םיענ אל ןורכיז ריתוהש רקסה

ןהכ סיריא `רד :תאמ
.16-14 םידומע ,(1999 יאמ-לירפא) ,25 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

הסקר שהותיר זיכרון לא נעים
,בקעי ןורכיז רוזאב ףיקמ םימהזמ רקס המזי "ןידו עבט ,םדא" תתומע
ללוכ ןונכיתל סיסב שמשל דעונש ,ץראב וגוסמ ןושאר טקייורפמ קלחכ
,ריוואה םוהיז ,םיכפשה בצמל עגונה לכב ,םיאצמימה .רוזאב אמייק-רבו
.םידדועמ תויהלמ םיקוחר ,תלוספהו םימה תורוקמ

.םלועב תוננכותמ תוחפהו תופופצ רתויה תונידמה תחא איה לארשי
הבישחב ,ללכ ךרדב ,םיוולמ םניא חותיפהו היינבה יכילהת ,ונלצא
רקיעב ,תמצמוצמו תיתדוקנ הקידבב ,בוטה הרקמב ,אלא ,תללוכ תירוזא
ידי לע ךרענש םימהזמ רקס ,המ תדימב ,ןקתל הסינ תוועמה תא .תילכלכ
ןושאר טקייורפמ קלח והז .בקעי ןורכיז רוזאב ,"ןידו עבט ,םדא" תתומע
הרטמה .רוזאב אמייק-רבו ללוכ ןונכיתל סיסב שמשל דעונש ,ץראב וגוסמ
,םיכפש - יתביבס םוהיזל םיילאיצנטופה תורוקמה יאצמ תנכה :תירקיעה
רוזא .תיאלקח תוליעפו קלד תונחת ,תלוספ ירתא ,הרובחת ,היישעת ירוזא
הגלוא תעבג דעו ןופצב תילתעמ ,למרכה ףוח רושימ חטש תא ללוכ רקסה
.חרזמב ןוריע לחנ םורדו השנמ תומר לש םימה תשרפ וק ללוכ ,םורדב
.םוהת ימ ןהו םייליע ןה ,םימ יבאשמב רישע ,םיבושיי 47 ובש ,רוזאה
םימה תורוקממ דחא הווהמה ,ףוחה רפיווקא לעמ ןכוש יברעמה וקלח
םהש ,םינינת לחנו הילד לחנ םייוצמ ומוחתב .הנידמה לש םיבושחה
.לארשיב םייקנה ףוחה ילחנמ

ףוח לעפמ :הייתש ימ תקפהל םיידוחיי םילעפמ ינש םילעופ הז רוזאב
ילושב םיחודיקמ םימ קיפמ ,למרכ ףוח לעפמ .השנמ ילחנ לעפמו למרכ
.הפיח ריעהמ קלחלו למרכה ףוח יבושיי לכל םימ קפסמו ,יברעמה למרכה
קיפאב םילחנ ילבויו תונייעמ אצוממ םייליע םימ הטמ השנמ ילחנ לעפמ
.הירסיקל ךומס ,ףוחה רושימב םוהתה ימל םתוא רידחמו םינינת לחנ

תוכיאמ הבר הדימב תעפשומ ,השנמ ילעפמב םירגאנה םימה לש םתוכיא
תינגופורתנאה תוליעפהמו םילחנה יצורעב םימרוזה תונופטישה ימ
ילעפמ לש רפיווקאה ,תויגולורדיה תוכרעה יפ לע .רוזאב (םדאה תוליעפ)
ינפל דואמ םיכומס םוהתה ינפש םושמ םג ,םוהיזל דחוימב שיגר השנמ
.תילוחה עקרקב םימ לש תיסחי ריהמה לוחליחה לשב םגו ,עקרקה

םיכפשב לופיטה ,םיבר תומוקמב יכ הלוע רקסהמ :םיכפשב לופיט
לע םויא הווהמו ,רסחב הקול םייאלקחו םייתיישעת ,םייתיב תורוקממ
תכרעמ תמייק אל ,רקסב וללכנש םיבושייהמ 15 -ב .רוזאב םימה יבאשמ
(תורמשמו הדע תעבג ,הנימינב) םהמ השולש .םיכפשב לופיט לש תרדסומ
םימירזמ ןיידע ,רתיה .םילחנה יצורעל תורישי םיימלוג םיכפש םימירזמ
.(םוהתה ימל הנכס הווהמה רבד) םיגפוס תורובל םהיכפש תא

בקעי ןורכיז ,אביקע רוא) םיכפשב לופיטל תוכרעמ שי םהב םיבושייב
ימלוג טעמכ בצמב םימרזומ םיכפשהו הדורי לופיטה תוכיא ,(סידרופו
ימ תורוקמ םוהיזל תישממ הנכס תמייק םירקמהמ קלחב .םיל וא םילחנל
.הייתשה

םימה םוהיז תייעב תא רותפל ןתינ ,"ןידו עבט ,םדא" תתומע יגיצנ ירבדל
(אקרז-א-רס'גו הדע תעבג ,הנימינב םהב) םיבושיי רפסמ רוביח ידי לע
בקע בכעתמ הז דעצ .ליעיו םדקתמ ןוכמ אוהש ,הרדחב רוהיטה ןוכמל
.תונוש תויושרל הרדח תייריע ןיב םייפסכ םיכוסכיס

עגונה לכב ,יברעל ידוהיה רזגימה ןיב םייתועמשמ םירעפ לע עיבצמ רקסה
םייתיבה םיכפשהמ 91% -ל בורק ידוהיה רזגימב .םיכפשב לופיטל
24% קר םילפוטמ יברעה רזגימב ,תאז תמועל .םינוש םינקתימב םילפוטמ
םכרד תא םיאצומ ,םיבושייהו םירפכה תוצוחב םימרוז רתיה .םיכפשהמ
.הגיפס תורובל םימרזומ וא תוידאוול

םיכסומ םהבו היישעת ירוזיא םייוצמ רקסה חטשב :היישעת יכפש
םוהיזל רוקמ םיווהמ הלא .םינשי םינקת יפ לע ונבנש ,םינטק םילעפמו
.עקרקב םיגפסנ ךרדבו םילחנל םימרזומה תוכתמו םיטנגרטד ,םינמשב
,בקעמב ישוק םייק ,ןכ ומכ .רוזאב םימה תורוקמל הנכס הווהמ םוהיזה
.הלא םילעפמב םייתביבס םיעגפימ תעינמבו הטילפ ינקת תפיכאב

קראפ - לארשיב לודגה היישעתה רוזא םג יוצמ רקסנה רוזאה םוחתב
יואר ,וז הניחבמ .תיסחי םיהובג םיטרדנטסב יונבה - הירסיק היישעתה
יכ חוכשל ןיא ,תאז םע .ץראב היישעתה ירוזא ראשל תפומ שמשל קראפה
.השנמ ילעפמ לש הרדחהה רתאמ קר אל קחרמב םקוה קראפה

רבעומ (הנשל ןוט ףלא 100) רוזאב תרצוימה תיתיבה תלוספה בור :תלוספ
תלוספ רתא ןיידע יוצמ בושי לכב טעמכ ,תאז םע .תוקחורמ תונמטמל
רקיעב ,םינוש םיגוסמ תלוספ תינפומ וילא (תיארפ הלבזמ) יקוח יתלב
דרטימ םיווהמ הלא םירתא .ןיינב תלוספו םזג תללוכה תישוג תלוספ
.הייתשה ימ תורוקמ תא םינכסמו רומח יתביבס

לחנ ,ילינ תעבג ,הנח סדרפ ,הדע תעבגב ,רתיה ןיב) תלוספה ירתאמ קלח
םינכסמו ,םילחנה יצורעל ךומסבו תודג לע םימקוממ (ערק רפכו הנולא
.רוזאב הייתש ימל בושח רוקמ םיווהמה ,השנמ םימה ילעפמ תא

יפ לודגל היופצ רוזאב תיתיבה תלוספה תומכ יכ ,םיכירעמ רקסה יכרוע
םה ,םימיאתמ םיינונכית תונורתיפ ןתמ אלל .2020 תנש דע העברא
.תלוספה יררהב רוזיאה 'עבטי' ,םיריהזמ

הניה ,הרדחב 'ןיבר תורוא' חוכה-תנחת יכ ,הלוע רקסה ןמ :ריווא םוהיז
חוכה-תנחת תמקהל ליבקמב .רוזיאב ריווא םוהיזל ירקיעה רוקמה
םויכ ללוכה ,ץראב םיפופצה ןמ ריווא רוטינל ךרעמ רוזאב םקוה ,הרדחב
אוהש ,רוזאב ריוואה תוכיא בצמ תא םיפקשמ םינותנה .רוטינ תונחת 15
רקסה רוזאב .דחי םג תיתרובחתהו תיתיישעתה תוליעפה ללכ לש האצות
ןקתה ןמ 25% -כ הווהמה ,תינצמח-וד תירפוג לש יברימ יתנש זוכיר דדמנ
זוכירה .ימלועה תואירבה ןוגריא ידי לע ץלמומה ןקתהמ 30% -ו ילארשיה
ץלמומה ןקתה ןמ 120% -כב ךרעומ ,ןקנח תוצומחת לש יברימה יתנשה
יזוכיר יכ ,הלוע רקסה ןמ :הרובחת .ימלוע תואירבה ןוגריא ידי-לע
(חוכ-תונחתו היישעת ,בכר-ילכמ הטילפל ינייפוא םהזמ) ןקנחה תוצומחת
תרתומה תיברימה המרל 2020 תנשב ועיגי ,דבלב הרובחתמ םיעבונה
םוהיזה תפסות תא תללוכ הניא וז הכרעה .ונממ וגרחי ףאו ,ןקתה יפ-לע
לאיצנטופ הווהמ קלדה :םיקלד ימוהיז .לארשי הצוח שיבכמ היופצה
םתוא לסופ םימב קלד לש דואמ ךומנ זוכיר .רומח יתביבס םוהיזל
רקסנש רוזאב .ריוואה םוהיזל רוקמ םיווהמ קלדה ידא דועב ,הייתשל
ימלו עקרקל קלד לחליח ןהב ,קלד תפילד רפסמ תונורחאה םינשב ועריא
.םוהת

תונחת רפסמ לש םגדיממ .םינשי םיטרדנטסב ונבנ קלדה תונחת תיברמ
תושירדב הדמעש תחא הנחת ףא האצמנ אל ,רוזאב תוירוביצ קלד
ינפמ הארתה ןונגנמו םילכימ תודימע) םימ םוהיז תעינמל תונקתה
לש תרחא וא וז הדימל תומרוג תונחתה תיברמש איה החנהה .(תופילד
,ןד שוגל האוושהב ןבומכו ,םיקהבומ םיינוריע םירוזאל האוושהב .םוהיז
הביבס תויעב ולגתנ ,תאז םע .ההובג הנניא רקסנש רוזאב םוהיזה תמר
המרב םג תוחיכש תורחאו רוזאל ידוחיי ןקלח ,קדבנש םוחת לכב טעמכ
.תיצראה

םיטביהל תללוכ תיתכרעמ תוסחייתה אלל רוזאה לש חותיפ ךשמה
העיגפלו רוזאב ףונהו עבטה יבאשמ סרהל םורגל הלולע ,םייתביבס
.וב םיבשותה ייח תוכיאב

לש הקידב עבטה תנגהל הרבחה ישנא םיעצבמ ,םימהזמה רקסל ליבקמב
יתודידי חותיפל תוילכלכ תופולח תונחבנו ,רוזאב ינונכיתה בצמה
.הביבסל

םשייל שי התואש ,השיגל םגד רקסב האור "ןידו עבט ,םדא" תתומע
לופיטל תינכות תשבגמ התומעה .ץראב םיפסונ םירוזא חותיפבו ןונכיתב
.םתרמוח תגרד יפ-לע ,תוירוביצו תויטפשמ םיכרדב םיעגפימב


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ