`יקנ` חוור םע לעפמ

ינפג הרימ :תאמ
.15-14 םידומע ,(1996 ינוי-יאמ) ,8 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

מפעל עם רווח "נקי"
םיעגפימב קבאיהל םינכומה היישעת ילעפמל ללוכה יתלשממה עויסה
םהמ ןטק קלח קר םויהל ןוכנ לבא ,ח"ש דראילימ 2 לע דמוע ,םייתביבס
דרשמב היישעתב תועקשה לע הנוממה ,ןוחמש ידא .תונמדזהה תא לצינ
.םינש עבראל לבגומ טקייורפה יכ ,זרדזהל םילעפמל עיצמ ,הביבסה תוכיא
םהילע ויהי תואצוהה לכ - ןכמ רחאל

הביבסה תוכיאב תועקשה דודיעל תידרשמ-ןיב הדעו המקוה םייתנשכ ינפל
?היתורטמ ןהמו המקוה עקר הזיא לע .היישעת ילעפמב

רפסמ ץראב ומקוה ,הנידמה םוק רחאלש הלודגה חותיפה תפונתב :ןוחמש
ןונכית אלל ,הזפוחב םקוה םהמ דבכנ קלח .היישעת ילעפמ לש רכינ
הרימשל (םינקת לע רבדל אלש) תועדומ לכ התיה אל הבש הפוקתב ,יתביבס
םתואמ םיבר םילעפמ :םויה םימלשמ ונחנא ריחמה תא .הביבסה תוכיא לע
םיכפש רוציי וא ,ריוואל םימהזמ תטילפ ידי לע ,םתביבסל 'םילוועמ' םימי
.םילו םוהתה ימל ,םילחנל םכרד ףוסב םיעיגמ רשא ,םיליער

םמצע תא םיאתהל הלא םילעפמ םיבייחמ םישדחה הביבסה תוכיא יקוח
העיגמ העקשהה ,םיתיעל .תועקשהב ךורכ הז רבדו ,הנתשמה תואיצמל
ומויק ךשמה תא הלאש ןמיסב דימעהל הלולע איהש ,הלאכ םידמימל
רשא ,הביבסה תוכיא דרשמ תוינידמ תא דגונ הז רבד .לעפמה לש ילכלכה
חותיפה תפונת תא םולבלו היישעתה ילגלגב תולקמ עוקתל ותנווכב ןיא
.הלש

ל"כנמ תושארב הדעו 1994 -ב המקוה ,וזה היעבה םע דדומתהל תנמ לע
רחסמהו היישעתה דרשממ םיגיצנ הבו ,הביבסה תוכיאל דרשמה
םיעגפימב לופיטה םודיקל םיכרד הנחב הדעווה .םיניישעתה תודחאתהמו
עויס ןתמ לע הצילמהו ,םימייק היישעת ילעפמ ידי לע םימרגנה םייתביבסה
עויסה .בצמה תא ןקתל תונוכנו ןוצר םילגמה םילעפמ םתואל ןומימב
הפיכאהו הקיקחה תרמחה תארקל ךרעיהל םהל רשפאל דעונ יפסכה
,הביבסה תוכיאל דרשמל הדעווה הארק ,ליבקמב .הביבסה םוהיז תעינמל
םיעגונה תונקתו םיקוח לש הפיכאה תקמעהלו הקיקחה תרמחהל לועפל
תרמחהב ,תבחרנ הקיחת תדובעב ךורכ וז הצלמה עוציב .הביבסה תוכיאל
תרמוחל תיטופישה תכרעמה תועדומ תרבגהב ,םילוועמה לע םישנועה
םייעוצקמ חוקיפ יתווצו תובחרנ רוטינ תוכרעמ תמקהבו ,הביבסל םיקזנה
.םיעגפימ יוהיזלו רותיאל

תציפק' עצבל הביבסה תוכיא דרשמ דתעתמ עויסה תינכות תועצמאב
תנש תארקל ,תילארשיה היישעתב םייתביבס םיעגפימב לופיטב 'הגרדמ
.2000

ןיב קלחתמ אוה דציכו הביבסה תוכיא םודיקב העקשהה ףקיה והמ
?ןיישעתהו הלשממה

-כ היהת ,1999 תנש דע הביבסה יעגפימב לופיטב תללוכה העקשהה :ןוחמש
ןוילימ 113 -כ לע דמע ,1995 תנשל ןושארה עויסה ביצקת .ח"ש דראילימ 2
דע - לעפמ עצביש העקשהה ללכמ 35% היהי יתלשממה עויסה רועיש .ח"ש
עגפימ ןוקיתל עויסב רבודמש ןייצל בושח .ח"ש ןוילימ 1.125 לש הרקיתל
םיכפש רוהיטב םגו ריוואה םוהיז תנטקהב םג עיקשמש לעפמ .דחא םייוסמ
.דרפנב עגפימ לכ לע עויסל יאכז -

?עויסל תואכזה תעיבקב הדעווה לש תויופידעה ירדס םהמ

לעפמה לש ומוקימו ,םוהיזה ימוחת יפל םיעבקנ תויופידעה ירדס :ןוחמש
םיכומסהו ,תמהזמ היישעת לש לודג זוכיר שי םהבש םירוזיא .ץראב
םיכפשב לופיט .רתוי הפיקמ הכימתל םיאכז ,םילודג הייסולכוא יזוכירל
לכב ההובג תופידעל םיאכז ,םינכוסמ םירמוחב לופיט ןכו ,םימה תוכיאבו
ןד שוגב רתוי ההובג תופידעמ הנהנ חירו ריווא םוהיזב לופיטה .ץראה יקלח
.ץראה יקלח רתיב רשאמ ,הפיח ץרפימבו

םוקמל רשק ילב ,רתוי הכומנ תופידעב אצמנ הקצומ תלוספב לופיטה
.התורבטצה

?הז עויסל השקב שיגהל יאשר ימ

םילעפמהש ןוויכ ,םימייקו םיקיתו םילעפמ קר ךכל םיאכז :ןוחמש
ושיגיש רחאל קר המקה ןוישיר ולבקי יכה ואלב ,המקהבש הלאו ,םישדחה
הדעווה ,תיללכ .הביבסה תוכיא דרשמ תושירדב דמועה יתביבס ריקסת
:עויסה תלבקל םיירקיע םיאנת העברא החסינ
תושר וא הנידמה ידי לע ,עויס תלבקל דמעומ וא ,בצקותמ וניא לעפמה .1
.תימוקמ    
.ח"ש 50,000 -מ הובג תננכותמה העקשהה ףקיה .2
המרל תוחפל ,רצוי לעפמהש םוהיזה תתחפה אוה עגפימה רופיש דעי .3
.ןקתב וא קוחב העובקה    
ךות םייתסיו עויסה רושיא םוימ הנש ךות לחי העקשהה תינכות עוציב .4
.םייתנש    

?עויס תלבק ךרוצל םירכומה תואצוהה יגוסו תועקשהה יגוס םהמ

:ןה הדעווה תעד לע תולבוקמה תועקשהה יגוס :ןוחמש
תטילפ תנטקהל לעפמה תבורא חתפב (םירברקס) ןוניס תוכרעמ תנקתה .1
.םיכפש רוהיטל תוכרעמ תנקתה ןכו ,קבא    
.הביבסל םימהזמה תוטילפ תא התיחפמ רשא השדח היגולונכטל רבעמ .2
תא םיתיחפמה הלאכ וא ,הביבסל םייתודידי םירמוחב שומישל רבעמ .3
תיפילח היגרנאל ,רתויב םהזמה ,טוזמב שומישמ רבעמ :המגודל .עגפימה    
.רזחוממ םלג רמוחל רבעמ וא ,רתוי היקנ    

:ןה לעפמל וכויש תואצוהה
.םירקסו ןונכית .1
.תונוכמו דויצ תשיכר .2
.שדח רוציי דויצ תנקתה .3
.םישדח רוציי יספ תנקתה וא יוניש .4

?הדעוול ושגוהש עויסה תושקבב לופיטה ךילהת והמ

תנמרמ תרבח יחמומ ידי לע וקדביי בתכב ושגויש תושקבה :ןוחמש
הטלחהה .יוגיה תדעוול םהיתוצלמה תא וריבעי הלאו ,(זרכימב הרחבנש)
.התשגה זאמ יצחו שדוחכ ךות לבקתת ,התליספ וא השקבה רושיא לע

םייונישה עוציבל ,רושיאה תלבק רחאל םייתנש דע לש תוהש ןתנית לעפמל
םיחמומ .יוגיהה תדעוול טרופמ ח"וד ריבעהל וילע היהי זאו ,םישרדנה
רבעוי זא קרו ,ויתויובייחתהב דמע ןכא לעפמה םא וקדבי הדעווה םעטמ
.ויתואצוהב תיתלשממה תופתתשהה קלח (שדוחכ ךות) לעפמל

?הכ דע הדעווה תוליעפ תא םכסמ תייה ךיא

לע הנוממל ושגוה ,1995 תנשב םינושארה תוליעפה ישדוח תנומשב :ןוחמש
םינוירטירקב ודמע 110 ןהמש ,עויס תושקב 136 היישעתב תועקשהה
וחדנ שש ,ורשוא רבכ תושקב 68 .תנמרמ תדעו לש הלופיטל ורבעוהו
.לופיטב ןיידע ראשהו

,דבלב ח"ש ןוילימ 28.2 ךסב תועקשה ןומימ רשוא ,עויסה ףקיה תניחבמ
לופיטל 34% ,ריווא םוהיז יעגפימב לופיטל 54% -כ :האבה הקולחה יפל
.שער יעגפימב לופיטל 3% -ו םינכוסמ םירמוחב לופיטל 9% ,םיכפש תויעבב
30% -ל קר עיגמ ,םינוירטירקב ודמעו ונפש םילעפמל ןתינש ףסכה םוכס
דרשמ ישנא .םייתלצעב םדקתמ טקייורפהו ,1995 תנשל עויסה ביצקתמ
םאתהבו ,עויסה תלבקל םינופה רפסמ לדגי הנשהש םיווקמ הביבסה תוכיא
תוכיא דרשמ .היישעתה ידי לע םימרגנה םייתביבסה םיעגפימה ותחפי -
ברקב טקייורפה לש יקווישה ץמאמה תא ריבגהל דמוע הביבסה
עויסה .הביבסה תוכיא יקוח לש הפיכאה תא ריבגהל ,ליבקמבו ,םיניישעתה
ןטקי עויסה ףקיה .םינש עבראל לבגומ טקייורפה ךא ,ידמל בידנ הז בלשב
תא ומצעב שממל שרדיי לוועמה לעפמה זאו ,לטובי ףוסבלו ןמזה םע
.הביבסה תוכיאב תועקשהה

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ