םודאה וקה תא תדרגמ תרניכה

בורכששי לאגי :תאמ
.29-28 םידומע ,(1999 יאמ-לירפא) ,25 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

הכינרת מגרדת את הקו האדום
,הברהב ורפיש אל ,וירחאו חספה גח ךלהמב ודריש ןיגוריסל םירטמימה
שרל געל תניחבב ויה םה .ונלש םימה תורוקמ תא ,תיגולורדיה הניחבמ
50% ביבס הענ ,ץראה ירוזא תיברמב ,םימשגה תומכ הבש ,הנוחש הנשב
המשרנ אל 1860 זאמ ,לשמל ךכ .תעצוממה תיתנש-ברה תומכהמ
,רטמילימ 140 - כ :הנשה ומכ םיעקשימ לש הכומנ הכ תומכ םילשוריב
.רטמילימ 550 לש יתנש-בר עצוממ תמועל

.תיתנשה םיעקשימה תומכמ 30% -כ ,מ"מ 140 קר ודרי שיכל רוזאב
בגנה רוזאב .יתנש-בר עצוממב מ"מ 550 תמועל ,מ"מ 220 ודרי ,הינתנב
.יתנש-ברה עצוממהמ 50% ץראה ןופצבו ,25% קר ודדמנ יברעמה

,םיה ינפל תחתמ 'מ 212 סונימ לע ,הלא םימיב ,דמוע תרניכה סלפימ
.דקתשא הליבקמה הפוקתב סלפימהמ תוחפ םלש רטמ

.209 סונימ לע סלפימה דמוע 'ילמרונ' ףרוחב

לכ לע ,תונורחאה םינשה תורשעב רתויב םינוחשה םיפרוחה דחא והז"
ןייצמ ,"םילדלודמה םימה תורוקמלו תואלקחל ךכמ םימרגנה םיקזנה
םיעיגמש םינימזה םימה תומכ" .תרניכה תלהנימ ר"וי ,גרבנטרוא יבצ
קר הילא ועיגה הנשה וליאו ,בוק ןוילימ 300 איה תעצוממ הנשב תרניכל
."בוק ןולימ 100

תירעזמ איה ,הביבס םילחנהמו ןדריהמ תרניכה לא העיפשה ,וירבדל
ךותמ םימ לש תפטושה הכירצהו תודייאתהה םע תזזקתמ ,השעמלו
.(ןדריל לארשי הבייחתה ןהילע םימה תויומכ תקפסא םג תללוכש) םגאה

םידקת רסח לפשל ץיקה ףוסב דריי תרניכה סלפימ יכ ,הפוצ גרבנטרוא
הדיריה .רובעל רוסא ותואש ,טלחהב ןותחת 'םודא'ו ,213 סונימ לש
תייקשה :יצראה ליבומה תוליעפ לשב םג ,רתיה ןיב ,תעבונ היופצה
םיכרצל םימה תקפסא דועב ,ביבאה ישדוחב תרבוג םייאלקחה תודשה
םירגאמה לש םבצמ םג .העובק המר לע תרמוש םייתיישעתו םייתיב
רתויב ךומנה לפשל רדרדיה רהה רפיווקא :ער יכב םייעקרק-תתה
בואשל ןתינו ,רתוי טעמ בוט ףוחה רפיווקא לש ובצמ .רושעה תליחתמ
םירפיווקאה יסלפימ ,הרקמ לכב ךא .הליגר הנשב רשאמ רתוי ונממ
.יתנש-ברה יפרוחה עצוממהמ םיכומנ

הנכסב םגאה ימ תוכיא
ימו תרניכה ימ תוכיאל םירושקה םינוש קוסיע ימוחתב םיחמומ 50
'םודאה וקה' תא דירוהל העצהב הנורחאב ונד ,לארשי לש הייתשה
.םירטמ 214 סונימל םירטמ 213 סוניממ ,תרניכהמ הביאשל ןותחתה
רבדה ,ןכש .'םודאה וקה' תא תונשל ןפוא םושב רוסא יכ ,ורבס םבור
.םגאה ימ תוכיאב עוגפל לולע

תוכיאב העיגפ ענמיש ,ויד בחר תוחיטב חווט תרימש לע וצילמה םה
ללוכ ,םייתועמשמ םייוניש תונורחאה םינשב רבע םגאה ,םתנעטל .םימה
תוברתה ,תוחילמה תמרב היילע ,םינוש םיגוסמ תוצא לש תרבגומ החירפ
לולע ףסונ יוניש לכ .םירחא םיגד ינימ םוצמיצו םימייוסמ םיגוסמ םיגד
.תרניכה ימל ךיפה יתלב קזנ םורגל

וקה' תא תונשל רוסא יכ ןוידב עבק ,ןתיא לאפר ,הביבסה תוכיאל רשה
,חווט תכורא הייאר בייחמ םימה קשמ ןונכית יכ ,ףיסוהו 'םודאה
תייקשהל ןיחלוק ימב שומישה תרבגה ,הלפתה) םייפולח תונורתיפ
.םימ תחירב תעינמל תרנצ תפלחהו םינוקית עוציבו (תודשה

לע ןתיא רשה זירכה ,םימה קשמ לש גיאדמה ובצמ בקע ,לירפא עצמאב
םימה תוסכמ תא ץצקל טלחוה ,ףסונב .תרוצב תנשכ 1999 תנש
סונימל 'םודאה וקה' תא םיליבגמ ,תרניכב .40% לש רועישב םיאלקחל
התיה םיריפש םימ לש תיתיבה הכירצה .הזל תחתמ ובאשי אלו ,213
.ק"מ ןוילימ 125 - היישעתבו (האצקה ןיא ןאכ) ק"מ ןוילימ 630 דקתשא
,תללוכה תיצראה תכרעמב השעיי םיריפשה םימב שומישב ץוציקה
תרניכה ,ןלוגה תמרו ןוילעה לילגה לכ ,תרניכה תווקיה ןגאל ןופצמ
ומכ םירוזא ללוכ וניא ץוציקה .םירפיווקאה ינשו יצראה ליבומה ,המצע
םיקתונמה ,דורפ שוגו ןאש תיב קמע ,םודס רכיכ ,ןדריה תעקב ,הברע
.יצראה ליבומהמ

אלש ,ךכ לע עירתמ ,יאלקחה זכרמב םימה םוחת זכר ,ירמת םרוי
םג ץוציקב ךרוצה תובישח אשונב הרבסה תוליעפ לכ םויה דע התשענ
.םירחא םירזגימב

םרגייש קזנה לע יוציפ םישרוד ךא הלועפ ףתשל םינכומ םיאלקחה"
.רמוא אוה ,"םילקש ןוילימ 700-800 ןיב ךרעומה ,םהל
,(םילודיג יפל) יביטקלס ןפואב היקשהה תא וצצקי םא ,תאז תמועל"
."םילקש ןוילימ 300 -ב קזנה תא ןיטקהל היהי רשפא

םיבתנמ ויה םא ,ץוציקהמ לודג קלח עונמל היה רשפאש דוע ןעוט ירמת
אלו תודשל ,ץראב םירוזא לש לודג רפסמב ןיחלוקה ימ לש םתמירז תא
ילודיג לכ ,וירבדל .ק"מ ןוילימ 200-230 לש תויומכב רבודמ .םילחנל
,הטיח ןוגכ ,המורדו ביבא לת רוזאמש תודשב םייתנש-דחה ףרוחה
לכ היהת אלו לובי לכ הנשה וביני אל ,דועו תוינמח ,סרית ,תוינטק
.לדגמל הרומת


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ