םינמושו םינמש לש םיינייפוא םיזוכיר
םיינוריעו םייתיב םיכפשב
וקינאוח ולסרמ 'רד , רלדירפ ןרע 'רד :תאמ
,(1999 תנש) ,7 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטבה :חטשהמ תואירב
.23 דומע
 :רוקמ
     

ריכוזים אופייניים של שמנים ושומנים בשפכים ביתיים ועירוניים
ל"וחב תונוש תונידמב
םיכפשב םינמושהו םינמשה בכרהו תלוכת לע םימייק םינותנ דואמ טעמ
םינמושו םינמש לש לבוקמ זוכיר יכ ןייוצמ תימלועה תורפסב .םייתיב
./ג"מ 15050 ןיב וא 100-40 ןיב ענ ינוריע בויבב

םויה ךשמב דח ןפואב הנתשמ ימלוגה בויבב םינמושהו םינמשה זוכיר
דע עיגהל לוכי ילמינימ יתעש זוכירל ילמיסכמ יתעש זוכיר ןיב סחיה רשאכ
זוכירב הברה תונושה .(Loeher & de Navarra, 1969) רתויל ףאו 4:1 ידכל
תויהל הלוכי רוהיטה ןוכמל עיגמה ימלוג בויבב םינמושהו םינמשה
וקצמתהש םינמושהמ קלח תילמיסכמ המירזבש הזב תיקלח תרבסומ
םיעסומו הריזג תוחוכ בקע םמוקממ םיקתנתמ הכלוהה תכרעמ ךרואל
הזאפהמ דרפיהל םיטונ םינמושה תילמינימ המירזב וליאו ,רוהיטה ןוכמל
.םיכפשה תכלוה תכרעמ ךרואל תונוש תודוקנב קצמתהלו תימימה

םדא תאוצב תעצוממה םינמושה תמורת יכ םינייצמ (1974) Ligman et al.
180 לש תילוגס תיתיב םיכפש תקיפס תחנהב .םוי/שפנ/'רג 4.5 -כ איה
עבונה םייתיב םיכפשב םינמושה זוכיר תא ךירעהל ןתינ םוי/שפנ/
(1994) Quemeneur & Marty ./ג"מ (45-5 :םוחת) 25 -כב םדא תאוצמ
םיליכמ חבטמה יכפשו םידיפיל 24%-23% הליכמ םדא תאוצ יכ םינייצמ
.םייח ילעב ןמושו יחמצ ןמשב םרוקמש םידיפיל 36%-14%

24%-23% הליכמ םדא תאוצ יכ םה םג םינייצמ (1969) Loehr & Navarra
םיינמוש םירטסא 33% -כ ,תוינמוש תוצמוח םה 38% -כ םכותמ םידיפיל
רויכב הפשא ינחוטב שומיש יכ ,ןכ ומכ םינייצמ םה .ילרטנ ןמוש 29% -כו
,בויבל דיחי םדאמ תמרתנה םינמושהו םינמשה תומכ תא הלעמ חבטמב
סזנק Topeka -ב ועצבתהש םיכפש תוקידבב תואצותמ .150%-25%-ב
-כ תימויה תילוגסה םינמושה תמורת ובשיח םה (ונמזב םיבשות 120,000)
יפ םיהובג ל"נה םיכרעה יכ ונייצ םירקוחה .(70-30 םוחת) הממי/שפנ/50
.םירחא םירקוח ידי לע וניוצש םיכרעמ 2

עיגמה ימלוג בויבב וכרענש תוקידבב יכ םינייצמ (1994) Raunkjaer et al.
(רוהיט ןוכמ לכב הממי ךרואל תוקידב עברא) םינוש רוהיט ינוכמ העבראל
Tanaka et .(10 ןקת תיטס) יללכה כ"חצהמ 31% םיווהמ םידיפילה יכ אצמנ
לש עצוממ) יללכה כ"חצהמ 19% ווה םידיפילה ןפיב יכ םיחוודמ (1991) al.
םיכפש םהבש ינושאר עוקיש ירחא םיינוריע םיכפשב (תוקידב 16
הלא םיכפשב כ"חצהמ 49% -ל רוקמה .הקיפסהמ 15% םיווהמ םייתיישעת
םיווהמ םידיפילה יכ םניייצמ (1994) Quemeneur & Marty .עודי היה אל
יכ םינייצמ (1992) Nielsen et al .םיכפשב ינגרואה רמוחהמ 25%-20%
כ"חצהמ 46% -ל רוקמה רשאכ ,יללכה כ"חצהמ 10% םיווהמ םידיפילה
.עודי וניא


לארשיב
םינמש תואצמיהל תופטוש תוקידב תועצבתמ אל ץראב רוהיטה ינוכמ בורב
םה ללכה ןמ םיאצוי .םילבגומ םה םימייקה םינותנה ןכל .בויבב םינמושו
.הילצרה רוהיט ןוכמו ן"דפשה

בויבב (ח"עבו םיחמצמ) "םיינגרוא" םינמושו םינמש לש עצוממה זוכירה
םיעצוממה רשאכ ,'ל/ג"מ 121 היה 1995 תנשב ן"דפשל עיגמה ימלוגה
לכב תומיגד 5-3 לש יטמתירא עצוממ) 'ל/ג"מ 137 -ל 101 ןיב וענ םיישדוחה
תומכ תא ךירעהל ןתינ ,ן"דפשל תסנכנה הקיפסהמו הז זוכירמ .(שדוח
-כב וא הממיב ןוט 45 -כב וילא םיעיגמה םיינגרואה םינמושהו םינמשה
.הנשב ןוט 16,000

לופיט ירחא) ימלוגה בויבב םינמושהו םינמשה זוכיר יכ חוודמ (1995) ןיילק
ןיילק ./ג"מ 280-220 אוה הילצרהב רוהיטה ןוכמל עיגמה (ינאכמ םדק
140-110) "םיינגרוא" םינמושו םינמש םה םינמושו םינמשהמ 51% יכ ןייצמ
לש המגמ תמייק יכ ,ןייצמ אוה ףסונב .םיילרנימ םינמש ראשהו ('ל/ג"מ
.םינשה םע בויבב םינמושהו םינמשה זוכירב הילע

םיכפשב ועצובש (Grab Samples) "תוליגר" תויארקא תוקידב יתשב
םינמשה זוכיר יכ אצמנ (ברעמ) םילשורי רוהיטה ןוכמל םיעיגמה םיימלוגה
.(תישיא תרושקת ,ןולא) 'ל/ג"מ 80-70 היה םינמושהו

לבוקמ ,ןכל .ןגוטמ ןוזמב רישע ,טרפב ילארשיהו ללכב ינוכית םיה לושיבה
תינוריעה בויבה תשרל םיקלוסמה םינמושו םינמש יפדוע תמורת יכ בושחל
.תיסחי םיהובג ויהי ימלוגה בויבב םהיזוכיר חרכהבו תיסחי הלודג
עיגמה ימלוגה בויבב "םיינגרוא"ה םינמושהו םינמשה יזוכיר תאוושהמ
םינותנ םע (ברעמ) םילשורי ןוכמלו הילצרה רוהיט ןוכמל ,ן"דפשל
אצמנ לארשיב םיימלוגה םיכפשב םזוכיר יכ הלוע ,ל"וחב םינוש תומוקממ
.(םוחתה לש ןוילעה וקלחב יכ םא) םלועב םיחוודמה םיזוכירה םוחת ךותב

לש תיתנשה תיצראה תומכהש ךירעהל ןתינ ,שיש םיטעמה םינותנהמ
ןיבל ןוט 35,000 ןיבש םוחתב תואצמנ בויבב םיינגורא םינמושו םינמש
.ןוט 55,000


היפרגוילביב

.23-27 :346 היקשהו םימ .םיחלוקו םיכפשב םינמוש - (1995) .ח ןיילק

.יתנש הלעפה ח"וד - (1995) ןדפש

Bachon U., Blouscher P. and Weiler W. (1987) Allgemeine analyse der
kuchenabwasser. Korrespondenz Abwasser 34(11): 1191-1196.

Chin K.K., Ong S.L. Pog L.H. and Kway H.L. (1996) - Wastewater
treatment with bacterial augmentation. Wat. Sci. Tech. 33(8): 17-22.

Environment Australia (1998) - Membrane Technology for waste water
reuse. Environment Technology Case Studies Directories. Environment
Protection Group. Environment Australia 9p.

Forster C.F. (1992) - Oils, fats and greases in wastewater treatment.
Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 55: 402-404.

Ligman K., Hutzler N. and Boyle W. (1974) - Household wastewater
characterization. Jour. Env. Eng. Div. ASCE. 100(EE1): 201-213.

Loehr R.C. and C.T. de Navarra (1969) - Grease removal at a
municipal treatment facility. J. WPCF, 41(5) part 2: R142-R154.

Martinez J., Borzacconi L., Mallo M., Galisteo M. and Vinas M.
(1995) - Treatment of slaughterhouse wastewater. Wat. Sci. Tech.
32(12): 99-104.

Metcalf & Eddy (1991) - Wastewater Engineering: Treatment, Disposal
and Reuse. 3rd Edition, 1334 p. McGraw-Hill, N.Y.

Nielsen P.H. Raunkjaer, K,. Norsker N.H., Jensen N.A. and
Hvitved-Jacobsen T.(1992) - Transformation of wastewater in sewer
systems - A review. Wat. Sci. Tech. 25(6): 17-31.

Passawat Werke AG (1994) - Company Manual on Water Drainage
and Separation Techniques.

Pujol R. and Lienard A. (1990) - Qualitative and quantitative
characterization of waste water for small communities. Wat. Sci. Tech.
22(3-4): 253-260.

Quemeneur M. and Marty Y. (1994) - Fatty acids and sterols in
domestic wastewaters. Wat. Res.

:רמאמה ירבחמ תודוא
.םיצעוי ,מ"עב וקינאוח-רלידפ - וקינאוח ולסרמ ר"דו רלדירפ ןרע ר"ד


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ