םילחנו םימ
הביבסה תוכיאל דרשמה :תאמ
.53-34 םידומע ,(1997 תנש) ,21 יתנש ח"וד :לארשיב הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

מים ונחלים
םילחנ םוקיש

המדקה
ילחנ םוקישל הלהנימה הביסה תוכיאל דרשמה ידי לע המקוה 1993 -ב
,לארשיל תמייקה ןרקה םע הז אשונב הלועפ ףותישלו םואיתל ףוגכ ,לארשי
תושר ,ןוכישה דרשמ ,תורייתה דרשמ ,תואלקחה דרשמ ,םימה תוביצנ
תוכומסה תוימוקמ תויושרו ,םיימואלה םינגה תושר ,עבטה תורומש
.םוקישל םידעוימה םילחנל

:הלהנימה תורטמ הלא
םיינוריע םיכפשב רקיעב) םילחנ םוהיז תקספהל תולועפ םודיק -
;(םייתיישעתו  
םיכומסה ,יתורייתו יפונ ,יגולוקא ךרע ילעב םיחותפ םיחטש רומיש -
;םילחנה תביבסל  
;םילחנה תביבסב תורייתו תולייט ,שפונ ידקומ לש רקובמ חותיפ -
םיחטשהו ףונה גראמב םתובישחלו םילחנה בצמל תירוביצ תועדומ חותיפ -
.לארשיב םיחותפה  

,ירופיצ :םיאבה םילחנל תוימוקמ לחנ תולהנימ ומקוה הלא תורטמ םודיקל
.ןותחת ןדריו ימורד ןדרי ,דורח ,שיכל ,קרוש ,רדנסכלא ,הרדח ,םינינת
תויושר קוח יפ לע ומקוהש ,ןושיק לחנו ןוקרי לחנ תויושרל ופסונ הלא
.תונייעמו םילחנ

ןדריו דורח ,שיכל ,קרוש ,רדנסכלא םילחנל בא תוינכת ונמזוה וז תרגסמב
תוינכתו רומישל םידעוימה םיחותפ םיחטש עיצהל ןתרטמש ,ימורד
לת ,דודשאב שיכל לחנ קראפ וחתופו ומקוה ןכ ומכ .יפונ חותיפל תוינויער
.םינינת לחנב אקרז-א רס'גל ךומס עטקו ,דורח לחנב לאערזי ןיעו לאערזי

תושורדה םימה תויוכיאו םימה תויומכ תעיבקל ןונכת תודובע ונכוה
תילכלכה תלעותה תכרעהל הדובע הנמזוהו ,םירחבנ םילחנ םוקישל
שומישל המגדה תדובע העצוב שיכל לחנב .םילחנ םוקישל םימ תאצקהמ
םוקמב ,הביבסב בלתשמה ןפואב ,תונופטיש דגנ תודג בוצייל הייחמצב
.ןוטבמ םיביכרמב שמתשהל

לחנ תושרו ,לחנה םוקישל בא תינכת איה ףא הניכה ןוקריה לחנ תושר
.(םירבדה ךשמהב טוריפ) בא תינכת ןונכתל תועצה הנימזה ןושיק

,הייבכמה תחיתפ עוריאב ןוקריה לעמ רשגה תוטטומתה ןוסא תובקעב
ולטינש תיעקרקו םימ תומיגדל תוקידב לש הרוש ןוקריה לחנ תושר העציב
ועבקנ ,תודבעמהו הקידבל םירטמרפה ,םוגידה .לחנב תונוש תודוקנמ
הרבחה םעו הביבסה תוכיאל דרשמב םילחנו םימ ףגא םע תוצעייתהב
.הפיחב םימגאו םימי רקחל

:תודבעמהמ ולבקתהש תואצותהו ועצובש תוקידבה טוריפ ןלהל

סרקש רשגל ךומסה רוזאהמ םימ תומיגד וחלשנ 15.7.97 ךיראתב .1
יזוכיר .ריבכ-ובאב תואירבה דרשמ תודבעמב תויגולוירטקב תוקידבל
,תיסחי םיכומנ ויה םיקדייח לש תיללכ הריפסו םייתאוצה םיקדייחה
םיכפש רוהיטל םינקתמב םרוקמ ןוקריה ימ בורש הדבועב בשחתהב
.(10S/100 ml-מ הלעמל) הובג היה Pseudomonas יקדייח זוכיר .םיינוריע
דחא לש החילמ הז גוסמ םיקדייח ודדוב ,דרשמה לביקש עדימ יפל
.םינוש םיכוביסמ האצותכ רטפנש םילוחה

תיעקרקהמ רמוחו םימ תבורעת לש תומיגד וחלשנ 16.7.97 ךיראתב .2
רשגהמ ולפנש םישנא יכ החנהה ךמס לע תאז .תואירבה דרשמ תודבעמל
לוברעו הליפנהמ האצותכ תיעקרקהמ וררחתשהש םירמוחמ ועגפנ לחנל
הרבדה ירמוחו םינמש תוחכונ תוהזל התיה וז תוקידב תרדס תרטמ .םימה
.םיניזאירטו םיירולכ-ינגרוא

:תואצות
תובקע ואצמנ אל .םינמש לש (65 mg/L-כ) םייתועמשמ םיזוכיר ואצמנ
םימה חטש ינפ סוסירל עוריאה ינפלש םויב שמישש רמוח) MLO תוחכונל
תרקבל תיתרגש הדובע תינכתמ קלחכ ,םישותי תוחתפתה תעינמ םשל
והוז .(םיזוכיר ונתינ אל) ןאדרולכו רולכלא הרבדהה ירמוח והוז .(םישותי
תוליעפ רצות ילוא) תירמילופ תירפוג האצמנ .קלד יביכרמ יאדו אל ןפואב
.(קיפאה תיתחתב הליגר תילאיבורקימ

רשגל ךומס רתאמ ,לחנה תיעקרקמ הצובו םימ תומיגד וחלשנ 27.7.97.3
הטיסרבינואה לש תואלקחל הטלוקפה תדבעמל ,המירזה דרומב רתאמו
לכ יזוכיר .תוליער תודבכ תוכתמ תוחכונ יוהיזל ,תובוחרב תירבעה
וזוכירש לזרבל טרפ ,הצובב ןהו םימב ןה רתויב םיכומנ ויה תוכתמה
.הובג היה הצובב

תדבעמל רשגה דרוממו רשגה הלעממ הצוב תומיגד וחלשנ 28.7.97.4
תומיגדב .םייטמורא םינמימחפו קלד ינמימחפ יוהיזל ,תובוחרב "טסילנא"
לש יוליגה ףס) (TPH) קלד ינמימחפ ללכ לש ppm100 -מ תוחפ ואצמנ
.םייטמורא םינמימחפ ואצמנ אלו ,(הקידבה

הדבעמל רשגה דרוממו רשגה הלעממ הצובו םימ תומיגד וחלשנ 4.8.97.5
םירמוח יוהיזל ,םילשוריב לארשי תרטשמ לש (פ"זמ) ילילפ יוהיזל
האר) MLO -ה בכרה םע האוושהלו ,הצחמל-םיפידנו םיפידנ םיינגרוא
ןיבש םוחתב תוינמימחפ תובוכרת תרדס האצמנ .(ליעל
,(יופצ אל ןפואב) הובג םיחלמ זוכירו ,םינאסקוליס C16H34 - C30H62
תובוכרת ןכו ןיזנב יביכרמ ואצמנ הליבקמ המיגדב .3.35% -כ לש
האצמנ MLO-ה בכרה תקידבב C16 H34 - C22 H46 לש םוחתב םינמימחפ
ואצמנש םינמימחפה תא תמאות הניאש C18 C12 לש םינמימחפ תבורעת
,MLO-ה לש הזמ הובג ירלוקלומ לקשמב ויה םימב םינמימחפה .םימב
.רמוחה לש קוריפ רצות םניאש ריבס ךכיפלו

,רשגה רוזא הלעממ ,רשגה רוזאמ הצובו םימ תומיגד וחלשנ 4.8.97.6
,הינרופילקב Global Geochemistry תדבעמל ,ןוקריה לש יקנה רוזאהמ ןכו
יוהיז םשל תאז .םימגאו םימי רקחל הרבחה תצלמהב ,תירבה תוצרא
.םיגדל םימה לש תיללכ תוליער תקידבלו ,םיינגרוא םיביכרמ

:תואצות
התוחפ ךא ההובג תוליער ;רשגה רוזאב םיממ םיגדל ההובג תוליער .א
.ןוקריב יקנה רוזאהמ םימב תוליער ןיא ;רשגה הלעמב 'מ 40 וחקלנש םימב

םיכומנ םיזוכירב םינוש םינמימחפ לש תונצמוחמ תורזגנ ואצמנ םימב .ב
לשו טאלתפ לש (ppb תורשע) רתוי טעמ םיהובג םיזוכיר ואצמנ .דואמ
.ןאליס-ליתמירטליטוב

תורזגנו םינוש םינמימחפ לש דואמ הכורא הרדס האצמנ הצובב .ג
תואמו תורשע) תיסחי םיהובג םיזוכיר ואצמנ .םינמימחפ לש תונצמוחמ
.טאלתפ-ליסקה-ליתא-סיב ןכו ןלוזא לש תרזגנ ,ןניפ ,ןסקה תרזגנ לש (ppb
יכפשב ,הארנה לככ ,אוה ואצמנש םיינגרואה םירמוחה תיברמ לש םרוקמ
ןורשה דוה / אבס רפכ לש םיכפשה רוהיט ינקתמל םימרזומה היישעת
םילולכה םירמוחה תא םיללוכ םניא ואצמנש םיביכרמה .ןורשה תמרו
.(ליעל האר) MLO

.הצובב וא םימב קלד יביכרמ לש םייתועמשמ םיזוכיר ואצמנ אל .ד

תובקע ואצמנ םימב .PCB וא םירלכומ הרבדה ירמוח ואצמנ אל הצובב .ה
ירמוח ואצמנ אל .DDE - ולש קוריפה רצותו DDT הרבדהה רמוח לש דבלב
.םימב PCB וא םירחא הרבדה

.הצובב וא םימב םירלכומ םינמימחפ ואצמנ אל .ו

הלעמב 'מ 100 קחרממו רשגה רוזאמ םימ תומיגד וחלשנ 11.8.97 םויב.7
,(תורוקמ תרבח תדבעמל וחלשנ םשמו) תואירבה דרשמ תדבעמל לחנה
.םיניסקוט תורצוי (תוצא לש גוס) תוילוחכ תוחכונ יוליגל

:םיאצממ
.םוגידה ירתא ינשב תוצאה תלוכתב םילדבה ויה אל .א
.החינז התיה תוינגיסקוטה תוילוחכה תלוכת .ב
.היישעת יכפשב םוהיזל ןמיס םישמשמה ,םיטנגרטד ואצמנ אל .ג
.הרבדה ירמוח ואצמנ אל .ד

הנירקה תודבעמל ,רשגה רוזאב ,לחנהמ םימ תומיגד וחלשנ 17.8.97 םויב.8
תובקעב תאז .תיביטקאוידר הנירק יוהיזל ,הביסה תוכיאל דרשמה לש
.םילרטסואה ולעהש דשח

:תואצות
םימיאתמ K-40 ,Th-nat, U-nat ,םייעבטה םידילקונוידרה יזוכיר
131 I לש תובקע ואצמנ .ץראה זכרמ ילחנ ףחסל םיינייפוא םיאצממל
.ירעזמ זוכירב ,(22.4 pCi L-1)

םוכיס
תובוטהמ תודבעמ רפסמב וכרענש ,תונווגמהו תופיקמה הבעמה תוקידבב.1
העיגפה תא ריבסהל יושעה רורב םיוסמ םרוג הלגתנ אל ,םלועבו ץראב
וניא תודבכ תוכתמב םוהיזה יכ הארנ וינפ לע .הייבכמה ןוסא ילוחב השקה
ילאירטקב םוהיזו ,(ללכב םא) ךומנ - הרבדה ירמוחב םוהיזה ,יתועמשמ
המרב םוהיז םייק .(Pseudomonas-ל טרפ) דחוימב הובג וניא - םימה לש
רוקממ הארנכ (וקלחב תוחפל) םרוקמש ,םינמימחפ תרושמ תיסחי הכומנ
דויב ירעזמ םוהיז הלגתה .קלד יביכרמ ולגתה תוקידבהמ קלחב .יתיישעת
שומישב םיאצמנה םייטסונגאיד םירמוחב הארנכ ורוקמש ,יביטקאוידר
יכ ןייצל שי .ןוקריל םימרזומה םיחלוקלו םיכפשל וטלפנשו םילוח יתבב
לחנ תושר תא שמישש רמוחה ,MLO לש םידירש ולגתה אל הצובבו םימב
.םישותי תוחתפתה תעינמל ןוקריה

עריא תונוכמ ןמשב וא קלד םתכב לחנה לש ףלוחו ירקמ םוהיז יכ ןכתיי.2
,יתיישעת אצוממ ,םיקירפ אל םינמימחפש םג ןכתיי .העיבטה הרקמל ךומס
.לחנה ימל ועיגהו רוהיטה ןוכמ תא ורבע ,תוינוריע בויב תוכרעמל וטלפנ
העיגפל איבהש רבד ,םינמימחפ םע םימ םיעבוטה ופאש ךכמ האצותכ
תינילקה הנומתה .ילאיבורקימ םוהיזל ןתפישח תלדגהל ףא ילואו תואירב
הרוקמש תואיר תקלד לע ,םילפטמה םיאפורה ירבדל ,העיבצמ םילוחה לש
תוקידבב .ילאיבורקימ םוהיזמ האצותכ ינשמ ךוביס םע ,ינמימחפ םוהיזב
תואירמ יוצימל לארשי תרטשמ לש ילילפ יוהיזל הדבעמב וכרענש
לצאו ,המיגדב םינמימחפ ויה אל םירטפנהמ םיינש לצא יכ אצמנ ,םירטפנה
תא םיביכרמה םינמימחפל ההז וניא םבכרהש םינמימחפ ואצמנ ישילשה
.MLO-ה תבורעת

םימ רוטינ רודמ ידי לע דרשמה רובע עצובש ,םירחא םילחנב םימה רוטינ
ימורד ןדריו דורח ,ןמענ ,קרוש םילחנה יכ אצמ ,עבטה תורומש תושרב
רכינ ירופיצ לחנב .םייתיישעתו םיינוריע םיכפשמ השק םוהיזמ םילבוס
.םיסכר בושייה יכפשו תויריזח יכפש לש המרזהה תקספהמ האצותכ רופיש
לש שדחה רוהיטה ןוכמ תלעפה תובקעב ,רופיש לח רדנסכלא לחנב םג
תלעפה תורמל םימה תוכיאב שממ לש רופיש ןיא ןיידע הרדח לחנב .הינתנ
הרדח ריינ ילעפממ העורג תוכיאב םיחלוק ללגב ,הרדחב שדח רוהיט ןוכמ
.לאומש-ןגו הרע ידאו יבושיימו

ןוקריו רדנסכלא םילחנה תיעקרקב ח"נשת ויתסב וכרענש הצוב תוקידב
ןומא לשו םינמימחפ לש םיגיאדמ םיזוכיר שי םימיוסמ םיעטקב יכ וארה
.תודבכ תוכתמ לש םיגירח םיזוכיר ואצמנ אל ,תאז תמועל .דיפלוסו


לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה
ןרקו הביבסה תוכיאל דרשמה ידי לע 1993 -ב המקוה םילחנה תלהנימ
הרבחה ,םינפה דרשמ ,םימה תוביצנ תופתתשהבו לארשיל תמייק
תושר ,םיימואלה םינגה תושר ,תואלקחה דרשמ ,תורייתל תיתלשממה
.ביבא לת תטיסרבינואו עבטה תנגהל הרבחה ,עבטה תורומש

ושמישש ,ףוחה ילחנ תא רקיעב ,לארשי ילחנ תא םקשל אוה הלהנימה דעי
ובש בצמל םאיבהלו ,הינימל הקצומ תלוספו בויב תטילקל םינש ךשמב
יאוות רומיש .םיבושח ףונ יכרעו םיידוחיי לודיג יתב לש םויק רשפאתי
ותביבסו לחנה .תורייתו שפונ ידקומ חותיפ רשפאי םתביבסו םילחנה
יפופצ םיינוריעה םירוזאל "הקורי האיר" שמשל םירומא הבורקה
.ןיסולכואה

.לחנה ימהזמ דגנ הפיכאו ןונכת ,םוקיש ,יוגיה תללוכ הלהנימה תוליעפ

,שיכל ,רדנסכלא ,הרדח ,םינינת :הלא םילחנל תולהנימ ומקוה הכ דע
ירופיצו ןמענ םילחנל תולהנימ .ןדריה דרומו דורח ,ימורד ןדרי ,קרוש
הביבסה תוכיאל דרשמה ידי לע ומקוה ליבקמב .המקה יבלשב תואצמנ
עדימ ןלהל .(םירבדה ךשמהב טוריפ) ןושיקה לחנ תושרו ןוקריה לחנ תושר
:חווידה תפוקת ףוסב תולהנימב השענה לע ינכדע

תינכתל תועצה שיגהל םיננכתמ רפסמל היינפ התשענ - םינינת לחנ תלהנימ
.רשואת תועצהה ןמ וזיא טלחוי בורקב .בא

.הרדח לחנ הלעמב לופיטה בכעתמ ,לחנה תלהנימ תלעפהב םיישק בקע

לע תעצבתמ תינכתה .המוציעב תאצמנ שיכל לחנ םוקישל בא תינכת תנכה
.ינויער-לגס םילכירדאה דרשמ ידי

רשא הלהנימ המקוה ,חלמה םיל קזב לחנ ןיבש עטקה - ןדריה דרומל
הצעומה ,ןאש תיב תירוזאה הצעומה ,הביבסה תוכיאל דרשמה הב םיפתוש
תוביצנ ,לארשיל תמייק ןרק ,תידוהיה תונכוסה ,ןדריה תעקב תירוזאה
םוקישל תינכת לוכ םדוק ןימזהל הלהנימה תנווכב .םיפסונ םימרוגו םימה
.יח ףוגכ רהנה רומישל םימ תורוקמ חיטבת רשא ,ןדריה דרומ

,תירוזאה הצעומה ףותישב לחנ תלהנימ םיקהל טלחוה - ירופיצ לחנב
,םיימואלה םינגה תושר ,לארשיל תמייק ןרק ,הביבסה תוכיאל דרשמה
.םירחא םיפוגו תורייתה תתומע


םילחנ רוטינ
ךלהמב ומגדנ םילחנה .תמצמוצמ תנוכתמב עצוב 1997 תנשב םילחנ רוטינ
תוכיאב רתויב דוריה בצמה תא תגציימה הנועב ,תחא םעפ הדובעה תנש
:תוליעפה םוכיס ןלהל .לחנב םימה

(10.9.97 םויב םגדנ) ןמענ לחנ
.ש"קמ 100 -כ קפא ןיעב תונייעמה תעיפש
תניחבמ ,לחנב םימה תוכיאב רופיש לח אלש תורומ םוגידה תואצות
.תומדוקה םינשה תמועל ,וילא םיסנכנה םימהזמה
תקיספ .םימה קוח יפ לע "תואולימ" ילעפמ דגנ העיבת השגוה 1995 תנשב
רוהיט תכרעמ לש התמקה תא םילשהל םילעפמה לע יכ התיה טפשמה תיב
ךלהמב תכרעמה תא םיקהל הנווכ תמייק םויכ .1996 תנש ףוס דע םיכפש
.1998 תנש

(22.9.97 םויב םגדנ) ירופיצ לחנ
וקלחב ,לחנה ימימ תוכיאב רופיש לע תועיבצמ יחכונה רוטינה תואצות
.תויריזחה יכפש תמרזה לש תינמז הקספה בקע ,ןוילעה
יכפש .תומדוק םינשל האוושהב םייתועמשמ םייוניש ולח אל לחנה דרומב
רבד ,הפיח ריעה לש םיכפשב לופיטה תכרעמל ורבוח םיסכר בושייה
.לחנב םימרוזה םיכפשה סמועמ טעמ דירוהש
תוכיאמ לחנה הנהנ יסאס תברחו עקבי ןיע תונייעמל םיכומסה םיעטקב
םיירקיעה הכישמה ידקומ תא םיווהמ הלא םיעטק .תרפושמ םימ
.לחנה תא םידקופה םירקבמל

(28.8.97 םויב םגדנ) דורח לחנ
דורי לחנב יאורבת-יתביבסה בצמהש ךכ לע תועיבצמ רוטינה תואצות
,"ףסוי-לת הבונת" יכפש טעמל ,לחנב םורזל םיכישממ םיכפש .רתויב
םה רשאכ לחנל םינקורמ הלא םינגא .םישדח ןוצמח ינגאל םינפומה
.םיחלוקה קוליסל רחא ןורתפ ןיאש םושמ ,םיאלמתמ

(8.9.97 םויב םגדנ) ןותחת ןדרי רהנ
רקיע .תומדוק םינשל האוושהב רהנה ימימ תוכיאב יתועמשמ יוניש ןיא
לש לופיטה ינקתממ םימרוזה םיכפשב ורוקמ ,לחנה הלעמב ,םוהיזה
,ךומריהמ םיעיגמה ,הבוט תוכיאב םימ תסינכל .ןדריה קמע יבושייו הירבט
םג ,םיפסונ םוהיז ימרוג םיסנכנ רהנל .רהנב םימה תוכיא לע תילוש העפשה
.קמועל קדבנ אל ןיידע הז אשונ ךא ,ןדריל רבעמ

(7.10.97 םויב םגדנ) קרוש לחנ
דע םימה תוכיאב רופיש יופצ אל .וכרוא לכל עורג לחנב םימה תוכיא בצמ
לש היינשה תיצחמה ךלהמב ,םילשורי יכפש לש רוהיטה ןוכמ תלעפהל
לופיט תכרעמל הנביו הנויצ סנ ,תובוחר הלפשה ירע רוביחו ,1998
.םיכפשב

(7.10.97 םויב םגדנ) שיכל לחנ
היה לחנה תונחתה רתיבש רחאמ ,לחנה ךרואל תחא הנחתב השענ םוגידה
.שבי
רופיש לע עיבצמ ,דודשא שיכל קראפ הלעמב תאצמנה ,הנחתה םוגיד
םוצמצל רופישה תא סחייל ןתינ .תומדוק םינשל האוושהב םימה תוכיאב
.לחנה הלעמב םיאצמנה לופיטה ינקתמבו הביאשה תונחתב תולקתה ףקיהב

רושב לחנ
ילחנ רוטינ תכרעמ לש תיתנשה םוגידה תינכתב אצמנ וניא רושב לחנ
ךלהמב םימעפ עברא לש תורידתב לחנה םוגיד רשפאתי הנשה .לארשי
תינכת .בבוח תמר תיתיישעת-תירוזאה הצעומה ןומימב תאזו ,הנשה
:תללוכ םוגידה
רשע לוכה ךס תונייעמ ,תוראב ,םיחודיק ,תועובק תונחתב םימ םוגיד .1
;תונחת    
;תועובק תונחתב תויואג ימ םוגיד .2
;םייגולורדיה םינותנ םע בולישב םינותנה חותינו דוביע .3
.תומדוק םינשב ושענש תודובעל יתאוושה םכסמ חוד .4


הפיכא
,םינינת ,דורח םילחנה לש םוהיזה ימרוג לע בשחוממ עדימ רגאמ ןכוה
לש הדובעה תינכתב תופידעב םיאצמנ הלא םילחנ .שיכלו קרוש ,רדנסכלא
.הביבסה תוכיאל דרשמה

םרוגהמ השירד ללוכו ,תוזוחמב עצבתמ הפיכאה ךילהתב ןושארה בלשה
תשקבו םיווצ תנכה ,עומיש תכירע ,תוארתה ןתמ ,םיכפשב לפטל םהזמה
.הריקח

.הביבסה תוכיאל דרשמה לש תיצראה תרייסל קיתה רבעומ ינשה בלשב
הכשלה .תיטפשמה הכשלל קיתה תא הניכמו הריקח תעצבמ תרייסה
לופיטל ותרבעה ינפל ותוא תכרועו הריקחה רמוח תא תקדוב תיטפשמה
.טפשמה תיבב םייקתמ ךילהה ףוס .םושיא בתכ תשגהב

םה םילחנה םוהיז ימרוגב דרשמה לפטמ םתועצמאבש םיירקיעה םיקוחה
.םעה תואירב תדוקפו ,םיקסע יושיר קוח ,םימה קוח

םדגנש ,םילחנב םיירקיעה םוהיזה ימרוג טוריפ הבו הלבט תגצומ ךשמהב
.חווידה תפוקתב הפיכא תולועפ ועצבתה


הפיכא אשונב תויגוציי תואמגוד
הנוי רפכ - רדנסכלא לחנ
ןוצמח תוכירבב רתויב יקלח לופיט םירבוע בושייה לש יחרזמה ןגאה יכפש
רפסמ ךרואל רוניצ ךרד לחנל םימרזומ הדורי תוכיאב םיחלוק .עוקישו
ןקתמל הנוי רפכ לש בויבה וק תורבחתה היה עצוהש ןורתפה .םירטמוליק
םע תורבחתה רוניצו הביאש תנחת הנוי רפכל רשאכ ,הינתנ לש רוהיטה
הביבסה תוכיאל דרשמה לש תובייחתהב התנתוה תורבחתהה .הינתנ
.שפנ 25,000 -ל רבעמ לדגת אל הנוי רפכ תייסולכוא יכ ,םינפה דרשמו
ןתמ םע הרתפנ ,רפח קמע תומדאב ,הינתנ ןקתמ לא בויבה וק תרבעה תייעב
,הינתנ ןקתמ לא בויבה וק תא ריבעהל הנוי רפכל םינפה דרשממ רושיא
.רפח קמע תומדא ךרד

םיפסונ היינב ירתיה לש האצוה תעינמל לעופ הביבסה תוכיאל דרשמה
הכשלהו תרייסה ושקבתה רבמצדב 15 -ב .הנוי רפכב היינבל 4 יספוטו
קוח יפ לע ,הנוי רפכ דגנ העיבת שיגהלו הריקחה תמלשהב לפטל תיטפשמה
.םימה

ףסוי לת הבונת - דורח לחנ
.דורח לחנל הנשב םימעפ רפסמ םיחלוק תררחשמ ףסוי לת הבונת תבלחמ
.רתויב העורג הב םיחלוקה תוכיאש לעפמה תוכירבמ תחאמ השענ רורחשה
.לעפמה יכרוצ לע הנוע וניא ונבנש תוכירבה חפנ

םיאתת םיחלוקה תוכיאש ךכ ויכפשב לופיטל תינכת ןיכהל שרדנ לעפמה
.לחנל רורחשל וא ,םיגד תוכירבב שומישל וא יאלקח לוצינל

הלא םימיב לעפמה שרדנ הפיכאה ךילהל ליבקמבו ,הארתה האצוה לעפמל
.קסעה ןוישרל םיפסונ םיאנת תחת דובעל

תובוחר הביאש תנחת - קרוש לחנ
תדמוע הניא הילאג בשומו תובוחר ריעה יכפש תא תפסואה הביאשה תנחת
.לחנל תורישי םימרוז םיכפשה תיברמו ,תומייקה תוקיפסב

םע .תובוחרב תישאר הביאש תנחת לש התיינב תמייתסמ הלא םימיב
,תובוחר םיבושייה יכפש תא הנחתה ףוסאת ,סרמ שדוח עצמאב ,התמלשה
תקספהל איבי הז ךלהמ .ן"דפשל םריבעתו ,הנביו ןורקע ,היתב תרכזמ
.לחנה דרומב ירקיעה םוהיזה

רבחתהל םירומאה םיבושייה ןיב םימותח תורשקתה יזוח ןיידע ןיא םויכ
הארתה האצוה הנבי תייריע דגנ .לופיטב ןיינעה ךא ,ן"דפשה ןיבל הנחתל
.תובוחרב הנחתל תורבחתהל םינמז חול רדעיה לעו תוינכתה םודיק לע

לאכימ ןגעמ ץוביק - םינינת לחנ
תכירבמ .עבט תרומשכ זרכומה ,לחנל םימרזומ םיגדה תוכירבמ זקנ ימ
לחנל םישלוג ,הדש רפס תיבו ץוביקה יכפשל רגאמכ תשמשמה ,ןוצמחה
הארתה האצוה םינורחאה םישדוחה תשולשב .העורג תוכיאב םיכפש
.1997 רבמבונב תיטפשמה הכשלל רבעוהש ,הריקח קית ץוביקה דגנ חתפנו

םוכיס
:15.12.97 -ל 15.9.97 -ה ןיב וטקננש םידעצה הלא
;תוארתה 22 וחלשנ -
;םיעומיש השולש וכרענ -
;(הריקח תושקב) הריקח יקית הנומש וחתפנ -
;(הריקחבו הריקח תשקב) םיקית 14 תרייסה לופיטל ורסמנ -
תיבב םיאצמנ םיקית 14 -ו ,םיקית השיש תיטפשמה הכשלל ורבעוה -
;טפשמה  
.ןיד יקספ השולש ונתינ -

1997 תנשב לארשי ילחנב םוהיז ימרוג

םוהיזה תביס
םהזמה םרוגה
לחנה םש
לחנל בויב תשילג
יקסניטוב'ז הנהוי רעונ רפכ בקעי ראב
ןולייא
לחנל בויב תשילג
בקעי ראב

לחנל םיכפש תשילג
הלמר

םיפיטשתבו תלוספב ןולייא לחנ םוהיז
היריח רתאמ
(האורבת) ןד םירע דוגיא

לחנל בויב תמירז
ןימינב הטמ תירוזא הצעומ םיאנומשח

בויב תמירז
םיאנומשח


לחנל ןוזמה זכרממ םיפיטשת תמרזה

זוע ינצינ

רדנסכלא
לחנל םיפיטשת תמרזה
דחואמ םייח תעבג תפר

לחנל םיפיטשת תמרזה
דוחיא םייח תעבג תפר

לחנל תפרה יכפש תמרזה
ןחב תפר

לחנל בויב תשילג
תורצח םינאוורק תנוכש יטקפמוק ןקתמ בויב
חכ

לחנל םיחלוק תשילג
הנוי רפכ


לחנה ןוויכל םיכפש תמרזה

םיטיח רפכ בשומ

תקרב

שיל לחנלו ןד לחנל תפר יכפש תמרזה

הנפד ץוביק

ןד

ןור לחנלו הילד לחנל םיכפש תמרזה

הילד רהוז לעפמ

הילד

לחנל תלוספ רתאמ םיפיטשת תמירז

ת'ג תימוקמ הצעומ

הרדח
ןוריע לחנל םיימלוג םיכפש תמרזה
רמש ןיע ןקתמ הביאשה תנחתמ
השנמ תירוזא הצעומ שאר


קפסמ םידקמ לופיט אלל םיכפש תמרזה
לחנל

ןאש תיב תעקב תירוזא הצעומ ,בוט ףוע

דורח
קפסמ םידקמ לופיט אלל םיכפש תמרזה
לחנל
ןאש תיב תעקב תירוזיא הצעומ רשבה לעפמ

קפסמ םידקמ לופיט אלל םיכפש תמרזה
לחנל
ןאש תיב תעקב תירוזא הצעומ רשב חמק לעפמ

קפסמ םידקמ לופיט אלל םיכפש תמרזה
לחנל
תיב תעקב תירוזא הצעומ םירמתל הזירא תיב
ןאש

קפסמ םידקמ לופיט אלל םיכפש תמרזה
לחנל
ןאש תיב תעקב תירוזא הצעומ םינשד

לחנל העורג תוכיאב םיחלוק רורחש
ףסוי לת הבונת

לחנל םיימלוג םיכפש תמרזה
ןאש תיב

לחנה תודג לע תיתיישעת הצוב תכלשה
ןדיבא תרבח .ז.י.מ


יטקפמוק ןקתממ השילג

דיפל םיעידומ לבח

ןוקרי
ןוקריה תורוקמל םיכפש תמרזה
"לאגי לש םוקמה"

ןוכממ הדורי תוכיאב םיחלוק תמרזה
ןוקריהו םירדה םילחנל רוהיטה
ןורשה תמר תימוקמ הצעומ


לחנל ימלוג בויב תמירז

הזוע בשומ

שיכל
הלאה לחנל םיפיטשת תמירז
רבעמ תנחת ,יכאלמ תיירק היישעת רוזא

תמירז ,רוהיטה ןקתמ לש היוקל הקוזחת
לחנל םיחלוק
תג תיירק תייריע


לחנל הצוב תכלשה

מ"עב זולימ

ןמענ
םיילבא לחנ ל הייריזח יכפש תמרזה
הללדבע רסאנ "ינוערפ" תייריזח

םיילבא לחנל םיכפש תמרזה
ץיבובוקעי יזוע ,ןילבעא תייריזח

לחנל םיכפש תמרזה
תואולימ


לחנל תותפר יכפש תמרזה

םימישגמ תמר

בונ

לחנל תותפר יכפש תמרזה

אסאס ץוביק

ןגא) ןועבצ
(תרנכ

לחנה תברקב םידספ תכלשה

עברא םולש

ןומלצ

לחנל תותפר יכפש תמרזה

רוגי ץוביק

ןושיק
ןושיק לחנל םיכפש תמרזה
ןיקצומ תיירק ,לילק לעפמ

לעפמה לש תיתיישעת הצובמ לחנה םוהיז
בידג לעפמ


לחנל םרוז בויבה ,רוניצב ץוציפ

השנמ יפלא

הנק
,הנק לחנל הביאש תנחתמ םיכפש תשילג
ןוקרילו היליקלקל
חותיפו ןוכיש תרבח - לאגי רוצ


לחנל םישלוג הייזוואה יכפש

שודד םיזווא תומטפמ ,יאכז ןב בשומ

קרוש
לחנל םישלוג הייזוואה יכפש
לאיזגל ןויצ םיזווא תומטפמ ,יאכז ןב

קרוש לחנל תפר יכפש תמרזה
הערצ ץוביק


לחנל םיכפש תמרזה

לאכימ ןגעמ ץוביק

םינינת
אקרז לא רס'ז רוזאב לחנל תויבויב ןוקיר
ןארגב קיפאוו

השנמ ילעפמלו הדע לחנל םיקלד תמרזה
הנח סדרפ היישעת רוזיא ,ךסומ ןמכיור םיחא


ןקתממ העורג תוכיאב םיחלוק תמרזה
לחנל םשמו הדע לחנל רוהיט

אביקע רוא תימוקמ הצעומ

בונ
תורמשמ לחנל םיירטינס םיכפש תמרזה
(םינינת הדע)
תורמשמ ץוביקו תורמשמ לט

לחנל םימרזומ ץוביקה יכפש רבשנ רוניצ
הדע
םיבגר ץוביק

לחנל םיירטינסו םייתיישעת םיכפש תמרזה
ונממו ןקרב
ןוסקילג הגמוא לעפמ

ירגאמ ןוויכל זוקינ תלעתל םינמש תמרזה
םינינת לחנ השנמ
הנח סדרפ היישעת רוזא ,(ךסומ) בניע לעפמ

לחנלו ןוריע לחנל םיימלוג םיכפש תמרזה
הרדח
םחאפ לא םוא תייריע


תרייסב) הנכהב םיאצמנה םיקית 12 וחתפנ 1997 תנש ךלהמב :םוכיס
יקספ השולש ונתינ ;טפשמ תיבב םיאצמנ םיקית 19 ;(תיטפשמה הכשלבו
.ןיד


חותיפו ןונכת יאשונ
איבת 1999 תנש עצמאב לאימרכ בושייב רוהיטה ןוכמ לש ותמלשה
לחנ לש וילבוימ דחא ,ןוזלחה לש םילודגה םוהיזה תורוקממ דחא תקספהל
.רוזאב םיפסונ םיבושייב םג לפטל דעוימ ןוכמה .ןמענה

זפ ,תודג םילעפמהמו ,קוקיזה יתבמ תוחלמת תמרזהל המכסה הגשוה
םירמוחו םינשד ,םיניפלוא למרכ ,וקטיו ,םינקתמ זפ ,םילקימיכו םינמש
םדק לופיט רחאל תאז .םיה לא ימי אצומ ךרד בידגו םורטורפ ,םיימיכ
.(BAT) ההובג תיגולונכט המרב םילעפמה רצחב

רומא טקיורפה .םימוהיזה תיברממ ןושיקה לחנ תא תוקנל יושע הז םזימ
תודחאתה םע המכסה הגשוה םייתניב .םינש עבראכ ךלהמב עצבתהל
תקידבל יגולונכט ילכלכ רקסל (TOR) תושירד טרפמ ןיכהל םיניישעתה
.(1998 ינוי) הנש תיצחמ ךותב םייתסהל רומא רקסה .טקיורפה תומישי

לחנב תובחרנו תובר תוקידב ועצוב ןוקריה לחנב הייבכמה ןוסא תובקעב
העיגפה תא ריבסהל לוכיש ימיכ אצמימ ןיאש ולעה תוקידבה .ותביבסבו
הבחר הריקס) הירטפהמ םיעגפנה לש תויושיגרה תאו םיאטרופסב השקה
.(הז קרפל אובמב תאבומ אשונב

רתאל ודיקפתש הביבסה תוכיאל דרשמה דיל הפיכאו חוקיפ תווצ םקוה
השירד השגוה ןכ .לחנה ךרוא לכל םייבחרמו םייתדוקנ םימהזמב לפטלו
תוכיא ןויפאל םירקחמלו םירקסל דחוימ ביצקת דעייל רצואה דרשמל
5 לש םוכס הצקוה .םימה תוכיא רופישל םיעצמאלו לחנב הצובהו םימה
.הלא םיכרצל ח"ש ןוילימ

בחרמ םוקישל תינכת ןיכהל וידחי ורבח הביבסה תוכיאו םינפה ידרשמ
רומישל םישגד לולכל הרומא תינכתה .לארשי הווקמל היריח ןיב ןולייאה
הליבקמ תינכתב םירסחה ,ביבא לת ריעה לש המורדב חותפה חטשה
ידי לע ושגוהש ןונכתל תועצהה .לארשי ןיעקרקמ להנימ ידי לע הנכוהש
קספות ותוליעפ רשא ,(היריח) "לבזה רה" ןונכתל םג וסחייתה םילכירדאה
.1998 תליחתב

תודובע םוקמב תועצובמ ,היריחב "לבזה רה"מ לבז ירובצמ תשילג תובקעב
.ןולייא בחרמב הפצה עונמל תנמ לע ןולייא קיפא תייטהל

לחנ םוקישל םימ תאצקהל םינויד םימייקמ םיפסונ םימרוגו םימה תוביצנ
םינכרצב דקמתיש רקס שמשי ןודנב תוטלחה תלבקל סיסבכ .קרוש
.םימ יבאשמ תמועל םילאיצנטופ

לש ידוחייו יביטקרטא עטקב ,הגוח ינגל הסינכל ךומס ,דורח לחנ קיפאב
םיגד תוכירבל םימה תמירז תייטהל לודג ףקיהב המיסח העצוב לחנה
רתיה אלל התשענ המיסחה .םירגוב םיצע לש התומתו קזנ ומרגנו תוכומס
שרד הביבסה תוכיאל דרשמה .םימה תוביצנו הביבסה תוכיאל דרשמה
תבשהל ויתויוכמס אולמ תא ליעפהל ימורדה ןדריה זוקינ תושר ל"כנממ
.ותומדקל בצמה


םירקסו םירקחמ
קרוש לחנ
1998 תנש תליחתב עצובי םימה תוביצנו הביבסה תוכיאל דרשמה תמזויב
ליבקמב ,לחנה םוקישל םימ תאצקהב תילכלכה תלעותה תא ףקשיש רקס
.קיפאהמ םינוזינה םירחא םינכרצ ידי לע םימ ישומישל

לע םימ תאצקהל תוטלחה תלבקל סיסב ושמשי ועצוביש תוקידבהו רקסה
.םימה תוביצנ ידי

הצוב תוקידב טקיורפ
ןוקרי ,שיכל ,הרדח ,קרוש םילחנב הצוב תקידבל תוכרעיה תעצבתמ
לעו לחנ לכב הצובה בכרה לע בצמ תנומת לבקל הרטמב ,רדנסכלאו
עובקל תורומא תוקידבה .ףרוחה תפוקת רחאל םישחרתמה םייונישה
.תוגציימ תודבכ תוכתמו םינמימחפ ,ינגרוא ןמחפ ,ןומא ,םידיפלוס יזוכיר

תואצות .לחנ לכ לש הלהנימ וא תושר םע ףותישב עצבתמ טקיורפה
.אבה ןולעב ומסרופי תוקידבה

םינויפאו הצובה תויומכ תאוושהל ,ביבאב תורזוח תוקידב ועצובי ןכ ומכ
.הירחאו םימשגה תנוע ינפל םיימיכ

יליע רגנ רקס
תונקסמ תא ץמאיש ידכ םינפה דרשמל הנפ הביבסה תוכיאל דרשמה
ושיגה םירקוחה .ןוינכטהמ ןומרכ ימענ 'פורפו רימש ירוא 'פורפ לש רקחמה
םרוזה יליעה רגנה תא םצמצתש ךרדב םירוגמ תונוכש ןונכתל תוצלמה
.םוהתה ימ רגאמ םשג ימ לוחלח רשפאתיו םילחנל

500 -כ לש הכומנ תולעב ,רתויב םיטושפ םייסדנה תונורתפ לע עיבצמ רקסה
.הנבמל רלוד

שיכל לחנ
,םנוד 20 לש חטשב לחנה תודג בוצייל ייוסינה טקיורפה לש 'א בלש םלשוה
.שיכלו קרוש זוקינה תושרו הביבסה תוכיאל דרשמה ,ל"קק ןומימב ךרענש
תדג בוצייל קורי שגדב תולבוקמ תוקינכט ןווגמ ונחבנ טקיורפה תרגסמב
.םיימושייה ויטביה לכ לע בוציי קשממ שוביגלו לחנה


תורייתו יתביבס חותיפ
הרדח לחנ
םימה ורכסנ ותרגסמב רשא הרדח קראפ לש 'א בלש ךנחנ 1997 רבמבונב
.הכומסה חוכה תנחת רוריקל םישמשמה םי ימ םימרזומו ,לחנה הלעמב
.לחנה דרומב גידו טיש םייקל רשפאי הז לופיט

םינינת לחנ
רסא'ג רוזאב ,לחנה לש ןבאה רדגו תלייטה ליבש לש חותיפה םלשוה
טקיורפו הנולא קראפל הסינכה ךרעמ עוציבל זרכמ םסרופ .אקרז-א
.םיריפה

רדנסכלא לחנ
.תיזוחמה הדעווה רושיאל השגוהו המלשוה (תיקלח) תיזוחמ ראתמ תינכת
לש רקובמ חותיפ רשפאלו םייאלקחו םיירפכ םיחטש רמשל תינכתה תרטמ
.עבטה קיחב טיקו שפונ ירתא
קראפ ,םיבצה רשג םה ראתמה תינכת תרגסמב חותיפל םידעוימה םיחטשה
.לחנה ליבשו ןורכיסה
.ןיעקרקמ תויעב ןורתפב הנתומ אשונה םודיק

שיכל לחנ
לחנה קיפא תא בלשמה ,"םולה דע קראפ" לש חותיפה תודובעב לחוה
תמחלמ יללח רכזל תירצמהו תילארשיה תואטרדנאה םע (דודשאל ךומס)
.תואמצעה

דורח לחנ
לחוה .ןאש תיב ריעה ןיבל הרטנק רשג ןיבש עטקב לחנה תודג בוציי םלשוה
.ודילש ןוינחה לשו רשגה לש םוקיש תודובעב

.לאערזי ןיע לאערזי לת טקיורפ לחנה תלהנימ ידי לע ךנחיי 1998 ראוניב
.הכומסה הלבזמה תא לסחל עובלג תירוזאה הצעומה הרומא ליבקמב


ןוקריה לחנ תושר
תויושרה לכ םללכבו ,םיירוביצ םיפוג 21 םירבח ןוקריה לחנ תושרב
ידי לע הנכוה ןוקריה לחנל באה תינכת .ןמוחתב רבוע לחנהש תוימוקמה
תושר תצעומו לחנה תושר תלהנה ידי לע 1995 ףוסב הרשואו למנה תושר
,18.4.96 םוימ ,753 'סמ הלשממ תטלחהב .אולימ ינור תושארב ,לחנה
תינכתה .המושייל לועפל תבייחתמו תינכתה תא לארשי תלשממ תצמאמ
.ןוקריה לחנ תושר לש תוינידמה ךמסמ תא הווהמ

רוזיאב ימואל באשמ םה ללכב וביבס חותפה בחרמהו טרפב ןוקריה לחנ
.ןד שוג לש תיזכרמה "הקוריה האירה" לארשי תנידמב רתויב ףופצה
תוכיא רופישל בושח חותפ חטשכ ןוקריה בחרמ לש לאיצנטופה שומימ
םיפיעסב .ןילופורטמב יוניב ףצר תעינמלו הביבסה יבשות לש םייחה
.1997 תנש ךלהמב ןוקריה לחנ תושר לש תולועפה ירקיע םיטרופמ םיאבה

תפטוש תוליעפ
ח"ש 46,000 -כ ועקשוה הנשה ויתודגמו לחנהמ היוניפו תלוספ ףוסיא
יוקינ ירוזחמ ינש םג ועצוב .תרבטצמ תלוספמ ויתודגו ןוקריה קיפא יוקינב
רשע ןיבש עטקב ,ביבא לתו ןג תמר םירעה םוחתב ןוקריה תודגב םידחוימ
.תונחט עבשל תונחט

תלוספ לש םייתדוקנ םייוקינ ועצוב םירפחמ תודובע תרגסמב - קיפא יוקינ
.ןוקריה לש ןוכיתהו ןוילעה םיעטקב לחנה קיפאמ ףחסו

תולבזמל תויאשמב ונופ לחנהמ ףחסו תישוג תלוספ - תולבזמל תלוספ יוניפ
.רוזאב תורשואמ

ףותישב השענ לחנה תודגב םזגבו םיצעב לופיטו - םזגבו םיצעב לופיט
.תודגב םילדגה םיצעה לש יוקינו לוליד השענו לחנל ולפנש םיצע ונופ .ל"קק

.ןוקריה לחנ ךרואל םיכרד לש הקוזחתו םוקיש ועצוב - םיכרד םוקיש
תיאלקח היקשה לש יליע רגנמ ,ףרוחה יקזנמ עבונ םוקישב ךרוצה
.הייחמצ לש המיסחמו

תודגל הכלשוה וא הפחסנש תלוספ התנופו התקונ - תודג תרדסהו יוקינ
תולבזמל תרבעומ תלוספהו םילפוש תועצמאב עצובמ יוקינה .לחנה
.תורשואמ

לחנב תודג תרדסהו יוקינ עצוב - ןוקריל סדה לחנ שגפממ הנק לחנ תרדסה
דעו (ןורשה דוה/אבס רפכ בויב) הסדה לחנו הנק שגפמ ןיבש עטקב ,הנק
.ןוקרי זוקינ תושר םע ףותישב ,ןוקריה לחנל

תולקת רותיאלו םיכפשב לופיטל םינקתמ ולעפוה - םימהזמ לע חוקיפ
.זוקינו בויב תוכרעמב

,לארשיל למשחה תרבח תודובע לע תחקפמ תושרה - תויתשת לע חוקיפ
.לחנה תושר םוחתב םיפלחמו םישיבכ ,תורוגקמ תרבח

םיאשונב תויריעה יגיצנ םע םיפתושמ םירויס וכרענ - ףרוחל תונכה
.ףרוחל תונכומ תוכרעמה לכש אדוול ידכ ,זוקינל םירושקה

ללוכ םוגידה .הנכוהש תינכת סיסב לע עצבתמ םימה תוכיא םוגיד - םימ
.םיילאירטקבו םיימיכוסיפ םידדמ

תאז הניחבמ קיפאה תקוזחתו םישותיה תרבדה - םישותי תרבדהו רוטינ
ילחז תרבדה .הביבסל םיקזנ עונמל ידכ בלה תמושת ברימב םישענ
.הביבסל םייתודידי םיעצמאבו רוטינ תואצות יפ לע תישענ םישותיה
םימיאתמה םירמוח תרזעבו תשרדנה הדימב קר תעצבתמ הייבשע תרבדה
.תיתביבס הניחבמ

ןונכת
םיבלשב םיאצמנ .באה תינכת םושייב יזכרמ קלח ספות ןונכתה םוחת
:ןונכת לש םינוש
היינשהו זכרמה זוחמב תחאה ,תויקלח תויזוחמ ראתמ תוינכת יתש -
;ביבא לת זוחמב  
;(תופצה תנכס ןותימ) ןוקריה תרדסהל תינכת -
ביצנ ידי לע ןמזוה ןונכתה ןוקריה ןגאב םימ יבאשמ לש ירוזא ןונכת -
איה באה תינכתב העבקנש תוינידמה .זרכמב התכז ל"הת תרבחו ,םימה  
;םימה אשונב םג ןונכתה תא החנמה  
;ןוקריה בחרמב םיינפוא יליבשל תיללכ תינכת -
.םיאטרופסה קראפ תינכת -

תודידמו םירקחמ
.ןוקריב םיכרענש םירקחמב ליעפ ןפואב םיפתתשמ ןוקריה לחנ תושר ידבוע
רשפאל ידכ ןוקריה אשונב םייקה עדיה תא קימעהל םירקחמה תרטמ
.ומוקיש ךילהתל רושקה לכב תוטלחה תלבק

:םירקחמ השימח וכרענ הנשה
םרג יגד לש הפישח רוטינל םייטמיזנא םירקרמויבב שומיש הסונ.א
תויראשלו ,םיטמברקהו םיינגרואנחרזה גוסמ םיקרח ילטוק לש תויראשל   
.ןוקריה ימב םיליער םינוברקורדיה   

ןונכת ,ןוחבאל יעצמאכ יתביבס עדימ תכרעמ תועצמאב ןוקריה רקח עצוב.ב
.קשממו   

.ןוקריב םיגד לש תיגולויבה הבוגתהו לודיגה תיב יאנת ןיב רשקה רקחנ.ג

תייחמצ לע תוכלשההו ןוקריה לחנ לש םימה תוכיאב םייוניש וקדבנ.ד
.םימה   

הקידבה .תורוקמל דע םיהמ ןוקריה לחנ תיעקרק לש תוקידב ועצוב.ה
לע תונופטישה תעפשה תא קודבל ידכ ,םהירחאו םימשגה ינפל התשענ   
.תיעקרקה   

הרבסהו ךוניח
רפסמל םירויסו ןויע ימי ,תויומלתשה םיכרוע ןוקריה לחנ תושר ידבוע
,םיטנדוטס ,םידימלת לש תודובעל היחנה תנתינ ןכ ומכ .םינופ לש לבגומ
.םיכירדמו םירומ

טפשמו קוח
ןוקריה לע הרימש רבדב רזעה יקוח לש הפיכא תעצבמ ןוקריה לחנ תושר
טישה תרדסה אשונב ףסונ רזע קוח תנכה תמייתסמ הלא םימיב .ויתודג לעו
ןיגב תועיבתב הנגהל םיבר םיבאשמ השידקמ תושרה .ןוקריה לחנב
.1992 תנשמ תונופטישה

םידעי
םיאשונב רקיעב ,באה תינכת םושיי אוה לחנה תושר לש יזכרמה קוסיעה
:הלא
תמלשהל ןונכתה תודעו םע דחי לועפל תושרה תנווכב ןונכתה םוחתב .1
.היינבו ןונכתל תיצראה הצעומל ןריבעהלו תויזוחמה ראתמה תוינכת

תואלקחה דרשממ םיביצקת לבקל הרומא לחנה תושר זוקינה םוחתב .2
.הרדסהה תינכת לש עוציב תלחתהלו ןונכתל

רוזאב לחנה רוזא תא חתפל תלעופ לחנה תושר שפונהו יאנפה םוחתב .3
.םיינפוא יליבש תכרעמ לש חותיפ ןנכותמ .ןג תמרב ימואלה ןוידטציאה

רופישב לופיטה ךשמה םיננכותמ לחנה לש יגולוקאה םוקישה םוחתב .4
םושייו ,םייתדוקנ אל םוהיז ידקומב לופיטה ךשמה ,םיחלוקה תוכיא
.ןוקריב םימ יבאשמל תינכתה

חותיפ ,וביבס חוקיפו קיפאה תקוזחת לש תופטושה תולועפה וכשמיי .5
.תוטרופמה תולועפה רתיו ,םישותי תרבדהב ןוכנ לופיט ,קיפאה

לש תועדומה תרבגהל תוליעפה ךשמית הרבסההו ךוניחה םוחתב .6
.םיטנדוטסו םידימלת םע תוליעפהו ןוקריה ךרואל םייחה םיבשותה


ןושיקה לחנ תושר

המדקה
לע ןעשנו 1.10.94 -ב ףקותל סנכנש וצ ףקותמ המקוה ןושיקה לחנ תושר
תושרל םימה ביצנ קינעה 1996 רבמבונב .1965 תונייעמו םילחנ תויושר קוח
.םימ םוהיז תעינמל תויוכמס לחנה

תויושר ,הלשממ ידרשמ לש םיגיצנ םהיניב ,םירבח 34 לחנה תושרב
אוה תושרה תלהנה שאר בשוי .םירחאו ןיעקרקמ ילעב ,םילעפמ ,תוימוקמ
לש ישארה ןעדמה אוה תושרה תצעומ שאר בשויו ,הפיח תייריע שאר
.הביבסה תוכיאל דרשמה

:לחנה תושר תולובג הלא
;(ןושיקה למנ) ךפשל דעו (ןועבטל חרזממ) שישק לתמ - ןושיקה לחנ
;וכרוא לכל - הרודג לחנ
;("סבגה רה") ןושיקל ךפשה רוזאב 'מ 200 - ירופיצ לחנ
.וילע עיפשמ ןכלו ןושיקל ךפשנ ךא ,תושרה םוחתב לולכ וניא - הידעס לחנ

ןפוד הצקמ דצ לכמ 'מ 25 םוחתב ,םילחנה תודג םג םיללכנ תושרה חטשב
.קיפאה

תולועפב ,םינותנ דסמ תיינבב תושרה הקסע הנושארה התמקה תנשב
.לחנה תודג חותיפ ןונכתל תונגראתהבו לחנה םוהיז תקספהל

,הימיכ תסדנהמ ,ל"כנמ תואלמ תורשמב םידבוע העברא תושרה תווצב
.תונובשח להנמו סמ ץעוי ,בשח םייעוצקמ םיצעוי ןכו ;הריכזמו חקפ

סדנהמו תושר סדנהמ םיפסונ םידבוע ינש תושרה טולקת 1998 תנשב
.הביבסה תוכיא אשונל

חווידה תפוקתב ועצובש תויזכרמה תולועפה
.היתויוכיאו המרזהה תויומכ ,םימהזמה םימרוגה רותיאל תולועפ ושענ -

,ימל'ג רצעמה הנחמב ,ימל'ג יאבצה הנחמב םוהיז תקספהל תולועפ ועצוב -
.רוגי ץוביקב ,ןועבט רוהיט ןוכמב  

.ןושיקה לחנ תושר םוחתב יתביבס יגולוקא רקס עצוב יגולוקא רקס -

ללכש ןונכת רקס עצוב הבורקה ותביבסבו לחנה תושר םוחתב ןונכת רקס -
םוחת לע תועיפשמ וא תולחה ,תונושה ןהיתומרל תוינכתה יגוס לכ תא  
תויולעה תוברל ,הנכהבש הלאכ ןהו ףקותב רבכש תוינכת ןה לחנה תושר  
.ךכב תוכורכה  

ןושיקה לחנל תללוכ בא תינכת ןיכיש ןונכת תווצ תריחבל זרכמ אצוה -
.לחנה תושר יחטשלו  

לש רוהיטה ןוכמ לש האלמ דוקפת תקידב התשענ ינוציח ץעוי תרזעב -
םיירקיעה םימרוגה דחא ןוכמה תויה לשב "בויב הפיח רוזא םירע דוגיא"  
לחנה תושר .וצמוא תוצלמההו הבחרהב אצמנ רוהיטה ןוכמ .לחנה םוהיזל  
.תוצלמהה עוציב רחא בקעמ תעצבמ  

וימימ תוכיא רופיש תועצמאב ומקשלו לחנל םייחה תא בישהל הרטמב -
ינוניבו קוחר חווטב םימה תויוכיא תעיבקל תידרשמ ןיב הדעו המקוה  
תא איצוהל איה הרטמה .םילעפמה יכפש אצומב הטילפ ינקת תעיבקלו  
.אלמ יגולוקא םוקיש ול רשפאל ידכ ,לחנהמ םיחלוקה תאו םיכפשה  

םיכפש םימירזמה םילעפמב םיכפשה תוכיא תקידבל םירקס ועצוב -
תוכיאל דרשמב םילחנו םימ ףגא םע ףותישב העצבתה הדובעה .ןושיקל  
ןוקיתל םישדח םיווצ תעיבקל סיסב שמשמ םירקסה חותינ .הביבסה  
תוכיאל דרשמב םיפוחו םי ףגא םע דחי םיעבקנה הטילפ ינקתלו תוועמה  
.הביבסה  

תא קלסיש ימי אצומ םע ףוסיא רוניצ תחנהל תינורקע המכסה הגשוה -
םיפתוש .םיאתמ רוהיט רחאל ,םיל ןושיקה ךרואל םילעפמה תוחלמת  
,בויבה תלהנימ ,הפיח תייריע שאר ,םילעפמה ,לחנה תושר וז המכסהל  
רוניצה ךרואו םיחלוקה תויוכיא ,םינמז חול .הביבסה תוכיאל דרשמהו  
.ועבקנ אל ןיידע  

זוקינה תושר ידי לע האצוהש לחנה תצוב לש תרזוח הקידב העצוב -
.דרשמה תייחנהב םלוה ןורתפ תאיצמל ,תוכירבל  

תיתדוקנ חותיפ תינכת
ןגעמ ;ןועבט תשורח תיירקב קראפה ;ןושיקה ךפש ;םירשגה רוזא - ימל'ג
.גידה  

הרקבו חוקיפ
אוהו ,האלמ הרשמב חקפ קיסעהל לחנה תושר תלהנה הטילחה 1997 תנשב
:הרקבהו חוקיפה םיאשונ הלא .תושרב הימיכה תסדנהמ םע דבוע

לש ךרעמ תריציו ,םילעפמב םיכפשב לופיטה תוכרעמ לש תורכיהו דומיל -
;חטשב םיפוצר בקעמו חוקיפ  

קוקיז יתב ,הימיכויב תודג םתריגסל הלועפו םיעודי יתלב םיאצומ רותיא -
;םינשד ,הפיח  

;םיאצומב תוידגנ תומיגד עוציב -

םיאצומב ,םילודגה םילעפמה לכב םייטמוטוא םימגוד תנקתהל השירד -
.םתלעפה לע חוקיפו ,(1978 -מ וצב שרדנכ)  

;לחנל םילעפמה לש םיחלוק/םיכפש לש םיאצומה רפסמ םוצמצ -

יאצומב תוגירח לשו לחנה ימ לש חטש ימוגיד עוציבל םירישכמ תשיכר -
;םיכפשה  

לבקל ידכ הידעלבו עבטה תורומש תושר םע לחנה לש יתנש-וד רוטינ -
;םיל אצומה דעו ךורב-רפכ םגא הלעממ ,וכרוא לכל לחנה לע עדימ  

;םירטמרפה רפסמ תבחרהו םוגידה תודוקנ רפסמ תלדגה -

לע רוסיא תאצוה ויתובקעבו ,הגירחה תויצמוחה יוליגל (1997 ץיקב) רוטינ -
דרשמו תואירבה דרשמ ,הביבסה תוכיאל דרשמה םעטמ לחנב טישה  
;ךוניחה  

;תופש שולשב הרהזא יטלש תנכה -

ךרעמ תמלשהל םינמז חולל בייחתהל םימירזמה םילעפמה לע ץחל תלעפה -
.(1978 -מ תוועמה ןוקיתל וצה תושירד יפ לע) םייקה לופיטה  

חותיפב תועקשה
לחנ תודג לע היישעתה ילעפמ לש תורשואמהו תוננכותמה תועקשהה לכ ךס
33 -כב תומכתסמ םיכפשב לופיטל םינקתמ תפסוהבו רופישב ןושיקה
.רלוד ןוילימ 30 -כב םכתסת (עוציבב) רוהיטה ןוכמ תבחרה .רלוד ןוילימ

הרבסהו ךוניח
תוינפל הבוגתכ קר םייתניב ךא ,הרבסהבו ךוניחב תקסוע לחנה תושר
תועונת ,ץראל ץוחמו ץראהמ םיטנדוטס ,םידימלת תוצובק לש תושקבלו
תושר .(המודכו ץוחה דרשמ יחרוא ,םינעדמ) תונוש םירקבמ תוצובקו רעונ
הז םוחתב תולועפ םוזילו ךוניח יאשונב קוסיעה תא קימעהל תנווכתמ לחנה
.1998 תנשב

םוכיס
תוכיאל דרשמה תודיחי לכ םע הלועפ ףותישב תלעופ ןושיקה לחנ תושר
.לחנב ןיינעה ילעב םיפוגה לכ ןיב םאתמ םרוג תשמשמ איה .הביבסה
.לחנה תודג חותיפ ןיינעל םדקמהו םזויה ףוגה איה תושרה

םידעי
יגולוקאה ובצמ רופישו ומוקיש ,םייתביבס םידרטממ לחנה רוהיט .1
;לחנל םייח תבשהל    

;וכרוא לכל ,טיקו שפונ תורטמל םיקראפ תמקהל ,לחנה תודגב יפונ לופיט .2

;םימזיהו רוביצה יניעב רוזאה יומיד יוניש .3

;רוזאה חותיפל איבתש תילכלכ תוליעפ תכישמו עקרקה יכרע תחבשה .4

.ןושיק זוקינ תושר תוירחאב ,תונופטיש ינפמ רוזאה תנגה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ