הרפ המשו הרצ

ישרדמ אבכוכ-רב :תאמ
.47-46 םידומע (1998 רבמטפס-טסוגוא) ,21 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
ידרשמש ךכל הביסה וז .תקתקתמ תיתביבס ןמז תצצפ םה תותפר יכפש
תולועפב טוקנל תותפרה ילעב תא םיבייחמ הביבסה תוכיאו תואלקחה
.םוהתה ימ םוהיז תעינמל תוצרמנ

דלוקוש ,גלשכ חצ בלח לש תויצאיצוסא הלעמ תינרדומה תפרב רוקיב
תררועמ הפיטעה ,השעמל .תיסיסע הצמוא ,לידבהלו ,ריצח חוחינ ,קותמ
םהש ,האוצו ןתש תבורעת ,שרפ לש תומוצע תויומכ לע הסכמ ןובאיתה
,םינוש תולחמ ימרוגו םייעמ יקדייח ,םירמוחה ףוליח לש תזכורמ תלוספ
.בלחה תינרצי לש היעמב םיחראתמה

םדא-ןב לשמ 20 יפ הלודגה תומכב האוצ השירפמ תחא הרפ :תעדל בושח
םוי ידמ 'רציימ' ,שאר 5000 הנומה תורפ רדע ,טושפ בושיחב .עצוממ
!םיבשות ףלא 100 תב ריע לש הזל המודה ףקיהב םיכפש

,םוהתה ימל לחלחמו ,םילחנה יצורעב וא תוידאווב םרוזה תותפרה בויב
אוה ירקיעה םויאה .םינוש םיחלמב ונלש הייתשה ימ תורוקמ תא םהזמ
יללוחמ תויהל םילולעש ,םירחא םיליפטבו םיקדייחב ןכו ,טרטינ יחלמב
.םדאב תולחמ

ימ תוכיאב הגיאדמה הדיריה .םויה רוסא ,םעפ רתומ היהש המ ךא
תלוספ םירצוי יחה יקשמ .תוצרמנ ענמ תולועפ הבייח ,לארשיב הייתשה
יתועמשמה םוהיזהו ,הביבסה םוהיזב יתועמשמ םרוג םיווהמה םיכפשו
.תפרה ףנעב ורוקמ רתויב

היגולוקא-ורגאל ףגאה איצוה ,הלא םוהיז תורוקמב םוחלל ןויסינב
ןונכיתל תויחנה ,תואלקחה דרשמ םע ףותישב ,הביבסה תוכיאל דרשמבש
.םיריזחו םימ תופוע ,ףנכ ילעב ,ןאצו רקב לודיגל קשמ ינבימ

רידה וא תפרה לש םומינימ קחרמ עבקנ ,ןאצו רקב לודיגב ןדה קרפב
,םימ תורוניצ ,םירגאמ ,זוקינ יקרוע ,םילבויו םילחנ - םימ תורוקממ
הנבימ לש ילמינימ קחרמ עבקנ ןכ-ומכ .םירחא םימ תורוקמו םימ יחודיק
םייוצמש חטש לכ" יכ ,דוע תועבוק תויחנהה .בושיי תומוקממ רקבה לודיג
תוגגה לע ."הרוקמ תויהל בייח (שרפו ןתש רקיעב) תלוספ ירמוח וב
,םירחא םיעצמא וא םיבזרמ ,(םימה זוקינל תולעת) תוליחזמ ונקתוי
ענמיי ךכ .קוליסה דעיל רגנה לש המרזה ורשפאיו ,זוקינה תשרל ורבוחיש
ולביק ולא תויחנה .בויבה חפנ ןטקיו ,תורפה שרפ םע םיריפש םימ בובריע
.תובייחמ תוארוה לש ףקות

תפרה תריגסב םויא
ינתפר לכל רזוח איצוה ,תואלקחה דרשמב זכרמה זוחמ להנמ ,רוצ םרוי
.תותפר יכפשב הביבסה םוהיז תעינמל תולועפ רבדב תויחנה ובו ,זוחמה
תודובעה תא עצבל תותפרה ילעב לעש ,תיעמשמ-דח שגדוה רתיה ןיב
המירז תעינמבו ,תפרה ךות לא תוגגהמ םימשג ימ תרידח תעינמב תוכורכה
.חותפה חטשל תפרה ךותמ םיפיטשת לש

םקלסלו ,תפרב םירצונה םיפיטשתהו םיכפשה תא ףוסאל םהילע ,ןכ ומכ
תיסחי הכומנ הניה הז בלש תולע .םיכפשה קוליסו ףוסיא תכרעמל
.50% ידכ דע יתביבסה םוהיזה תא םצמצל ידכ הב שי ,םיבר םירקמבו

יפל תפרב םירצונה םיכפשב לפטל תותפרה ילעב ושרדיי אבה בלשב
רצוויי םיקצומהמו םיחלוק תמרל ורהוטי םילזונהש ךכ ,תויחנה
.רתוי רקיו רתוי בכרומ לופיטה ןאכ .טסופמוק

ךורכה יפסכה לטנל םיעדומ םתויהב ,הביבסה תוכיאו תואלקחה ידרשמ
יפסכ עויס ןתינ םויכ רבכ .םינתפרל עויס ןרק ומיקה ,םינקתה םושייב
םישיגרה םירוזאה דחא ,תרנכה לש תווקיהה ןגאב תותפר 25 -ל יקלח
.םוהיזל ץראב רתויב

לדג ,הביבסה תוכיאו תואלקחה ידרשמ ידי לע ןתינה עויסה ףקיה
תא .תואצוההמ 50% -ל עיגהל יושע אוה בוטה הרקמב ךא ,הנורחאל
לכ אלש בצמ רצונ ןכל .אוה ויתורוקממ תפרה לעב עיקשהל בייח ראשה
.םינתפרה ידי לע שקובמ ,עויסב עציהה

לכ םייתניב םילבקמ םניאש ,זכרמה רוזאב תותפרה ילעב יכ ןייצל שי
.םמצע תוחוכב ולא תועקשהב דומעל םישקתמ ,תיתלשממ הכימת

ךלהמל סנכי אל תפרה לעבו הדימב" :הרהזאב םייתסמ םינתפרל רזוחה
תפיכאל הביבסה תוכיאל דרשמה לעפי ,ידיימ ןפואב תפרה בצמ רופיש לש
."תפרה תריגס ידכ דע קוחה

דוחיא םייח תעבג ץוביק דגנ תויטפשמ תועיבת ושגוה רפח קמעב ,ןכאו
.םהיתותפרמ יתביבס םוהיז ןיגב ,ןחב ץוביקו


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ