רקס - זרב ימב תודבכ תוכתמ יזוכיר
ץוטש הבליס , ןה תיריע :תאמ
,(1999 תנש) 7 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטיבה :חטשהמ תואירב
.8-10 םידומע
 :רוקמ
     

רקס - זרב ימב תודבכ תוכתמ יזוכיר

רקסה תרטמ .א

:תוירקיע תורטמ שולש רקסל

רפסמב םינוש םימרוג ידי לע וכרענש םימוסריפו םיאצמימ לש םתותימא תניחב .1
םימב תודבכ תוכתמ יזוכירב הגירח שיש חיכוהל וסינ רשא ,תוימוקמ תויושר
.םיבייחמה םינקתל סחייתהב ,םיקפוסמה

ליגמ תועבונ ןקלחבש ,םיזרבב היתשה ימ תוכיא לע רוביצב תונולת תניחב .2
.(תיתיבו תינוריע) תרנצה

לש תיאורבתה םתוכיא) םעה תואירב תונקת ןוכדעל הדעווה לש הטלחה תובקעב .3
תולולעה ,תודבכ תוכתמ יזוכיר יבגל םינותנ ףוסיאל דעונ רקסה ,(היתש ימ
.תויתיבה הקפסאה תוכרעמו תוינוריעה םימה תותשרמ היתשה ימל םרתהל

רקסה ךלהמ .ב

םורכ ,תרפוע ,תשוחנ ,לזרב :תונייפאמ תודבכ תוכתמ 5 לש ןזוכיר קדבנ רקסב
.םוימדקו

.םילשוריו ביבא לת - תולודגה םירעה יתשב ,7-12.5.98 םיכיראתב ךרענ רקסה
תומוק יברו (הנש 30-15) םינשי םיתבב תונייפואמה תונוכש 3-2 ורחבנ ריע לכב
,תכתמ היושע םינשי םיתבב םימה תרנצ יכ התיה וז הריחבל הביסה .(4 לעמ)
הלודג תימינפ םימ תשרו ,ןתינה לככ הבחר היסולכוא םיגציימ םיהובג םינינבו
תירוביצה תשרה ימ ומגדנ ליבקמבו ,תוריד 37 -מ םימ תומיגד וחקלנ .תפעוסמו
תואירבל תימיכה הדבעמב ICP-ב הזילנאל ואבוה תומיגדה לכ .הנוכש לכ לש
,הנורחאל הפלחוה אלו הנשי תרנצה יכ רהבוה הריד לכב .ריבכ ובאב רוביצה
.םהינימל רוהיט ינקתממ וא גגהמ םימ ילכממ הקפסא ןיא ,תכתמ היושע

לש םוגידה להונל םאתהב םימה ומגדנ תופסונ תוריד שמחבו תירוביצה םימה תשרב
,לבא .המיגדה תחיקל ינפל תוקד יתש ךשמב ילמיסקמ םרזב םימ תמרזה :הדבעמה
םימה ומגדנ ,םתכירצ ינפל זרבה ימ תא םירזהל גוהנ אל ללכ ךרדבש ןוויכ
.המיגדה תליטנ ינפל םימ לש תמדקומ המרזה אלל ,להונל דוגינב תורידב

תואצות .ג

.1-7 םיפרגב תוראותמ רקסה תואצות

םעה תואירב תונקת יפל תרתומהו היוצרה תיברמה המרל תואצותה תאוושה .1
(ןקתל הרימחמ העצה)

הדומע לכ יכ ןייצל שי .קדבנה רטמרפה יפל 5-1 םיפרגב תוגצומ תואצותה לכ
= DL) םיפרגב םיאבומ אל DL-ל תחתמ םיזוכיר ןכו ,דבלב תחא האצות הווהמ ףרגב
.(דודמל רשפא ןיידעש ילמינימה זוכירה

םיכומנ יתועמשמ ןפואבש םיזוכיר ואצמנ תוכתמה לכ יבגל יכ תוארמ תואצותה
.ןקתל הרימחמה העצהה יפ לע תרתומה תיברמה המרהמ

:היוצר תיברמ המרל ןקת םג םייק תשוחנו לזרב תוכתמל

.יוצרה ןקתל תחתמ 40% תוחפל תומיגדה לכב תכתמה זוכיר םילשוריב - תשוחנ

היוצרה המרהמ 95-90% כ תומיגד יתשו יוצרה לעמ %60 -כ תחא המיגד ביבא לתב
.(47.5ppb)

2 ,30-50% -כ תומיגד 4 ;היוצרה המרל לעמ תואמגוד 8 םילשוריב - לזרב
לבא ,(599ppb) היוצרה המרה לעמ 400-500% כב תומיגד 2 -ו 130% -כ תומיגד
.תרתומה המרל תחתמ 40-50% ןיידע

לכ תימורדה הנוכשב :תונקתב היוצרה תיברמה המרל לעמ תומיגד 18 ביבא לתב
תומיגדה ללוכ ,היוצרה תיברמה המרהמ 2-1.5 יפ ויה םייתשל טרפ תומיגדה
.תירוביצה םימה תשרמ האוושהל וחקלנש

לעמ תומיגד 6 -ו ,היוצרה המרהמ 30% -כ תשרה ימב זוכירה תינופצה הנוכשב
.(553ppb - יוצרל לעמ 450% -ב ןהמ תחא) יוצרה

תירוביצ תשר ימ ןיבל תורידב זרב ימ ןיב האוושה :תוכתמ יזוכיר .2

.7 -ו 6 'סמ םיפרגב תואצותה

לכב לבקתהש תשוחנו לזרב לש ילמינימהו ילמיסקמה ךרעה תא גיצמ 6 'סמ ףרג
ךרעה םירקמה לכב ,ולא תוכתמב .תשרה ימב דדמנש תכתמה זוכירו ,הנוכש
םיבורק םיכרעב ענ ילמינימה ךרעה וליאו ,תשרה ימב םיזוכירל לעמ ילמיסקמה
.תשרה ימל תחתמו לעמ

עצוממה תאו הנוכש לכב תורידב ולבקתהש תוכתמה יזוכיר עצוממ תא גיצמ 7 ףרג
.םורכו תשוחנ ,לזרב :תוכתמה רובע ,תירוביצה םימה תשרב

ההובג אל ןקתה תייטס .תשרה ימב עצוממל דואמ המוד תורידב עצוממה - םורכ
.(עצוממהמ 4-12%)

תמועל תורידב םיזוכירה לש רתוי הובג עצוממ לבקתה תונוכשה לכב - תשוחנ
לתב 8 יפ לש ילמיסקמ ךרע דעו לבוי תירקב 1.5 יפ לש ילמינימ ךרעמ :תשרה
.(40-75%) רתוי ההובג ןקתה תייטס הז הרקמב .ןופצ ביבא

תמועל תורידב םיזוכירה לש רתוי הובג עצוממ לבקתה תונוכשה לכב - לזרב
ההובג ןקת תייטס הלבקתה .הירדהנסב 10 יפ דעו םורד ביבא לתב 1.5 יפמ :תשרה
.(עצוממהמ 32-98%) דואמ

תומיגדב תוכתמ יזוכיר לע םימ תמרזה לש העפשה .3

אל םימה תמרזה תוכתמה בור יבגל .תוריד שמחב קר קדבנ הז אשונ יחכונה רקסב
.יתועמשמ יונישל המרג

.םימה תמרזהל העפשה תיארנ אל - תרפועו םוימדק ,םורכ

םימב הזוכיר תא 50-80% כב תוריד שולשב הדירוה םימה תמרזה - תשוחנ
.(13.2-->2.6ppb)

.ןקתב היוצרה המרל תחתמ םיזוכירה הרקמ לכב .ריעז שרפהה תוריד יתשב

45-80% -כב תוריד עבראב וזוכיר תא הדירוה םימ תמרזה - לזרב
המרזהה רחאל רתוי הובג זוכיר דדמנ הב תחא הריד ןייצנ .(118-->20/7ppb)
בורקו ,םימב דואמ בר שומיש השענשכ ,הפצר תפיטש תעשב רוקיבה השענ וז הרידב)
.(ןכ ינפל תרנצב בר ןמז והש אל ומגדנש םימהש יאדוול

םוכיס .ד

תרתומה תיברמה המרהמ הברהב םיכומנ וקדבנש תוכתמה לכ יזוכיר יכ אצמנ .1
.(םייקה ןקתל הרימחמה) ןקתל העצהה יפל

.וז המרמ הגרחש תחא המיגד קר האצמנ תשוחנב :היוצרה תיברמה המרה יבגל .2
המרל ןקתה יכ שיגדהל שי .היוצרה המרהמ תובר תוגירח ואצמנ תאז תמועל לזרבב
תוביסמ אלו ,תוילכלכו תויטטסא ,תויטפלונגרוא תוביסמ עבקנ היוצר תיברמ
.תויתואירב

הריבגמ הניא תיתיבה תרנצה יכ אצמנ םורכו םוימדק ,תרפוע תוכתמה תשולשב .3
תשרה ימ ןיב ןזוכירב תרכינ הילע וארה לזרבו תשוחנ תאז תמועל .ןזוכיר תא
.תורידה תרנצל

תואצותהמו ,תומיגד טעמ ושענ :תוריד ךותב םוגידה ינפל םימה תמרזה תעפשה .4
םיכומנה תוכתמה יזוכיר רואל .תויעמשמ דח תונקסמ איצוהל תורשפא ןיא ולבקתהש
.תועמשמ תוחפ וז הקידבל יכ הארנ ,ודדמנש

תוצלמהו תונקסמ .ה

תרחא וא וז הדימב םיברועמ םימה ,יצראה ליבומה ימ ידי לע םינזומה םיתבב
תשמח יבגל םינקתהמ םיגרוח םיזוכיר לש היעב תמייק אל יכ הארנ ,םיחודיק ימב
.םוימדקו תרפוע ,םורכ ,תשוחנ ,לזרב :תוכתמה

ללגב) תיביזורוק רתוי םימ תוכיא לע עודי םהב תומוקמב רקס עצבל ץלמומ
ןקתה תייטס .(דועו םידירולכ זוכיר ,הובג רואולפ זוכיר ,הכומנ הבגה ,הלפתה
,תיתיבה תרנצה ךותב לזרבו תשוחנ לש םיזוכירה תואצותב הלבקתהש תיסחי הלודגה
יולת ןזוכירו ,תיטרפה תיבה תרנצב רקיעב ולא תוכתמ רוקמ יכ ךכ לע העיבצמ
תאו המורתה לדוג תא יתומכ ןפואב ןוחבל תנמ לע .תרנצה תוכיאו ליגב דואמ
תא רתוי ברעיש רקס ןנכתל ןתינ ,תוכתמ יזוכיר תדרוה לע םימה תמרזה תעפשה
לשב ,רומאכ ,םלוא .(תיבב םימ תכירצ ירחאו ינפל וחקלי תומיגדה) תיבה ירייד
.רתויב הבושח וז הלאש רורב יכ הארנ אל ,ואצמנש םיכומנה תוכתמה יזוכיר

לע ,ריבכ ובאב םימ תוכיאל הדבעמה להנמ - ןהכ לארשי ר"דל תדחוימ הדות
.הז רקס עוציבב הדבעמה תדובעו יעוצקמה ץועיה

:רמאמה ירבחמ תודוא
.הייתש ימב תוליעפה רובגתל הדיחיה - ץוטש הבליס ,ןה תיריעהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ