הליער תלוספבו םינכוסמ םירמוחב לופיטה
הביבסה תוכיא - הפיח רוזיא םירע דוגיאב
הביבסה תוכיאל דרשמה :תאמ
.451-445 םידומע ,1990 תנש ,16 יתנש ח"וד :לארשיב הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

הטיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת רעילה באיגוד ערים איזור חיפה - איכות הסביבה

תמרזה דעי יפל ,תוצובק שולשל קלחתמ םייתיישעת םיכפשב לופיטה
:םיכפשה
.רוהיטה ןוכמל םיעיגמו םדק לופיט םירבועה םיתיישעת םיכפש .א
.ןושיקה לחנל םיעיגמו םדק לופיט םירבועה םייתיישעת םיכפש .ב
.םיל תורישי םיכפשנו םדק לופיט םירבועה םייתיישעת םיכפש .ג

,לופיט תכרעמ ןיקתהל לחה לעפמה .השק םורכ יופיצל לעפמ - "סוידר"
לורטנ ,יכרע שש םורכ רוזיח גוסמ םילופיט הפיטשה ימ ורבעי התרגסמבו
.בבוח תמרב רתאל וחלשי תוזכורמה תוסימתהו םיעקשמה .עוקישו

.יסקופא עבצב תכתמ יופיצל לעפמ - "םינווג"
הצמוח :םיליכמ יופיצל תכתמה תנכה ךלהמב םירצונה הפיטשה ימ
.חטש יליעפ םירמוחו ןרמח יחלמ ,תימורכ הצמוח ,לזרב יחלמ ,תיתחרז
.עוקישו לורטנ ,יכרע שש םורכ לש רוזיח - לולכי םיכפשב לופיטל ןקתמה
םיעקשמהו תימורכה הצמוחה תסימת .1990 ראוניל הדעוי לעפמה תנקתה
.בבוח תמרל וחלשיי עוקישה תלועפמ

.תכתמ יופיצל לעפמ - "לקנימורכ"
ןגנמ ,םורכ ,םוימדק ,ץבא ,דינאיצ יחלמ םיכפשה םיליכמ לופיט ינפל
לע (pH-ב היילע ירחא) םידינאיצ לוסיח לע תססובמ לופיטה תכרעמ .לזרבו
םילבקמש ,םיישדוח םיחוויד דבלמ .עוקישו רקובמ לורטנ ,ןוצמיח ידי
םירומא םיעקשמה .דוגיאה ידי לע עתפ םוגיד םג השענ ,לעפמה תדבעממ
.בבוח תמרל לעפמה ידי לע חלשיהל

.ימיכורטקלא ןווליג - "ךייר תכתמ"
הצמוח ,חלמ תצמוח :םיליכמה הפיטש ימ םירצונ יצמוחה ןווליגה ךילהתב
ידדה לורטנ לע ססובמ םיכפשב לופיטה .םורכ יחלמו ץבא יחלמ ,תימורכ
תרקב תכרעמב ,םילברעמב דיוצמה ןקתמב םיילקלאו םייצמוח םימרז לש
תאו H2SO4, הצמוח םע הסימתה תצמחומ ,ךשמהב .BEDOX-בו pH
.יובכ דיס םע םילרטנמו לזרב יחלמ םע םירזחמ יכרע-ששה םורכה
םיכפשב התשענש עתפ תקידב תואצות .בבוח תמרל וחלשיי םיעקשמה
,םידעצ תרדס לעפמה גיצנ םע העבקנ .ןקתהמ הגירח לע ודיעה ,לופיט ירחא
.ןקתמה תוניקת תא וחיטביש
:רכינ רופיש לע ודיעה ןכמ רחאל וכרענש תוקידבה

Cr6+ > 0.25 mg/1 :ןוקיתה ינפל
Cr6+ < 0.25 mg/1 :ןוקיתה ירחא

.םיילמשח םירבצמ רוציל לעפמ - םירבצמ "ידע"
רבכ לופיט ןקתמ .םדק לופיט םירבוע אל לעפמה לש םייתיישעתה ויכפש
.לעופ וניא ןידע אוה ךא ,םנמא ןקתוה
ירתיה לש תויעב ללגב ,יושירה תדעו ידי לע החדנ לעפמה לש קסעה ןוישיר
.ןוישירל םידחוימ םיאנת םויק תשירדל םוקמ ןיא ,ןכל .היינב

.םיספדומ םילגעמל לעפמ - "בדיס"
,םידירואולפ ,תשוחנ ,לידב ,תרפוע יחלמ םיליכמ םייתיישעתה םיכפשה
אצמנו עוקישו לורטנ לע ססובמ ,םיכפשב לופיטל ןנכותמה ,ןקתמה .םיטרוב
.ינדי לורטנ ידי לע לופיטה השענ ותמלשהל דע .םויס יבלשב

.ימיכורטקלא ןווליג - "ץרפמה יופיצ"
הדמעב תימיכורטקלא הטישב ,ץבאב תכתמ יופיצב קסועש שדח לעפמ
רבחתהל השירד םהבו קסעה ןוישירל םידחוימ םיאנת ונתינ .תילקלא
.םיכפשב לופיטל ןקתמ לש הלעפהו המקה רחאל ,תינוריעה בויבה תכרעמל
ןוישיר אלל לעופ אוה םייתניבש ךכ ,היינב רתיה וא קסע ןוישיר ןיא לעפמל
.הביבסה תא םהזמו

"ןיבולא"
היישעתה רוזיאב אצמנה ,םוינימולא יליפורפ לש העיבצו יופיצל לעפמ
םיליכמ םהו הנש/ק"מ 60,000 לעמ איה לעפמה יכפש תומכ .קילאיב תיירק
:םיכפשב לופיט תוכרעמ יתש תומייק לעפמב .םורכ ,םיטפלוס ,םוינימולא
עוקישו םיכפש לורטנ ןקתמו םיטמורכה תסיפתל םינוי יפילחמ ןקתמ
בר ןמז לקלוקמ הרקבה רושכמ היה הז ןקתמב .תוכתמ לש םידיסקורדיה
ונתינ 1989 לירפאב .תינקת םיכפשה תוכיא התיה אל ךכמ האצותכו
רישכמ תנקתהל תושירד םהבו קסע ןוישירל םידחוימ םיאנת "ןיבולא"ל
יוניפלו ,תונקתל םאתהב םיכפשה תוכיא תחטבהל ,ןיקת pH תדידמ
.רשואמ םוקמל הליערה תלוספה
.שדח pH הדידמ רישכמ לעפמה שכר ינויב

"וקסמ"
םיליכמש םיכפש םירצונ םייופיצל הקלחמב .היישעתל הדלפ ינבמ רציימ
תיתנשה תומכה .םיחלמו תיתחרז הצמוח ,םידירולכ ,ןרתנ ,לזרב ,טפסופ
.ק"מ 6,000 -כ איה לעפמה יכפש לש
ןקתמב - יוארכ לעופ םיכפשב לופיטל ןקתמהש ,ררבתה לעפמב םירוקיבב
.תוכתמ לש םידיסקורדיה עוקישו דיס סיסב לע לורטנ עצבתמ

"גרוב טומ"
יכפש .ץבאב יופיצ ידי לע רומיגו גרוב תוטומ לש יבבש דוביעב קסוע לעפמה
,םידינאיצ םיליכמ הלא םיכפש .יופיצה ךילהת לש הפיטשה ימ םה רוצייה
,םיכפשב לופיטל ןקתמ םקוה 1989 רבמצדב .לזרבו ץבא ,יכרע-שש םורכ
רוזיח ,טירולכופיה ןרתנ תפסוה ידי לע םידינאיצ תסירה :ויתולועפ ולאו
הצמוח סיסב לע לורטנ ,טיפלוסיב-התמ ןרתנ תפסוה ידי לע יכרע-שש םורכ
םורכ לש םידיסקורדיה עוקיש יפוס בלשבו תיטסואק הדוס וא תיחלמ
.לזרבו ץבא ,יכרע-תלת

.דוגיאה תשירד יפל בבוח תמרל וקלוסי םיעקשמהו תוזכורמה תוסימתה

"ןורוד"
םיכפש םירצונ יופיצה ךילהתב .היצזידונאו םוינימולאמ םילכ רוצייב קסוע
.םיזכורמ םיטבמא ךותב הליבט לש בלש לכ רחאל ,םירצומה תופיטש בקע
טבמאה גוס יפל ,10-ל 4 ןיב הענה הבגה ילעב םיכפש םילבקתמ ,האצותכ
.תשוחנו םוינימולא םיליכמ ולא םיכפש .הפיטשה תישענ וירחאלש זכורמה
העוציב ,דוגיאה תשירד תובקעב לעפמה יכפשב םדק לופיטל תינכות השגוה
לורטנ :לופיטה תונורקע .םייתסה אל ןיידע ךא ,1989 רבמבונב לחה
עוקיש ןכמ רחאלו תיטסואק הדוס וא תיתרפוג הצמוח תועצמאב םיכפשה
ןוישירל םידחוימ םיאנת לעפמל ונתינ .םידיסקורדיה תרוצב תוכתמה לש
.ויכפשל םיעגונה ,קסעה

"וקלטמ"
תפיטשב םרוקמש םיכפשה .םיינורטקלא םיביכרמ לש זיידונא יופיצב קסוע
הביסמ .הבגהה טעמל ,קוחה תושירדב םידמוע ,יופיצה ךילהתב םירצומה
לורטנל ןקתמ ןיקתהל ,קסעה ןוישירל םיאנתה תרגסמב לעפמה שקבתה וז
תא תונפל שרדנ לעפמה .1989 רבמצדב לחה ןקתמה עוציב .םיכפשה
.בבוח תמרב הליערה תלוספה רתאל תוזכורמה תוסימתה

"קילאיב הפצמה"
ךילהתב ץבא יופיצמ םיעבונה ,םיכפשב םדק לופיטל ןקתמ םייק לעפמב
תיטסואק הדוס םע לורטנמ בכרומ םדקה לופיט .םידינאיצ אלל ילקלא
.הניקת הרוצב לעופ לופיטה ןקתמ .עוקישו

"תכתמ ילעפמ .מ.פ"
הדוס תועצמאב תוצפושמה תויבחה יוקינמ םירצונה ,לעפמה יכפש
ינש םימייק הדבלמ .תיתחרז הצמוח םע לורטנ תכירבל םימרזומ ,תיטסואק
םירבטצמה םינמשה .ינויצטיברג םינמש דירפמכ םישמשמ רשא ,תורוב
םיכפשב זרפומ רזוח שומיש ."זפ" תרבחב רזוח שומישל םירבעומ
הדירילו םיכפשב םימהזמה זוכיר תיילעל םרוג ,לעפמה יכרוצל םירהוטמה
.םתוכיאב

"ןולובז קמע"
םימרזומ לעפמה יכפש .םיפוצמ םוינימולא יליפורפ רוצייב קסועה לעפמ
עוקיש תוכירבו תיטסואק הדוס ידי לע לורטנ ללוכה ,םדק לופיט ןקתמל
לעפמה שרדנ ,םינקתב הדימע חיטבה אל ןקתמהש ןוויכמ .םידיסקורדיה
סרפ-רטליפ ןקתמ שכר לעפמה ,ןכאו .ויכפש תייעבל ריבס ןורתיפ אוצמל
.הצובה לש ליעי שובייל

"לילק"
תוילכימ תועצמאב ,רוהיטה ןוכמל ויכפש תא תונפל ךישממ לעפמה
יממ םיטמורכב לופיטל ןקתמ לעופ לעפמה חטשב .םייעובש םיחולשמב
יכרע-שש םורכ רוזיח ןורקיע יפל לעופ רשא ,םינוי יפילחמ לש ןונערה
תצוב .םיטנלוקולפ תרזעב עוקישו דיס םע לורטנ ,יכרע-תלת םורכל
יודיא תכירבב תרבטצמ תורחאה תוכתמהו םורכה לש םידיסקורדיהה
ומכ .הצוב ןוט 26.5 -כ בבוח תמרל וחלשנ 1989 תנשב .בבוח תמרל הנופמו
:םיכפשל םירושקש םייסדנה םיטקייורפ ינש םיעצבתמ ןכ
רוביחו זול שידק בוחרב תמייקה החושל דע לעפמהמ בויב וק תחנה .1
.תינוריעה תשרל    
.םישבכמב םרוקמש םינמש דירפמ ןקתמ תיינב .2

.עוציב לש יפוס בלשב םיאצמנ םיטקייורפה ינש

"םורכ-ונכט"
ןטקו דדוב טבמא וב לעופ םויכו ותוליעפ תא דואמ םצמצ לעפמה
.תזכורמה הסימתה לש שדחמ קוזיח אלא ,בויבל ןוקיר ןיא .היצזיטמורכל

םילהוכו טפסופ ליטוב םיליכמה םיינגרואה םיכפשה - םילקימיכ הפיח
תעצבתמ הפירשה ."רשנ" לעפמ ינשבכב הפירשל תורישי םירבעומ ,םינוש
.םינשבכה לש תוקידבו יוסינ ושענש רחאל ,תרקובמ הרוצב

.םינמש שודיחל לעפמ - םינקתמ "זפ"
.הדעס לחנל םימרזומו D.A.F. ןקתמב לופיט םירבוע םייתיישעתה םיכפשה
היעב תמייק ןיידע ךא ,םינמשה תדרפהב רופיש םיארמ םייתדבעמ םיחוויד
.הגהה תוסיו אשונב

םינמוש mg/1
הקידב ךיראת
200
13.8.89
60
24.9.89
4
6.10.89

"למרכ ילכימ"
םירצונ רוצייה יכפש .העיבצה יכפשב לופיטל ןקתמה לעפוה 1989 רבמטפסב
םיליער םיביכרמ רפסמ םיליכמו לגרק תקלחממו הספדהה תונוכמ תפיטשמ
.םוינלס ,םורכ ,טלבוק ,םוימדק ,תשוחנ :העיבצה ירמוחב םיאצמנה
:אבה לופיטה ידי לע תודבכה תוכתמה תא קיחרהל ןתינ ןקתמה תועצמאב
,טילורטקלאילופ תפסותב טאפלוס םולא םע היצלוגאוק ,הקיפס ןוזיא
.בבוח תמרל קלוסתו תרגאנ הצובה .הללצהו סיסב תפסות ידי לע לורטנ

"למרכ ילושיח"
ןיכמ "למרכ ילכימ" םע דחיו ,םיל ויכפש תמרזה תא קיספהל דמוע לעפמה
רבעוהו םלשוה ןונכתה .תינוריעה בויבה תכרעמל רוביחל תיתשתה תא
בבוח תמרל תוקלוסמ תוזכורמה תוסימתה .םימכסומה םימרוגה רושיאל
.עובק ןפואב

"ש"עת"
יכרע-תלת םורכל יכרע-שש םורכ רוזיח ידי לע םיטמורכב לופיטל ןקתמה
.בבוח תמרל תקלוסמ הצובה .יוארכ לעופ ,םידיסקורדיה םורכה עוקישו

םינכוסמ םירמוח תלבוה לע תרוקיב
ידכ ,למנה לש יפרועה ףוסמב םירוקיב םייעובש ךשמב וכרענ 1989 לירפאב
.ףוסמהמ םיאצויהו םיעיגמה םינכוסמה םירמוחה תעונתמ םשרתהל

לע הרובחתה דרשמ ישנא ידי לע הכרענש ,עתפ תרוקיבב ףתתשה דוגיאה
."זגה תווח"ו "םינשד" לעפמ רעש :תודוקנ יתשב םינכוסמ םירמוח יליבומ
.ןקתה תושירד לע ונע אל םיגהנהו תויאשמהמ 30% -כ

תנכוסמ תלוספ
1989 תנשב ועיגה ,הביבסה תוכיאל הפיח םירע דוגיא לש טופישה רוזיאמ
.בבוח תמרב רתאל םילעפמ רשע-השולשמ תנכוסמ תלוספ ןוט 6,800 -כ
תמר רוזיא טעמל ץראה לכמ םיחולשמהמ 42% הווהמ וז תלוספ תומכ
.בבוח

דוביעל זכרמב הלבקתהש תלוספה תומכו םילעפמה תמישר :8 הלבט
בבוח תמרב תלוספה

תונוטב תומכ
לעפמה םש
3,455
"טיו זפ"
3,106
קוקיז יתב
84
"למרכ ילושיח"
50.5
"ל"אפר"
49.4
"יזכרמה ריבשמה"
26.5
"לילק"
20.3
"םילקימיכ הפיח"
9.6
"ורת"
7.2
"ימת"
6.4
"ןוינכט"
1.2
"סקינורביפ"
0.8
הפיח תייריע
0.45
"טיבלא"

,"ימת" ,"לילק" ,"ןכרצל ריבשמה" ,"ל"אפר" - םיאבה םילעפמהש ןיוצי
תמרב רתאל תלוספ (1988) תמדוק הנשב וחלש אל ,"טיבלא"ו "סקינורביפ"
.בבוח

תודסומ לע תנכוסמה תלוספה חולשמ תבוח תא ףוכאל ץמאמה ךשמנ
.הפיח רוזיאב םייאופר

ץרפמב םילעפמב תירפוג לד טוזמבו דבכ טוזמב תירפוג תומיגד :9 הלבט
הפיח

תירפוג זוחא
םוגידה ךיראת
לעפמה םש
תירפוג לד טוזמ
דבכ טוזמ


1.1
2.49
4.4.89
לש חוכה תנחת
למשחה תרבח
-
2.11
15.3.89
קוקיזה יתב
טפנל
0.88
2.13


1.01
-
18.5.89

-
2.32
22.6.89
הימיכורטפ תודג


MED-POL תינכת
ןוכיתה םיה ימהזמ רוטינב קסועה ם"ואה לש טקייורפל הפרטצה הדיחיה
ףחרמ קבא לש תומיגד תועצובמ ,טקייורפה תרגסמב .םייתשבי תורוקממ
תוכתמ תוחכונ תעיבק ךרוצל ןכמ רחאל קדבנ קבאה .HI-VOL רישכמב
היהת םייגולורואטמה םינותנה תרזעב .תרפועו םוימדק ןוגכ ,תודבכ
.םיל םימהזמ תעסה לש לדומ תונבל תורשפא

,הבגה תקדבנ המיגד לכבשכ ,םתומכ תא םידדומו םשג ימ םיפסוא ליבקמב
.תרפועו םוימדק ןוגכ תוכתמ תוחכונו ,תויצמוח ,תילמשח תוכילומ

תימיכ הדבעמ
םיפרושש טוזמב תירפוגה תלוכת תא קודבל םיכישממ תימיכה הדבעמב
."םיישיאה םיווצ"ה תוארוהל םאתהב ,םילעופה םילעפמה


רפכ - הביבסה תוכיאל תירוזיאה הדיחיב םינכוסמ םירמוח אשונב לופיטה
ןורשה דוהו הננער ,אבס

לע ןכוה תירקת ןמזבו העיגר ןמזב םינכוסמ םירמוחב תוירקתב לופיט להונ
הדיחיה ,תויריעה לש ףתושמ תווצ ידי לע ץמואו תירוזיאה הדיחיה ידי
.רוזיאב שא יבכמו הרטשמה ,הביבסה תוכיאל

תוירקתב תינושאר םינוכיס תכרעה עוציבו םיזג יוליגל הכרע השכרנ
תופמ ,םירטליפ ,תוכסמ ,יסיסב דוגיב תללוכ הכרעה .םינכוסמ םירמוח
.ם"וא ירפסמ יוהיזל םיגולטקו

יעוריאב לופיטל םילעפמ תונגראתהל סרוק החלצהב םייס תוישעתה זכר
.םינכוסמ םירמוח

ודשחנש ,םיפירח תוחיר לע תונולת לש םירקמ הרשעכב הלפיט הדיחיה
םירמוח תוירקתכ השולש ורדגוה םכותמ ,יתואירב יתביבס ןוכיס ילעבכ
.םינכוסמ

הווקת חתפ תייריעב הליער תלוספבו םינכוסמ םירמוחב לופיטה

דחא ,טרדיה-ןיזרדיה לש יתוחיטב ןוסחיאל תינכת םילשה "איסא" לעפמ
הב ,תדחוימ תדרפנ הככס הנבית .ושומישב םייוצמה םינכוסמה םירמוחהמ
.שא וא תופילד לש יוהיזו יוליג יעצמא ונקתוי

ןיכהל לעפמה שרדיי וז הנשב .תויושרהמ רושיאה ןתמ םע לחת היינבה
.םיפסונ םירמוח לש םינוכיס רקס

םירמוח תוירקת תכרעהל יעוצקמ עקר רמוח תנכהב החמתמש הרבח
םירמוח יעוריאל םישיחרת תיינבל העצה הייריעל השיגה ,םינכוסמ
יריצב שיחרת תיינבל העצה םג השגוה .היישעת ירוזיא השימחב םינכוסמ
.םינכוסמ םירמוח ליבומה ,בכר תנואת לש הרקמל ,ריעב םייזכרמ העונת

יבכמ ,א"דמ ,הדובעה דרשמ ,תואירבה דרשמ - אשונל םיעגונה םיפוגה לכ
ופתתשה ,םילעפמהמ קלח יגיצנו ,תימוקמה תושרה ישנא ,הרטשמ ,שא
.ריעב םינכוסמ םירמוח אשונב ןויע םויב

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ