םיקלדמ םימ םוהיז תעינמ
הביבסה תוכיאל דרשמה :תאמ
.59-58 םידומע ,1997 תנש ,21 יתנש ח"וד :לארשיב הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

מניעת זיהום מים מדלקים
םימ םוהיז תעינמ רבדב םימה קוח יפל תונקתה ולבקתה וז הנש ףוסב
הפוריא ברעמב תומייק ןתמגודכ רשא ,וללה תונקתה .קלד תונחתמ
ימ תורוקמ תא םהזל קלד תונחתמ עונמל תנמ לע וקקחנ ,תירבה תוצראבו
.וירצומבו קלדב ,טרפב םוהתה ימ תאו ,ללככ הייתשה

קלד ילכימ ףילחהל קלדה תורבח וגהנ תונקתה ויהש ינפל ררשש בצמב
אלא הנחתב קלדה לש הנסחאה חפנ תא לידגהל ידכ קר אל ,םישדחב םינשי
.םילכימב ולגתהש םירוח ללגב םג

םוהיזל רישי םרוג הווהמ המהוזש עקרק לש יוניפ אלל קלד ילכימ תפלחה
תורבחל ונדרשמ ןתנש היחנהל תדגונמ םג םילכימה תפלחה .םוהת ימ לש
.םירוח םהב ולגתנש םילכימ לעו קלד תופילד לע חוויד רבדב קלדה

לעש ררבוהו "הנימינב זפ" קלדה תנחת םוחתב חודיק עצוב וז הנש ךלהמב
לש עוציב תובקעב השענ חודיקה .ןיזנב לש הבכש הפצ םוהתה ימ ינפ
.תמהוזמ עקרק לש הלודג תומכ הרפחנ ןכלהמבש ,הנחתב תיתשת תודובע
רתאל הנופמ התיה אל תמהוזמה עקרקה - הרקמב רבדה הלגתה אלוליא
.דיתעב הלגתמ היה ילוא םוהתה ימ םוהיזו ,תלוספ

הסינכה שיבכב ,חותפנ ימ הרובעתה תרהנמ לש םוהיז אוה רחא עודי הרקמ
ךסוממ ,תוירוביצ קלד תונחת יתשב םרוקמש םיקלדו םינמשב ,םילשוריל
גגל לעמ רטמ 16 -כ לש קחרמב םיאצמנה ,בכרב לופיטל ךסוממו הכיס
םימהזמה םימרוגה לש םינש תבר תוליעפמ עבונ הזה עגפמה .הרהנמה
,םילפוטמ אל םיכפש םינש תורשע ךשמב הביבסה לא ומירזה רשא ,הלאה
.וירצומבו קלדב םייוור

תריפח תעב םינמשו םיקלד ואצמנ רשאכ ,הרקמב םוהיזה הלגתה ןאכ םג
ידכ ,םיחודיק תועצמאב רקס עצבל םימהזמה תא החנה דרשמה .הרהנמה
.עקרקה םוקישל תופולח עיצהלו תמהוזמה עקרקה תא תופמל

ומהוז המוחתב םוהתה ימש (םולשה זפ) קלד תנחת דוע האצמנ וז הנשב
שיש םידודר םיחודיקמ אצמנ (הצמ קלד) תפסונ קלד תנחתבו ,קלד ירצומב
.עקרק לש םוהיז הב

(ןהבש תונשיה רקיעב) תובר קלד תונחתש רורב הלא םיאצמימ ךמס לע
ילעב םה קלדה תונחת ילעבש החנהה .םוהתה ימל םהזמ םרוג תווהמ
ןחבמב דימת תדמוע הניא - דוביאל ךלי אל קלדש רומשל רתויב ברה ןיינעה
תורבח לש הרכה ומכ ,םיפסונ םימרוג םג ךכב םיברועמש ןכתיי .תואיצמה
םיצפמ רשא םיפסונ םירדסהו "ילועפת ףלד" רותב קלד לש ןדבואב חוטיבה
.וילע רומשל היצביטומה תא םיתיחפמ ךכבו ,קלד ןדבוא לע

םינוש םיעצמא הנחתב ןיקתהל קלדה תונחת יליעפמ םיבייח תונקתה יפ לע
ןכ ומכ .תיעקרק-תת תרנצמו םילכיממ קלד לש תופילד דעומ דועב יוליגל
לעו םימוטא אל םילכימ לע ,קלד לש תופילד לע חוודל הבוחה הלח
,הלאה תובוחה יולימ רחא בוקעל לק אל .תמהוזמ עקרק לש יוניפ/לופיט
קלד תונחת 800 -כ דועו תוירוביצ קלד תונחת 700 -כב רבודמש םושמ
.םיבשומבו םיצוביקב

םימ) דרשמב םינוש םיפגא ןיב הלועפ ףותיש בייחמ תונקתה לש ןמושיי
הכשלהו הביבסה תוכיאל תרייסה ,יתביבס ןונכת ,םיקסע יושיר ,םילחנו
םירושקה םייעוצקמ םיאשונ םודיק לע דרשמה דקוש ןכ ומכ .(תיטפשמה
םע ,םינקתה ןוכממ םיסדנהמ םע רשק ךכ םשל םייקמו ,תונקתה םושייל
.דועו תודבעמ תכמסהל תושרה םע ,קלדה תורבח

לש םתכמסה ,תומיטא תקידבל תוטיש םיללוכ םייעוצקמה םיאשונה
לש עוציבל טרפמ תביתכו ,תודבעמ תכמסהל תושרה תועצמאב םיקדוב
,קלדה תורבח ישנא ףותישב - םייעקרק-תת קלד ילכימ לע תידותק הנגה
תועיריל ןקת תביתכ דרשמה םדקמ ןכ ומכ .םינקתה ןוכמו היזורוק יצעוי
.םתנקתהל טרפמו קלד ילכימ לש תורצאמ םוטאל תודעוימה

יפ - היגרנאו טפנ תויתשת לש םילכימ תווחב םירויס וכרענ וז הנש ךלהמב
יושירל ףגאה ףותישב .דודשאבו הפיחב קוקיזה יתבו א"אצק ,תולילג
תווחב םוהת ימל רוטינ יחודיק לש עוציבל תושירד ואצוה םיקסע
תולילג יפ תרבח השיגה תאז תובקעב .ןורשה תמרב תולילג יפ לש םילכימה
םיחודיק ,םילכימה תווח ךותב םירנוצמ םיחודיק 15 -כ לש חודיקל תינכת
ריבס .םוהת ימ לש ךשמתמ רוטינו עקרקה םוגיד ידכ ךות ועצובי רשא
יוניפ וא/ו םוקיש עצבל תולילג יפ תרבח שרדית הז רקס תובקעבש חינהל
.תמהוזמ עקרק לש

רוזיאב םוהת ימבו עקרקב םוהיזה לאיצנטופ יוהיזל לופיטב םג לחוה הנשה
ושענש תיפצת יחודיק רפסמ .הפיחב קלדה למנ דיל F קלדה תרנצ ןורדסמ
ןורדסמב .ישפוח קלדב םוהתה ימ לש יביסמ םוהיז לע םיעיבצמ רבכמ אל
לש םינשיה םיווקה לכ לש םתפלחהל תצרמנ תוליעפ תעצבתמ ומצע תרנצה
תופילדב םרוקמ עקרקב םויכ םייוצמה קלדה ירצוממ קלח .קוקיזה יתב
.הפלחהה ידכ ךות וא הנשיה תרנצה לש התפלחה ינפל ושחרתהש

ימש שדחמ םעפ לכב תוחיכומ רוזיאב םעפל םעפמ תושענה הריפח תודובע
וז הדבוע .תפלוד תרנצהש העטומ םשור לבקתמ םיתיעלו ,םימהוזמ םוהתה
קלד לש תומרזהב תוקספהל תאז תובקעבו ,אווש תוקעזאל םיתיעל תמרוג
וקל ףיסומ וניאש רבד - םיווקב תופוכת ץחל תוקידב עוציבלו תרנצב
.הנשי תרנצב רבודמשכ טרפב ,"תואירב"

תופילדמ םג תעבונ רוזיאב עקרקה תא הוורמ רשא הלודגה קלדה תומכ
ימ תיילע ללגב ראשה ןיב ,הפיח למנבש קלדה ילכימ תווחב ועריאש תובר
ישנא ירבדל .םילכימה תווחבש תיעקרק-תת תרנצב לשכל ומרגש םוהת
תווח חטשב הריפח לכש ךכ ידיל ועיגה םירבדה ,היגרנאו טפנ תויתשת
.םוהתה ימ ינפ לע ףצ רשא ישפוח קלד תואצמיה לע העיבצמ םילכימה

תא ךירעהל התרטמש תינכת הפיחב קוקיזה יתב ושיגה הלא לכל ףסונ
ןה תופסונ תולועפ .ןושיקה לא קוקיזה יתב םוחתמ תלחלחמה קלדה תומכ
ףונ) ש"עתה לש םינופמ םירתאב םוהת ימו עקרק םוקישל תוינכת לש יוויל
ףגאה םע ףותישב) קלדה יווק לש בשחוממ יופימו (ןורשה תמר ,ץח ,ןגמ ,םי
.(טפנה ןוכמו יתביבס ןונכתל

תאצמנ "םילכימ תווחמ םימ םוהיז תעינמ - םימה קוח יפל תונקת" תטויט
תויתשתה דרשמ לע תמכסומ חסונ תעצה הנכוהו ,םדקתמ הביתכ בלשב
םילהנ תרבוח תטויט הבתכנ .קלד תרנצמ םימ םוהיז תעינמ ןיינעב
.םיקלד לש אשונב םינוכדעו

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ