היגולוקאורגא
הביבסה תוכיאל דרשמה :תאמ
.144-142 םידומע ,1997 תנש ,21 יתנש ח"וד :לארשיב הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

אגרואקולוגיה

המדקה
יחטש ללוכ אל) םימנוד ןוילימ 5.74 ינפ לע הסורפ לארשי תנידמ תואלקח
יטסיטטסה ןותנשה ינותנ יפ לע) םידבוע 75,000 -כ הקיסעמו ,(יעבט הערמ
.(לארשיל

2.2 -כ וכותמו ח"ש דראילימ 10.5 לעמ אוה יאלקחה רוצייה לש יללכה וכרע
ןיב ,הבינמ תיאלקחה תרצותה .אוצייל םידעוימ (20% לעמ) ח"ש דראילימ
2 -כ ,בלח רטיל דראילימ 1.2 -כ ,םילובי תונוט ןוילימ 5 -מ רתוי ,רתיה
.םיחרפ דראילימ 1.2 -כו םיציב דראילימ

לש ךרעב ,ועקשוהש תויאלקחה תומושתה תועצמאב םיגשומ הלא םיכרע
.(הדובע רכש תולע ללוכ אל) ח"ש דראילימ 6.5

ןוילימ 2 -מ רתוי ,םימ ק"מ דראילימ 1.5 :רתיה ןיב תוללוכ תומושתה
17 -כ ,(N2) ףורצ ןקנח תונוט ףלא 63 -כ ,םייח ילעבל ןוזמ תובורעת תונוט
רתויו (k20 תרוצב) ןגלשא תונוט ףלא 32 -כ ,(p205 תרוצב) ןחרז תונוט ףלא
.תויאלקח תונוכמו םירוטקרט 52,000 -מ

ירפכ ,םיבשומ ,םיצוביק :םינוש םרזגמב תעצבתמ תיאלקחה תוליעפה
,ולוכ םלועב ומכ ,ץראב יאלקחה רזגמה .המודכו םיסדרפ ,תווח ,םיטועימ
תועקשהה תייחדל םימרוג הלא םיישק .םישק םיילכלכ םיישקב אצמנ
לוכה תורמלש ךכל תוביסה תחא .הביבסה תוכיאב רופישל תושורדה
םתדובעב םיאורה םיאלקח שיש איה ץראב הבוט תואלקח תמר תרמשנ
.תינויער םייח ךרד

תוינכטו תויעוצקמ תושירד םיאלקחל ביצמ הביבסה תוכיאל דרשמה
הכרדה םהל קפסמ םג אוה ךא ;תויפסכ תואצוהל םתוא תובייחמה
.תושדחה תואצוהב דומעל םהל עייסל לדתשמו ,תויבטימ הרבסהו

,רשב ,בלח ,םיציב ןוגכ םייסיסב הכירצ ירצומ תרציימ תיאלקחה תוליעפה
רבעמ תימואלו תילכלכ תואמצע לש ךרע םהל שיש םירצומ - תוריפו תוקרי
םוהיז ,יתביבסה םוהיזה תא עונמל שי ,תאז םע .םהלש ילכלכה ךרעל
האצותכ םרגיהל םילולעה (םדא ייח ןוכיס םהבו) םיעגפמה ללכו םימה
.תיאלקחה תוליעפהמ

שיש תוילילשה תועפשהה םוצמצל הפיקמ השיג תטקננ ןורחאה רושעב
עקרקהש חיטבהל שי .אמייק תב תואלקח חותיפלו ,הביבסה לע תואלקחל
.הייקנו תיטתסא הביבסב ,הדועיי תא םייקל התלוכי לע רומשת תיאלקחה
םייקל םיאלקחה תא ליגרהל שי תירפכה הביבסה הארמ לע רומשל ידכ
.תונקותמו תוחתופמ תונידמב לבוקמש יפכ תיאלקח תוברת

היגולוקאורגאל ףגאה לש הדובעה תרות
רב חותיפו רומיש - תיאלקחה הביבסה" ,ףגאה לש הדובעה תרות הבתכנ
:היגולוקאורגאל םיעגונה םיאשונה ןווגמ תא ללוכ ךמסמה ."אמייק
.תונוש תודעוו הלועפ ףותיש ,יעוצקמ רמוח ,תויחנה ,בא תוינכת ,תויוליעפ


תואלקחב הרבדה ירמוח
רבודמ ,תאז םע ;תיאלקחה תוליעפהמ דרפנ יתלב קלח םה הרבדה ירמוח
שומישה תתחפה .םהילא הפישחמ ענמיהל יוצרש םינכוסמ םירמוחב
.בושח דעיכ לארשי תנידמב העבקנ תואלקחב הרבדה ירמוחב

םעו הלשממה ידרשמ םע הלועפ ףותיש שורד הגשה ינב ויהי םידעיהש ידכ
הרבדה םוקמבש איה המגמה .םיקוושמהו םיניישעתה ,םיאלקחה ינוגרא
הייבשעו םיקיזמ תויעבל ידעלב ןורתפכ םינכוסמ םיימיכ םירמוחב
םיעגפ לש (IPM) בלושמ הרבדה קשממל הגרדהב רובעי קשמה ,תואלקחב
תוטישו תויגולויב תוטיש ןוגכ ,תורחא הרבדה תוטיש םג ללוכה ,תואלקחב
.תויתרוסמ

תפיטשל םילוזו םיטושפ םינקתמב שומישה תא ביחרהל הנווכ שי ךשמהב
רהטל ךרד ואצמיש םיחמומ סייגל ;הרבדה ירמוח לש תוקיר תוזירא
;בויבה תוכרעמ לא םמירזהל רשפאיש ןפואב הרבדה ירמוח לש םיפיטשת
ךות השעית הפיטשהש ךכ ,ומצע ססרמה לע ןקתויש ןקתמ לש חותיפ דדועל
תורבחב חתפל ;עקרקל םיפיטשת לש תזכורמ הכיפש עונמל ידכ ,סוסיר ידכ
תא םצמצל ועייסיש םירישכתו םירישכמ ,עוצקמ ישנא תרזעב ,תוירחסמ
.םירישכתה תוליעימ עורגל ילבמ הביבסב העיגפה

,ףגאה תועצמאב דרשמה ךמת - הרבדה ירמוחב שומישה תא תיחפהל ידכ
יודיא תוכירב תמקהב ,תיביצקת הניחבמ ןהו תיעוצקמ הניחבמ ןה
.םיקרחו םיקיזמ תומסוח תותשרב ,סוסיר יסוטמ לש םיתחנממ םיפיטשתל
דרשמה עייס עקרקה לע םיינלער םיפדוע תכיפש הביבסהמ ךוסחל ידכ
.םיססרמ לש הפיטש ינקתמ תמקהב

םיגד תולערה
תומוקמבו תרנכב םיגד תולערה לש םירקמה רפסמב היילע תרכינ הנורחאל
תוחכונ לש ימגדימו עובק רוטינל תוליעפ תעצבתמ תודחא םינש הז .םירחא
םיחקפ תועצמאב ,תרצנו הירבט לש םיקוושב םירכמנה םיגדב םילער
יחקפ םע קודה הלועפ ףותישב תעצבתמ תוליעפה .םילער רוטינ רודממ
רקחל הדבעמה ידבועו הירבט תייריע לש ירנירטווה אפורה ,תרנכה תלהנימ
.תרנכה

תויבויח ואצמנ הירבטב םיגדה קושמ תונורחאה תומיגדהמ 10% -כ
.םילער תוחכונל

תואירב לש טביהה ןמ םיגדה תולערהל תוסחייתה ןאכ ןיאש שיגדהל בושח
םיווהמ םיגדה .הרבדה ירמוחב תרנכה םוהיז - יתביבס טביהמ אלא ,ןוזמה
.תרנכה ימב הרבדה ירמוח לש םתוחכונ לע םידיעמה ,םייגולויב םיאלג

תונקת) םימה קוח :םיאבה םיקוחהמ תועבונ הז רשקהב דרשמה תויוכמס
.םיעגפמ תעינמל קוחהו םינכוסמה םירמוחה קוח ,(םימ םוהיז תעינמל

הרבדה ירמוח לש תוקיר תוזירא
עקרק לע םיכפשנה וא תוקיר תוזיראבו םיססרמב םיראשנה הרבדה ירמוח
.םוהת ימ םוהיזל הנכס םיווהמ - הפושח

ירמוח לש תוקיר תוזירא ףוטשל שי ,הביבסה תוכיאל דרשמה תויחנה יפל
רתאל ןתונפל ףוסבלו תוזיראה תא בקנל ןכמ רחאל ,םימעפ שולש הרבדה
,םילער רוטינ רודממ ויחקפ תועצמאב ,היגולוקאורגא ףגא .הליגר תלוספ
תוקידב ףטוש ןפואב עצבמו וז ךרדב םיאלקחה תא תוחנהל ךישממ
,םייאלקח םיחטשבו םיתחנימב הלא תוזיראב םילער תוחכונ לש תויארקא
50% לש תופתתשה םיאלקחל העצוה ךכל ףסונ .קטיזנא יסיטרכ תועצמאב
.תוקיר תוזירא תפיטשל םינקתמ תשיכרב

סוסיר יסוטמ לש םיתחנימ
לפטמ םיתחנימב סוסיר ינקתמ תפיטשל תועגונה תונקתה תפיכא תרגסמב
ןוסחא ,םיפיטשת ,תוקיר תוזיראב ןוכנ לופיט :םינוש םיאשונב דרשמה
םושיי לע קיודמ עדימ תלבק ,םייתייעב סוסיר יחטש םואית ,הרבדה ירמוח
.דועו ,רידס בקעמ תבוטל םיסוסיר

דרשמה תויחנה יפ לע תוקירה תוזיראב לפטל ושרדנ סוסירה תורבח לכ
רינ-םיכ תרבח יתחנימ לכב .תוזירא תפירש הרסאנו ,(יוניפו בוקינ ,הפיטש)
םיתיעל םיאדוומ םילער רוטינ יחקפ .וז תוליעפל םיליעפמה ונגראתה
.(קטיזנא יסיטרכ תועצמאב) הלא תוזיראב הפיטש תעצבתמ םא תובורק

.ריוואב םיסוטמה ידי לע םיססורמ וא יודיא תוכירבל םירבעומ םיפיטשתה
ירמוח לש ןוסחאו הפיטשל רדוסמ חטשמ םייק םיישארה םיתחנימה לכב
םהב ןיאש םיתחנימב .יודיא תכירב הנשי םיתחנימה 10 ךותמ 5 -ב .הרבדה
.רחא רוזיאב יודיא תכירבל םיפיטשתה םירבעומ יודיא תכירב

םיפיטשת לש הריבצו עוניש םצמצל ידכ :םיפיטשת ימ רוהיטל ןקתמ
רפסמ ושענ 1997 תנשב .םהב ליעי ימוקמ לופיט רשפאל שי יודיא תוכירבב
תונויסינ וכרעיי בורקב .ךכל דחוימ רישכמ ץראל עיגה הנורחאלו ,תונויסינ
.םיפיטשתב לופיטל םינושאר

הרבדה ירמוחב שומישל עגונב רוביצה תונולתב לופיט
תואלקח יחטשל םירוגמ יתב ןיב "רפתה וק"ב םירדה םיבר םיבשות
םיקדוב רודמה יחקפ .םהיתבל ךומס הרבדה ירמוחב שומישה לע םינילימ
רתאל םיסנמו ,םיססרה םעו םיננולתמה םע רשק םירצוי ,הפוגל הנולת לכ
םימעפ רפסמ םוקמל םיחקפה םיעיגמ תובורק םיתיעל .היעבה דקומ תא
.םיסוסירה עוציב רחא בוקעל ידכ

הנקתל םאתהב תולפוטמ הלא תונולת :ריוואה ןמ סוסירל עגונב תונולת
.חותפה רוזיאה רבעל חור ןוויכו םירוגמ רוזיאמ 'מ 120 לש קחרמ תשרודה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ