תצופת לע - תכשמנ היריבעמבו הירלמב המיחלה
םתרבדהו ץראב סלפונא ישותי
רנפ הוודח , ןשרוא רואל , םולש ירוא :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבסה תוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.148-143 םידומע ,(1994 תנש) ,(1 קלח)3 ןויליג
 :רוקמ
     

הלחימה במלריה ובמעביריה נמשכת - על תפוצת יתושי אנופלס בארץ והדברתם
,םישותיל ילאיצנטופ הריגד רוקמ םיווהמ ץראב םימה יפוג תבירמ
.טאל םימרוז וא םידמוע םימב םיחתפתמ םישותיה ילחזש רחאמ
,לודיגה תיב תונוכתבו היפרגואיגויבב היולת םישותיה ילחז לש הנואפה
.15המודכו הרוטרפמטה ,יחה ,חמוצה ,םתמירז בצק ,םימה בכרה :ןוגכ

תגשה םשל ,םדאה ללוכ ,םח םד ילעב םיאקדנופ תוצקוע םישותי תובקנ
תדורגמו תודירטמ םישותיה תוציקע .5םיציבה תוחתפתהל םיאתמ ןובלח
.15תונוש תולחמ ימרוג תרבעה רשפאל תולולעו

לכבו ,םיגוס רפסמ ידי לע ץראב תגצוימ (Culicidae) םישותיה תחפשמ
ןימה רקיעבו Culex גוסה ןויצל יואר .17,14םינימ רפסמ (דחאל טרפ) גוס
ידרטמ בור ."יוצמה תיבה שותי" יממעה ויוניכב עודיה ,Culex pipiens
תולודג תויסולכואש ,הז שותי ידי לע םימרגנ ץראה יבחר לכב תוציקעה
תוחפל ,יארחא הז ןימ .ינגרוא רמוחב םירישע םימב תוחתפתמ ולש
יאקירפאה עקשה תחדק תלחמ לש ףיגנה תרבעהל ,תמיוסמ הדימב
תלבגומ איה .םדאל םג תרבעומו רקבו ןאצ לש הלחמ איהש ,(א"שק)
התייה הנורחאה הנשב ךא ,הרהסל םורדמש םירוזאל ללכ ךרדב
תויה ןיינעמ Aedes גוסה .24םירצמב הלחמה לש הלק תוצרפתה
םיארחא םה םיבר םירקמבו םויב םג םיצקוע ומע םינמנה םישותיהש
.םלועב םיבחרנ םירוזאב םדאלו ץראב םייח-ילעבל תולחמ תרבעהל

ורדגוה סלפונא ינימ הרשע .Anopheles סלפונא גוסל תשדקומ וז הריקס
לש תיגולומוטנאה הדבעמה ידי לע ץראב תונורחאה םינשה םירשעב
לש םיילאיצנטופ םיריבעמל םיבשחנ השיש םהמו ,תואירבה דרשמ
הלא םינימ לש תומצמוצמ תויסולכוא תולגתמ תונמוזמ םיתעל .1הירלמה
.17ץראב םייעבטה םימה יווקממ קלחב

1991/92 םיפרוחב בגנה ןופצב ודריש תוברה םיעקשמה תויומכ ירחא
-ו (יגולורואטמה תורישהמ םינותנ ,יתנש-ברה עצוממהמ םיילפכמ רתוי)
תפוקתב םישבי ויה תומדוק םינשב רשא ,םיבר םילחנ ולחה ,1992/93
,המגודל ,הרופ לחנבו םיירודא לחנב .רידסו ףיצר ןפואב םורזל ,ץיקה
,ורצונ הנורחאל .תישילשה הנשה וז קספה אלב םימה תמירז תכשמנ
ינפ לע םיערתשמה םישותי תוחתפתהל םימיאתמ לודיג יתב ,אופא
םישותי לש הצופתה לעו תוחיכשה לע העיפשהש הדבוע ,םיבחרנ םיחטש
.19הלא םילחנב

תא הרצקב םכסמ ןושארה קלחה .םיקלח העבראמ בכרומ רמאמה ףוג
ינונגנמ םיראותמ ינשה קלחב ;הירלמל סלפונאה ישותי ןיבש רשקה
ישותי תויסולכוא לש תוברתה תעינמל םילעפומה הרקבהו רוטינה
םכוסמ ישילשה קלחב ;ללכב םירחא םישותיו טרפב םינכוסמ סלפונא
לש ץראב הריגדה ירתא יופימל תיפרגואיגה עדימה תכרעמב שומישה
הירלמה ירקמ יופימלו הירלמ יריבעמל םיבשחנה סלפונאה ישותי
ינימ תעברא לע םיאצממ םיאבומ יעיברה קלחבו ;1993 תנשב םיאבוימה
ןופצב םילחנב ,הירלמ לש םיילאיצנטופ םיריבעמל םיבשחנה ,סלפונאה
.בגנה

:רמאמה יקלח
הירלמהו םישותיה
םישותיה תויסולכוא לש הרקבו רוטינ
הריגדה ירתא יופימו בושחמ
בגנב סלפונא ישותי תצופת לע םישדח םינותנ
םוכיס
תורפס


הירלמהו םישותיה
םיאקדנופו סלפונא ישותי תואיצמ :הירלמה תלחמל םישותיה ןיב רשקה
.וז הלחמ תרבעהל תיחרכה םיוסמ רוזאב םיליפט יאשנ

ולש םייחה רוזחמ .םוידומסלפ גוסהמ יאת-דח רוצי אוה הירלמה ליפט
ידכ .סלפונאה תבקנ ףוגב ינימ בלשו םדאה ףוגב ינימ יתלב בלש ללוכ
ידי לע ץקעיהל םדאה לע ,הירלמ יליפטב אירב םדא תקבדה עצבתתש
תוחתפתהה בלשב םיליפט םייוצמ הלש קורה תוטולבבש סלפונא תבקנ
תא ואשנ ץראב הירלמ לש תושק תויוצרפתה ןמזב םג .הקבדהל םיאתמה
ידי לע םתעילב ןמזמ .1(ןימל םאתהב) םישותיהמ 5-3% קר םיליפטה
הנומש תוחפל םיליפטל םישורד עוגנ םדאמ םד תחוראב סלפונאה תבקנ
הלש יעמהמ דודנלו הבקנה ףוגב םיאתמה לוגלגה תא רובעל ידכ םימי
לכ שותיה תבקנ ףוגב םיראשנ ללכ ךרדב הירלמה יליפט .קורה תוטולבל
ןימ לש הרבעהה רשוכ תא םיעבוקה םיירקיעה םימרוגה .הייח ימי
ךרוא ,(םדא םד תפדעה) תויליפופורתנאה תדימ םה םיוסמ סלפונא
תפדעה) תויליפודנאה תדימו ןימה לש הפועתה חווט ,הבקנה לש םייחה
.ןימה לש (החונמל םינבמ

הצופתה המצמטצה תיחכונה האמה תליחת זאמ :םלועב הירלמה
רופיש בקע ,םיגזוממה םירוזאב רקיעב ,הירלמה לש תימלוע-ללכה
תוינכת םושייו חותיפו םדאה תייסולכוא לש םיימונוקא-ויצוסה םיאנתה
תרקבל תוליעפה .ימלועה תואירבה ןוגרא תוינידמ יפל הרקבו הרבדה
תופורתב בחרנ שומיש ידי לע ליפטה דגנ תולועפ תללוכ הירלמה
לכ ףרח .סלפונאה שותי - הלחמה ריבעמ דגנ תולועפו תוירלמ-יטנא
ןבומב) תוימדנא תגרדב תאז לכב הראשנ הירלמה ,השענה
וא ץרא לבח ןוגכ םיוסמ רוזאל םילבגומה הלחמ וא קיזמ :יגולוימדיפאה
30° בחורה יווק ןיב תוצרא התיברמב ההובג (תופיצרב וב םייוצמו יא
,הירוס ,היקרוטב רקיעב - ןופצל תוצירפ םע ,םורדב ידגה גוחו ןופצב
.23ןיסו ןטסינגפא ,ןריא ,קריע

לע ועיבצה תיחכונה האמה תליחתמ ץראהמ םיחוויד :ץראב הירלמה
סלפונאה ינימ לש הנואפה .13,11הירלממ תוומו תולחמ לש לדוג רועיש
רקחמה לש הקימנידהו הירוטסיהה ;1919 זאמ ץראב הרקחנ םינושה
רנפ לש תודובעב הנורחאל ומכוס לארשיב סלפונאה ינימ תצופת ןכו הזה
.המורד יבגל 14'תושו תילגרמ ידי לעו ץראה ןופצ יבגל 17ןורטיקו

םוקמל רורב רבסה ןיא) "םייטפירק" םירדגומה םירקמ רפסממ ץוח
הירלמה ירקמ לכ טעמכ ויה תונורחאה םינשה שמחו םירשעב ,(הקבדהה
ורזחש םיריית ויה םילוחה .(imported) תאבוימ הירלמ לש םירקמ ץראב
םירוזאמ ואבש םישדח םילוע ןכו ,תימדנא הירלמה םהבש םירוזאמ
ץראב הירלמ תונשיהש יפ לע ףא .(22תואירבה דרשממ םינותנ) הלאכ
הירלמ לש תוימוקמ תויוצרפתהל הנכס שי ,הריבס הניא בחרנ ףקיהב
םישותילש הקבדה בקע שחרתהל תולולעה ,(introduced) "תסנכומ"
.תרחא ץראב הלחמב וקבדנש םילוחמ םיימוקמ

הלעמל הרזח


םישותיה תויסולכוא לש הרקבו רוטינ
קלח םה ץראב םיילאיצנטופה הלחמה יריבעמ לש הרבדההו רוטינה
רפסמב יולת םיימוקמ םישותי לש הקבדהל יוכיסה .ךשמתמ ךילהתמ
םיריבעמה תויסולכוא לדוגב ,םדאה תייסולכוא ברקב םיליפטה יאשנ
לכב לפטמ תואירבה דרשמ .םהלש הרבעהה תוליעיבו םיילאיצנטופה
םישותי תוברתה תעינמל גאוד הביבסה תוכיאל דרשמהו ,הלחמ הרקמ
.הלאכ םישותי יוליג לש הרקמ לכב תידימ הרבדהו םוזי רוטינ ידי לע

םדאל םיקיזמ תרבדהלו רוטינל ףגאה לש םייזכרמה םידיקפתה דחא
לשו ללכב םישותי לש תויסולכוא רוטינ אוה (הביבסה תוכיאל דרשמב)
ךלהמ לע התעפשהו הירלמה תובישח בקע .טרפב סלפונא ישותי
,םילחנה לש םוזי רוטינ םינשה לכ ךרענ ,ץראב םייחהו תובשייתהה
.סלפונא ישותיל םיילאיצנטופ הריגד ירתא םיווהמה תוציבהו תונייעמה

לכב םירקבמ הביבסה תוכיאל דרשמה לש םיקיזמב המיחלה יחקפמ
ילחז םילגתמ רשאכ .סלפונא ילחז לש תואצמיה ןכתית םהבש םירתאה
הדבעמב ןימה לש תקיודמ הרדגהל תחלשנה המיגד תחקלנ ,םישותי
לע תלטומ הרבדהה לע תוירחאה .תואירבה דרשמ לש תיגולומוטנאה
לכב תיארחאה תושרהמ תשרדנ הרבדהו ,חטשב הקיזחמה תושרה
םיריבעמכ םיעודיה ,סלפונאה יניממ דחא רדגוה םהבש םירקמה
ילחז לש תולודג תויסולכוא תומייק רשאכ וא ,הירלמ לש םיילאיצנטופ
.תובורק םדא ינב תויסולכואל דרטמ תווהל םילולעה ,םישותי

בקע ,ילוכו םילחנב ,תונייעמב תיתביבס העיגפמ רשפאה לככ ענמיהל ידכ
,ההובג תוליער ילעבו םייביטקלס אל הרבדה ירישכתב בחרנ שומיש
תומוקמה רפסמ םוצמצל תולועפ עצבל תויארחאה תויושרה תושרדנ
םיגד תסנכהו המירז תרדסה ,זוקינ ןוגכ - םישותי תריגדל םימיאתמה
.םישותי יפרוט

Gambusia affinis1 היזובמג יגד ץראל ואבוי האמה לש םירשע התונשב רבכ
הרבדה ירישכת חותיפ םע ,םינשה ךלהמב .םישותיה ילחז תא םיפרוטה
םינשב םלוא .םיגדה תובישח הדרי ,(םימה חפנ לכב םירזפתמה) םייזופיד
םסינכהל ןויסינ השענ ,הביבסה תוכיאל תועדומב היילעה םע ,תונורחאה
םיפוטויבב ההובג תופידע ןתמ ךות) הרבדהה ךרעמל תוירחסמ תוטישב
תרקבל םיפרוט םיגד לש םיימוקמ םינימ לש םתמאתה תקדבנ ןכו ,(םימיאתמ
.םישותיה תייסולכוא

תוברעתה אלב םהש יפכ םרמשל תובישח שי רשא ,םייעבט םימ יווקמב
ישותי לש הרבדהה תישענ ,(עבט תורומש רקיעב) תרחא וא תינכמ
,Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) תועצמאב םינכוסמ סלפונא
1977 תנשב ץראב הנושארל הלגתה הז קדייח .2םישותי ילחזל יפיצפסה
תא סרוה היצלורופסה תעב רצוי קדייחהש ןיסקוטה .8תילגרמ ידי לע
תונורתי .םתוא תיממ ךכ ידי לעו םישותיה ילחז לש לוכיעה תכרעמ
.הביבסל יתודידי ותויהבו ולש תויפיצפסב םה B.t.i. -ב שומישה
לע קר לעופ ןכלו ,םילחזה ידי לע לכאיהל בייח אוהש ךכב םה ויתונורסח
ןכו ;תכרעמהמ תוריהמב םלענו עקוש אוהש ךכב ;תונוזינה לחזה תוגרד
עלבנ קדייחה :ךומנ ינגרואה סמועה םהבש םימל תלבגומ ותוליעיש ךכב
דירומ ןוזמ עפש ךכיפלו ,רחא ןוזמב הרחתמו ןוזמכ לחזה ידי לע השעמל
רשפאמ וניא רשא הובג ינגרוא סמוע ילעב םירחא םימ יווקמב .ותוליעימ
שומישה לע םינמשב שומישה ףדעומ ,םזקנל רשפא יאו םיגד תוחתפתה
.םייזופיד הרבדה ירישכתב

הלעמל הרזח


הריגדה ירתא יופימו בושחמ
ירתא לכ לש יופימה בושחמ ךילהת לש ומוציעב םיאצמנ ונא םויכ
דרשמב םיקיזמב המיחלה ףגא ידי לע ליעפ ןפואב םירטונמה הריגדה
ןמזבו בחרמב הקימנידה תא עובקל רשפאי הז בושחמ .הביבסה תוכיאל
יתב לע םיפסונ םינותנ לש היצרגטניא ךות ,םישותיה תוריגד יאצממ לש
םיימילקא םינותנ ,םימ בכרה ,המירז תוריהמ ,הייחמצ ןוגכ ,לודיגה
ףסונ עדימ םיקפסמה ןייוול ימוליצו ריווא ימוליצ חותינב תורזעיה ךותו
.םיילאיצנטופ לודיג יתב לש םייפוא לעו םהידממ לע ,םמוקימ לע

GIS - Geographic Information ,תיפרגואיג עדימ תכרעמב שומישה
סלפונא יאצממ לש יסחיה יבחרמה רוזיפה תגצהלו יופימל ,System
.1992 תנשב ףגאה שומישל סנכוה ,םיאבוימ הירלמ ירקמ לשו םינכוסמ
םינותנ יסיסב לש ןוכדעו היינב רשפאמ תבשחוממ תכרעמב שומישה
תרזעב .תופמ יבג לע עדימה תגצהו ,םינוש תורוקממ עדימ םיזכרמה
.בחרמבו ןמזב םילחה םיכילהת תינמז-וב גיצהל ןתינ הלא תופמ
Burrough4, לש ורפסב ומכוס תאזכ תכרעמב שומישה לש תונורקעה
.9Guthe לש רמאמב הנורחאל גצוה םישותי תרקבל וזכ תכרעמב שומישו
הקלחמה תובידאב ונל רסמנה) םיאבוימ הירלמ ירקמ לע עדימה
לש םירוגמה םוקמ יפל דדוקמ (תואירבה דרשמ לש תיגולוימדיפאה
לש םיאצממה םילעומ הפמ התוא לע .לארשי תפמ לע הלעומו הלוחה
המיחלה יחקפמ ידי לע הדשב םיפסאנש ,הירלמ יריבעמ סלפונא ישותי
תיגולומוטנאה הדבעמב םירדגומו הביבסה תוכיאל דרשמה לש םיקיזמב
.תואירבה דרשמ לש

ינימ לש םיאצממו םיאבוימה הירלמה ירקמ םיגצומ (ד) - (א)1 תופמב
Anopheles ילחז ואצמנ 1993 תנשב .1993 תנשמ םינכוסמה סלפונאה
השימחב תובר תודוקנבו ץראה ןופצב םימ יווקמ השימחב sacharovi
.1 הפמ) בגנה ןופצב המקשהו רושבה לש זוקינה ינגאל םיכיישה םילחנ
םהבש םיבושייל םיכומס ויה אל הז ןימ לש הריגדה ירתאש יפ לע ףא
רתויב הבר בל תמושת תשדקומ ,הירלמ יאשנ םהש םדא ינב ויה
ואר) ץראב ירקיעה הירלמה ריבעמ רבעב היה הז ןימש תויה ,ותרבדהל
(ןלוגה תמר ללוכ) לילגה לכב ואצמנ An. Claviger לש הריגד ירתא .(ןלהל
An. לש תובר תוריגד ולגתה וז הנשב .1 הפמ) הדוהי ירהב ןכו
ד1 -ו ג1 תופמ) לאערזי קמעבו ץראה ןופצב An. SergentiiSuperpictus
ןופצבו ןדריה תעקב ךרואל םג םירגוד הלא םישותי ,הפוצמכ .(המאתהב
ירה םורדב הלאה לחנב םג רגוד אצמנ An. Superpictus .(ןלהל ואר) בגנה
הרבדההו היחנהה תולועפ וטקננ הלאה םינימה תשולש יבגל םג .הדוהי
.תולבוקמה תוידימה

הלעמל הרזח


בגנב סלפונא ישותי תצופת לע םישדח םינותנ
לש תופופצ תויסולכוא ואצמנ 1992 רבמבונ שדוח ךשמבו רבוטקוא ףוסב
םורדמש םיירודא לחנב (םימלג ןכו תוגרדה לכב םילחז) סלפונא ישותי
לחנ לש לבויב ול המורד םג ואצמנ רתוי תולילד תויסולכואו תג תיירקל
ואצמנ הריגדה ירתאב ופסאנש םילחז לש תויארקא תומיגדב .הרופ
An.An. Superpictus, An. Sergentii, An. Pharoensis םינימ העברא
וירחאו ,רתויב ץופנה ןימה An. Superpitus היה םילחנה ינשב .Sacharovi
לש ןטק רפסמ קר אצמנ םירחאה םינימה ינשמ .An. Pharoensis -
םידדוב םילחזו םיירודא לחנב An. Sacarovi לש םילחז השיש :םילחז
וללה םילחנב ושענ תוידימ הרבדה תולועפ .הרופ לחנב An. Sergentii לש
.םיאצממה יוליג םע

.רתוי םיבחרנ םירוזאב הלאכ םידקומ ואצמנ (2 הפמ) 1993 תנשב
An. SuperpictusAn. Sacharovi ילחז לש תולודג תויסולכוא
בגנה ןופצב םילחנ השימחב ואצמנ An. Sergentii לש תונטק תויסולכואו
לש םילחז .ררג לחנו המקש לחנ ,הרופ לחנ ,םיירודא לחנ ,רושב לחנ -
אל An. Pharoensis ןימה .הלאה לחנב םג הנשה ואצמנ An. Superpictus
דחי םקלח ,An. Multicolor לש םידדוב םילחז ואצמנ ןכ ומכ .ללכ אצמנ
.An. Sacharovi םע

: 2 הפמ


םיבורק ,An. SergentiiAn. Superpictus ,הלאה םינימהמ םיינש
םהש לודיגה יתבבו תיפרגואיגה םתצופתב םימודו ,תימונוסקט הניחבמ
ויה םהינשו ,17,14ףוחה תלפשבמ ץוח ץראה לכב םיצופנ םה .17םיפידעמ
לש תויוצרפתה .25,13תורחא תוינוכית-םי תוצראבו 1ץראב הירלמ יריבעמ
An. לש הייסולכואה תופיפצב אישה תעב ושחרתה רבעב ץראב הירלמ
ףוסב הירלמל רושק היה An. Superpictus וליאו ,ויתסב Sergentii
.21,13ץיקה

ןימל .ץראב רידנ אוהו תיברע-ורהס הצופת לעב ןימ אוה An. Pharoensis
ורשוכ לע םיחוויד .מ"ק תורשע דע םיתעל עיגהל לוכיה הפועת חווט הז
ךא 25,תונוש תויסולכוא ןיב םירכינ םילדבה לע םיארמ הירלמ ריבעמכ
העריא 1959 -ב .16הינקבו 6םירצמב הלחמה לש יאדו ריבעמל בשחנ אוה
םש ,ףוחה תלפש םורדב הנשה לש תיתרגש אל הנועב הירלמ תוצרפתה
דשחנ ,רוזאב אצמנש An. Pharoensis .ןכל םדוק הירלמה הלסוח
אלו םעפ ידמ ואצמנ יחכונה אצממל דעו זאמ .7,1וז תוצרפתהל יארחאכ
,רנפ הוודח) הריגד ירתא רפסמב הז ןימ לש םידדוב םילחז עובק ןפואב
1992 ויתסב םילחז לש בר רפסמ תואצמיה תדבוע ןכו ,תאז .(ישיא עדימ
סלפונא ילחז לש תובר תואמ לש הרגדה ףא לע) 1993 ךשמב םרדעהו
An. תעפוהש הרעשהה תא םיקזחמ ,םינשנו םירזוח םימוגידב (רוזאהמ
,הרקמ לכב .חווט-תכורא הדידנ תובקעב האב ץראב Pharoensis
ורשפא ,םהיתובקעב םימיאתמ םימ יווקמ תוראשיהו םיבורמה םימשגה
.ןאכ תחוודמה המרל הייסולכואה לודיג תא

An. לש תוחכונה אוה רתויב עיתפמה אצממה תיפרגואיגואוז הניחבמ
תיטקראילפ הצופת לעב ינופצ ןימ אוה הז שותי .רוזאב Sacharovi
ידי לע דעות ,הנבי רוזאב ,ץראב ולש רתויב ימורדה הריגדה םוקמש
לש ירקיעה ריבעמה היה הז שותי .13האמה לש םירשעה תונשב רלגילק
ךשמב השגדהב ורטונ ןכלו 20,13,תיחכונה האמה עצמא דע ץראב הירלמה
וכלה 50 -ה תונשב .הז ןימ לש םיעודיה הריגדה ירתא םינשה לכ
לבוקמו ,21ללכ אצמנ אל 60 -ה תונשבש דע ולש הריגדה ירתא וטעמתהו
הלגתה 1969 -ב .12ץראהמ ןימה םלענ הרבדהה תולועפ בקעש רמול היה
הלגתמ אוה זאמ .החיטבה קמעבו ןלוגה תמרב 3בוד-ןב ידי לע בוש ןימה
םילדג םירפסמב ,ץראה ןופצב םירופס םירתאב הנש ידמ תויבקעב
דע ,םלוא .(ישיא עדימ ,רנפ הוודח ןכו) 18בחרתמ ותצופת רוזאו םיכלוהו
ץראב אצמנ אוהש הנושארה םעפה יהוזו ץראה ןופצב קר ןימה ץופנ הכ
.הצחמל-חיחצ רוזאב

An. Pharoensis לשו An. Sacharovi לש הריגדה ירתא םידעותמ 3 הפמב
קר ואצמנ An. Pharoensis ילחז .1993-1991 - תונורחאה םינשה שולשב
An. ילחז .תג תיירקל םורדמש הרופו םיירודא םילחנב 1992
ואצמנ 1992 -ב .דבלב לילגב תומוקמ השישב 1991 -ב ואצמנ Sacharovi
תומיגד שולשבו לילגב םירתא םתואב רתוי וא תוחפ הז ןימ לש םילחז
ןימ ילחז ואצמנ 1993 -ב .םיירודא לחנב הזל הז דואמ םיבורק םירתאמ
תולודג תויומכ ןכו ,(ודיגמ תמוצ דיל) רתוי ימורד דחא רתאב ,לילגב הז
ןיא .(רושבו המקש) זוקינ ינגא ינשל םיכיישה םורדב םילחנ השימחב
לש האצות איה בגנה ןופצב םילחנב ןימה לש ותעפוה םא עובקל ונידיב
התייהש תלבגומו הנטק הייסולכוא תוטשפתה לש וא חווט-תכורא הדידנ
רפסמ אצמנ 1992 תנשב ,םינפ לכ לע .ןכ ינפל התלגתנ אלו רוזאב תמייק
ןימב ינופצה) םיירודא לחנב רחואמה ויתסב קר הז ןימ ילחז לש ןטק
לחה תולודג תויסולכוא עיפוהל ולחה 1993 תנשב וליאו ,(םילחנה תשמח
.םירומאה םילחנה תשמחב ינוי עצמאמ

: 3 הפמ


הלעמל הרזח


םוכיס
תויסולכוא תוחתפתהו םינכוסמה סלפונאה ינימ לש תוברתהה תעינמ
הרבדהו יוהיז ,רוטינ לש הרופאו השק הדובע תועצמאב ,םהלש תולודג
תא יתועמשמ ןפואב ןיטקהל ידכ תיחרכה ,(חטשב השענש יפכ) תידימ
.םדא ינבל הירלמ תרבעהל יוכיסה

,םילחנה םוקישל הנורחאל תושענה ,תוכרובמהו תובחרנה תולועפה
םישותיה ינימל םינימזה לודיגה יתב לש המאתהב םייונישל ומרגי
Culex שותיל םימיאתמה לודיגה יתב תוטעמתהל - ץראב םינושה
הלדגהלו ,הובג ינגרוא סמוע יעלב םימב הבר החלצהב רגודה ,pipiens
,סלפונא ישותי תוחתפתהל םימיאתמה לודיגה יתב לש תיתועמשמ
ךישמהל בושח ,ןכל .ךומנ ינגרוא סמוע ילעב םימב החלצהב םיחתפתמה
.סלפונא ישותי לש הרקבו רוטינ לע דיפקהלו

.דבלב םילחז לש רגוסמ רוטינ לע םיססובמ תעכ םיפסוא ונאש םינותנה
הנווכ ךותמ ,רקחמב ובולישלו ותקמעהל ,רוטינה תבחרהל םילעופ ונא
םישותיה ינימ לש היגולוקאהו היגולויבה לש רתוי הקימעמ הנבהל עיגהל
הנבה .םהיתויסולכוא לע םיעיפשמה םיימאנידה םיכילהתה לשו םינושה
תסנכה ןוגכ ,תודדומתה יכרד שארמ ןנכתל ונל רשפאת תאזכ הקימעמ
הרבדה ירישכתב שומיש וא םישותיה ילחז לש םייעבט םיביוא
.הביבסב םיעגופ םניאש םייביטקלס

הלעמל הרזח


תורפס
,ןהכה םייח לאפר .לארשיב התרקבו הירלמה .1966 .צ ,קינרטילס .1
.םילשורי    

2. Barjac de, H. and Sutherland, D.J. (eds.) .1990 Bacterial Control of
    Mosquitoes and Black Flies. Rutgers University Press, U.S.A.

3. Ben-Dov, Y. .1971 Note on the occurrence of Anopheles sacharovi. Israel
    Journal of Entomology 5: 313.

4. Burrough, P.A. .1988 Principles of Geographical Information Systems for
    Land Resources Survey. Oxford University Press, London.

5. Clements, A.H. .1992 The Biology of Mosquitoes. Vol .1 Chapman and Hall,
    London.

6. El-Said, S., Sobhi, A. and Gad, A. .1982 Experimental infection of Anopheles
    pharoensis and Anopheles coustani with Plasmodium vivax under laboratory
    conditions. Journal of Egypt Public Health Association 57: 502-511.

7. Garret-Jones, C. .1962 The possibility of active long-distance migration by
    Anopheles pharoensis. WHO Bulletin 27: 299-302.

8. Goldberg, I.J. and Margalit, J. .1977 A bacterial spore demonstrating rapid
    larvicidal activity against Anopheles sergentii, Uranotaenia unguiculata, Culex
    univitattus, Aedes aegypti and Culex pipiens. Mosquito News 37: 355-358.

9. Guthe W.G. .1993 GIS: A new tool for mosquito control. Wing Beats 4: 4-6.

10. Kettle, D.S. .1992 Medical and Veterinary Entomology. C. A. B.
      International, UK.

11. Kitron, U. .1987 Malaria, agriculture and development: lessons from past
      campaigns. International Journal of Health Services 17: 295-326.

12. Kitron, U. and Spielman, A. .1989 Suppression of transmission of malaria
      through source reduction: antianopheline measures applied in Israel, the
      United States and Italy. Review of Infectious Diseases 11: 391-406.

13. Kligler, I.J. .1930 The Epidemiology and Control of Malaria in Palestine.
      University Press, Chicago.

14. Margalit, J., Dimentman, Ch. And Tahori, A.S. .1988 Geographical, seasonal
      and ecological distribution of mosquito larvae (Diptera: Culicidae) in Southern
      Israel. Archives of Hydrobiology 112: 233-249.

15. Mattingly, P.F. .1969 The Biology of Mosquito-Born Disease. The Science
      of Biology Series .1 (J.A. Carthy and J.F. Sutcliffe, eds.). George Allen and
      Union Ltd,. London.

16. Mukiama, T.K. and Mwangi, R.W. .1989 Seasonal population changes and
      malaria transmission potential of Anolheles pharoensis and the minor
      anophelines in Mwea Irrigation Scheme. Acta Tropica 46: 181-189.

17. Pener, H. and Kitron, U. .1985 Distribution of mosquitoes (Diptera:
      Culicidae) in northern Israel: a historical perspective Journal of Medical
      Entomology 22: 536-543.

18. Pener, H. and Kitron, U. .1985 Spatial and temporal changes in the
      distribution of Anopheles sacharovi in Israel. Israel Journal of Medical
      Sciences 21: 850-852.

19. Pener H., Orshan L., Kitron U and Shalom U, .1994 The unexpected
      presence of four malaria vectors in southern Israel. Israel Journal of Medical
      Sciences ,30 in press.

20. Saliternik, Z. .1957 Anopheles sacharovi Favr in Israel. Rivista di
      Parassitologia 28: 249-265.

21. Saliternik Z. .1974 Historical notes on the bionomics and distribution of
      malaria vectors in Israel. WHO/VBC./74.488

22. Slater, P.E., Costin, C. and Greenberg, Z. .1991 Malaria in Israel: the
      Ethiopian connection. Israel Journal of Medical Sciences 27: 284-287.

23. White, G.B. .1989 Malaria. In: Geographical Distribution of
      Arthropod-borne Diseases and their Principal Vectors. WHO/VBC./89.967

24. WHO. .1994 World Health Organization Weekly Epidemiological Records
      6(10): 74-76.

25. Zahar, A.R. .1974 Review of the ecology of malaria vectors in the WHO
      Eastern Mediterranean Region. WHO Bulletin 50: 427-440.

:רמאמה ירבחמ תודוא
.הביבסה תוכיאל דרשמב םיקיזמב המיחלה ףגא שאר - םולש ירוא
תוכיאל דרשמב םיקיזמב המיחלל תיעוצקמ תזכר - ןשרוא רואל
.הביבסה                     
.תואירבה דרשמ לש תיגולומוטנאה הדבעמה תלהנמ - רנפ הוודח


עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ