34 א"מת תנכה רואל לארשי תנידמב בויבה קשמ
(בויבלו םימל תיצרא ראתמ תינכות)
יקסבונרג רוטקיו :תאמ
,(1999 תנש) ,7 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטיבה :חטשהמ תואירב
.31 דומע
 :רוקמ
     

משק הביוב במדינת ישראל לאור הכנת תמ"א 34 (תכנית מתאר ארצית למים ולביוב(

רשאכ ,בויבל תיצרא ראתמ תינכת לש הנכה תודובע תוכשמנ ולא םימיב
בויב תוכרעמ עוציבל תויחנה ירוטוטטס ןפואב עובקל איה תינכתה תרטמ
לופיט ינקתמ ,םיכפשה תלבוהו ףוסיאל תרנצ תכרעמ) ןהיביכרמ לכ לע
.יצרא הדימ הנקב (ןיחלוקה קוליס תוכרעמ ,םיכפשב

תוינכת בורב ומכ תוחושק ויהי אל 34 א"מת תוארוהש יופצ םירבדה עבטמ
תנכה .זוחמה תמרב תוטלחהל בחר בחרמ תראשה אלא ,תורחאה ראתמה
תוינכת לש יסיסבה דיקפתהו רחאמ ,ךכ לכ תנבומ הניא תנוכתמב א"מתה
עובקל ןתינ דציכ רורב אלו ,עקרקב םיירקיע םישומיש עובקל וניה ראתמ
.מ"ק 2 -כ לש "קויד"ב ידיתע רוהיט ןוכמ לש םוקימ א"מתב

לש ידיתע ןונכתל המיאתמ הניא תיצרא ראתמ תינכת לש תרגסמה יתעדל
תוינכת םג ללוכ) םייקה בצמה תא הכותב ןגעל ןתינ אלא ,בויב תוכרעמ
יחטשו בויב ינקתמ לש ןומיס לע רבודמ .(חטשב ומשוי םרטש תורשואמ
תבחרהל עקרק תדותעכ ושמשיש םיחטשה תעיבק ,ןיחלוקב היקשה
ךותב םיחטש) ביבסמש םיחטשל תויתביבס תולבגה תעיבק ,ל"נה םינקתמה
תלבגהו הינבה תלבגהב ךרוצ שי םהבש בויבה ינקתמ לש העפשהה סוידר
.(עקרקב םירחא םישומיש

םוחתב תאצמנ אל הנידמב םיכפשה קוליס תרדסהב תירקיעה היעבה
אלא (םייקהמ רתוי בוט היהיש יטרואת ןורתפ עיצהל רשפא דימת) ןונכתה
תוכרעמ לע תולעב יאשונב רקיעב אטבתמה ,בויבה קשמ לש הנבמה ךותב
.בויב תודובע ןומימו (םירצוימ םיכפשו) בויב

תוירחאה רקיע תא ליטמ 1962 -ב"כשת (בויב) תוימוקמה תויושרה קוח
תושרהש רבדה שוריפ ,תוימוקמה תויושרה לע םיכפשה קוליס רבדב
קוליסו םהב לופיט ,המוחתב םיכפשה ףוסיא לע תיארחא תימוקמה
םימרוגה לש םירושיאל םאתהבו םידרטמל םורגי אלש ןפואב ןיחלוקה
.םייטנוולרה

קקוחל תימוקמה תושרל קוחה רשפיא ,ל"נה תוליעפה לכ תא ןממל תנמ לע
.בויב ינרצי לע םולשתה תבוח םהב עובקלו רזע יקוח

םהמ ןושארה .בויב תורגאו ,םילטיה :םיגוס ינשל םיקלחתמ הלא םימולשת
סכנה לדוגל םאתהב עבקנ ולדוג בויבל סכנה תורבחתה םצע לע םולשת אוה
זוחא יפל ללכ ךרדב בשוחמו לעופב םיכפש תמרזה רובע היבג הווהמ ינשהו
(רחא םימ קפס וא) תימוקמה תושרה ידי לע תדדמנה םימה תכירצמ םיוסמ
.םוקמ לכב טעמכ

.קוחה לש דחא ןפ הז

בויב תכרעמ תלעב איה תימוקמ תושרש עבוק קוחהש אוה רחאה ןפה
המוחתב םירצוימה םיכפשה יפלכ ןיינק תוכז םג הל שיו הדי לע החנוהש
.(1959 - ט"ישת םימה קוח תוארוהל ףופכב תאז)

בויב תודובע תועצבמ אל תוימוקמה תויושרה בורש אוה לעופב בצמה
חווט תוכורא תואוולה תולבקמ אלא ,ליעל רומאכ ימצע ןומימב תולודג
.םיסימ תיבג ידי לע ןתוא עורפל תובייחתמ ןה רשאכ ,הנידמהמ

רצוויהל לוכי רתויב רומחה בצמה רשאכ ,תויעבה בור תונומט תאז הדוקנב
:םיאבה םירקמה ינשב
.הנשי בויב תכרעמ םע םיקיתו םיבושי -
.(תוירוזיא תוצעומב) בושיל בושי ןיב וא/ו סכנל סכנ ןיב םילודג םיקחרמ -

תב הנשי תרנצמ בכרומ בויבה תויתשתמ דואמ לודג קלח תוקיתו םירעב
.םדקהב הפילחהל ךרוצ שיו הנש 50-30

יונבה ינוריע רוזיא ךותב םיתעל תרנצ לש םירטמוליק תפלחה לע רבודמ
ביצקתה תרגסמב ןממל ןתינ אלש קתע תועקשה בייחמש רבד ,תופיפצב
.בויבה תורגא לע רקיעב ססבתמה תימוקמה תושרה לש ףטושה

תויתשת תפלחהל םילודג םיקנעמ תנתונ הנידמה םימיוסמ םירקמב
םידע ונא זאו ,(תפצבו וכעב הקיתעה ריעה תמגוד) םימיוסמ םירוזיאב
.דואמ םירידנ הלא םירקמ ךא ,תרנצה תפלחהב הפונתל

,תוירוזיאה תוצעומה יבגל ללכ ךרדב תילאוטקא םילודגה םיקחרמה תייעב
לופיטל ןוכמבו םיבושיב תימינפ בויב תכרעמב הליגר העקשהל ףסונב רשאכ
םיכפשה תלבוהב קתע ןוה עיקשהל תירוזיאה הצעומה תבייח ,םיכפשב
םיבושי תורשעב םימעפל רבודמ .יזכרמ לופיט ןקתמל םידדובה םיבושיהמ
אוהש רטוק תלעב תרנצ לע רבודמ ללכ ךרדב) תרנצ לש םירטמוליק תורשעו
ןובשחב תחקל ךרוצ שיש רחאמ ,םיבושיה ךותב םיביבה רטוקמ רתוי לודג
.(בושיב ידיתע חותיפל תורשפא

הצעומ םוחתב םינקתמל םיבושיה ןיב הכלוה יווק תולע ,המגוד ל ךכ
אוהש םוכס ,(1995 יריחמב) ח"ש ןוילימ 7 -כ ןאש תיב תעקב תירוזיא
.(2010 תנשב 12,000 -כ) ןנכותמה םיבשותה רפסמב בשחתהב הובג טלחהב

תרזעב רקיעב בויב תכרעמ תנקתה תונמממ תויושרה בורש רבכ ונרכזה
בויבו םימל תיצראה הלהנימה ךרד הנידמה ידי לע תונתינה תואוולהה
דדמל תודומצ ,רבד לכל תואוולה לע רבודמ .תוימואל תויתשתל דרשמב
תלגוסמ ,תימוקמ תושר םא םג .היעבה הנומט ךכבו ,תיביר תואשונו
לע ןבאכ היולת איהש ירה ,םינש רפסמ ךשמב האוולהה תא ריזחהל
.תושרה לש תואוולהה םוכס תא יתועמשמ ןפואב הלעמ איהו רחאמ הראווצ

םימשרתמ םה ,תואוולהה יגוס ןיב ךכ לכ םילידבמ םניא םיירחסמ םיקנב
ךכיפל .הלש ביצקתה לדוג תמועל תימוקמ תושרל שיש תואוולהה ףקיהמ
הנופ המוחתב בויב ןיקתהל תנמ לע תואוולה הברה החקלש הצעומה רשאכ
הלולע איה הידבועל תרוכשמ םלשל תנמ לע האוולה תשקבמו ,םיקנבל
.עורג הלש םימולשתה ןזאמש רחאמ ,תוחדיהל

ססבתמ אלש (םיקחרמל םיחלוקה תלבוה ללוכ) ןורתפ לכ יתעדל ,םוכיסל
הנתשת אל דוע לכ ,יתואיצמ וניא םייקה בצמה לע טלחומ טעמכ ןפואב
.בויבה םוחתב םיטקיורפה ןומימו תולעב תכרעמ

לוצינ תוכרעמו לופיט ינקתמב קתע ימוכס העיקשהש תימוקמ תושר
עיקשת אל ,רבעה ןמ תואוולהב תובוח תמלשמ ןיידעו םיימוקמה םיחלוקה
הניחבמ ןוכנ רבדה םא םג ,םייזכרמ תונורתפב םיפסונ םילודג ףסכ ימוכס
.תימואל

םלצנל םיצורו ימואל באשמ רותב םיחלוקה ימ תא םיאור ונאו הדימב
הכירצל םיריפש םימ לש תולודג תויומכב ךוסחל ידכ ,ילמיטפוא ןפואב
הזש יפכ) תימואל המרב םיכפשב לופיטה יאשונל סחייתהל ונתבוחמ ,תיתיב
תוכרעמ לע תיארחא היהת תימוקמ תושר רשאכ ,(םיריפש םימ יבגל השענ
.םיבושיה םוחתל ץוחמ בויבב ולפטי םייתלשממ םיפוגו המוחתבש בויב

לכבו תמייקה הקיקחב תכל יקיחרמ םייוניש עצבל בייחי רבדה ןכ ומכ
ךכמ סונמ היהי אל תוביסנה רואל הארנכ ךא ,לארשי תנידמב בויבה קשמ
.םדוק תחא העש תאז תושעל ףידעו

ונכ לע בצמה תא ריאשהל ץלמוה ןכא א"מתה יכרע לש ןורחאה ח"ודב * * *
.זכרמה רוזיאב טעמל (ימוקמ לוצינ םע תרזופמ הפולח ארקנש המ)       

:רמאמה רבחמ תודוא
.ןופצה זוחמ ,הביבסה תואירבל סדנהמ - יקסבונרג רוטקיו

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ