע
םינימ 16 ללוכ ,(רוזאב ופצנש םינימה ללכמ 22%) הלא םינשב ודעות םדא
.ןכל םדוק ודעות אלש םדא יוולמ


םוכיסו ןויד
תוכרעמ לש (biodiversity) יגולויבה רשועה רומיש לע תססבתמ עבטה תרימש
לע דחוימבו ,(רשפאה לככ בר םינימ רפסמ ללוכה םינימ בכרה) תויגולוקא
.הדחכה תנכסב םינותנש הלאכ וא םירידנ םינימו םיימדנא םינימ תרימש

-ה תונשמ הראבכ תציבבו חסמת תוניעב ,םינינת לחנב וכרענ םיבר םירקס
רוזאב התייהש דיעמ ,ליעל עיפוה םמוכיסש ,םירקסה ינותנ .םויה דעו 20
םירושעב תרכינ הדימב הלדלדיה איהו רתויב תנווגמו הרישע תכרעמ
לש םרדעיה םא רורב דימת אל ,ךשוממ יעדמ רקחמ רדעיהב .םינורחאה
םינימה תומלעיהמ עבונ םינושה םיינטובה םירקסה ימוכיסמ םינימ
ןיא .הילא הלא לש םתשילפ השוריפ םישדח םינימ תאיצמ םאו ,תכרעמהמ
תוגשל ףאו ,חטשב םייוצמה םינימ אוצמל אל םילולע םירקוסש קפס
םיוסמ "שער" םייק םא םגש ונל הארנ ,תאז תוגייתסה תורמל .יוהיזב
ןיא ונלו ,הנוכנ םיחלה לודיגה יתבב תיללכה הנומתה ,םינינת לחנ יאצממב
.תנמתסמה המגמה תונוכנב קפס

ןדבא לע הדיעמ איהש רחאמ רתויב הגיאדמ חמוצה תרבחב בצמה תנומת
תידוחייהו םיחל לודיג יתב תנייפאמה הרבחב (55%) םיבר םיביכרמ לש
ילעב םינימו תינללוכ םתצופתש םינימ לש השילפ םע דבב דב ,םינינת לחנל
םיאצמנ םיחמצה .תילבולג םתצופתש םירג םקלח ,תישונא תוליעפל הקיז
םה ךכיפל .םייתביבס םייונישמ תובר םיעפשומו ןוזמה גראמ סיסבב
ריבסו ,התוללכב תיגולוקאה תכרעמה בצמל (רוטקידניא) ןמס םיווהמ
הנממ ודחכנ רבעב תכרעמה תא וסלכאש םייחה-ילעבמ םיבר םגש קיסהל
.16תוכיכרה תצובקב תוארל רשפאש יפכ ,םינשה םע

םיחלה לודיגה יתב לש םבצמ רחא םיבקועה םישנא לש םתומשרתהמ
בצמ לע םימוסרפמו (הפ-לעב ,עדימש יבא ,ץיבוניבר הביבא) רוזאבו ץראב
תא םיפקשמ ליעלש םינותנה יכ הלוע 21,20,1ףוחה ילחנב םיחלה לודיגה יתב
לש ףוחה רושימב םיחלה לודיגה יתבו םילחנה סרה לש תכשמתמה המגמה
.םהבש תויגולוקאה תורבחב יגולויבה ןווגמה םוצמצו לארשי

לחנ תכרעמב םיחלה לודיגה יתב לש םיחמצה ינימ רשועב לודלדה תא
סחייל רשפא ,חמוצה תרבחב םינימה לש הובגה הפולחתה בצק תאו ,םינינת
ףא ילואו תורבטצמ םהיתועפשהש ,םדאה תוליעפב םרוקמש םייונישל
:תויטסיגרניס
,וזה האמה לש 20 -ה תונש תליחתמ ,לחנה לועיתו הראבכה יחטש זוקינ
הריצילו וב םירושקה םינימה לע יתציבה לודיגה תיב תומלעיהל ואיבה
*

.היתודגב הרצ הייחמצ תעוצרש תיתוכאלמ הלעת לש

,השנמ ילחנ לעפמ םקוהשכ 60 -ה תונש ףוסב ,לחנה הלעממ םימ תייטה
לש תיתנועה הקימנידה העטקנ ךכ בקעו תונופטישה תקספהל האיבה
ךרואל םינימ תוטשפתה לש הקימנידה התיאו םימה לש הגיסנו הפצה
.םתגיסנו לחנה
*
לודיגה תיב חטש םוצמצל איבה לחנבו חסמת תוניעב הקיפסה םוצמצ
םימה תומכ לשו (הציבו חל וחא ,םיגלפ ,תוכרב ללוכ) תונייעמה לש
.םישיגר םינימ לש הדירשה הדרי ךכב .םיעבונה
*ונייפאש םינימ ומלענ לחנבו חסמת תוניעב םימה תוחילמב היילע םע
.תצקמב םיחילמ םימב םידימעה םינימ ףאו םיקותמ םימלש תועיבנ
*


ןוצמחה תכרבמו הדע לחנ םע םיעיגמה םיכפשב םינינת לחנ דרומ םוהיז
.םישיגר םינימ תומלעיהל איבה לאכימ ןגעמ לש
*


המרג תונייעמהו לחנה תברקבו הראבכה יחטשב תיאלקח תוליעפ
םיחמצ ינימ תשילפל ןכו ,לחנל הרבדה ירמוחו ןושיד ילרנימ תפילדל
.לחנל תידוחייה חמוצה תרבחב םירחתמה םדא תביבס םינייפאמש
*ינגרוא רמוחב םימה םוהיזל תומרוג רקבו ןאצ לש תושרפהו הייער
.תכרעמל םירז םיחמצ יערז ןמע תואיבמו
*


לדוגל .ןהב עבטה תרימש תא תושקמ תופיצר אלו דואמ תונטק תורומש
םינימה לש ןווגמהו רשועה תעיבקב הבר תובישח שי הרומשה
םייח-ילעבו םיחמצ ינימ רמשמ לודג חטש ,ללככ .התוא םיסלכאמה
רתוי ןווגמו לודג םינימ רשוע לש םויק רשפאמו תיסחי הכורא הפוקתל
רתוי הובג הגיפס רשוכ םג שי םילודג םיחטשל .םינטק םיחטש תמועל
םוהיז ,המגודל) םימהזמלו (םישלופ םינימ ,המגודל) םיילוש תוערפהל
רתויב תונטק ןה םינינת לחנ דרומבו חסמת תכרבב תורומשה .(יאלקח
ןכותב תוליעפלו (תואלקח) םיילוש תועפשה לש בחר ןווגמל תופושחו
.(הייער ,תוריית)
*

הל הרדגוהש ףוחה רושימ ילחנב תודדובה ןיב איה םינינת לחנ תכרעמ
תורומש הב וזרכוהש ךכב ,לארשיב עבטה יכרע תרימשב תימואל תובישח
.70 -ה תונש תישארב רבכ םינינת לחנ דרומו חסמת תכרב לש עבטה
יח ינימ לש שדחמ סולכאל רוקמכ םג תימואל תובישח םינינת לחנ תכרעמל
רומישב ךרוצ םייק וז תכרעמב .םוקיש יכילהתבש ףוחה ילחנ לכב חמוצו
עבטה תורומשב עבטה יכרע לש םמויק ךשמה .םוקישב ךרוצל רבעמ בחרנ
.לחנב םימה תוכיאו םימה רטשמ רופישב הנתומ םינינת לחנ תכרעמ לש
וישכע רבכ שידקהלו ,םינינת לחנ תכרעמב תפסונ העיגפ לכמ ענמיהל בושח
.םיפסונ םיכיפה יתלב םיקזנ ומרגייש ינפל .םינינת לחנ םוקישל םיבאשמ


תודות
תושר ישנא .רקסה ךרענ התנמזהבש ,םימה תוביצנל תודוהל וננוצרב
גולויב - רלוק באזל םידומ ונאו ,ונוכדעבו עדימ רותיאב ורזע עבטה תורומש
הביבא ר"דל ,םילחנ רוטינ רודמ שאר - תשק םיסינל ,זכרמה זוחמ
עדימה רגאמ לע תיארחאה - רקטיוו הדניל ר"דל ,תיגולוקא - ץיבוניבר
.חטשב ונמע רייסש ,חקפ - ןורש ריאילו ,בשחוממה

תטיסרבינואב עבטה תרימש רקחל ןוכמהמ תיזג לטיבא 'פורפל םידומ ונא
הטיסרבינואהמ ןוסניול היתבלו עדימש יבא 'פורפלו ,עדימ םרתש ,ביבא לת
בשחוממה עדימה רגאממ םינותנ ונתושרל ודימעהש לע ,םילשוריב תירבעה
םירידנה םיחמצה טקיורפ לעו י"א יחמצ לע עדימו תויפצת תשר - ם"תר לש
.עבטה תנגהל הרבחהו עבטה תורומש תושר םעטמ


תורפס
לע ןוקריהו רדנסכלא לחנ ימ לש םוהיזה תעפשה .1973 .מ ,ימגא .1
247-24.2 :ו"ט ץראו עבט .םתייחמצ

.עבטה עדמלו תואלקחל ןוכמה .לארשי-ץרא לש חמוצה לע .1927 .א ,גיא .2
.תירבעה הטיסרבינואהו תינויצה תורדתסהה ,תיאלקחה ןויסינה תנחת

,למרכה ףוח הדש ס"יב .עדימ ףד .חסמתה תונייעמ .1981 .י ,ןולייא .3
.עבטה תנגהל הרבחה

,למרכה ףוח הדש ס"יב .עדימ יפד .הראבכ תוציב זוקינ .1986 .י ,ןולייא .4
.עבטה תנגהל הרבחה

,למרכה ףוח הדש ס"יב .עדימ יפד .םינינת לחנ תודלות .1987 .י ,ןולייא .5
.עבטה תנגהל הרבחה

הדש ס"יב .עדימ יפד .וכרד ףוס תארקל - םינינתה לחנ .1984 .ז ,דוד-ןב .6
.עבטה תנגהל הרבחה ,למרכה ףוח

ןותחת םינינת לחנ ןגאב םיחל לודיג יתב רקס .1976 .ר ,רנילרב .7
.עבטה תורומש תושר ,ימינפ חוד .ויתוביבסבו

,םינינת תונייעמ רוזאב תוחילמו המירז לדומ .1995 .ד ,ןוטייזו .י ,ןמטוג .8
ל"הת .םינוש הביאש ישיחרתב תוחילמהו םימה יסלפמ תונתשה תקידב
.95/95/01

תכרעמב גדה לש ןושאר יוליג ,םינינת לחנב ןדריה תסלגע .1986 .מ ,ןרוג .9
.28 6: ח"כ ,ץראו עבט .ףוחה ילחנ

םינשב םינינתה לחנב ךרענש םיגדה רקס םוכיס .1996 .מ ,ןרוג .10
- םינינת לחנ :(םיכרוע) .י ,ןורשו .ז ,רלוק ,.ר ,בניע :ךותמ .תונורחאה
.עבטה תורומש תושר .74-73 1986: רקחמ תונחמ יאצממ םוכיס

.עבטה תורומש תושר .הראבכה תציב רוזא רקס .הנכהב .ןר ,ליג .11

ןגא לש םיחילמ םימב הדחכה תנכסב תוילוח ירסח .1983 .ג ,טסברה .12
- םיקותמ םימל תיגולוקאה הדבעמה ,ימינפ חוד .ןותחת םינינת לחנ
תורומש תושר - םילחנ רוטינל רודמהו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
.עבטה

,םיטיפורקמ תוחתפתה לע לודיגה תיב יאנת תעפשה .1991 .'ג ,ןמלקניוו .13
.םינינת לחנב ינגרוא רמוח קוריפ בצקו ,עצמל תוילוח ירסח ןיב רשקה
.ביבא לת תטיסרבינוא ,היגולואוזל הקלחמה ,M.Sc. ראותל רמג תדובע
.(תירבעב ריצקת ,תילגנאב)

םוק זאמ לארשיב ברה בצה תויסולכוא תודלות תריקס .1989 .ע ,םכח .14
.עבטה תורומש תושר ,ימינפ חוד .םויה דעו הנידמה

םייביפמאו םייתשבי םימ לש תוכיכר ינימ .1996 .ר ,לטרואו .ה ,סינימ .15
.י ,ןורשו .ז ,רלוק ,.ר ,בניע :ךותמ .1986 - םינינת לחנ סופמקב ופסאנש
תושר .89-80 1986: רקחמ תונחמ יאצממ םוכיס - םינינת לחנ ,(םיכרוע)
.עבטה תורומש

םינינת לחנ לש תוכיכרה תנואפב םייוניש .1997 .ר ,לטרואו .ה ,סינימ .16
.64-57 4: הביבסו היגולוקא .(1986-1865)

יאצממ םוכיס - םינינת לחנ .1996 .(םיכרוע) .י ,ןורשו .ז ,רלוק ,.ר ,בניע .17
.עבטה תורומש תושר .1986 רקחמ תונחמ

.לארשי-ץראב רב יחמצל רידגמה .1991 .א ,ןינדו .נ ,ןתוד-ןורבניפ .18
.םילשורי ,הנכ תאצוה

.עבטה תורומש תושר ,ימינפ חוד .םינינת לחנ .1991 .ד ,טנמגרפ .19

.רדנסכלא לחנ םוקיש לאיצנטופו יגולוקא רקס .1995 .ש ,זואהניילק .20
:תינכתל סיסבה :ראתמ תינכתל סיסבו בא תינכת - רדנסכלא לחנ :ךותמ
רדנסכלא לחנ םוקישל הלהנמהו לארשי ילחנ םוקישל הלהנמה .61-35
.וילבויו

.א 'רדא :ךותמ .ןוקריה לחנב חמוצו יח ,עבט יכרע .1995 .ש ,זואהניילק .21
.ןוקריה לחנ תושר רובע תינכת ,ןוקריה לחנל בא תינכת ,(ךרוע) בומימחר

ןותחת םינינת לחנב יגולוקא רקס .1997 .ר ,ןיקמורפו .ש ,זואהניילק .22
.םימה תוביצנ רובע חוד .הראבכ תציבבו

דעו ימורה רשגהמ םינינת לחנ - תודג יחמצ לע חוד .1996 .ו ,ביבר .23
לחנ ,(םיכרוע) .י ,ןורשו .ז ,רלוק ,.ר ,בניע :ךותמ .1986 לירפא ,ךפשה
.עבטה תורומש תושר .67-63 1986: רקחמ תונחמ יאצממ םוכיס - םינינת

,.ר ,בניע :ךותמ .1986 רבמטפסב 9 ,חמוצ תויפצת .1996 .א ,ץיבוניבר .24
רקחמ תונחמ יאצממ םוכיס - םינינת לחנ ,(םיכרוע) .י ,ןורשו .ז ,רלוק
רקחמ תונחמ יאצממ םוכיס - םינינת לחנ ,(םיכרוע) .י ,ןורשו .ז 'מע .1986
.עבטה תורומש תושר .71-69 'מע .1986

לע בשחוממ עדימ .1996 .י"א יחמצ לע עדימו תויפצת תשר - ם"תר .25
תושר ,םירידנה םיחמצה טקיורפ .הראבכ רוזאו םינינת לחנ תייחמצ
.עבטה תנגהל הרבחהו עבטה תורומש

26. Gazith, A. 1992. Conservation and management of the coastal streams of
Israel: An assessment of stream status and prospects for rehabilitation. In: Boon,
P.J., Calow, P. and Petts, G.E. (eds.), River conservation and management: 51-64.
John Wiley & Sons.

27. Hervest, G.N. and Mienis, H.K. 1984/5. Aquatic invertebrate distribution in
Nahal Taninim, Israel Journal of Zoology 33: 51-62.

28. Prado-Por, A., Ortal, R. and Por, F.D. 1981. Diamysis from the brackish water
in Nahal Taninim and its associated fauna. Rapp. Com. Int. Mer. Med. 27: 181-182.


1 חפסנ
רמאמב םירכזומה םינימה לש םייעדמה תומשה

םיחמצ .א
Schoenus nigricans
ריחשמ אמוגיחא
Tamarix tetragyna
עבורמ לשא
Teucrium procerum
תחפיק הדעג
Lolium subulatum
ינעצרמ ןוז
Euphorbia peplis
עורש בולבלח
Diplotaxis viminea
םינטק םיירוט
Artemisia arborescens
תינחיש הנעל
Smyrnium olusatrum
הלודג תירומ
Atriplex halimus
חפיק חולמ
Taeniatherum crinitum
םינעלמ-תכורא תנעלמ
Potamogeton fluitans
הפצ תינורהנ
Nuphar luteum
בוהצ רפונ
Narcissus serotinus
ליפא סיקרנ
Juncus acutus
דח רמס
Juncus spp.
רמס
Lemna minor
הריעזה םימה-תשדע
Heliotropium sauveolens
ינחירה ברקעה-ץקוע
Rubus sanguineus
שודק לטפ
Pluchea dioscoridis
תינחיש תיגלפ
Sedum litoreum
תיפוח תירוצ
Kickxia cirrhosa
תונקונקה תייסקיק
Phragmites australis
יוצמ הנק
Ceratophyllum demersum
עובט ןנרק
Lythrum salicaria
הלודג תינש
Limodorum abortivum
שרוחה קנש

םינטרס .ב
Palaemon elegans
יוצמ ןצפק
Potamon potamios
םילחנה ןטרס

םילחוז .ג
Mauremys caspica
תוציב בצ
Trionyx triunguis
יוצמ ךר-בצ


2 חפסנ
אלש הראבכ תציב רוזאבו םינינת לחנב םיחל לודיג יתב לש םיחמצה ינימ
.ודעות הבש הנורחאה הפוקתהו ,תוחפל 1986 זאמ ודעות
.(דחכנש ןימ - ** ;(18ןינדו ןתוד-ןורבניפ יפ לע) םירידנ םינימ - *)1966 דע
Oldenlandia capensis
*ףכה תידנלנדלוא
Stachys zoharyana
*ירהז לבשא
Aegilpos speltoides
*עוטק הטיח-ןב
Vicia laxiflora
*הקיקד היקיב
Cyperus papyrus
*סוריפפה אמוג
Oenanthe pimpinelloides
*תינונמכ תיניי
Onobrychis aequidentata
**םייניש-תווש תלוברכ
Chrozophora plicata
*תטמוקמ תישישל
Salsola soda
*תירובה תיחלמ
Althaea officinalis
*תיאופר תיפוטנ
Mentha aquatica
םימה תנענ
Hydrocotyle vulgaris
*הנטק הלילפס
Lemna trisulca
*תבלטצמה םימה-תשדע
Crypsis factorovskyi
ירוטקפ תינייטע
Fimbristylis bisumbellata
ןרקודמ בעילע
Anthemis parvifolia
*םילע-ןטק ןווחק
Glycyrrhiza glabra
חרק שוש
Acacia albida
*הניבלמ הטיש
Paliurus spina-christi
*ינצוק רימש
Lythrum borysthenicum
*םילע-תבחר תינש


1976-1967
Scirpus lacustris
*םגאה ןומגא
Scirpus holoschoenus
םירודכה ןומגא
Scirpus cernuus
יוטנ ןומגא
Suaeda splendens
*יפוח םכוא
Ulmus minor
*ריעש סומלוא
Schoenus nigricans
ריחשמ אמוגיחא
Dorycnium rectum
ףוקז סוטוליחא
Medicago ciliaris
תרזושמ תספסא
Polygonum lapathifolium
םימתכה תיבוכרא
Polygonum acuminatum
תדדוחמ תיבוכרא
Alternanthera sessilis
ףיסכמ ןציב
Eleocharis palustris
יוצמ ינועצב
Vicia tetrasperma
*הנידע היקב
Veronica syriaca
תירוס הקינורב
Malvella sheradiana
העורש תימלח-תב
Cyperus rotundus
םיעקפה אמוג
Nasturtium officinale
םילחנה ריגרג
Melilotus messanensis
תיליציס השבד
Brachiaria eruciformis
*קד ןנחוד
Alhagi graecorum
יוצמ הגה
Nerium oleander
םילחנה ףודרה
Rosa phoenicia
ינודיצ דרו
Alopecurus myosuroides
ךוראה לעושה-בנז
Briza minor
הנטק תיעוזעז
Zannichellia palustris
*תוציבה תיטוח
Rumex crispus
תלסלוסמ העמוח
Lathyrus ochrus
לודג חפוט
Oenanthe prolifera
הזורח תיניי
Sparganium erectum
*ףנע ןרודכ
Cornucopiae alopecuroides
תנעלוממ תינסוכ
Alisma lanceolatum
*תינלמזיאה עדרפצה-ףכ
Carex extensa
חוור ךירכ
Carex otrubae
םוחש ךירכ
Carex hispida
ריעש ךירכ
Lotus angustissimus
קיקד סוטול
Lotus Palustris
תוציבה סוטול
Lotus ornithopodioides
*ץנושמ סוטול
Lotus conimbricensis
*ינסיר סוטול
Potamogeton crispus
*תלסלוסמ תינורהנ
Potamogeton pectinatus
תינקרסמ תינורהנ
Ranunculus peltatus
םימה תירונ
Ranunculus marginatus
ללמה תירונ
Mentha pulegium
םירודכה תנענ
Nercissus tazetta
יוצמ סיקרנ
Orchis laxiflora
תוציבה בלחס
Poa trivialis
תוציבה תינסיס
Trachomitum venetum
*יחרזמה בלכה-םס
Juncus fontanesii
ץייוחמ רמס
Bellardia trixago
יוצמ קולע
Parentucellia viscosa
קיבד קולקלע
Salix alba/acmophylla
תדדוחמ/הנבל הברע
Pulicaria arabica
תיברע תישוערפ
Linum bienne
םילע-תרצ התשפ
Linum maritimum
*ףוחה תתשפ
Ononis alopecuroides
לבושמ קרבש
Glycyrrhiza echinata
ינצוק שוש
Lythrum hyssopifolium
*םילע-תנטק תינש
Lythrum tribracteatum
*םייניש-תווש תינש
Serapias vomeracea
יוצמ ןתפש
Lupinus micranthus
*ריעש סומרות
Trifolium physodes
*ףחלושמ ןתלת
Trifolium
constantinopolitanum
*אטשוק ןתלת
Trifolium nigrescens
*הפר ןתלת


1986-1977
Elymus elongatus
*ךראומ ןוריפורגא
Suaeda vera
יתימא םכוא
Myriophyllum spicatum
*לבושמה הלעה-ףלא
Spergularia salina
החולמ הירלוגרפסא
Aster tripolium
*תוציבה רתסא
Sarcocornia macrostachyum
ליחכמ חלמ-ןב
Vicia galeata
תוציבה תיקב
Veronica anagallis-aquatica
םימה תקינורב
Leersia hexandra
*השושמ זרוא-תב
Geranium dissectum
רוזג ןוינרג
Damasonium alisma
*ינבכוכ ןוסמד
Bellevalia trifoliata
הלוגס תימוזמז
Carex divisa
קלוחמ ךירכ
Plantago lanceolata
ינלמזיא ךחל
Plantago major
לודג ךחל
Plantago coronopus
עוסש ךחל
Lysinachia dubia
*תקפוסמ היכמיסיל
Arundo donax
חיכש הנקבע
Lemna minor
הריעזה םימה-תשדע
Lemna gibba
תנביגה םימה-תשדע
Epilobium hirsutum
הריעש הברברע
Salicornia europaea
ינובשע ןקרפ
Ceratophyllum submersum
*לובט ןנרק
Ruppia maritima
*םיה תייפור
Vitex agnus-castus
יוצמ םהרבא-חיש
Hordeum marinum
ףוחה תרועש
Trifolium resupinatum
ךופה ןתלת
Trifolium spumosum
ףצקה ןתלת
Trifolium repens
לחוז ןתלת

עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ