םילחנו םימ
הביבסה תוכיאל דרשמה :תאמ
.57-54 םידומע ,1997 תנש ,21 יתנש ח"וד :לארשיב הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

מים ונחלים
םיינוריע םיכפש

רוהיט ינוכמ 40 -כב םיחלוקה תוכיא יארקא ןפואב הקדבנ 1997 ךלהמב
.םיינוריע

-כ - הנשב ק"מ ןוילימ 242 -כ אוה וקדבנש םינקתמב םילפוטמה םימה חפנ
םימ תוכיא האצמנ םימה תומכמ 53% -כב .תיתנשה םיכפשה תומכמ 65%
תומכמ 31% -כבו תינוניב םימ תוכיא האצמנ םימה תומכמ 16% -כב ,הבוט
תושירדב םידמוע םניא םימהמ 47% .העורג םימ תוכיא האצמנ םימה
.(20/30 תונקת) קוחב תועובקה

היקשהל םישמשמה םיחלוק ירגאמ 95 -כב םימה תוכיא המגדנ ךכל ףסונ
56% -בש ךכ לע תועיבצמ תואצותה .ק"מ ןוילימ 50 -כ לש ללוכ םימ חפנב
ויה 44% -ב ,(ל"גמ 300 -מ הלעמל) םיהובג םידירולכ יזוכיר ויה םימה חפנמ
ןקנח יזוכיר ויה 68% -בו ,(ל"גמ 0.5 -מ הלעמל) םיהובג ןורוב יזוכיר
.םוהת ימו עקרק םוהיזל םורגל לולעה ןפואב (ל"גמ 24 -מ הלעמל) םיהובג

תולועפ לש הרושב דרשמה טקנ ,םיחלוקה תוחילמ תא ןיטקהל תנמ לע
.(היישעת יכפש קרפ האר) םייתיישעת תורוקממ תוחלמת תטילפ םוצמצל
םהש ,םייתיב םיטנגרטדב ןורוב תלוכת לע תולבגמ תלטה לקוש םג דרשמה
.םיכפשב ןורובל ירקיעה רוקמה

תמרוג תלעפושמה הצובה תטישב םילעופה םיבר רוהיט ינוכמ לש םתמקה
תונוט תואמ לש םיפקיהב ,הצוב לש תויתועמשמו תולודג תויומכ לש רוצייל
בויטלו ןושידל ךרע לעב באשמ וז הצובב האור דרשמה .םויל שבי רמוח
םיכומנ םיזוכיר הליכמ איהו םיתואנ בוציי יכילהת הרבעש יאנתב ,עקרק
ינוכמ תובייחמה תונקת תטויט ןיכה דרשמה .תודבכ תוכתמ לש תיסחי
תונוש תוליבק תוטישמ תחא תועצמאב הצובה תא בצייל םיכפש רוהיט
.תלוספ קוליס ירתאל ןהו יאלקח שומישל ןה ,הצובה קוליסל יאנתכ
הצובב תודבכ תוכתמ לש תורתומ תויברמ תומר תועבוק םג תונקתה
.יאלקח שומישל תדעוימה


היישעת יכפש

המדקה
תומכ ךסמ (הנשל ק"מ ןוילימ 68 -כ) 17.5% -כ םיווהמ היישעת יכפש
סמועה ,המגודל .דבכ יתביבס םויא םיווהמ םה ךא ,הנידמב םיכפשה
סמועל ךרע הווש תויהל לוכי לודג ןוזמ לעפמ לש ויכפשב טלפנה ינגרואה
,ליבקמב .םיבשות 100,000 תב ריע לש םיירטינס םיכפשמ טלפנה ינגרוא
ילעב םירמוח ויכפשב טולפל לוכי תוכתמ רומיג ףנעב ןטק הכאלמ תיב
.תחא הנשב תינוניב ריע תכרוצש םימ תומכל םוהיז לאיצנטופ

,תוכרעהה תחא יפ לע .הלא םיכפשב לופיטל רכינ םוכס העיקשמ היישעתה
450 -כ איה היישעת יכפשב לופיטב לארשיב היישעתה לש היוזחה העקשהה
ןוילימ 550) ריווא יעגפמב לופיטב היוזחה העקשההמ תוחפ - ח"ש ןוילימ
130) םירחא םייתביבס םיאשונב היוזחה העקשההמ רתוי הברהו ,(ח"ש
תלוספו תנכוסמ תלוספ רובע ח"ש ןוילימ 50 -ו רוזחימ רובע ח"ש ןוילימ
.(דחא לכ ,הקצומ

תולעה תורמלו ,היישעת יכפשב םולגה הובגה םוהיזה לאיצנטופ תורמל
היישעת יכפשב ילהנימה לופיטה ,םהב לופיטה ךרוצל קשמל הדבכה
.יוקל לארשי תנידמב

רזע קוח תושירדל םאתהב לארשיב םילפוטמ היישעת יכפש :הקיקח -
,(בויב תכרעמל היישעת יכפש תמרזה) תוימוקמ תויושרל המגודל
תוסחייתה רסח ,ןשוימ קוח אוה וז ותנוכתמב קוחה .1981-ב"משת
םיאשונב היישעתה לע דיבכמ אוהש דועב ,םייתוהמ םיאשונל תיתביבס
תוכיאל דרשמה םדיק הנורחאל .תישממ תיתביבס תלעות לכ אלל םירחא
ןכל םדוק ולפוטש תושירד רפסמ ורידסהש ,םימה קוח יפל תונקת הביבסה
וניא אשונהו דואמ יטיא תונקתה תנקתה בצק ,תאז םע .רזעה קוח ידי לע
תוצירפל תופצל רשפא יא יחכונה בצקב .םהל קוקז אוהש םיבאשמל הכוז
.הרואנו תמדקתמ הקיקחל רושקה לכב ןיעל הארנה דיתעב ךרד

תורתוסו תונוש תושירד לבקל לולע לארשיב היישעת לעפמ :ילהנימ לוציפ -
ידוגיא ,תוימוקמ תויושר םהיניבו ,םיפוג לש בר רפסממ ,ויכפשב לופיטל
דרשמ ,םיכפשב רוהיטל םינוכמ ,םימה תוביצנ ,לחנ תויושר ,םירע
תונעיהל לעפמה בייח םירבדה עבטמ .הביבסה תוכיאל דרשמהו תואירבה
תוקפנ השירדל ןיא םיתיעל רשאכ ,רתויב תינוציקה השירדל םיבר םירקמב
רשא םיאתמ ןונגנמ בורקה ןמזב םקוי יכ הארנ אל הז בלשב .תיתביבס
.םירודהה תא בשייו לוציפה תא רידסי

1997 תנשב םיגשיה - היישעת יכפשב לופיט
,לארשיב היישעת יכפשב לופיטה לע תושקמה ,תוילהנימה תולבגמה תורמל
.םימוחת רפסמב ךרד תוצירפ 1997 תנשב ויה

הקיקח
(םימ םוהיז תעינמ) םימה תונקת ורשוא 1997 ףוסב :יודיא תוכירב תונקת .1
םישדח םינקת תוביצמ תונקתה .1997-ז"נשתה (הריגאו יודיא תוכירב)
דרשמה .1998 תליחתב ףקותל הנסנכית ןהו ,הריגאו יודיא תוכירב תנקתהל
עונמל ידכ הלא תונקת יפ לע ותוכמסב שמתשהל ןנוכתמ הביבסה תוכיאל
תומייק תוכירבמ םימ םוהיז עונמלו תורדסומ אל יודיא תוכירב תנקתה
.תוניקת יתלב

ףוסב המלשוה הלא תונקת תנקתה :תוחלמת תמרזה לע תורסואה תונקת .2
תליחתב יופצ ןרושיאו תסנכה לש הלכלכה תדעוול וחלשנ תונקתה .1997
.1998

לש קסע ןוישרל םימדקתמ םיאנת :תוכתמ רומיגל םילעפמל תונקת .3
םילעפמ רפסמ לש קסע ןוישרל וסנכוהו םינש שולשכ ינפל ונכוה םילעפמ
םימה קוח יפל תונקת תטויטל ולא םיאנת ומאתוה ,ףסונ דומיל רחאל .ףנעב
.תונקתה רושיא לולסמב םכרד תא ולחהו

תונקת םדקל םילחנו םימ ףגא לחה 1997 תנשב :םיפסונ םיאשונב תונקת .4
:םיאבה םיאשונב ,םימה קוח יפל תופסונ
;הפשא ינחוטב שומישה רוסיא -
;םייתיב םיטנגרטדב ןורובו ןרתנ זוכיר תלבגה -
.םייתיישעת םיכפשב ןדבילומו םידירואולפ ,ןורוב זוכיר תלבגה -

םיינוריע םימ תחלמה תעינמ
הבחרהב םסרופ םיינוריע םימ תחלמה תעינמל רושקה יעוצקמה עקרה
םימל ףגאה ידי לע וקפוהש םינוש םימוסרפב ןכו םדוקה יתנשה חודב
.םילחנו

תמרזה תועצמאב רקיעב ,םיה לא תוחלמת םילעפמ 21 וניפ 1996 ףוסב
,ןכ ומכ .חלמה םיו הירהנ ,תילתע ,ןמגרא :םיאבה םיאצומה ךרד תוחלמת
תועצמאב םיל הלטוה - ןוזמה ףנעמ רקיעב - תוחלמת לש תירעזמ תומכ
.שדוח/ק"מ 13,000 -כ לע דמע יוניפה בצק .תורבוד

.100% טעמכ לש רועישב לדג 1997 ףוסב תוחלמת םינפמה םיליעפמה רפסמ
7 דועו ,המרזה תועצמאב םיה לא תוחלמת םילעפמ 36 וניפ 1997 ףוסב
םיפסונ םילעפמ הרשעכ .חותפה םיב הלטה תועצמאב תוחלמת וניפ םילעפמ
םייוצמ םקלחו רתיהה תא ושמימ אל ךא ,םיה לא המרזה רתיה ולביק
1997 ףוסב םיה לא הנופמה תוחלמתה תומכ .הפיכא לש רחא וא הז ךילהב
תחלמתב חלמ 2% לש זוכיר תחנהב .שדוח/ק"מ 40,000 -כ לע תדמוע
,(תחלמתה גוסל םאתהב 5% - 1% ןיב עונל לוכי זוכירה) םיה לא הנופמה
ןוט 800 -כ לע םויכ דמוע םיה לא חלמה לש יתנשה יוניפה בצקש ירה
.הנשל חלמ ןוט 9,600 וא שדוחל

:תוחלמת יוניפל םיפסונ םירתא ינש וחתפנ 1997 ךלהמב

תוחלמתל ןורתפו הנעמ ןתיו ןוזמ תוחלמתל חותפ היהי הז רתא - ן"דפשה
.םיל ןייוניפל רתויב תלבגומ תורשפא התיה התע דע רשא

םילשוריב תורצונה תוחלמתל הנעמ ןתונ הז רתא - חלמה םי ןופצב ,הילק
.םימודא הלעמבו

יכ םיווקמו ,וכע רוזיאב תוחלמת ףוסמ תמקהל זרכמ םסרופ 1997 ךלהמב
.בורקב חתפיי

יושיר קוח ןונגנמ תועצמאב רקיעב התשענ היישעת ילעפמ לע הפיכאה
קוח יפל תונקת חוסינ תכאלמ 1997 ףוסב המייתסה ,ליבקמב .םיקסע
םיניישעתה תודחאתה םע אלמ ףותישב התשענו םייתנשכ הכשמנש ,םימה
.םתמכסהבו

םיפסונ םייתוהמ םיאשונ
לפטל רומאש יגולויבה ןוכמה זרכמל םיכוז ומסרופ 1997 תנשב - בבוח תמר
,1999 תליחתב םייתסהל הרומא ןוכמה תמקה .בבוח תמר תוישעת יכפשב
ףגאה .רוזיאב חירהו םיכפשה יעגפמב תיתועמשמ הלקה היופצ ותחיתפ םעו
תומייקה יודיאה תוכירב לש ןלרוג תלאשב לפטל ךישממ םילחנו םימל
.לופיטה רחאל היישעתה יכפש קוליס ךרדבו

הביבסה תוכיאל דרשמה ידי לע המקוהש הדעו השיגה 1997 ךלהמב - ןושיק
היישעתהמ תוטלפנה תולפוטמה תוחלמתה קוליס ךרדל היתוצלמה תא
זקני רשא ףתושמ רוניצ תמקה לע הטלחה הלבקתה .ןושיקה תדג לע הדבכה
רוטינ ךות םיה לא ןמירזיו יתשבי קוליסל תונתינ ןניאש תולפוטמ תוחלמת
לעו תוישעתה לע ינורקע ןפואב תלבוקמ וז הטלחה .םיפטוש הרקבו
תונכתיה רקס עצבתהל רומא 1998 תנשב .םיניישעתה תודחאתה
תא רשפאל ידכ לעפמ לכמ לופיטה תושירד תא עבקיש יתביבס-ילכלכ-ינכט
.םיה לא ויתוחלמת תמרזה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ