םיינגרוא םינמושו ילארשי ןקתל העצה
וקינאוח ולסרמ `רד , רלדירפ ןרע `רד :תאמ
,(1999 תנש) 7 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטבה :חטשהמ תואירב
.30-28 םידומע
 :רוקמ
     

םיינגרוא םינמושו ילארשי ןקתל העצה

תיתדוקנ העפשה ילעב םימהזמ םניה םיכפשב םינגרואה םינמושהו םינמשה
תמרוגו םיכפשה תכלוה תכרעמב רקיעב תרכינ תיתדוקנה םתעפשה .תינללוכו
.רחא ינאכמ דויצבו תובאשמבו הביאש תונחתב ,הכלוהה תרנצב העיגפ/המיתסל
תשירד תגצה ידי לע םיכפשב לופיטה ינוכמ לע רקיעב העיפשמ תינללוכה םתעפשה
םתוחתפתה דודיעו תימימה הזאפהמ דרפיהל הייטנ ,יטיא קוריפ בצק ,תרבגומ ןצמח
לע הרקבל שדח ןקת עיצהל ונאובב ,ןכל .ביצי ףצק ירצוי םימזינגרואורקימ לש
.םיגיצמ םהש תויעבה םע דדומתתש תבלושמ השיג חתפל ךרוצ שי םינמושו םינמש
:םיירקיע םיאשונ-תת השולש לולכל הכירצ וזכ השיג

.תוינוריע בויב תוכרעמל םינמושו םינמש רורחשל ןקת .1

בויבה תכרעמל םרורחשל םדוק םדק לופיטו רוקמב םימרז תדרפה תויחנה .2
.תינוריעה

םינמשה לש קוליסהו לופיטה ,הלבוהה לש יביטרגטניא לוהינל תויחנה .3
.בויבה םרזמ רוקמב ודרפוהש םינמושהו

תוירוביצ בויב תוכרעמל םינמושו םינמש רורחשל ןקת .1

תופתושמ ןקלחש תונוכת ילעב םירמוח לש הלודג הצובק םניה םינמושו םינמש
ךרוא ,םיקצומ םקלחו תוליגר תורוטרפמטב םילזונ םקלח :המגודל) תונוש ןקלחו
.םינוש םיבכרהב םיכפשב םיעיפומ רשא ,('וכו ,הנוש םהלש תינמימחפה תורשרשה
וז הצובקל ןקת תעיבקל קצומ יעדמ-ינכט סיסב חתפל ירשפא יתלב טעמכ ,ךכ בקע
לע השעמל םיססבתמ םלועב םינקתהש הביסה תאז ,רבטצמ ןויסינ לע ססבתהל שיו
.דבלב רבטצמ ןויסינ

תוכרעמל םיררחושמה םיכפשב םיינגרוא םינמושו םינמשל ילמיסקמה ירמונה ךרעה
תוצלמה לע ךמתסהב עבקנ ('ל/ג"מ 100) יחכונה ילארשיה ןקתב תוינוריע בויב
ןיא ,םלוא .60 -ה תונשב יאקירמאה EPA-ה ידי לע ועצוה הלא תוצלמה .EPA-ה
ןוצרה היה ןתעיבקל ירקיעה עינמה רשאכ ,ןהירוחאמ תיעדמ תינכט הקדצה םוש
.םיכפשה תכלוה תכרעמב תומיתס תורצוויה עונמל

תולעהל תונורחאה םינשב הייטנ תמייק תורחא תויברעמ תונידמבו ב"הראב ,ןכא
ינש .תוינוריע בויב תוכרעמל םיקלוסמה םיכפשב רתומה ילמיסקמה זוכירה תא
וילע ןגהל ךרוצה - דחאה :תונוש תונידמב ןקתה תשמגה ירוחאמ םידמוע םיעינמ
ינשה .רסחב הקול וילע הנגהה קצומ סוסיב ול ןיאש ןוויכמו ,תיטפשמ הניחבמ
דואמ לודג רוביצ הרידגמ ישממ ךרוצ אלל ךומנ הכ ןקת תעיבקש הדבועה אוה
םינמושו םינמש ימרותב לופיטה תאו הפיכאהו הרקבה תא השקמ ,קוחה לע רבועכ
.םיישאר

300 -ל דע הלעוה רתומה ילמיסכמה זוכירה יברעמה םלועב םינוש תומוקמב
אלא העיבקל קצומ יעדמ-ינכט סיסב ןיא יכ תורפסב םינייצמ ןאכ םג .'ל/ג"מ
אל רתומה ילמיסכמה זוכירה הלעוה םהב ,הלא תומוקמב .רבטצמ ןויסינ לש ןיינע
.יונישהמ האצותכ תוינוריעה בויבה תוכרעמב תומיתסב הילע ונייצ

ילמיסקמה זוכירכ 'ל/ג"מ 300 לש זוכיר עובקל םיעיצמ ונא ,ליעל רומאה בקע
םיררחושמה םיכפשב (ח"עבו םיחמצ) ינגרוא רוקממ םינמושו םינמש לש רתומה
תיסחי םימח םניה לארשי תנידמב םיכפשהש ןוויכמ .תוינוריע בויב תוכרעמל
300 -ל ילמיסכמה זוכירה תאלעה יכ םיפצמ ונא תויברעמה תונידמה בורב םיכפשל
םינמש ידי לע תומרגנה תויתדוקנה תויעבה תופיכתב הילעל םורגת אל 'ל/ג"מ
םרז לכב רתומה ילמיסקמה זוכירה אוה ל"נה זוכירה יכ ןייצל שי .םינמושו
.םימרז בוריע אללו לוליד אלל םיכפש

םייפיצפס תודסומל ןקתב רימחהל וא לקהל תוכמס תושרה ידיב תתל םיעיצמ ונא
בוחרב הדעסמ תמועל םיוסמ רוזאב תדדוב הדעסמ המגודל) םיימוקמה םיאנתל םאתהב
.(תודעסמ ולוכש

-מ רתוי םיליכמה םיכפש ררחשמה םינמושו םינמש םרות לכ בייחל םיעיצמ ונא
ילמיסקמה ךרעהמ תוחפו (יתיב בויבב ילמיסקמ ךרע) םינמושו םינמש 'ל/ג"מ 100
דסומ :םיאבה םינוירטירקה יפ לע םוהיז תלמעב ביוחי ('ל/ג"מ 300) רתומה
תאז) "םוהיז תודיחי" יפ לע ביוחי (ירחסמ/ידסומ חבטמ ,הדעסמ) לעפמ וניאש
וביוחי םילעפמ ,(הדומצ הרקב רשפאמ אל הלא תודסומ לש לודגה רפסמהש ןוויכמ
בויבה תכרעמל םיררחושמה םיכפשב דדמייש םינמושהו םינמשה סמועל םאתהב
.תינוריעה

:בושיחל החסונה

P = Q*Kp *Ppu

:רשאכ

.[ח"ש] םולשתל ריחמה - P
.[בויחל ןמזה תדיחי/ק"מ] םיכפשה תקיפס - Q
.[םיכפש ק"מ/םוהיז תודיחי] םוהיז תדיחי םדקמ - Kp

.דסומה גוס יפ לע םוהיז תודיחי בושיחל המגוד האיבמ ידנלוהה ןקתב החסונה

.[םוהיז תדיחי/ח"ש] םוהיז תדיחיל ריחמ - Ppu

תוכיאל דרשמה םע םואיתב תימוקמה תושרה ידי לע תעל תעמ עבקיי הז ריחמ
.הביבסה

.היישעת ילעפמל בויחה יפ לע ביוחמ תויהל שקבל ל"נכ דסומל רשפאל שי

תכרעמל םיררחושמה םיכפשב םינמושו םינמש סמוע יפ לע בויח היישעת לעפמ *
.תינוריעה בויבה

םינמושהו םינמשה זוכיר וב ררחשמ לעפמהש םייתיישעת םיכפש לש םרז לכב
םינמושהו םינמשה זוכירל םאתהב לעפמה ביוחי 'ל/ג"מ 100 לע הלוע םיינגרואה
םיכפשב עצוממה זוכירה תעיבק .םרז ותוא תקיפסלו אצמיש עצוממה םיינגרואה
.תויושרה ידי לע עבקית ןתורידתש תוקידב ךמס לע עצבתת

:בושיחל החסונה

P = Q*(C-100)*Pm3

:רשאכ

.[ח"ש] םולשתל ריחמה - P
.[בויחל ןמזה תדיחי/ק"מ] םיכפשה תקיפס - Q
,['ל/ג"מ] םיכפשב םיינגרוא םינמושו םינמש לש עצוממה זוכירה - C
.[ק"מ/'רג]-ל יטנלוויווקא
עבקיי הז ריחמ .[םינמושו םינמש םרג/ח"ש] ררחושמ םינמש סמועל ריחמ - Pm3
.הביבסה תוכיאל דרשמה םע םואיתב תימוקמה תושרה ידי לע תעל תעמ

םיליכמה םיכפש ררחשמה ,םיינגרוא םינמושו םינמש םרות סונקל םיעיצמ ונא
דחוימ רתיה אלל (רתומה ילמיסקמה ךרעה) םינמושו םינמש 'ל/ג"מ 300 -מ רתוי
אוהש םינמושהו םינמשה סמוע יפ לע בשוחתש םוהיזה תלמעל ףסונב תאז ,תושרהמ
לביקש ,םיינגרוא םינמושו םינמש םרות בייחל םיעיצמ ונא ,םלוא .לעופב ררחשמ
.דבלב םוהיז תלמעב ,(ליעל טרופמכ) ל"נה ןקתהמ גורחל תושרהמ דחוימ רתיה

םדק לופיטו רוקמב םימרז תדרפהל תויחנה .2

םימרז תדרפהו םיכפש ימרות
תוינוריע בויב תוכרעמל םיררחושמה םינמושו םינמש לע הרקבב תירקיעה היעבה
(יפלא אל םא) תואמ םימייק תימוקמ תושר לכבש ןוויכמ תאז .לעופב הפיכאה איה
רקבל שי םתוא ,םימרותה רפסמ תא םצמצל שי תאז בקע .םינמושו םינמש ימרות
תא קלחל םיעיצמ ונא ,ןכל .רתוי הליעי הרוצב םרקבל רשפאתיש ךכ ,ףטוש ןפואב
רוקמב הדרפהל השירד אלל םיכפש ימרות :תוירוגטק יתשל םינמושהו םינמשה ימרות
.םדק לופיטו רוקמב הדרפהל השירד םע םיכפש ימרותו ,םדק לופיטו

םדק לופיטו רוקמב הדרפהל השירד אלל םימרות .I

םיימלוגה םהיכפשב םיינגרואה םינמושהו םינמשה זוכירש םימרות םה הלא םימרות
זוכיר חווטל המוד (םימרזה ראש םע בובריע/לוליד ינפל זכורמה םיכפשה םרז)
,םיקסויק םיללכנ וז הירוגטקב .םייתיב םיכפשב אוצמל ןתינש םינמושהו םינמשה
.םימוד תודסומו םינדעמ רכממל תויונח ,תוי'ציבדנס

היהת אל ויתחתמ ףסה זוכירכ םינמושו םינמש 'ל/ג"מ 100 לש זוכיר םיעיצמ ונא
לש םיזוכירה םוחת לש ןוילעה הצקב אצמנ הז זוכירש םושמ רוקמב הדרפהל השירד
.('ל/ג"מ 125-25 לש םוחת) תורפסב חוודמה םייתיב םיכפשב םינמושו םינמש

:הלא םיכפש ימרותמ שורדל םיצילממ ונא

םרז לכמ תומיגד תליטנ תורשפאמה ישפוח ןפואב תושיגנ הרקב תוחוש ןיקתהל *
.םיכפש

תירוביצה בויבה תכרעמל ורורחשל םדוק םיכפש םרז לכ תוכיא לע הרקב עצבל *
.תויושרה תשירדל םאתהב

םדק לופיטו רוקמב הדרפהל השירד םע םימרות .II

,םיירחסמ/םיידסומ םיחבטמ ,תודעסמ :תוצובק שולשל םיקלחתמ הלא םימרות
.תוטחשמו ןוזמ ילעפמו

תודעסמ .א

:שורדל םיצילממ ונא תודעסממ

.חבטמה יכפש םרז ןיבל הדעסמב ירטינסה םרזה ןיב דירפהל *

הריגא ילכימל הז ןמש קלסל ןוגיט ןמשב בחרנ שומיש השועה הדעסממ שורדל *
.חבטמה יכפש םרז םע ובוברע אלל םידעוימ םידרפנ

ורורחשל םדוק ,םינמושו םינמשל םדק לופיטל חבטמה יכפש םרז תא תונפהל *
.תירוביצה בויבה תכרעמל

םרזהמ םילכה חידממ םיכפשה םרז תא דירפהל תודעסממ שורדל ונלקש יכ ןייצל שי
ללכמ 4% -כ) ולש הכומנה םינמושהו םינמשה תמורת בקע תאז ,םדק לופיטל לבומה
םירמוח תואצמהו ולש ההובגה הרוטרפמטה ,(חבטמה יכפשב םינמושהו םינמשה
,םלוא .םדקה לופיט תדיחי דוקפתל עירפהל םילולע רשא (םיטנגרטדה) םייביסלומא
לע ץילמהל אל תאז לכב ונטלחה רתויב השק הניה תודעסמ לע הרקבהש ןוויכמ
.חבטמה יכפש םרזמ םילכה חידמ םרז תדרפה

יכפש םרזמ תומיגד תליטנ תרשפאמה ישפוח ןפואב השיגנ הרקב תחוש ןיקתהל *
תליטנ תרשפאמה ישפוח ןפואב השיגנ הרקב תחושו ,םדקה לופיט ירחא חבטמה
ישפוח ןפואב השיגנ הרקב תחושו ,םדקה לופיט ירחא חבטמה יכפש םרזמ תומיגד
.םיירטינסה םיכפשה םרזמ תומיגד תליטנ תרשפאמה

םרורחשל םדוק חבטמה יכפש םרזו םיירטינסה םיכפשה םרז תוכיא לע הרקב עצבל *
.תירוביצה בויבה תכרעמל

.תודעסמ יכפשל םיעצומה םדקה לופיטו הדרפהה ךרעמ תא גיצמ ןלהל 1 םישרת

םיירחסמ/םיידסומ םיחבטמ .ב

םילוח יתב ,תוחמש ימלוא ,הדעסה יתוריש ,ןולמ יתב םיללכנ וז הירוגטקב
םלוא ,םייתועמשמ םינמושו םינמש ימרות םניה הלא תודסומ .םימוד תודסומו
ונא הלא תודסוממ .רתוי הלק םהילע הרקבה ןכלו תודעסמה רפסממ רתוי ןטק םרפסמ
:שורדל םיצילממ

.חבטמה יכפש םרז ןיבל ירטינסה םרזה ןיב דירפהל *

יכפש םרז םע ובוברע אלל םידעוימ םידרפנ הריגא ילכימל ןוגיט ןמש קלסל *
.רחא םיכפש םרז לכ םע וא חבטמה

הכירצ וז תינכות .תויושרה רושיאל םימרזב לופיטו הדרפהל תינכות שיגהל *
(BMP-Best Management Practice) יבטימה לוהינה יללכל םאתהב ךרעיהל
.םיסמועל ןהו םיזוכירל ןה סחייתהלו

הלק םהילע הרקבהו םייתועמשמ םיילאיצנטופ םימרות םה הלא תודסומש ןוויכמ
יכפש רתי ןיבל םילכה יחידמ יכפש ןיב דירפהל םהמ שורדל םיצילממ ונא ,תיסחי
לופיט תדיחיל ונפוי אל םילכה יחידמ יכפש .(ליעל וניוצש םילוקישהמ) חבטמה
םיכפשה םרזל ונפוי אלא ,םדקה לופיט תוליעיב העיגפ עונמל תנמ לע םדקה
.םיירטינסה

םרז לכב תומיגד תליטנ תורשפאמה ישפוח ןפואב תושיגנ הרקב תוחוש ןיקתהל *
.ירטינסה םרזל ונפויש םילכה חידמ יכפש םרזב ללוכ ,םיכפש

םדוק ('דכו ,םילכ חידמ ,חבטמ ,ירטינס) םיכפש םרז לכ תוכיא לע הרקב עצבל *
.תירוביצה בויבה תכרעמל םרורחשל

ןוזמ ילעפמ .ג

םילעפמו תוטחשמ ןייצנ ןהיניב ,תוישעת לש הבחר העירי םיגיצמ ןוזמ ילעפמ
םינייפאמ היישעת גוס לכל .תובלחמו ויתורזגנו ןמש רוציל םילעפמ ,רשב דוביעל
:תואבה תושירדה תא דחי ןלוכמ שורדל ןתינ תאז םע דחי םלוא ,םיכפשל םייפיצפס

.תויושרה רושיאל םימרזב םדק לופיטו הדרפהל תוינכות שיגהל *

רוזחימש תויורשפאב עגפי אלש הזכ םדק לופיט ןכתל לעפמהמ שורדל םיצילממ ונא
םיטנלוקולפב שומיש בייחל המגודל) םיכפשה םרזמ ודרפויש םינמושהו םינמשה לש
.(ח"עבל ןוזמ תיישעתב רזוח שומיש רשפאל תנמ לע Feed Grade תגרדמ

םרז לכב תומיגד תליטנ תורשפאמה ישפוח ןפואב תושיגנ הרקב תוחוש ןיקתהל *
.לעפמב םיכפש

בויבה תכרעמל ורורחשל םדוק םיכפש םרז לכ תוכיא לע הרקב עצבי לעפמה *
.תויושרה ידי לע ועבקייש תויחנהל םאתהב תאז .תירוביצה

.םיינגרוא םינמושו םינמש םיליכמה םימרזב םדק לופיט

םינמושו םינמש לש םדקה לופיטה ןקתמ ןונכתש אדוולו שורדל םיצילממ ונא
.תעצוממ םיכפש תקיפסל םאתהב אלו תילמיסכמ םיכפש תקיפסל םאתהב השעיי םיכפשב

Grease Trap גוסמ "תילאנויצנבנוק" םינמושו םינמש תדוכלמ

הלא תודוכלמ .תודעסמ ומכ םינטק תודסומל רקיעב תומיאתמ הלא תודוכלמ
.עוצקמב תלבוקמ תרחא החסונל םאתהב וא ןלהל החסונל םאתהב וננכותי

V = MAX { 2850 litre
(Meals/day)*19 litre/meat

:רשאכ
.[רטיל] םינמושהו םינמשה תדוכלמ לש וטנ יביטרפוא חפנ - V
.םוי ידימ תושגומה תוחוראה רפסמ - Meals/Day

20 -מ רצק היהי אל איש תקיפס יאנתב עצוממה הייהשה ןמזש יאנתב תאז לכ
.תוקד

,םיאתה רפסמל םאתהב םישיגנ הרקב יחתפ ונקתוי םינמושהו םינמשה תדוכלמב *
.את לכל דחא חתפ

ןהלש הדרפהה רשוכש הזכ ןפואב תעל תעמ ונקורי םינמושהו םינמשה תודוכלמ *
.הצובבו םינמוש תפוצ הבכשב תואלמתה בקע םגפיי אל

םינמושו םינמש לש הדרפה/לופיטל תורחא תויגולונכט

םיחבטמ ןוגכ תיסחי םילודג תודסומל רקיעב תומיאתמ הלא תויגולונכט
,DAF ,םידירפמ הנמנ תומייקה תויגולונכטה ןיב .ןוזמ ילעפמו םיירחסמ/םיידסומ
םיכפש גוסל דחוימב המיאתמ היגולונכט לכ רשאכ ,תינרבממ הדרפהו ,skimmers
.דסומ/לעפמ לש םיוסמ לדוגל וא/ו םיוסמ

יפ לע וננכותי ל"נכ תויגולונכטב םילעופה םינקתמ יכ שורדל םיצילממ ונא
תוארוה יפ לעו ףטוש ןפואב הלא םינקתמ קזחתל ;םילבוקמ םייעוצקמ םיטרפמ
.םגפיי אל םהלש הדרפהה רשוכש חיטבהל תנמ לע ןרציה

םינמושו םינמש קוליסו לופיט הלבוה לש יביטרגטניא לוהינל תויחנה .3

םינמש לש קוליסה וא/ו רוזחימה ,לופיטה ,הלבוהה תא ןגראל םיצילממ ונא
תופולח רפסמ גיצמ ---םישרת .תירוזא תרגסמב רוקמב ודרפוהש םיינגרוא םינמושו
ןקתמ תוחפל רוזא לכב םיקהל םיצילממ ונא וז תרגסמב .הז יביטרגטניא לוהינל
ונא .םיכפשה םרזמ רוקמב ודרפוהש םינמושהו םינמשה לש םדק לופיטו הטילקל דחא
,תויושרה ידי לע עבקייש יפכ םיכפש רוהיט ןוכמב הז גוסמ ןקתמ םיקהל םיצילממ
םילגוסמה םדאה חוכו עדיה ,דויצה םייק םיכפשה רוהיט ינוכמבש ןוויכמ תאז
.תיבטימ תוליעיב הלא םיזכורמ םימרזב לפטל

הלבוה

םיליבומ לש םהיתוריש תא רוכשל םינמושו םינמש םרות לכ בייחל םיצילממ ונא *
ונא .רוקמב ודרפוהש םיינגרואה םינמושהו םינמשה תא קלסל תנמ לע דבלב םישרומ
רוזא לכב תיתביבסה הדיחיה ידיב וא/ו הביבסה תוכיאל דרשמה ידיב יכ םיצילממ
.םישרומ םיליבומ לש המישר היהת

ליבומהמ רושיא לבקל םיינגרוא םינמושו םינמש םרות לכ בייחל םיצילממ ונא *
וא/ו השירד יפ לע תויושרה יגיצנל הז רושיא גיצהלו ,קוליסל רמוחה תלבק לע
עוציב יותיע תאו הקלוסש תומכה תא לולכל ךירצ רושיאה .יתפוקתה חווידה תעב
.קוליסה

קר ודרפוהש םיינגרואה םינמושהו םינמשה לש זכורמה לזונה תא ליבוי ליבומה *
שומיש השועה לעפמל ןיפוליחל וא (ליעל האר) ךכל רשכוהש יזכרמה רוהיטה ןוכמל
.םיינגרוא םינמושבו םינמשב רזוח

רוהיטה ןוכממ רושיא לבקי םיינגרואה םינמושהו םינמשה לש השרומה ליבומה *
תומכה תא לולכי רושיאה .השירד יפ לע תויושרל וגיציו רוזחימה לעפממ וא
.הטילקה ןקתמל העגהה יותיע תאו ,הלבוהש

יארקא ןפואב קודבל רוהיטה ןוכמ ליעפמל וא/ו תויושרל רשפאל םיצילממ ונא *
םירמוח תולגל תנמ לע םינמושהו םינמשה תא תוליבומה תויאשמה תלוכת תא
.םירוסא

ןוכמ ליעפמל רשפאל םיצילממ ונא רוהיט ןוכמל קלוסמ זכורמה םרזהו הדימב *
.תויושרה ידי לע תעל תעמ עבקיתש יפכ הרגאב ליבומה תא בייחל רוהיטה

לש תיארפ הכיפש עונמל ידכב תיסחי הכומנ הרגא עובקל םיצילממ ונא :הרעה
.םיינגרוא םינמושו םינמש

קוליס וא/ו רוזחימ ,לופיט

-כ אוה רוקמב הדרפה ידי לע דרפוהש זכורמה לזונב םינמושהו םינמשה זוכיר
םינמשה ןיב דירפהל איה רוהיטה ןוכמב לופיטהו הטילקה ןקתמ תרטמ .50%
םינמשה זוכיר תא לידגהלו ,ילזונה עטקמהו תעקושה הצובה ,םיפצה םינמושהו
.(רתוי ףאו) 80% -כל םיזכורמה םימרזב םינמושהו

.םיכפשה רוהיט ןוכמב לופיט ךשמהל ילזונה עטקמה תא ךילוהל םיצילממ ונא
רוהיט ןוכמב הצובב לופיטה תודיחיב לופיט ךשמהל תדרפומה הצובה תא ךילוהל
לש ודוקפתב עגפת אלש הרוצב תאז לכ .ןוכמב יטנלוויווקא לופיטל וא םיכפשה
.ןוכמה

וא/ו רוזחימ ,לופיט ךשמהל תוירחאה תא רוהיטה ןוכמ לע ליטהל םיצילממ ונא
.םיפצה םינמושהו םינמשה לש זכורמה םרזה לש קוליס1 םישרת

וקינאוח-רלדירפ - וקינאוח ולסרמ ר"דו רלדירפ ןרע ר"ד :םירבחמה תודוא עדימ
.םיצעוי ,מ"עבהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ